PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002a funcționării comercianților din punct de vedere al protecției muncii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002     +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedura reglementează condițiile de solicitare și de emitere a autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii, denumita în continuare autorizație, perioada de valabilitate și modalitatea de reinnoire a acesteia, precum și cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcționarii comercianților, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționarii comercianților, republicată, denumita în continuare O. U. G. nr. 76/2001, republicată.(2) Autorizația reprezintă actul care condiționeaza funcționarea comercianților de respectarea legislației de protecție a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale.(3) Autorizația se emite de către autoritatea competentă în a carei raza teritorială se afla sediul social și/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerț și industrie teritoriale.  +  Articolul 2În vederea obținerii autorizației solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social și sediilor secundare, cat și activitățile pe care urmează să le desfășoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.  +  Articolul 3În vederea autorizării din punct de vedere al protecției muncii se disting următoarele situații:a) pentru activitățile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute în anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de muncă va efectua evaluarea condițiilor minime de securitate la sediul social și/sau sediile secundare ale comercianților;b) pentru activitățile codificate conform nomenclatorului CAEN, care nu se regăsesc în anexa nr. 5.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila, cu înscrierea mențiunii "Funcționează în baza declarației pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe și tarife;c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfășoară încă activitățile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 5.1, nu este necesară obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii; în aceasta situație, în baza declarației pe propria răspundere a solicitantului date în aceste sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila, cu înscrierea mențiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe și tarife, comerciantul fiind obligat să obțină autorizația înainte de începerea oricăreia dintre activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;d) în situația în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitățile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfășoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării și autorizării funcționarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menționarea în anexa la acesta a activităților autorizate în aceasta etapa; comerciantul constituit în aceste condiții poate desfășura numai activitățile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activități înscrise în obiectul sau de activitate să fie desfășurate numai după obținerea autorizației necesare prin Biroul unic.  +  Articolul 4În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:a) eliberarea autorizației prin completarea, stampilarea și semnarea anexei la certificatul de înregistrare;b) neeliberarea autorizației, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, stampileaza și semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.  +  Articolul 5În cazul neeliberarii autorizației conform art. 4 lit. b) inspectoratul teritorial de muncă întocmește un referat de evaluare care conține neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic care îl va inmana comerciantului, sub semnatura.  +  Capitolul 2 Obligațiile inspectoratului teritorial de muncă  +  Articolul 6În vederea desfășurării în condiții optime a activității de autorizare a funcționarii din punct de vedere al protecției muncii, inspectoratul teritorial de muncă are următoarele obligații:a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanți, dimensionat în funcție de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;b) să asigure reprezentanților delegați la Biroul unic dreptul de semnatura;c) sa evalueze sediul social și sediile secundare ale comerciantului, precum și activitățile desfășurate în acestea și sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conține rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic.  +  Capitolul 3 Obligațiile solicitantului și condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii  +  Articolul 7Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere privind respectarea legislației de protecție a muncii, obligatorie pentru toți comercianții, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 - pct. l;b) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 5.3;c) copii de pe avizele și/sau autorizațiile pentru desfășurarea activităților care, după caz, intra sub incidența prevederilor următoarelor acte normative:– Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor și substanțelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea l, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare;– Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultura și silvicultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995.  +  Articolul 8Documentele prevăzute la art. 7 se depun indosariate.  +  Articolul 9În vederea autorizării funcționarii din punct de vedere al protecției muncii comercianții au obligația sa desfășoare activitățile cu respectarea prevederilor legislației privind protecția muncii, după cum urmează:a) Legea protecției muncii nr. 90/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 47 din 29 ianuarie 2001;b) Normele generale de protecție a muncii;c) Normele specifice de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate;d) Standardele de securitate;e) Ordinele ministrului muncii și solidarității sociale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Condițiile pe care comercianții au obligația să le asigure în vederea autorizării funcționarii din punct de vedere al protecției muncii sunt următoarele:a) activitatea de protecție a muncii să se desfășoare într-un mod organizat;b) riscurile de accidentare sau imbolnavire profesională generate de activitățile desfășurate să fie identificate;c) măsurile de securitate și sănătate în munca aferente riscurilor identificate să fie stabilite;d) echipamentele tehnice utilizate în medii normale să respecte cerințele esențiale de securitate și sănătate în munca;e) echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potențial explozive să fie certificate din punct de vedere al cerințelor de securitate a muncii, conform reglementărilor legale în vigoare;f) locurile de muncă să fie dotate cu mijloacele necesare pentru intervenție în caz de accident sau intoxicatii;g) locurile de muncă cu pericol deosebit să fie nominalizate conform Normelor metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit și pericol iminent de accidentare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 388/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 249 din 15 octombrie 1996;h) personalul să fie dotat cu echipament individual de protecție, corespunzător pericolelor existente în activitate.  +  Capitolul 4 Procedura de autorizare a funcționarii comercianților din punct de vedere al protecției muncii1. Responsabilitățile reprezentantului inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic  +  Articolul 11Reprezentantul inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic are următoarele responsabilități, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:a) sa verifice dosarele depuse de solicitanți pentru obținerea autorizației, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7 și cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;b) sa selecteze dosarele care nu trebuie să parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 lit. b), respectiv ale art. 3 lit. c), și sa completeze, să semneze și sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 lit. b), respectiv art. 3 lit. c);c) sa transmită imediat după înregistrare către inspectoratul teritorial de muncă, pe bază de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 lit. a) și sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării;d) sa completeze, să semneze și sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de inspectoratul teritorial de muncă, care concluzioneaza acordarea autorizației;e) sa transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizației și care conține explicit neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;f) sa transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul și anexa la certificatul de înregistrare;g) sa transmită inspectoratului teritorial de muncă declarația pe propria răspundere, în original, precum și cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării, conform anexei nr. 5.3;i) sa pună la dispoziție solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obținerii autorizării.  +  Articolul 12(1) Pentru sediul social și fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare care va cuprinde și codurile CAEN ale tuturor activităților autorizate să se desfășoare în acestea.(2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează sa desfășoare activități deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe și tarife și pe bază de declarație pe propria răspundere a acestuia, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declarațiilor pe propria răspundere ale solicitanților ca îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de prezenta procedura, reprezentanții inspectoratului teritorial de muncă delegați la Biroul unic vor completa, de îndată, poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mențiunea "Autorizat pe baza declarației pe propria răspundere, în condițiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată".2. Evaluarea sediilor și/sau a activităților care necesita autorizarea funcționarii din punct de vedere al protecției muncii  +  Articolul 13În cazul comercianților care solicită autorizare pentru desfășurarea activităților prevăzute în anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de muncă procedează după cum urmează:a) evalueaza conținutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislației de protecție a muncii;b) analizează la sediul social și la sediile secundare, conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situația concretă din teren;c) evalueaza la sediul social și la sediile secundare realizarea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca prevăzute de legislația în domeniu;d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării și propune fie eliberarea autorizației, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate și a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;e) supune aprobării inspectorului-șef al inspectoratului teritorial de muncă referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizației;f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.  +  Capitolul 5 Perioada de valabilitate și modalitatea de reinnoire a autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii, precum și cuantumul tarifelor aferente  +  Articolul 14În cazul în care, ulterior înregistrării și autorizării funcționarii, la sediul social sau secundar se intenționează începerea desfășurării unor noi activități, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizațiile necesare.  +  Articolul 15(1) Autorizația este valabilă atâta timp cat nu s-au modificat condițiile inițiale pentru care aceasta a fost eliberata.(2) La modificarea condițiilor inițiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizației.  +  Articolul 16Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecției muncii sunt prevăzute în anexa nr. 5.3.(2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorității publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanțele publice.  +  Articolul 17(1) Autorizația se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă în următoarele cazuri:a) când constata modificarea condițiile existente la data obținerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizației;b) când constata neîndeplinirea condițiilor asumate prin declarația pe propria răspundere.(2) Anularea autorizației se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către inspectoratul teritorial de muncă, cu motivarea temeinica privind neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic și la Inspecția Muncii.  +  Articolul 18(1) Comerciantul are obligația reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obținere a autorizațiilor care au fost anulate, după înlăturarea situațiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor și tarifelor aferente.(2) Reautorizarea funcționarii se menționează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.  +  Articolul 19Inspectoratul teritorial de muncă asigura arhivarea documentației specifice care a stat la baza eliberării autorizației, inclusiv a reinnoirilor, anularilor și reautorizarilor.  +  Articolul 20Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare și a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea și reautorizarea funcționarii.  +  Capitolul 6 Reguli aplicabile preschimbarii  +  Articolul 21(1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare și a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare atribuit, comercianții dețin autorizații al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 - pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condițiile de funcționare care au stat la baza emiterii acesteia.