LEGE nr. 334 din 31 mai 2002legea bibliotecilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentei legi, se considera: a) biblioteca - instituţia, compartimentul sau structura specializată al carei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; în cadrul societăţii informationale biblioteca are rol de importanţa strategica; b) biblioteca naţionala - biblioteca investită cu achiziţionarea şi conservarea unui număr de exemplare din toate documentele importante editate în ţara, care funcţionează ca depozit legal; c) biblioteca universitară - biblioteca aflată prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetatorilor din universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca biblioteca publică; d) biblioteca specializată - biblioteca destinată în principal unei categorii de beneficiari sau colectionarii, cu prioritate, a unor tipuri de documente ori pentru a răspunde necesităţilor specifice organismului tutelar; e) biblioteca publică - biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale sau judeţene; f) biblioteca şcolară - biblioteca organizată în cadrul unei instituţii de învăţământ preuniversitar, care se afla cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din instituţia respectiva şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca biblioteca publică.  +  Articolul 2 (1) După forma de constituire şi administrare a patrimoniului bibliotecile sunt de drept public sau de drept privat. (2) Bibliotecile de drept public se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare. (3) Bibliotecile de drept privat se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.  +  Articolul 3După forma de organizare bibliotecile pot fi cu personalitate juridică sau fără personalitate juridică.  +  Articolul 4După gradul de acces la colecţii şi servicii bibliotecile pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.  +  Articolul 5După structura colectiilor bibliotecile pot fi enciclopedice sau specializate.  +  Articolul 6 (1) În bibliotecile de drept public accesul la colectiile şi bazele de date proprii este gratuit. (2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii pe bază de tarife stabilite, în condiţiile legii, prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiei tutelare.  +  Articolul 7Bibliotecile de drept public pot fi desfiinţate în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o alta biblioteca de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Bibliotecile de drept public sunt finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finanţare se nominalizeaza distinct în bugetele proprii sau ale instituţiilor tutelare. (2) Bibliotecile pot fi finanţate şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri. (3) Bibliotecile de drept privat pot fi susţinute financiar, pe bază de programe sau proiecte, şi de la bugetul de stat sau de la bugetele autorităţilor locale, dacă se angajează să aibă o activitate specifică bibliotecilor de drept public.  +  Capitolul 2 Sistemul naţional de biblioteci  +  Articolul 9 (1) Sistemul naţional de biblioteci este parte integrantă a sistemului informaţional naţional şi se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public şi din bibliotecile de drept privat, care au activităţi specifice celor de drept public, având ca scop realizarea coordonata a împrumutului bibliotecar naţional şi internaţional, gestionarea sistemica a informatiei, realizarea Catalogului naţional partajat şi a Bibliotecii naţionale virtuale. (2) Catalogul naţional partajat şi Biblioteca naţionala virtuala sunt coordonate de către Biblioteca Naţionala a României. (3) La nivel teritorial se pot realiza consortii sau alte forme de cooperare pentru achiziţia de documente specifice.  +  Articolul 10Sistemul naţional de biblioteci, în raport cu funcţiile şi atribuţiile acestora, este structurat astfel: a) Biblioteca Naţionala a României; b) Biblioteca Academiei Române; c) biblioteci universitare; d) biblioteci specializate; e) biblioteci publice; f) biblioteci şcolare.  +  Secţiunea A Biblioteca Naţionala a României  +  Articolul 11Biblioteca Naţionala a României este biblioteca de drept public cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 12 (1) Biblioteca Naţionala a României îndeplineşte următoarele funcţii specifice: a) conserva, cercetează, dezvolta şi pune în valoare patrimoniul de documente deţinute în colectiile sale; b) organizează Depozitul legal, potrivit legii; c) depisteaza, colectioneaza, organizează, conserva şi pune în valoare Fondul Documenta Romaniae, constituit din tiparituri şi alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România şi poporul român, publicaţii ale autorilor români apărute în străinătate în orice limba, publicaţii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate; d) organizează şi gestionează Rezerva naţionala de publicaţii; e) în calitate de centru naţional de schimb realizează evidenta centralizata şi statistica schimburilor internaţionale de