LEGE nr. 347 din 6 iunie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internaţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121 din 8 octombrie 2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Cererile pentru încuviinţarea adopţiei copiilor români, înaintate de către o persoană sau o familie cu cetăţenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetăţenie română şi cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează potrivit reglementărilor în vigoare la data introducerii acestora."2. După articolul 1 se introduc articolele 1^1 -1^5 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Prin derogare de la prevederile art. 1, în situaţii excepţionale, impuse de interesul superior al copilului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, avizată de Secretariatul General al Guvernului, Guvernul poate aproba transmiterea unor cereri de încuviinţare a adopţiei internaţionale către instanţele judecătoreşti competente.Art. 1^2. - În scopul solicitării aprobării Guvernului, prevăzută la art. 1^1, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie analizează cererile având ca obiect adoptia copiilor români de către o persoană sau o familie cu cetăţenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetăţenie română şi cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, depuse la secretariatul Comitetului Roman pentru Adoptii.Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d), art. 11 alin. (2)-(4) şi la art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicita serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului, respectiv persoanei sau familiei care doreşte sa adopte, documentele prevăzute la art. 12 alin. (5) lit. a), b) şi d) şi raportul referitor la ancheta psihosociala a copilului, prevăzut la art. 18 alin. (5) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă. De asemenea, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie solicita serviciilor publice specializate consimţământul, exprimat în forma autentică, al părinţilor sau, după caz, al părintelui, la adoptia copilului de către o persoană sau o familie dintre cele prevăzute la alin. 1.Dosarul, cuprinzând confirmarea îndeplinirii condiţiilor şi a documentelor prevăzute la alin. 2, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pentru avizare şi pentru solicitarea aprobării de către Guvern a transmiterii cererii de încuviinţare a adopţiei către instanţa judecătorească competenţa.Art. 1^3. - După aprobarea de către Guvern, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie transmite, de îndată, instanţei judecătoreşti competente cererea de încuviinţare a adopţiei, însoţită de dosarul prevăzut la art. 1^2 alin. 3.Art. 1^4. - Instanţa judecătorească se pronunţa, exclusiv pe baza actelor depuse de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, în a zecea zi de la data înregistrării cererii de încuviinţare a adopţiei.În cazul amânării judecării cererii următorul termen fixat de instanţa este de cel mult 10 zile.Judecarea cererii se face cu citarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, a persoanei sau a familiei care doreşte sa adopte şi cu participarea procurorului.Hotărârea pronunţată de instanţa poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile de la data pronunţării.Art. 1^5. - În termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care a fost încuviinţată adoptia, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie eliberează un certificat care atesta ca adoptia este conformă cu normele impuse de Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 şi ratificată prin Legea nr. 84/1994."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------