LEGE nr. 357 din 6 iunie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 5, litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"e) din evaluarea documentaţiei prezentate rezultă ca banca nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna funcţionare a sistemului bancar şi cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure protejarea intereselor deponentilor şi ale altor creditori, sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în cadrul segmentului de piaţa ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de banca;"2. La articolul I punctul 7, literele h) şi i) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:"h) actionariatul băncii nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi de norme pentru asigurarea unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente; i) Banca Naţionala a României apreciază ca menţinerea autorizaţiei băncii periclitează interesele deponentilor şi ale altor creditori ai băncii, prin aceea ca banca nu mai poseda suficiente fonduri proprii pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii sau exista elemente care conduc la concluzia ca într-un termen scurt banca nu îşi va mai putea îndeplini obligaţiile către deponenti sau către alţi creditori, ori ca banca nu mai justifica prezenta sa în piaţa întrucât activitatea desfăşurată nu corespunde scopului pentru care banca s-a înfiinţat sau aceasta activitate nu poate fi desfăşurată decât prin atragerea de resurse la rate ale dobânzii mult mai mari decât cele practicate pe piaţa;"3. La articolul I punctul 9, articolul 25^2 va avea următorul cuprins:"Art. 25^2. - În scopul asigurării credibilitatii şi viabilitatii sistemului bancar Banca Naţionala a României va stabili prin reglementări şi alte criterii specifice de evaluare a calităţii, activităţii şi experienţei persoanelor desemnate în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, precum şi alte reguli şi norme etice şi profesionale pentru personalul bancar."4. La articolul I punctul 14, articolele 52^1 şi 52^3 vor avea următorul cuprins:"Art. 52^1. - Calitatea acţionarilor şi structura grupurilor din care fac parte trebuie să corespundă nevoii garantarii unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul asigurării credibilitatii şi viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor şi ale altor creditori ai unei bănci.Banca Naţionala a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condiţiile stabilite de prezenta lege şi reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia şi integritatea morala ale persoanelor menţionate la art. 51 şi 52, inclusiv provenienţă fondurilor destinate obţinerii participatiei, şi de a decide dacă acestea corespund cerinţelor prevăzute la alin. 1..................................................................Art. 52^3. - În scopul asigurării stabilitatii şi viabilitatii sistemului bancar Banca Naţionala a României va stabili prin reglementări şi alte criterii specifice de evaluare a calităţii actionariatului unei bănci."5. La articolul I, după punctul 14 se introduc punctele 14^1 -14^4 cu următorul cuprins:"14^1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:Art. 59. - Situaţiile financiare ale băncilor vor fi certificate, până la exerciţiul financiar al anului 2001 inclusiv, de către cenzori autorizaţi, în vederea depunerii în termenul legal la autorităţile în drept.Consiliile de administraţie ale băncilor vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România sau societăţi internaţionale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu legislaţia privind auditul financiar şi în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a bis 86/635 CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate.14^2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:Art. 60. - Prevederile art. 58 şi 59 se aplică şi sucursalelor băncilor străine, atribuţiile cenzorilor vor fi preluate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României.Activităţile îndeplinite de cenzori încetează cu certificarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar al anului 2001.14^3. Articolul 61 va avea următorul cuprins:Art. 61. - Fiecare banca va încheia contracte de asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice şi juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.Auditorul financiar: a) va acorda asistenţa băncii în ţinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislaţia contabila din România şi cu reglementările Băncii Naţionale a României, până la 31 decembrie 2001; b) va întocmi un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidela a poziţiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale băncii şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România; c) va analiza practicile şi procedurile controlului intern şi ale cenzorilor şi, dacă considera ca acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări băncii pentru remedierea lor; d) va prezenta consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României rapoarte de audit întocmite pe bază de mandate speciale, îndeosebi în ceea ce priveşte orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care ar putea avea drept consecinţa o pierdere de importanţa semnificativă pentru banca.Începând cu data de 1 ianuarie 2002, băncile vor organiza activitatea de audit intern al carei coordonator va fi obligatoriu un auditor financiar, persoana fizica sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.14^4. Articolul 62 va avea următorul cuprins:Art. 62. - Începând cu exerciţiul financiar al anului 2002, fiecare banca va publică situaţiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, în forma stabilită de Banca Naţionala a României şi aprobată de Ministerul Finanţelor Publice, la termenele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."6. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 79 va avea următorul cuprins:"Hotărârea Băncii Naţionale a României privind instituirea administrării speciale va fi publicată integral sau în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I."7. La articolul I, după punctul 18 se introduce punctul 18^1 cu următorul cuprins:"18^1. Alineatul 5 al articolului 81 va avea următorul cuprins:Un anunţ privind instituirea administrării speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."8. La articolul III, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Banca Naţionala a României va evalua calitatea conducătorilor, administratorilor şi acţionarilor băncilor autorizate şi va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât în termen de 7 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să se asigure îndeplinirea cerinţelor prevăzute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi a reglementărilor emise în aplicarea acestei legi. În cazul conducătorilor şi administratorilor în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile condiţiile de pregătire şi experienta profesională în vigoare la data aprobării acestora."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU---------