LEGE nr. 327 din 27 mai 2002privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 28 iunie 2000, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Fiecare clasa se împarte în trei grade. Structura ierarhica a gradelor este următoarea: gradul 3, gradul 2 și gradul 1, ca nivel maxim.2. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Funcționarul public își păstrează clasa și gradul avute și atunci când nu mai deține funcția publică din motive neimputabile acestuia. În acest caz Agenția Naționala a Funcționarilor Publici îi va asigura funcționarului public încadrarea în alta funcție publică vacanta, potrivit pregătirii lui profesionale.3. La articolul I punctul 6, partea introductivă a articolului 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14În cariera funcționarului public categoriile, clasele și gradele corespunzătoare funcției publice ocupate sunt următoarele:4. La articolul I punctul 8, litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:b) documentele privind evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale funcționarului public în exercitarea funcției publice, avansarile în funcții, grade, clase sau categorii, sancțiunile disciplinare ce i-au fost aplicate, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, ordonate cronologic și fără discontinuitati.5. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Persoanele care au ocupat funcții de demnitate publică alese sau numite ori funcții asimilate acestora, potrivit legii, precum și cele care au deținut funcții de specialitate în afară autorităților sau instituțiilor publice pot fi numite, în urma concursului, în funcții publice definitive. Aceste persoane vor fi numite în categoria corespunzătoare studiilor absolvite, în clasa și gradul corespunzătoare vechimii în funcția de demnitate publică sau de specialitate, la care se adauga, dacă este cazul, vechimea în funcții publice deținute anterior. Prin vechime în specialitate se înțelege perioada în care funcționarul public a desfășurat o activitate corespunzătoare specializării lui într-o alta instituție publică sau privată.6. La articolul I punctul 12, alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate potrivit art. 53 alin. (3), funcționarul public debutant este numit funcționar public definitiv clasa a III-a gradul 3, în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite, sau este obligat sa repete, o singură dată, perioada de stagiu. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant este numit funcționar public definitiv sau este eliberat din funcția publică pentru incompetenta profesională. Dacă în cursul perioadei de stagiu funcționarul public debutant de categoria C sau, după caz, B a obținut o diploma de studii de nivel superior celei avute în specialitate, acesta va fi definitivat în funcția publică de categoria B sau, după caz, A. În aceasta situație perioada de stagiu reprezintă diferența dintre durata perioadei de stagiu corespunzătoare categoriei studiilor absolvite, potrivit art. 52 alin. (2), și perioada lucrata pe categoria inferioară. La terminarea perioadei de stagiu astfel stabilită funcționarul public debutant va fi evaluat potrivit art. 53 alin. (3).7. La articolul I punctul 22, alineatul (2) al articolului 91 va avea următorul cuprins:(2) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcționarului public transferat. În acest caz funcționarul public își păstrează clasa și gradul dobândite anterior. În cazul transferului la cerere, prin excepție, cu acordul scris al funcționarului public, încadrarea se poate face într-o clasa și într-un grad inferioare celor dobândite anterior.8. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 97 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97(1) Funcționarii încadrați pe perioada nedeterminată în cadrul autorităților sau instituțiilor publice vor fi numiți în funcțiile publice corespunzătoare posturilor pe care le ocupa, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2001.9. La articolul IV, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:e) în cazul funcțiilor publice din institutele subordonate autorităților administrației publice locale se aplică aceleași reguli de echivalare prevăzute la lit. d).10. La nota anexei, după punctul 4 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:5. În sensul prezentei legi, prin funcție publică specifică se înțelege funcția publică de execuție sau de conducere a carei denumire nu figurează în anexa la lege, dar în al carei conținut se regăsesc elementele definitorii unei funcții publice, în sensul legii, și poate fi asimilată categoriilor de funcții publice prevăzute în anexa la lege.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  --------