METODOLOGIE din 6 martie 2002privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale - NTLH-023
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Nr. 116 din 11 februarie 2002
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Nr. 289 din 6 martie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 19 iunie 2002     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale, denumita în continuare evaluarea siguranţei, este o expertiza tehnica cu caracter special, pe care, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) şi ale art. 68 din Legea apelor nr. 107/1996, deţinătorii/administratorii, cu orice titlu, au obligaţia sa o efectueze periodic, indiferent de mărimea lucrării sau de folosintele acesteia. (2) În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi verificarea respectării exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa barajelor se realizează de experţi şi specialişti atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi certificati/avizaţi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, denumiţi în continuare experţi.  +  Articolul 2 (1) Se supun prevederilor prezentei metodologii următoarele baraje şi diguri realizate pentru stocarea şi epurarea mecanică a hidroamestecurilor de deşeuri industriale: a) iazurile de decantare a sterilului din industria miniera; b) haldele de zgura şi cenusa din industria termoelectrica; c) batalele de slam din industria petroliera; d) batalele de slam din industria chimica şi petrochimica; e) batalele din zootehnie; f) batalele pentru depozitarea deşeurilor şi substanţelor toxice şi periculoase. (2) Lucrările prevăzute la alin. (1), denumite în continuare lucrări hidrotehnice, se încadrează în categorii de importanţa în conformitate cu Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanţa a barajelor - NTLH-021, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002.  +  Articolul 3În conformitate cu prevederile art. 5, 9 şi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, organizarea activităţii de supraveghere şi urmărire a comportării în timp şi evaluarea siguranţei lucrărilor hidrotehnice reprezintă o componenta a sistemului calităţii în construcţii.  +  Articolul 4Coordonarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de supraveghere a lucrărilor hidrotehnice, în vederea exploatării în siguranţa a acestora, precum şi pentru evaluarea siguranţei lor, sunt realizate de Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice, denumita în continuare CONSIB, care funcţionează pe lângă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului ca organism cu caracter consultativ.  +  Articolul 5 (1) Evaluarea siguranţei unei lucrări hidrotehnice constituie o verificare a stării tehnice a lucrării, precum şi a condiţiilor de exploatare, urmărindu-se modul de îndeplinire a exigenţelor prevăzute de reglementările în vigoare şi de practica inginereasca din domeniu, pe care o realizează, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie, experţi sau comisii de expertiza coordonate de experţi certificati/avizaţi conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 244/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001. (2) În cazul în care se constată că lucrarea hidrotehnica verificata prezintă un grad de siguranţă mai mic decât cel prevăzut de reglementările în vigoare, evaluarea siguranţei trebuie să stabilească şi soluţiile posibile de remediere, în vederea asigurării nivelului normat de siguranţă.  +  Articolul 6Experţii care efectuează evaluarea stării de siguranţă în exploatare a lucrărilor hidrotehnice sunt certificati în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţa A şi B - NTLH-014, respectiv avizaţi în conformitate cu Procedura de avizare a specialiştilor pentru întocmirea evaluării stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţa C şi D - NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 114/2002.  +  Capitolul 2 Etapele şi conţinutul evaluării siguranţei  +  Articolul 7Evaluarea siguranţei se realizează prin metode de investigare specifice şi va cuprinde atât analiza informaţiilor existente (proiect, date despre execuţie, comportare în exploatare), cat şi studii şi/sau postcalcule privind valorile actualizate ale parametrilor determinanţi pentru starea de siguranţă în exploatare a lucrării hidrotehnice.  +  Articolul 8 (1) Prin conţinut şi abordare evaluarea siguranţei va cuprinde doua etape:- etapa I, evaluarea preliminară, care are ca obiect: a) caracterizarea stării tehnice a lucrării hidrotehnice şi a condiţiilor de exploatare, astfel cum rezultă din informaţiile existente în momentul evaluării şi din inspecţia tehnica de constatare a stării tehnice şi functionale; b) stabilirea programului de investigaţii suplimentare, necesare pentru finalizarea analizei stării de siguranţă, dacă este necesar;- etapa a II-a, evaluarea finala, care are ca obiect: a) stabilirea stării de siguranţă a lucrării hidrotehnice, ţinându-se seama de analiza tuturor factorilor, inclusiv de rezultatele investigatiilor suplimentare; b) propunerea lucrărilor şi a măsurilor necesare pentru aducerea parametrilor constructivi şi funcţionali la gradul de siguranţă în exploatare corespunzător cerinţelor şi reglementărilor în vigoare; c) stabilirea condiţiilor de exploatare pentru perioada următoare. (2) Fiecare etapa se încheie prin întocmirea unui raport de evaluare.  +  Articolul 9Pentru efectuarea evaluării preliminare deţinătorul/administratorul lucrării hidrotehnice va pune la dispoziţie expertului care întocmeşte evaluarea următoarele documentaţii: a) datele privind proiectarea, execuţia, funcţionarea şi exploatarea lucrării hidrotehnice; b) raportul de sinteza privind comportarea în timp a lucrării hidrotehnice de la punerea în funcţiune şi până în prezent.  +  Articolul 10Documentaţia prevăzută la art. 9 lit. a) se întocmeşte pe baza datelor existente privind proiectarea, execuţia, funcţionarea şi exploatarea lucrării hidrotehnice şi va avea următorul conţinut:1. Prezentarea generală a amenajării:1.1. Amplasarea (judeţul, localităţile apropiate din aval şi din amonte, căile de acces, bazinul hidrografic, cursul de apa, codul cadastral din Cadastrul apelor etc.)1.2. Deţinătorul/administratorul lucrării1.3. Funcţiile depozitului, clasa şi categoria de importanţa (inclusiv modul de stabilire şi modificările suferite, pornind de la corespondenta clasei de importanţa cu situaţia actuala)1.4. Componentele lucrării (elemente de retenţie, instalaţii de depunere a deşeurilor, sisteme de colectare şi evacuare a apelor etc.)1.5. Datele caracteristice pentru amenajare în stadiul actual şi în cel final de dezvoltare a depozitului (volume, niveluri, lucrări existente în amonte şi aval)1.6. Scurt istoric al lucrării (perioadele de realizare a etapelor importante începând cu lucrările de studii, unităţile care au participat la diferite etape, persoanele responsabile pentru faze şi lucrări importante, eventualele modificări ale conceptiei generale, lucrările de expertizare)2. Condiţii naturale în amplasament:2.1. Situaţia hidrologica (debite medii, minime, maxime, volumul undelor de viitura pentru diferite asigurări în secţiuni caracteristice în funcţie de sistemul de colectare şi evacuare a apelor provenite din precipitatii sau topirea zapezilor, volume scurse de pe versantii limitrofi cuvetei depozitului, volume căzute direct pe suprafaţa depozitului, modul de determinare, comparatie cu valorile iniţiale de proiectare)2.2. Situaţia geologica (natura rocii din frontul de retenţie şi din cuveta depozitului, principalele caracteristici mineralogice şi fizico-chimice, caracteristici de calcul adoptate, accidente tectonice)2.3. Situaţia hidrogeologica (descrierea straturilor-suport şi a principalelor caracteristici, surse de alimentare şi drenaj şi parametrii lor de baza, chimismul apelor subterane, captări de ape subterane în zona)2.4. Seismicitatea zonei (actuala şi la proiectare)3. Descrierea