DECRET Nr. 223 din 3 decembrie 1974privind reglementarea situaţiei unor bunuri
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 152 din 6 decembrie 1974    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, decretează:  +  Articolul 1În Republica Socialistă România construcţiile şi terenurile pot fi deţinute în proprietate de către persoanele fizice numai dacă au domiciliul în ţara.  +  Articolul 2Persoanele care au făcut cerere de plecare definitivă din ţara sînt obligate sa înstrăineze, pînă la data plecării, construcţiile aflate în proprietatea lor în Republica Socialistă România. Înstrăinarea se va face către stat, care va prelua aceste bunuri, plata stabilindu-se potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973*) privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală.Construcţiile aparţinînd persoanelor care au plecat în mod fraudulos din ţara sau care, fiind plecate în străinătate, nu s-au înapoiat la expirarea termenului stabilit pentru înapoierea în ţara, trec fără plata în proprietatea statului.Terenurile aferente construcţiilor prevăzute la alineatele precedente trec în proprietatea statului în condiţiile art. 13 din Legea cu privire la fondul funciar. Notă *) Cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 5/1980, publicată în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 octombrie 1980.  +  Articolul 3Prevederile art. 2 se aplică şi în privinta construcţiilor ce aparţin unor persoane care au părăsit definitiv Republica Socialistă România anterior intrării în vigoare a prezentului decret, trecerea în proprietatea statului a construcţiilor facindu-se cu sau fără plata, potrivit distinctiei prevăzute în alin. 1 şi 2 ale art. 2.Persoanele care, avînd domiciliul în străinătate, au dobîndit sau dobîndesc în orice mod, în proprietate, construcţii situate pe teritoriul Republicii Socialiste România, li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 2 alin. 1 şi 3.  +  Articolul 4Identificarea bunurilor prevăzute în art. 2 şi 3, precum şi preluarea sau trecerea lor în proprietatea statului, se fac prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, în a cărui raza teritorială sînt situate bunurile.Împotriva deciziei comitetului executiv al consiliului popular se poate face plîngere la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Actele juridice încheiate în scopul eludarii prevederilor prezentului decret sînt nule de drept.---------