HOTĂRÂRE nr. 605 din 13 iunie 2002privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Politici Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Departamentul de Politici Sociale, în subordinea primului-ministru, structura fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Departamentul de Politici Sociale are ca obiect principal de activitate elaborarea şi coordonarea integrată a politicilor sociale în aplicarea Programului de guvernare.  +  Articolul 2 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Departamentul de Politici Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) identifica, în colaborare cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei centrale şi locale, efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare; b) efectuează studii şi analize asupra impactului social al schimbărilor intervenite în plan legislativ, al deciziilor şi măsurilor de politica socială şi economică, precum şi cu privire la mesajele transmise în acest sens prin mass-media; c) evalueaza şi analizează calitatea proceselor sociale importante induse în societate prin aplicarea politicilor publice şi a altor evolutii conexe; d) asigura, în vederea fundamentarii deciziilor Guvernului, identificarea problemelor sociale principale în determinarea curentelor de opinie publică, în identificarea nevoilor de comunicare, precum şi în elaborarea mesajelor guvernamentale; e) efectuează studii şi analize cu privire la modul în care populaţia percepe activitatea Guvernului, a organelor de specialitate ale administraţiei centrale, precum şi cu privire la măsurile propuse sau adoptate în domeniul reformei economice şi al integrării în structurile europene şi euroatlantice; f) colaborează cu Ministerul Integrării Europene şi cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei centrale şi locale la derularea procesului de adoptare a acquisului comunitar în domeniul social; g) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul aparatului celor două Camere ale Parlamentului, ale Administraţiei Prezidenţiale, cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea fundamentarii şi elaborării studiilor şi analizelor asupra problemelor sociale; h) examinează propunerile partenerilor sociali cu privire la starea socială, în vederea elaborării unor noi proiecte de politici sociale; i) prezintă periodic primului-ministru rapoarte în legătură cu starile, procesele şi evolutiile sociale în curs, precum şi proiecte de politici de calitate socială; j) elaborează şi prezintă primului-ministru analize şi situaţii comparative în legătură cu politicile altor tari în domeniul social; k) propune Guvernului măsuri de imbunatatire a transparenţei deciziilor de politica socială, precum şi de respectare a termenelor asumate, în scopul creşterii eficientei actului de guvernare; l) încheie, în condiţiile legii, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, organisme şi asociaţii, în scopul promovării strategiilor şi politicilor sociale guvernamentale; m) participa la producţia de materiale destinate informării exacte a opiniei publice cu privire la politicile sociale (broşuri, programe etc.). (2) Departamentul de Politici Sociale îndeplineşte orice alte atribuţii conferite prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 3 (1) Departamentul de Politici Sociale îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu asociaţiile profesionale, cu sindicatele, cu agenţii economici din sectorul public sau privat, cu alte instituţii de specialitate, guvernamentale şi neguvernamentale. (2) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice sunt obligate sa furnizeze Departamentului de Politici Sociale toate datele şi informaţiile solicitate pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 4 (1) Departamentul de Politici Sociale este condus de un secretar de stat, ajutat în activitatea sa de un subsecretar de stat. (2) Secretarul de stat şi subsecretarul de stat sunt numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) În exercitarea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Departamentului de Politici Sociale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor din cadrul Departamentului de Politici Sociale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al secretarului de stat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Departamentului de Politici Sociale se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. (4) Numărul maxim de posturi ale Departamentului de Politici Sociale se stabileşte prin decizie a primului-ministru şi se asigura în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 6Resursele financiare necesare în vederea funcţionarii Departamentului de Politici Sociale se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ              a Departamentului de Politici Sociale                            ┌────────┐                            │Secretar│ ┌───────┐                            │de stat ├─────────────┤Cabinet│                            └───┬────┘ └───────┘                                │                                │                                │                                │                                │                           ┌────┴──────┐                           │Subsecretar│                           │ de stat │                           └────┬──────┘                                │                                │                                │                                │                                │       ┌────────────────────────┼─────────────────────────────┐       │ │ │       │ │ │ ┌─────┴─────┐ ┌────────┴───────────┐ ┌─────────┴───────────┐ │Direcţia de│ │Direcţia de evaluare│ │Direcţia de elaborare│ │informatica│ │ şi analizare a │ │ şi coordonare a │ │ şi │ │politicilor sociale │ │ proiectelor de │ │documentare│ └────────────────────┘ │ politici sociale │ └───────────┘ └─────────────────────┘--------