LEGE nr. 325 din 27 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 30 ianuarie 2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă instituie cadrul legal pentru reabilitarea şi modernizarea termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de igiena şi confort termic şi de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice, costurile de întreţinere pentru încălzire şi alimentare cu apa calda menajera, precum şi de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Reabilitarea şi modernizarea termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului şi se realizează prin programe naţionale armonizate cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare la eficienta energetica şi la protecţia mediului şi dezvoltarea durabila."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Activitatea de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor urmăreşte îmbunătăţirea performantelor de izolare termica a elementelor de construcţie care delimiteaza de exterior spaţiile interioare incalzite, precum şi creşterea eficientei energetice a instalaţiilor interioare de încălzire şi de alimentare cu apa calda menajera, a centralelor termice, punctelor termice şi reţelelor de distribuţie a agentului termic şi a apei calde menajere, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Statul sprijină persoanele fizice şi juridice care întreprind măsuri de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente, prin acţiuni de informare gratuita a utilizatorilor, prin facilităţi fiscale acordate unor categorii de utilizatori şi agenţilor economici care acţionează efectiv în acest domeniu şi prin stimularea promovării surselor regenerabile de energie."5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Programele de reabilitare şi modernizare termica"6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În baza politicii energetice a statului Guvernul va adopta anual programe naţionale de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente, la propunerea ministerelor interesate. (2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sunt necesare următoarele măsuri: a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termica; b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protecţie termica a clădirilor, a necesarului de materiale şi echipamente şi a fondurilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor; c) revizuirea şi actualizarea reglementărilor tehnice referitoare la proiectarea şi executarea protecţiei termice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente şi stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia; d) elaborarea de proiecte directoare şi soluţii-cadru pentru reabilitarea şi modernizarea clădirilor şi a instalaţiilor aferente; e) elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al caldurii pentru încălzire şi alimentare cu apa calda menajera; f) elaborarea de standarde naţionale de eficienta energetica pentru clădiri."7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru clădirile prevăzute la art. 3 se eliberează certificatul energetic prin care se atesta performanta energetica a acestora - izolarea termica, randamentul energetic al echipamentelor şi altele, după caz."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Societăţile naţionale şi ceilalţi agenţi economici care operează în domeniul producerii şi distribuirii energiei termice pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde menajere vor proceda la: a) efectuarea de bilanţuri energetice pentru sistemele care asigura alimentarea cu căldură şi apa calda menajera; b) efectuarea de reglaje periodice ale instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apa calda menajera; c) depistarea pierderilor de căldură şi de apa din reţelele de distribuţie pentru alimentarea cu căldură şi apa calda menajera şi efectuarea remedierilor necesare; d) controlul termoizolatiei pentru conducte, cazane şi schimbatoare de căldură şi luarea, după caz, de măsuri de remediere sau de înlocuire."9. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) evaluarea stării tehnice a clădirii asupra căreia se intervine, prin:- contactarea unui birou de consultanţa sau a unei societăţi comerciale de management şi servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de intervenţie şi a asistenţei tehnice de specialitate necesare, precum şi pentru elaborarea certificatului energetic al clădirii;- contractarea elaborării expertizei tehnice privind starea clădirii şi a instalaţiilor aferente, formularea şi analizarea variantelor de reabilitare şi modernizare;"10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Activitatea de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor existente şi a instalaţiilor aferente se va asigura de: a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru:- coordonarea activităţii de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul construcţiilor;- asigurarea elaborării studiilor şi proiectelor directoare şi a standardelor de eficienta energetica, prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), d) şi f);- a propune Guvernului spre aprobare programele naţionale anuale de reabilitare şi modernizare termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente;- stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor şi a persoanelor fizice sau juridice implicate în activitatea de consultanţa, expertizare, proiectare, execuţie şi exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;- elaborarea şi coordonarea programelor de pregătire şi instruire a personalului cu atribuţii în reabilitarea şi modernizarea termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente; b) Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi prin filialele acesteia din ţara, pentru:- elaborarea de studii prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a);- elaborarea de studii de fundamentare a reabilitării termice a clădirilor şi încadrarea în politica energetica a statului;- monitorizarea performantelor clădirilor reabilitate termic, în scopul stabilirii direcţiilor de actionare şi a politicilor de finanţare;- iniţierea de acţiuni promotionale pentru educarea populaţiei pe plan local; c) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea reglementărilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termica asigurata din surse de alimentare centralizata; d) direcţiile şi/sau serviciile de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru:- eliberarea certificatului energetic al clădirii;- verificarea şi avizarea documentaţiei de reabilitare termica a clădirilor, finanţate prin bugetul local; e) administraţia publică locală, pentru susţinerea acţiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, referitoare la economisirea energiei utilizate pentru încălzirea clădirilor şi alimentarea cu apa calda menajera."11. La articolul 11, litera c) va avea următorul cuprins:"c) atragerea de fonduri de la firme sau societăţi comerciale de management şi servicii energetice;"12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Proprietarii persoane fizice şi/sau juridice române, care reabiliteaza sau modernizează termic clădirile de locuit aflate în proprietate, beneficiază de: a) scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al clădirii şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termica; b) scutire de impozit pe locuinta pe care o deţin, pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termica."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu consultarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementări tehnice necesare operaţiunilor de audit şi expertiza energetica a clădirilor existente."14. Articolul 16 se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------