HOTĂRÂRE nr. 587 din 13 iunie 2002pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Personalul militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din Ministerul de Interne, care participa în străinătate la cursuri, stagii de practica şi specializare, perfecţionare sau alte activităţi, inclusiv la cele finanţate de diferite organizaţii ori de alţi parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora să semneze un angajament, respectiv un act adiţional la contractul individual de muncă. Modelele de angajament şi de act adiţional se stabilesc prin ordin al ministrului. (2) Prin angajament, respectiv prin act adiţional, persoanele prevăzute la alin. (1) se obliga ca după întoarcerea în ţara să îşi desfăşoare activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioadă determinata, stabilită prin ordin al ministrului. (3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), precum şi în situaţia exmatricularii sau părăsirii cursului, a stagiului de practica, de specializare, de perfecţionare şi a altor activităţi, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încetării raportului de muncă pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri grave, încălcarea în mod repetat a obligaţiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare în unităţile militare ori când manifesta dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate, persoanele prevăzute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul de Interne, cat şi cheltuielile suportate de diferite organizaţii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hrana, cazare, bursa, precum şi alte cheltuieli efectuate în acest scop. (4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reintregi creditele bugetare în condiţiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organizaţiile sau partenerii externi se rambursează acestora. (5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar şi civil care desfăşoară misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizaţii internaţionale, precum şi personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României şi armatele altor tari."2. Punctul 72 din anexa va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Ţara Valuta Categoriile de diurna Plafoanele de cazare
  I II A B
  "72. Hong-Kong $ 31 50 120 240"
   +  Articolul 2În anul 2002 fondurile necesare în vederea acoperirii majorării nivelurilor diurnelor şi plafoanelor de cazare stabilite conform prezentei hotărâri se suporta din bugetul aprobat unităţilor trimitatoare.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistru de interne,Ioan Rusp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu--------