LEGE nr. 362 din 7 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 83 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor simple"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor din cadrul prefecturilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare servicii publice comunitare, asigura întocmirea, păstrarea, evidenta şi eliberarea paşapoartelor simple."3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare, structura organizatorică şi numărul de personal se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice."5. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sediul Direcţiei generale pentru paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei Publice este în municipiul Bucureşti."6. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Asigurarea financiară, materială şi de personal"7. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea paşapoartelor simple şi pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenta a paşapoartelor şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenta a paşapoartelor se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi cu avizul Oficiului Concurentei."8. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) Personalul actual, militar şi civil, încadrat la Direcţia de paşapoarte şi structurile sale teritoriale, din cadrul Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din Ministerul de Interne, se detaseaza sau se transfera în interesul serviciului, în cadrul Direcţiei generale pentru paşapoarte şi al structurilor serviciilor publice comunitare din subordinea Ministerului Administraţiei Publice. (2) Cadrele militare, funcţionarii publici şi personalul contractual, detasati sau transferati în condiţiile prevederilor alin. (1), îşi păstrează drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Personalul disponibilizat în urma infiintarii Direcţiei generale pentru paşapoarte şi a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile, ajutoarele şi facilităţile prevăzute de lege."9. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Ministerul Administraţiei Publice împreună cu Ministerul de Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------