ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 13 iunie 2002pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Fondurile băneşti necesare pentru desfăşurarea activităţilor în Serviciul Roman de Informaţii se asigura astfel: de la bugetul de stat, din venituri extrabugetare, din credite externe şi din alte surse legal constituite.Veniturile extrabugetare se constituie din: contravaloarea bunurilor valorificate potrivit legislaţiei specifice sectorului de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, din sumele încasate din prestări de servicii executate la cererea persoanelor fizice şi juridice, prin unităţile Serviciului Roman de Informaţii, în domeniile şi în condiţiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informaţii, şi din alte venituri realizate în condiţiile prezentei legi.Veniturile extrabugetare obţinute, în lei şi în valută, vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.Planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului Roman de Informaţii se efectuează în conformitate cu regulile generale în aceasta materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnica şi celelalte mijloace materiale necesare Serviciului Roman de Informaţii se asigura prin hotărâre a Guvernului sau se achiziţionează în condiţiile legii.Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Roman de Informaţii sunt bunuri proprietate publică a statului.Serviciul Roman de Informaţii primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, retinand sub forma de venituri extrabugetare o cota-parte de 50% din valoarea chiriei încasate.Serviciul Roman de Informaţii are parc propriu de mijloace de transport pentru aparatul central şi unităţile din subordine, care se stabileşte prin tabelele de inzestrare a unităţilor, aprobate de directorul Serviciului Roman de Informaţii."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru-Radu Timofte--------