LEGE nr. 390 din 13 iunie 2002privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Română pentru Investiţii Străine, denumita în continuare Agenţie, se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, şi a Direcţiei generale pentru promovarea investiţiilor, din cadrul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, care îşi încetează activitatea. (2) Agenţia răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea şi atragerea investiţiilor străine directe. (3) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Primaverii nr. 22, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine directe în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborand cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a tarii; b) monitorizează respectarea prevederilor legale privind regimul investiţiilor străine în România şi face propuneri Guvernului pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu; c) acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii români şi străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele, cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi camerele de comerţ şi industrie teritoriale, cu agenţiile de dezvoltare regionala, pentru menţinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovării investiţiilor directe, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative; d) coordonează activitatea de promovare, pe plan intern şi internaţional, a investiţiilor străine directe în România, asigurând aducerea la îndeplinire a obiectivelor strategiei naţionale în acest domeniu; e) acorda, la cerere, investitorilor străini asistenţa de specialitate în contactarea companiilor şi organizaţiilor româneşti şi furnizează informaţiile necesare pentru înfiinţarea de societăţi comerciale în România, precum şi informaţii referitoare la mediul de afaceri românesc; f) lucrează în strânsă legătură cu firmele româneşti şi asigura o comunicare efectivă între acestea şi companiile străine; g) desfăşoară activitatea de promovare a investiţiilor străine, în corelatie cu strategiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, ale Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare şi cu strategiile pentru acest domeniu ale ministerelor economice, pentru a susţine o prezentare coerenta a ofertei româneşti de privatizare pe plan internaţional; h) informează periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate şi la tendinta investiţiilor străine directe; în acest scop, lunar, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, Banca Naţionala a României, Direcţia Generală a Vamilor, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi celelalte instituţii publice sau private care înregistrează, conform legii, informaţii privind investiţiile străine directe în România vor comunică Agenţiei datele pe care le deţin referitoare la elementele prevăzute mai sus; i) promovează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, o imagine atractiva privind politica şi realitatile economice, climatul investitional din România în mediile de afaceri internaţionale; în acest scop va elabora şi va difuza materiale promotionale - broşuri, pliante, afişe, informaţii pe suport CD-ROM, pagina de Internet şi altele asemenea, studii şi analize privind investiţiile străine directe în România - şi va organiza manifestări promotionale, seminarii şi conferinţe; j) va fi sprijinita de Ministerul Afacerilor Externe în identificarea şi atragerea de surse de finanţare internaţionale; totodată va contribui la constituirea unei baza de date actualizate permanent privind surse externe de finanţare, respectiv domenii de interes pentru partenerii externi; k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate. (2) Agenţia participa şi reprezintă România la lucrările instituţiilor şi asociaţiilor internaţionale din domeniul promovării investiţiilor străine directe şi urmăreşte realizarea programelor de asistenţa tehnica din străinătate în domeniul investiţiilor străine directe. (3) În vederea asigurării unor condiţii corespunzătoare de asistare a investitorilor străini în teritoriu pentru identificarea celor mai atractive amplasamente pentru investiţiile străine, inclusiv prin acordarea de consultanţa şi informaţii în perioada anterioară şi ulterioară realizării investiţiei, Agenţia va colabora cu agenţiile de dezvoltare regionala. (4) Ministerele vor colabora cu Agenţia în vederea realizării obiectivelor din domeniul sau de activitate. (5) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale Agenţia are dreptul să solicite informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat.  +  Articolul 3 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (4) Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.  +  Articolul 4 (1) Agenţia are un secretar general, care este funcţionar public de cariera, numit pe bază de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (3) Secretarul general al Agenţiei poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia ori încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi şi structura organizatorică a Agenţiei se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) În cadrul structurii organizatorice a Agenţiei, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum şi colective temporare de lucru. (3) Coordonarea şi atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 6 (1) Personalul Agenţiei se încadrează pe bază de concurs, conform structurii organizatorice şi în limita numărului de posturi prevăzut prin hotărâre a Guvernului. (2) Salarizarea personalului de conducere şi de execuţie al Agenţiei se face conform prevederilor cap. II din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare. (3) Numărul maxim de posturi ale aparatului de lucru al Guvernului şi al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei se reduce cu numărul de posturi aferent exercitării atribuţiilor şi competentelor preluate de Agenţie.  +  Articolul 7 (1) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente activităţii de promovare a investiţiilor străine aflate în dotarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei - Direcţia generală de promovare a investiţiilor şi a Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se preiau de Agenţie, pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia preia toate drepturile şi obligaţiile aferente activităţii de promovare a investiţiilor străine, inclusiv cele decurgând din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi de la Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri şi prin contracte încheiate de aceste instituţii cu terţe persoane fizice sau juridice române ori străine. (3) Agenţia are în dotare un număr de autoturisme, cu un consum lunar de carburanţi, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Bugetul Agenţiei se aproba ca anexa la legea anuală a bugetului de stat. (2) Corespunzător atribuţiilor preluate de Agenţie, se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2002 şi, respectiv, în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei. (3) Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei vor transmite Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare prevederilor prezentei legi în structura bugetelor proprii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 9Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei vor prezenta spre aprobare Guvernului noile atribuţii şi structuri organizatorice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 159/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, şi se modifica în mod corespunzător următoarele acte normative: Hotărârea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, Hotărârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002, Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Roman de Comerţ Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------