LEGE nr. 378 din 13 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru alesii locali şi funcţionarii publici
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor interdicţii pentru alesii locali şi funcţionarii publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Societăţile comerciale la care alesii locali sunt manageri, acţionari semnificativi, potrivit legii, ori asociaţi cu funcţie de conducere în societatea comercială respectiva, administratori, cenzori, membri în consiliul de administraţie sau deţin alte funcţii de conducere nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări sau de furnizare de bunuri ori contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte alesii locali menţionaţi, cu regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale ori de consiliile judeţene respective..................................................................... (5) Constatarea încetării mandatului de ales local se face prin ordin al prefectului, emis în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, de la încheierea contractului ori de la finalizarea unei verificări administrative dispuse de prefect. Ordinul prefectului poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile. Procedura prealabilă nu este obligatorie."2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Nerespectarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu eliberarea din funcţie, respectiv cu desfacerea contractului de muncă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------