LEGE nr. 380 din 13 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 169 din 13 decembrie 2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Sumele rezultate din valorificarea produselor scoase definitiv din rezervele de mobilizare rămase după deducerea cheltuielilor efectuate în acest scop se constituie şi se gestionează ca venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea acţiunilor efectuate în scopul aplicării măsurilor prevăzute în programele de restructurare pentru agenţii economici din sectorul producţiei de apărare, aprobate de Ministerul Industriei şi Resurselor. (3) Sumele care provin din garanţii depuse de agenţii economici, rămase neutilizate ca urmare a nerestituirii produselor scoase la împrumut, se gestionează ca venituri în condiţiile alin. (1). Agenţii economici vor evidenţia în contabilitatea proprie anularea garanţiilor şi înregistrarea produselor împrumutate ca bunuri proprii."2. Articolul 2 se abroga.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Mijloacele fixe reprezentând utilaje, echipamente, instalaţii şi spaţii rămase neutilizate după realizarea programului de restructurare se valorifica în condiţiile legii. (2) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) al art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la alin. (1), după deducerea cheltuielilor şi a obligaţiilor legale aferente, se utilizează pentru restructurarea industriei de apărare, după cum urmează: a) 30% venituri extrabugetare la dispoziţia Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie din subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor; b) 70% venituri la dispoziţia agenţilor economici."4. După articolul 3 se introduce articolul 4 cu următorul cuprins:"Art. 4. - Constituirea şi gestionarea veniturilor extrabugetare prevăzute la alin. (1) şi (3) ale art. 1 şi la alin. (2) al art. 3 se fac potrivit normelor metodologice emise în termen de 30 de zile şi aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 169/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------