ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 13 iunie 2002pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul 1 al articolului 10 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Dispoziţiile alin. 1 se aplică şi foştilor cetăţeni români care înainte de data de 22 decembrie 1989 au pierdut cetăţenia română din diferite motive, precum şi celor cărora li s-a ridicat cetăţenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor şi descendenţilor acestora."2. După alineatul 2 al articolului 18 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Împotriva comunicării ministrului justiţiei persoana nemultumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în termen de 15 zile de la primirea acesteia."3. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Nedepunerea jurământului de credinţa faţă de România în termenul prevăzut la art. 19 alin. 1, din vina persoanei căreia i s-a acordat cetăţenia română, conduce la încetarea efectelor hotărârii Guvernului de acordare a cetateniei române faţă de persoana în cauza."4. Articolul 35 se abroga.5. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:"Prin derogare de la prevederile alin. 1, redobandirea cetateniei române potrivit art. 10 alin. 2 este scutită de plată taxelor prevăzute de lege."  +  Articolul 2Cererile de redobandire a cetateniei române, depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează potrivit reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistru de interne,Ioan Rus-------------