publicaţii; f) în calitate de centru naţional metodologic elaborează şi coordonează metodologia împrumutului interbibliotecar intern şi internaţional, avizată de Comisia naţionala a bibliotecilor; g) în calitate de centru naţional de patologie şi restaurare a publicaţiilor coordonează activitatea din aceste domenii; h) elaborează şi emite, cu avizul Comisiei naţionale a bibliotecilor, instrucţiuni şi norme metodologice pentru biblioteci; i) realizează şi coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci; j) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Biblioteca Naţionala a României funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 13În subordinea Bibliotecii Naţionale a României funcţionează Oficiul Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor, cu următoarele atribuţii: a) realizează controlul bibliografic naţional ca parte a controlului bibliografic universal; b) elaborează Bibliografia naţionala curenta pentru toate categoriile de documente; c) elaborează, gestionează şi actualizează Catalogul colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi străine, prin participarea contractuală a bibliotecilor din România; d) atribuie numărul internaţional standard pentru cărţi (ISBN), pentru publicaţii seriale (ISSN), pentru alte categorii de documente şi realizează catalogarea înaintea publicării (CIP); e) elaborează programe şi metodologii privind informatizarea bibliotecilor din România, avizate de Comisia naţionala a bibliotecilor.  +  Articolul 14Oficiul Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor se finanţează de la bugetul de stat şi din resurse extrabugetare prevăzute în bugetul Bibliotecii Naţionale a României.  +  Secţiunea B Biblioteca Academiei Române  +  Articolul 15Biblioteca Academiei Române este biblioteca de drept public cu personalitate juridică şi statut de biblioteca naţionala, care funcţionează în subordinea Academiei Române.  +  Articolul 16Biblioteca Academiei Române îndeplineşte următoarele funcţii: a) colectioneaza, organizează şi pune în valoare colecţii naţionale specifice; b) elaborează şi editează Bibliografia naţionala retrospectiva pentru toate categoriile de documente; c) realizează schimbul internaţional de publicaţii cu publicaţiile Academiei Române; d) coordonează din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din reţeaua Academiei Române; e) beneficiază de prevederile legii privind Depozitul legal; f) achiziţionează cu prioritate, din ţara şi din străinătate, documente specifice de importanţa deosebită pentru identitatea culturală şi naţionala; g) alte atribuţii specifice potrivit Statutului Academiei Române şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  +  Secţiunea C Biblioteci universitare  +  Articolul 17Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetatorii din instituţiile de învăţământ superior.  +  Articolul 18Din categoria bibliotecilor universitare fac parte: a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importanţa naţionala, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate de către acesta; b) bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior de stat sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor instituţii şi finanţate din bugetul acestora.  +  Articolul 19Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi participa la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din instituţiile de învăţământ superior.  +  Secţiunea D Biblioteci specializate  +  Articolul 20Instituţiile academice şi de cercetare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, unităţile militare, agenţii economici şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat pot înfiinţa şi pot organiza biblioteci specializate.  +  Articolul 21Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public sau privat şi sunt finanţate de către autorităţile, instituţiile sau celelalte persoane juridice care le tuteleaza.  +  Secţiunea E Biblioteci publice  +  Articolul 22 (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor membrilor unei comunităţi locale ori zonale. (2) Bibliotecile publice asigura egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârsta, sex, apartenenţa politică, religie ori naţionalitate.  +  Articolul 23Din categoria bibliotecilor publice fac parte: a) Biblioteca Metropolitana Bucureşti; b) bibliotecile judeţene; c) bibliotecile municipale şi orăşeneşti; d) bibliotecile comunale.  +  Articolul 24Biblioteca Metropolitana Bucureşti, succesoare a Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" din Bucureşti, este biblioteca de drept public cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 25Biblioteca Metropolitana Bucureşti are rol de biblioteca metodologică pentru bibliotecile publice din Capitala, exercita atribuţii de biblioteca judeteana pentru judeţul Ilfov şi îndeplineşte următoarele funcţii: a) organizează activităţi de lectura, informare, documentare şi educaţie permanenta pe teritoriul Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile; b) coordonează şi îndrumă metodologic, prin servicii de specialitate centralizate, bibliotecile din oraşele şi comunele judeţului Ilfov; c) elaborează bibliografia curenta a municipiului Bucureşti, alcătuieşte baze de date şi asigura servicii de informare comunitara.  +  Articolul 26Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti este finanţată din bugetul municipiului Bucureşti.  +  Articolul 27 (1) Bibliotecile judeţene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică. (2) Bibliotecile judeţene se organizează şi funcţionează în toate municipiile reşedinţa de judeţ, în subordinea consiliilor judeţene.  +  Articolul 28Bibliotecile judeţene au următoarele atribuţii principale: a) colectioneaza toate categoriile de documente strict necesare organizării activităţii de informare şi lectura la nivelul comunităţii locale; b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea; c) elaborează bibliografia locală curenta, alcătuiesc baza de date şi asigura servicii de informare comunitara; d) îndeplinesc şi funcţia de biblioteci municipale pentru municipiile reşedinţa de judeţ.  +  Articolul 29Activitatea bibliotecilor judeţene se finanţează din bugetul judeţului respectiv.  +  Articolul 30 (1) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti sunt biblioteci de drept public cu sau fără personalitate juridică. (2) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti se organizează în subordinea consiliilor municipale şi orăşeneşti, cu excepţia municipiilor reşedinţa de judeţ.  +  Articolul 31Bibliotecile municipale şi orăşeneşti organizează activitatea de lectura şi oferă servicii de documentare şi informare comunitara.  +  Articolul 32Activitatea bibliotecilor municipale şi orăşeneşti se finanţează din bugetul municipiilor şi oraşelor pe raza cărora funcţionează.  +  Articolul 33Bibliotecile comunale se organizează şi funcţionează în toate centrele de comuna, în subordinea consiliilor locale, şi sunt finanţate din bugetele acestora.  +  Articolul 34În şcolile primare săteşti se pot organiza biblioteci cu dubla funcţie, şcolară şi publică.  +  Articolul 35Persoanele fizice sau juridice române ori străine pot înfiinţa şi finanta biblioteci publice de drept privat pe teritoriul României, pe baza metodologiei elaborate de Comisia naţionala a bibliotecilor.  +  Secţiunea F Biblioteci şcolare  +  Articolul 36Din reţeaua bibliotecilor şcolare fac parte: a) Biblioteca Pedagogica Naţionala "I.C. Petrescu" din Bucureşti, biblioteca de drept public, de importanţa naţionala, cu personalitate juridică, subordonata Ministerului Educaţiei şi Cercetării; acesta participa la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigura îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare; b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi sunt subordonate inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti; c) bibliotecile şcolare, biblioteci de drept public sau de drept privat, care funcţionează în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional, precum şi în cadrul altor structuri şcolare.  +  Articolul 37Bibliotecile şcolare sunt parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare.  +  Articolul 38Finanţarea bibliotecilor şcolare se face din bugetul anual al instituţiilor de învăţământ de stat sau privat în cadrul cărora funcţionează.  +  Capitolul 3 Patrimoniul bibliotecilor  +  Articolul 39 (1) Colectiile bibliotecilor pot fi formate din următoarele categorii de documente: a) cărţi; b) publicaţii seriale; c) manuscrise; d) microformate; e) documente cartografice; f) documente de muzica tipărite; g) documente audiovizuale; h) documente grafice; i) documente electronice; j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrari fizico-chimice; k) documente arhivistice; l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material. (2) Colectiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceste constituite sau provenite din donaţii.  +  Articolul 40 (1) Documentele aflate în colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt mijloace fixe şi sunt evidentiate în documente de inventar; fac excepţie bunurile culturale de patrimoniu constituite în colecţii speciale sau în depozit legal, fiind considerate mijloace fixe şi evidentiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale. (2) Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii. (3) Evidenta documentelor se face în sistem tradiţional şi informatizat, astfel: a) evidenta globală, prin registrul de mişcare a fondurilor (R.M.F.); b) evidenta individuală, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit; c) evidenta periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de inventar; d) evidenta analitica, pe fise însoţite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil. (4) Evidenta globală şi individuală realizată în sistem informatizat cuprinde descrierea completa, conform I.S.B.D. (5) Bibliotecarii nu sunt obligaţi sa constituie garanţii