lucrărilor depozitului:3.1. Sistemul de realizare a depozitului şi modul de înălţare3.2. Datele constructive în stadiul actual de dezvoltare a depozitului (plan de situaţie, secţiuni caracteristice transversale şi longitudinale, materiale utilizate etc.)3.3. Lucrările de etansare şi drenaj pentru elementele de retenţie descrise (amplasare, tehnologie de execuţie, lucrări de verificare)3.4. Cunoaşterea potenţialului de risc al zonei de siguranţă din avalul depozitului (plan de situaţie, borne topografice de delimitare şi modul de respectare a acesteia)4. Descrierea instalaţiilor şi a tehnologiei de depunere a deşeurilor:4.1. Parametrii de baza privind sistemul de depunere a deşeurilor (tipul deşeurilor, raportul solid/lichid, tehnologia de depunere, volume depuse în intervale de timp caracteristice, modul de transport şi de depunere)4.2. Caracteristicile fizico-chimice ale deşeurilor depozitate4.3. Tehnologia de transport4.4. Alte date necesare5. Descrierea lucrărilor şi/sau a instalaţiilor de captare şi evacuare a apelor:5.1. Lucrările de captare şi evacuare a apelor din bazinul hidrografic amonte şi a celor scurse de pe versantii limitrofi cuvetei depozitului (plan de situaţie şi secţiuni caracteristice)5.2. Lucrările de captare şi evacuare a apelor din cuveta depozitului (plan de situaţie şi secţiuni caracteristice)5.3. Lucrări de etansare şi drenaj al cuvetei depozitului5.4. Instalaţiile de recirculare şi/sau de epurare a apelor colectate din cuveta depozitului (parametrii funcţionali principali, randamentul de epurare)6. Comportarea prognozata a lucrărilor:6.1. Rezultatele calculelor de rezistenta şi stabilitate, în regim static şi dinamic6.2. Rezultatele calculelor de infiltratii (atât pentru comportarea elementelor de retenţie la infiltratii, cat şi influenţa amenajării asupra regimului apelor subterane din zona)6.3. Calculele hidraulice pentru lucrările/instalaţiile de captare şi evacuare a apelor6.4. Zonele din aval posibil să fie afectate în ipoteza ruperii elementelor de retenţie7. Sistemul de supraveghere:7.1. Obiectivele sistemului de supraveghere (fenomene considerate importante pentru siguranţa lucrărilor, observaţii programate şi parametrii masurati pentru urmărirea acestora)7.2. Instalaţiile şi aparatura de măsurare pentru solicitarile exterioare (posturi hidrometrice în amonte şi aval, limnigrafe, mire, pluviometre, termometre, foraje hidrogeologice, aparatura seismică etc.)7.3. Instalaţiile şi aparatura de măsurare pentru urmărirea lucrărilor de retenţie şi a fundaţiei acestora (deplasări absolute în plan şi pe verticala, deplasări relative, infiltratii, eforturi şi deformatii, presiuni interstitiale etc.)7.4. Instalaţiile şi aparatura necesare pentru urmărirea cantităţii şi calităţii apelor evacuate din depozit (debitmetre, laborator, foraje hidrogeologice etc.)7.5. Modificările survenite în alcătuirea sistemului de supraveghere (ieşirea din funcţiune sau renunţarea la anumite sisteme de măsura, instalarea de sisteme noi; datele de intrare în funcţiune, modificări ale măsurătorilor de referinţa)8. Date privind execuţia:8.1. Ritmul de execuţie, succesiunea etapelor principale8.2. Sinteza rezultatelor activităţii de verificare a calităţii execuţiei8.3. Evenimente deosebite din timpul execuţiei (seisme, viituri, perioade cu caracteristici climatice deosebite, accidente, defectiuni, remedieri, schimbări de soluţii etc.)8.4. Constatările comisiilor şi ale organelor de control la receptiile efectuate (măsuri dispuse şi realizate, inventarul de lucrări şi măsuri nerealizate)9. Situaţia documentaţiilor existente:9.1. Cartea construcţiei (inclusiv evidenta observaţiilor şi a măsurătorilor efectuate în cadrul supravegherii)9.2. Regulamentele de exploatare şi de urmărire a comportării9.3. Schema organizatorică pentru activitatea de exploatare9.4. Planul de avertizare-alarmare a localităţilor, a obiectivelor social-economice şi a terenurilor din aval în caz de accident la lucrarea hidrotehnica10. Personalul de exploatare a depozitului:10.1. Date privind modul de asigurare cu personalul necesar, conform regulamentului de exploatare a depozitului10.2. Date privind gradul de calificare a personalului de exploatare11. Situaţia reglementărilor privind gospodărirea apelor şi protecţia mediului:11.1. Avizul de gospodărire a apelor11.2. Autorizaţia de gospodărire a apelor11.3. Acordul de mediu11.4. Autorizaţia de mediu11.5. Autorizaţia de exploatare în condiţii de siguranţă11.6. Date privind programul de etapizare, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor din aceste domenii.  +  Articolul 11Documentaţia prevăzută la art. 9 lit. b) se întocmeşte în baza informaţiilor obţinute prin observaţii şi măsurători în cadrul activităţii de urmărire a comportării în timp (UCC) pe întreaga perioadă de existenta a lucrărilor şi va avea următorul conţinut:1. Organizarea activităţii de supraveghere:1.1. Schema de organizare, atribuţiile şi responsabilităţile diferitelor compartimente, pregătirea personalului1.2. Frecventa observaţiilor şi a măsurătorilor1.3. Criteriile de avertizare-alarmare1.4. Aprecieri asupra functionalitatii aparaturii1.5. Prelucrarea primara a măsurătorilor1.6. Studiile de comportare întocmite1.7. Fluxul informaţional-decizional2. Solicitarile lucrării în cursul exploatării (caracterizate în raport cu valorile de calcul şi cu solicitarile din amplasament):2.1. Nivelul depunerilor de deşeuri2.2. Nivelul apei în cuveta2.3. Precipitatiile înregistrate în zona lucrării2.4. Modificările produse de colmatare sau de eroziuni2.5. Nivelul curbei de depresie2.6. Lungimea plajei în depozit2.7. Nivelul apei în zona sistemelor de evacuare a apelor din depozit3. Sinteza observaţiilor vizuale (curente şi a inspecţiilor periodice în cadrul programului de supraveghere):3.1. Integritatea structurii, inclusiv fundaţia şi versantii3.2. Cuveta depozitului şi versantii acesteia3.3. Sistemul de transport şi de depunere a deşeurilor3.4. Sistemul de colectare şi de evacuare a apelor din bazinul hidrografic şi din cuveta depozitului3.5. Situaţia terenurilor din vecinătatea depozitului3.6. Situaţia privind exfiltratiile existente3.7. Situaţia privind modul de funcţionare a sistemelor de drenaj4. Evoluţia parametrilor masurati:4.1. Deplasări (absolute şi relative)4.2. Infiltratii, inclusiv funcţionarea sistemelor de drenaj (debite, niveluri piezometrice etc.)4.3. Parametrii de calitate ai apelor de suprafaţa şi subterane4.4. Alte elemente măsurate4.5. Comparatia dintre parametrii masurati şi prognoza iniţială sau prognoza rezultată din modelarile privind comportarea5. Evenimente deosebite înregistrate şi măsurile adoptate6. Concluzii.  +  Articolul 12Raportul de evaluare preliminară se întocmeşte de expert şi va cuprinde: a) definirea obiectului evaluării siguranţei; b) aprecieri privind relevanta datelor prezentate de deţinătorul lucrării hidrotehnice; c) caracterizarea stării tehnice a depozitului, rezultată din analiza datelor disponibile; d) referatul de inspecţie tehnica a lucrării hidrotehnice; e) evaluarea preliminară a siguranţei în raport cu exigenţele de performanţă stabilite de reglementările în vigoare; f) identificarea situaţiilor de risc şi, eventual, ierarhizarea acestora; g) programul de investigaţii suplimentare (studii de teren şi de laborator, postcalcule, simulari şi manevre de exploatare etc.), necesare pentru întocmirea raportului final de evaluare; h) concluzii.  +  Articolul 13Referatul prevăzut la art. 12 lit. d) va avea următorul cuprins:1. Condiţiile de realizare a inspecţiei:1.1. Scopul inspecţiei1.2. Datele generale asupra inspecţiei1.3. Situaţia construcţiei în perioada inspecţiei, specificand condiţiile de exploatare (normale, cu restrictii, ulterioare unui incident, accident sau unei avarii, alunecări de teren etc.), nivelul şi volumul depunerilor, nivelul apei în cuveta şi poziţia în raport cu frontul de retenţie, ritmul depunerilor în depozit, debitul apelor afluente în cuveta, precipitatii, evenimente speciale semnalate anterior de personalul de exploatare (seisme, modificări în regimul depunerilor, valori deosebite înregistrate de reţeaua de aparatura de măsura şi control)1.4. Modul de respectare a regulamentului de exploatare a depozitului de deşeuri2. Depunerea deşeurilor în depozit:2.1. Date generale privind deşeurile depuse (tipul deşeurilor, modul de realizare a transportului, ritmul depunerilor în depozit)2.2. Depunerea deşeurilor (starea instalaţiilor de depunere a deşeurilor, situaţia realizării "plajei" prin procesul de depunere a deşeurilor)2.3. Cota depozitului de deşeuri faţă de cota proiectata sau aprobată3. Colectarea şi evacuarea apelor din amplasament:3.1. Starea instalaţiilor pentru colectarea şi evacuarea apelor din cuveta depozitului3.2. Modul de evacuare a apelor din cuveta depozitului (recirculare, evacuare în reţeaua hidrografica naturala, evacuare în canale sau în reţele de canalizare)3.3. Starea statiilor de epurare, dacă exista3.4. Starea instalaţiilor de recirculare a apelor din cuveta depozitului3.5. Starea lucrărilor de captare şi evacuare a apelor din bazinul hidrografic3.6. Capacitatea evacuatorilor: a) condiţii generale (independent pentru fiecare evacuator); b) starea lucrărilor (stare generală, degradari, fisuri, eroziuni etc.); c) echipamente hidromecanice pentru evacuarea apelor.4. Cuveta depozitului:4.1. Stabilitatea versantilor (alunecări stabilizate sau active, descriere, mijloace de urmărire, lucrări de stabilizare)4.2. Configuraţia depunerilor (formarea "plajei" şi parametrii ei, poziţia în raport cu frontul de retenţie, starea de consistenta a depunerilor, de prevenire a antrenarii eoliene etc.)5. Frontul de barare:5.1. Observaţii vizuale asupra lucrărilor: a) condiţii pentru observaţii vizuale: starea acceselor (berme, taluzuri), epuizmente, sisteme de evacuare a apelor din depozit şi din amonte de depozit; b) starea taluzurilor, protecţia taluzurilor, abateri de profil, fisuri, crevase, prabusiri, umflaturi, galerii făcute de rozatoare, sisteme de colectare şi tratare a apelor meteorice, ravenari5.2. Subpresiuni, infiltratii, drenaje: a) starea dispozitivelor directe de măsurare a subpresiunilor (puţuri, canale/galerii de drenaj, saltele/prisme drenante, sifonari); b) localizarea (cartarea) zonelor afectate de infiltratii, grifoane locale în zone umede, siroiri pe taluz, vegetaţie acvatica specifică; c) starea sistemului de măsurare a debitelor infiltrate, posibilitatea masurarii debitelor infiltrate pe zone şi pe ansamblul lucrării (galerii, puţuri, rigole etc.); d) starea echipamentelor electrice şi mecanice care contribuie la realizarea drenajului (pompe/staţii de pompare, pompe de vid pentru asigurarea funcţionarii sistemelor de sifonare, conducte, sisteme de prevenire a inghetarii pompelor de evacuare, alimentarea dubla cu energie)5.3. Incidente, accidente sau avarii anterioare: a) descrierea incidentelor, accidentelor sau avariilor şi a remedierilor efectuate; b) observaţii asupra modului de realizare a remedierilor şi asupra comportarilor acestora; c) durabilitatea unor reparaţii mai vechi5.4. Semnalarea modificărilor aduse lucrărilor: a) adaugari, demolări, accese noi sau desfiinţate; b) verificarea corectitudinii modificărilor în raport cu proiectul şi cu reglementările legale specifice6. Verificarea sistemului de urmărire a comportării în timp (UCC):6.1. Controlul existenţei, cunoaşterii şi aplicării instrucţiunilor de urmărire curenta şi specială pentru echipa de supraveghere locală6.2. Verificarea funcţionarii dispozitivelor şi a aparaturii de măsura privind modul de prelucrare primara şi de transmitere a informatiei în cazuri tipice6.3. Verificarea funcţionarii sistemului informaţional care permite decizia şi intervenţia rapida în cazul unor observaţii anormale, inclusiv a timpului scurs între observatie şi primirea ordinului de acţiune pentru situaţii atipice simulate6.4. Starea acceselor pentru observaţii vizuale şi pentru măsurători.  +  Articolul 14Raportul de evaluare finala va cuprinde: a) sinteza raportului de evaluare preliminară a siguranţei; b) rezultatele investigatiilor suplimentare (cu rapoarte-anexa de detaliu); c) referatul privind caracterizarea stării tehnice, functionale şi de siguranţă în exploatare a lucrării hidrotehnice; d) propuneri privind condiţiile de continuare a exploatării lucrării, specificand, după caz, funcţionarea la parametrii din proiect, funcţionarea cu restrictii în exploatare sau funcţionarea condiţionată de realizarea unui program de lucrări de remediere sau de reabilitare; e) concluzii.  +  Articolul 15Referatul prevăzut la art. 14 lit. c) va avea următorul conţinut:1. Aspecte generale:1.1. Deţinătorul/administratorul lucrării1.2. Încadrarea în clasa şi în categoria de importanţa1.3. Reglementările utilizate la proiectare şi execuţie, diferenţe faţă de sistemul de reglementări actuale1.4. Organizarea activităţii curente de evaluare a siguranţei în funcţionare1.5. Avariile, incidentele sau fenomenele atipice produse în exploatare1.6. Intervenţiile constructive în perioada de exploatare2. Aspecte tehnologice:2.1. Tehnologia de depunere a deşeurilor2.2. Nivelul deşeurilor, modul de captare şi de evacuare a apelor din cuveta2.3. Exploatarea în regim de iarna3. Aspecte structurale:3.1. Metodele de calcul utilizate la proiectare, scenariile de cedare pentru care s-au făcut calcule, criteriile de rezistenta şi stabilitate urmărite, elementele evidentiate de postcalcule3.2. Ipotezele de încărcare şi coeficienţii de siguranţă (eventual posibilităţile de cedare)3.3. Stabilitatea fundaţiei3.4. Deformatiile şi deplasarile digului3.5. Nivelul eforturilor şi/sau al presiunilor interstitiale3.6. Deteriorarea materialelor, efectul imbatranirii sau al suprasolicitarilor, evoluţia deteriorarilor3.7. Apariţia discontinuitatilor structurale (fisuri, crapaturi, deschideri de rosturi etc.)3.8. Infiltratiile şi subpresiunile3.9. Prognoza comportării la cota finala3.10. Prognoza comportării seismice (metodologie, interpretări)3.11. Stabilitatea versantilor4. Aspecte privind sistemul de urmărire a comportării în timp:4.1. Existenta şi gradul de dotare cu aparatura de măsura şi control (AMC)4.2. Instrucţiunile de urmărire curenta şi specială4.3. Sistemul informaţional şi decizional4.4. Monitorizarea specială în cazuri de seism sau de viituri.5. Consideratii privind riscul şi eficienta măsurilor preventive.  +  Articolul 16Dacă datele avute la dispoziţie permit formularea concluziilor privind condiţiile de exploatare, evaluarea siguranţei se poate încheia după etapa de evaluare preliminară, la propunerea expertului, prin întocmirea referatului prevăzut la art. 15.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Documentaţiile de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a lucrărilor hidrotehnice sunt înaintate de deţinător pentru avizare la Direcţia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. (2) Avizarea se efectuează de către biroul operativ al CONSIB. La şedinţele de avizare vor fi cooptati ca membri ai comisiei de avizare şi alţi specialişti, la propunerea Direcţiei generale de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. (3) La avizare participa reprezentantul deţinătorului lucrării hidrotehnice şi expertul care a efectuat evaluarea siguranţei. (4) În funcţie de concluziile analizei, comisia de avizare poate emite, la recomandarea biroului operativ al CONSIB, un aviz privind evaluarea stării de siguranţă a lucrării hidrotehnice, semnat de toţi participanţii, sau poate solicita completări şi reprogrameaza avizarea lucrării. Avizul este obligatoriu pentru obţinerea acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a lucrării hidrotehnice. (5) Avizarea se efectuează în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040, care se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în baza avizului tehnic consultativ al biroului operativ al CONSIB.-----------