gestionare, dar ei răspund material pentru lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturala stabilit, potrivit legii. (6) Documentele, bunuri culturale comune găsite lipsa din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie al bibliotecii din anul precedent. (7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsa la inventar se recuperează fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la preţul pieţei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei naţionale a bibliotecilor. (8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariaza periodic astfel: a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani; b) fondul cuprins între 10.001-50.000 de documente - o dată la 6 ani; c) fondul cuprins între 50.001-100.000 de documente - o dată la 8 ani; d) fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani; e) peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani. (9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente, precum şi în caz de forta majoră se procedează la verificarea integrală a inventarului. (10) În cazuri de forta majoră, incendii, calamitati naturale etc. conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenta a documentelor distruse. (11) Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte periodic colectiile de documente, prin achiziţionarea de titluri din producţia editoriala curenta. (12) Creşterea anuală a colectiilor din bibliotecile finanţate din fonduri publice trebuie să fie de minimum 25 de documente specifice la 1.000 de locuitori. (13) Colecţia din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor.  +  Articolul 41 (1) Colectiile bibliotecilor se constituie şi se dezvolta prin achizitionare, transfer, schimb interbibliotecar, naţional şi internaţional, donaţii, legate, sponsorizări sau, după caz, Depozit legal. (2) Dotările se asigura prin finanţarea de către autorităţile tutelare, precum şi prin transferuri, donaţii şi sponsorizări; donaţiile şi sponsorizarile din străinătate sunt scutite de taxe vamale şi de T.V.A.  +  Articolul 42 (1) Colectiile bibliotecilor se păstrează în depozite şi/sau în sali cu acces liber special amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate. (2) Autorităţile şi instituţiile publice tutelare controlează şi asigura condiţii optime de păstrare a colectiilor şi de acces la acestea.  +  Articolul 43 (1) Pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a colectiilor de biblioteca şi a dotării bibliotecilor cu echipamente tehnice, mobilier, tipizate de biblioteca şi consumabile, începând cu anul 2003 se înfiinţează Oficiul Naţional de Servicii pentru Biblioteci. (2) Oficiul Naţional de Servicii pentru Biblioteci este instituţie de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţată în primii doi ani de funcţionare prin subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, după care se va finanta exclusiv din resurse extrabugetare. (3) Modalitatea de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Servicii pentru Biblioteci este stabilită prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul 4 Personalul bibliotecilor  +  Articolul 44 (1) Personalul bibliotecilor se compune din: a) personal de specialitate; b) personal administrativ; c) personal de întreţinere. (2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetatorii, redactorii, documentaristii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analistii, custozii, manuitorii, depozitarii şi alte funcţii de profil. (3) Personalul de specialitate din reţeaua de biblioteci a Ministerului Educaţiei şi Cercetării are statut de personal didactic auxiliar. (4) Organigrama bibliotecii se aproba de către autoritatea sau instituţia tutelara.  +  Articolul 45 (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, cu personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte şi reprezentanţi ai bibliotecilor, cu rol de coordonare metodologică. (2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea tutelara; din comisiile de concurs va face parte şi reprezentantul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologică. (3) Nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare a resurselor umane în bibliotecile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. (4) Pentru bibliotecile din învăţământ şi bibliotecile specializate, nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare vor fi elaborate corelat cu prevederile anexei, în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, şi vor fi aprobate prin ordin al ministrului de resort.  +  Articolul 46Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizează în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 47Atribuţiile şi competentele personalului din biblioteci se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de către directorul general sau de director, respectiv de către bibliotecarul responsabil, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.  +  Articolul 48Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din biblioteci se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita şi avizul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologică.  +  Articolul 49Pregătirea personalului de specialitate din biblioteci se asigura de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil, prin: cursuri opţionale, la nivel liceal, învăţământ postliceal, învăţământ superior de lungă şi scurta durata, inclusiv învăţământ la distanta, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregătire profesională.  +  Articolul 50 (1) Conducerea bibliotecii de drept public şi ordonatorul principal de credite sunt obligaţi să asigure formarea profesională continua a personalului de specialitate, alocand în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget. (2) Programele de formare profesională continua cuprind: management şi marketing de biblioteca, sociologia lecturii, informare ştiinţifică de specialitate, pregătire metodica, documentare în domeniul legislaţiei generale şi al legislaţiei specifice, activităţi practice şi de educaţie permanenta. (3) Asociaţiile profesionale de profil pot organiza cursuri de formare profesională continua a bibliotecarilor, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 51 (1) Personalul din bibliotecile publice, care are în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază, conform prezentei legi, de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturala datorată unor cauze care nu puteau fi inlaturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului. (2) Bibliotecile pot asigura utilizatorilor, la cererea acestora, accesul la serviciile lor pe parcursul întregii săptămâni, cu plata personalului, conform legii. (3) Personalul din biblioteci, care lucrează în depozite de carte, colecţii de patrimoniu cultural, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii şi care asigura servicii de împrumut la domiciliu sau în spitale, azile de bătrâni, orfelinate, beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare ori care solicită o incordare psihică foarte ridicată, de un spor de până la 15% din salariul de baza al angajatului. (4) Personalul din biblioteci beneficiază de distincţii şi premii în condiţiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecilor.  +  Capitolul 5 Conducerea bibliotecilor  +  Articolul 52Conducerea bibliotecilor este asigurata după cum urmează: a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridică, de către un director general sau director, care poate avea unul sau mai mulţi adjuncţi; b) în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică şi/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu funcţia de şef de serviciu sau şef de birou, având dreptul la indemnizaţia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 53Conducerea serviciilor, laboratoarelor şi a birourilor din biblioteci este asigurata de un şef de serviciu, şef de laborator, respectiv de un şef de birou, având dreptul la indemnizaţie de conducere, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 54 (1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică funcţionează consilii de administraţie, cu rol consultativ. (2) Consiliul de administraţie este condus de directorul general sau de director, în calitate de preşedinte, şi este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, directori adjuncţi, contabil-şef şi reprezentanţi ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnaţi prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum şi un reprezentant al autorităţii tutelare, desemnat de aceasta. (3) Consiliul de administraţie al bibliotecii funcţionează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.  +  Articolul 55 (1) În cadrul bibliotecilor de drept public, cu sau fără personalitate juridică, poate funcţiona un consiliu ştiinţific cu rol consultativ în dezvoltarea colectiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţilor culturale. (2) Consiliul ştiinţific este format din maximum 9 membri, cuprinzând bibliotecari, specialişti în domeniul informatizarii bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizie a directorului general sau a directorului, iar în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică, prin decizie a autorităţii tutelare, la propunerea bibliotecarului responsabil.  +  Articolul 56Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncţi şi a bibliotecarilor responsabili din bibliotecile finanţate din fonduri publice se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea tutelara, cu avizul serviciului descentralizat din Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 57 (1) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor şi a directorilor adjuncţi din bibliotecile centrale universitare se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile legii. (2) Directorii generali ai bibliotecilor centrale universitare trebuie să fie cadre didactice universitare, având cel puţin gradul de conferenţiar universitar. (3) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncţi şi bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de învăţământ se realizează de către autoritatea tutelara, în condiţiile legii.  +  Articolul 58Directorul general sau directorul, respectiv bibliotecarul responsabil, răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii sau filialei pe baza organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, elaborate în condiţiile legii şi avizate de către autorităţile tutelare şi de bibliotecile cu rol de coordonare metodologică, în cazul bibliotecilor de drept public.  +  Capitolul 6 Comisia Naţionala a Bibliotecilor  +  Articolul 59În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Comisia naţionala a bibliotecilor, denumita în continuare Comisie, organism ştiinţific şi de decizie în domeniu, sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 60 (1) Comisia este formată din specialişti recunoscuţi în domeniul bibliotecilor, propuşi de către: a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 5 membri; b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 6 membri; c) Academia Română - 2 membri; d) asociaţiile profesionale de profil - 4 membri; e) preşedintele Comisiei - are dreptul sa angajeze un număr de 2-4 membri pe durata determinata, în funcţie de obiectivele Comisiei. (2) Reprezentanţii ministerelor prevăzute la lit. a) şi b) în Comisie se stabilesc după cum urmează: a) Ministerul Culturii şi Cultelor: Biblioteca Naţionala, Biblioteca Metropolitana Bucureşti, Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" din Iaşi, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister; b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Biblioteca Centrala Universitară din Bucureşti, Biblioteca Centrala Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrala Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi, Biblioteca Centrala Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara, Biblioteca Pedagogica Naţionala "I. C. Petrescu" din Bucureşti, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister. (3) Membrii Comisiei au mandat pe o perioadă de 4 ani şi sunt confirmati prin ordin comun al celor doi miniştri, în baza propunerilor formulate de instituţiile şi asociaţiile menţionate la alin. (1). (4) Preşedintele şi secretarul Comisiei sunt aleşi dintre membrii acesteia, cu votul majorităţii simple. (5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin comun al celor doi miniştri. (6) Comisia poate alege, ca membri asociaţi, specialişti din ţara sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de prestigiu în domeniu, propuşi de preşedinte şi validati cu votul majorităţii simple. (7) Comisia îşi poate constitui secţiuni formate din specialişti consacrati pe domenii, conduse de un preşedinte ales din rândul membrilor acestora. (8) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simpla a voturilor şi sunt promulgate prin ordin comun al celor doi miniştri, în termen de maximum 30 de zile. (9) Secretariatul Comisiei este asigurat de un personal desemnat de şefii compartimentelor de specialitate din cele doua ministere, în raport cu volumul activităţii bibliotecilor din subordine şi coordonat nemijlocit de secretarul comisiei; sediul oficial al Comisiei este asigurat de către Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 61 (1) Mijloacele de finanţare necesare funcţionarii Comisiei sunt asigurate din bugetele proprii de către instituţiile şi asociaţiile reprezentate, potrivit numărului de membri desemnaţi. (2) Indemnizaţia preşedintelui Comisiei reprezintă 20%, a secretarului, 15% şi a unui membru, 10% din salariul secretarului de stat şi se acordă o singură dată pe luna, indiferent de numărul şedinţelor organizate.  +  Articolul 62Comisia are următoarele atribuţii: a) fundamentează şi elaborează strategia, programele şi proiectele sistemului naţional de biblioteci; b) elaborează strategia şi programul de realizare pentru Catalogul naţional partajat şi Biblioteca naţionala virtuala; c) avizează programele de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţei informării; d) avizează metodologiile, normele, normativele şi reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, care se aproba prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor; e) elaborează standarde privitoare la suprafaţa minima a bibliotecilor finanţate din fonduri publice, care nu poate fi sub 0,05 mp pentru un locuitor, în localităţile cu o populaţie de până la 10.000 de locuitori, şi sub 0,015 mp pentru un locuitor, în localităţile cu o populaţie de peste 10.000 de locuitori; f) elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşe şi municipii, instituţii care trebuie să organizeze filiale specializate pentru copii, tineret şi adulti, cu fond enciclopedic, şi sa înfiinţeze o filiala la minimum 25.000 de locuitori; g) hotărăşte clasarea, neclasarea şi declasarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, în condiţiile legii; h) stabileşte criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării, evaluării şi restaurarii bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci; i) avizează norme de evaluare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci; j) avizează studiile de fundamentare pentru instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie a bibliotecilor; k) stabileşte priorităţile lucrărilor de restaurare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci; l) elaborează metodologia sistemului de statistica a bibliotecilor; m) stabileşte criteriile specifice de selecţie a personalului şi de ocupare a funcţiilor de conducere şi de specialitate din biblioteci; n) avizează norme de organizare şi funcţionare a bibliotecilor; o) avizează metodologia de evaluare profesională, de formare continua şi de certificare a personalului de specialitate din biblioteci; p) propune programe şi cursuri de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, istoriei cărţii, conservării şi restaurarii documentelor de biblioteca, precum şi în domeniul patrimoniului cultural mobil; r) avizează instrucţiuni şi norme metodologice privind evidenta, prelucrarea, comunicarea şi utilizarea documentelor şi bunurilor culturale din colectiile bibliotecilor; s) elaborează metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci; t) elaborează regulamentul de acordare a unor decoraţii, ordine, medalii, titluri şi premii, potrivit legii, pentru personalul de specialitate din biblioteci; u) elaborează raportul anual privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unităţile de profil din teritoriu; v) urmăreşte aplicarea deciziilor sale de către toate instituţiile de drept public din domeniu.  +  Capitolul 7 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor  +  Articolul 63Accesul utilizatorilor la colectiile şi serviciile oricărei biblioteci de drept public sau privat se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, elaborat în corelatie cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.  +  Articolul 64Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colectiile şi la serviciile oferite bibliotecile întocmesc cataloage, efectuează cercetări documentare, elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentara şi alte instrumente specifice, constituie şi gestionează baze de date, organizează secţii şi filiale, servicii de împrumut şi consultare pe loc a documentelor de biblioteca, precum şi alte servicii.  +  Articolul 65În cadrul bibliotecilor publice sumele rezervate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii seriale în limba minorităţilor se stabilesc astfel încât sa corespundă proportiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul comunităţii.  +  Articolul 66Bibliotecile de drept public pot organiza servicii speciale pentru persoanele cu handicap vizual, precum şi servicii la domiciliu pentru persoanele cu handicap locomotor.  +  Articolul 67 (1) Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea medie de achiziţie a documentelor de biblioteca din anul precedent. (2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie a documentelor de biblioteca din anul precedent. (3) Sancţiunile menţionate la alin. (1) şi (2) se stabilesc şi se fac publice la începutul anului de către conducerea bibliotecii. (4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colectiilor.  +  Capitolul 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 68Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativă şi profesională în raport cu autoritatea tutelara, constând în: a) dreptul de a se conduce în afară oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanta cu strategiile naţionale şi internaţionale; c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de biblioteca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţara şi străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de autorităţile tutelare; e) participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consortiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitand cotizaţiile şi taxele aferente.  +  Articolul 69 (1) Pentru sprijinirea materială a unor activităţi şi proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialiştilor din biblioteci la programe culturale şi de formare continua a personalului de specialitate, bibliotecile cu personalitate juridică se pot asocia între ele sau cu alte instituţii culturale şi pot crea fundaţii, asociaţii sau consortii. (2) Condiţiile şi cotele de participare la finanţarea programelor realizate prin asociere se stabilesc şi se aproba de către autoritatea tutelara.  +  Articolul 70 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a finanta activitatea bibliotecilor de drept public potrivit standardelor de funcţionare stabilite prin prezenta lege. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achiziţia de documente specifice bibliotecilor publice. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achiziţia de documente specifice bibliotecilor din subordine. (4) Susţinerea financiară şi logistica a bibliotecilor se poate realiza şi din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea fiecărei biblioteci pentru servicii speciale şi din contravaloarea taxelor poştale pentru împrumutul bibliotecar intern şi internaţional. (5) Fondul constituit se utilizează pentru construirea, amenajarea şi dezvoltarea spaţiilor de biblioteca, inclusiv pentru informatizarea şi dotarea cu documente şi echipamente specifice. (6) Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (7) Documentaţia tehnica şi materialele pentru construcţii destinate bibliotecilor din sistemul naţional, precum şi achiziţiile de tehnologie a informatiei, fond de documente specifice, dotări pentru serviciul lecturii publice sunt scutite de taxe vamale şi li se aplică T.V.A. de 0%. (8) Investitorii privati care sponsorizeaza bibliotecile de drept public pentru construcţia de localuri, dotări, achiziţia de tehnologie a informatiei şi de documente specifice, finanţarea programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburi de specialişti, burse de specializare, participarea la congrese internaţionale sunt scutiţi de impozite cu o sumă echivalenta cu valoarea lucrării sau acţiunii respective plus 2% din profit. (9) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de biblioteca destinate schimbului şi împrumutului intern şi internaţional beneficiază de o reducere de 50%.  +  Articolul 71 (1) Anual conducerile bibliotecilor întocmesc rapoarte de evaluare a activităţii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, precum şi autorităţii tutelare. (2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către biblioteci Institutului Naţional de Statistica, Comisiei naţionale a bibliotecilor şi ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 72 (1) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează biblioteci se poate face numai în cazul asigurării unor sedii care respecta standardele optime de funcţionare, conform prezentei legi, (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile locale au obligaţia să asigure continuitatea neîntreruptă a activităţii bibliotecii.  +  Articolul 73 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Comisia naţionala a bibliotecilor elaborează regulamentul-cadru de funcţionare a bibliotecilor din sistemul naţional şi avizează regulamentele întocmite pe baza acestuia, în vederea aprobării lor de către autorităţile tutelare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare în acest domeniu se abroga.  +  Articolul 74Anexa face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU  +  Anexa BIBLIOTECI PUBLICEA. BIBLIOTECA COMUNALĂ
       
    Categoria de personalCriterii de normare
    - Bibliotecar*)- un post/unitate până la 7.000 de locuitori
  ----------------- Notă *) Postul de bibliotecar reprezintă funcţia de responsabil de biblioteca şi se asimilează cu funcţia de şef de birou.B. BIBLIOTECA ORASENEASCA SAU MUNICIPALA SITUATA ÎN LOCALITATEA NERESEDINTA DE JUDEŢ
       
    Categoria de personalCriterii de normare
    - Bibliotecar, responsabil de bibliotecă*)- un post până la 7.000 de locuitori
  ---------- Notă *) Responsabilul de biblioteca este asimilat cu funcţia de şef de birou. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un număr mai mare de 3 angajaţi se acordă prin organigrama aprobată potrivit prevederilor legale.C. BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREŞTI SAU BIBLIOTECA JUDETEANA
       
    Categoria de personalCriterii de normare
    - Director general*)- un post/unitate
    - Director de specialitate*)- un post/unitate
    - Director economic*)- un post/unitate
    - Director*)- un post/unitate
    - Director adjunct de specialitate*)- un post/unitate
    - Director adjunct economic*)- un post/unitate
    - bibliotecar şi alte categorii ale personalului de specialitate- un post la 7.000 de locuitori
  ------------- Notă *) Postul de director general şi posturile de director de specialitate şi director economic se acordă în biblioteca judeteana cu un personal de minimum 150 de angajaţi. Notă *) Postul de director şi posturile de director adjunct de specialitate şi director adjunct economic se acordă în biblioteca judeteana cu un personal de minimum 75 de angajaţi. Notă *) Postul de director şi de director adjunct economic se acordă în biblioteca judeteana cu un personal mai mic de 75 de angajaţi.Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.Personalul de întreţinere şi de deservire se repartizează astfel:- personalul de paza şi de pompieri se stabileşte potrivit prevederilor legale;- îngrijitor - un post la 500 mp;- numărul muncitorilor calificaţi şi necalificati se acordă în funcţie de necesarul fiecărei unităţi, potrivit prevederilor legale.Indicatorul utilizatorilor de informaţii din biblioteca publică reprezintă 5% şi maximum 10% din numărul de locuitori ai comunităţii, în condiţiile respectării standardelor din prezenta lege.--------