(2) Reprezentanții delegați la Biroul unic vor completa poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare și fără plata taxelor și tarifelor aferente respectivelor autorizații.(3) În situația în care comercianții nu dețin autorizațiile menționate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător și preschimbarilor.  +  Capitolul 8 Dispoziții finale  +  Articolul 22Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și pentru autorizarea funcționarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din județul unde acestea sunt amplasate, situație în care se va depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social și certificatul de înscriere de mențiuni privind înființarea sediului secundar respectiv, după caz.  +  Articolul 23Anexele nr. 5.1-5.3 fac parte integrantă din prezenta procedura. Lista activităților codificate conform nomenclatorului CAEN pentru care este necesară evaluarea conform prevederilor art. 3 lit. a)  +  Anexa nr. 5.1la proceduraAgricultura0141 - Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție fitosanitaraIndustria extractiva de produse energetice1010 - Extractia și prepararea antracitului și huilei1020 - Extractia și prepararea lignitului1111 - Extractia petrolului brut1112 - Extractia sisturilor și nisipurilor bituminoase1120 - Extractia gazelor naturale1130 - Activități de servicii anexe extractiei petrolului și gazelor naturale (exclusiv prospecțiune)1200 - Extractia și prepararea minereurilor radioactiveIndustria extractiva de produse neenergetice1310 - Extractia și prepararea minereurilor feroase1320 - Extractia și prepararea minereurilor neferoase și rare (exclusiv minereurilor radioactive)1411 - Extractia pietrei pentru construcții1412 - Extractia pietrei calcaroase, gipsului și a cretei1413 - Extractia de ardezie1421 - Extractia pietrisului și a nisipului1422 - Extractia argilei și a caolinului1430 - Extractia și prepararea minereurilor pentru industria chimica1440 - Extractia sariiIndustria alimentara a băuturilor și tutunului1541 - Fabricarea uleiurilor și grasimilor brute1591 - Fabricarea băuturilor alcoolice distilate1592 - Fabricarea alcoolului etilic de fermentație1596 - Fabricarea berii1597 - Fabricarea maltuluiIndustria textila și a produselor textile1831 - Argasirea și finisarea blanurilorIndustria pielariei și incaltamintei1910 - Tabacirea și finisarea pieilorIndustria de prelucrare a lemnului (exclusiv producția de mobila)2020 - Fabricarea produselor stratificate din lemnIndustria celulozei, hârtiei, cartonului și a articolelor din hârtie și carton2111 - Fabricarea celulozeiIndustria de prelucrare a țițeiului, cocsificarea carbunelui și tratarea combustibililor nucleari2310 - Cocsificarea carbunelui2320 - Prelucrarea țițeiului2330 - Prelucrarea combustibililor nucleariIndustria chimica a fibrelor sintetice și artificiale2411 - Fabricarea gazului industrial 2412 - Fabricarea colorantilor și a pigmentilor2413 - Fabricarea de produse chimice anorganice de baza2414 - Fabricarea de produse chimice organice de baza2415 - Fabricarea ingrasamintelor și produselor azotoase2416 - Fabricarea materialelor plastice primare2417 - Fabricarea cauciucului sintetic2420 - Fabricarea pesticidelor și altor produse agrochimice2430 - Fabricarea vopselelor și a lacurilor2441 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice2451 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor și a produselor de întreținere2452 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice2461 - Fabricarea explozivilor2462 - Fabricarea cleiurilor și gelatinelor2463 - Fabricarea uleiurilor esențiale2464 - Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic2465 - Fabricarea suportilor destinați înregistrărilor2470 - Fabricarea fibrelor și firelor sintetice și artificialeIndustria de prelucrare a cauciucului și a maselor plastice2511 - Fabricarea pneurilor și a camerelor de aer2512 - Resaparea pneurilor2521 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic2522 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic2523 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcțiiIndustria altor produse din minerale nemetalice2611 - Fabricarea sticlei plate2612 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate2613 - Fabricarea articolelor din sticlă2614 - Fabricarea fibrelor din sticlă2615 - Fabricarea de sticlarie tehnica2621 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental2622 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica2623 - Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramica2624 - Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic2626 - Fabricarea produselor ceramice refractare2630 - Fabricarea placilor și dalelor din ceramica 2640 - Fabricarea caramizilor, tiglelor și altor produse pentru construcții2651 - Fabricarea cimentului2652 - Fabricarea varului2653 - Fabricarea ipsosului2665 - Fabricarea produselor din azbociment2681 - Fabricarea de produse abraziveIndustria metalurgica2710 - Producția de metale feroase sub forme primare și semifabricate2721 - Tuburi (țevi) din fonta2722 - Tuburi (țevi) din oțel2731 - Tragere la rece2732 - Laminare la rece 2734 - Trefilare2741 - Producția metale prețioase2742 - Producția aluminiului2743 - Prelucrarea aluminiului2744 - Producția plumbului, zincului și cositorului2745 - Producția cuprului2746 - Prelucrarea cuprului2751 - Turnarea fontei2752 - Turnarea otelului2753 - Turnarea metalelor neferoase ușoare Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații)2821 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice2822 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrala2840 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor2851 - Tratarea și acoperirea metalelorIndustria de mașini și echipamente2921 - Fabricarea cuptoarelor industriale și arzatoarelor2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat2960 - Fabricarea armamentului și munițieiIndustria de echipamente electrice și optice3140 - Producția de acumulatori, baterii și pile electriceEnergia electrica și termica, gaze și apa4011 - Producția de energie electrica4012 - Transportul și distribuția energiei electrice4020 - Producția și distribuția gazelor (exclusiv extractia gazului natural și a gazelor asociate)4031 - Producerea aburului și a apei calde4032 - Transportul și distribuția aburului și a apei caldeComerț cu ridicată și cu amănuntul, repararea și întreținerea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și casnice5050 - Vânzarea cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule5151 - Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazosi și al produselor derivateTransport și depozitare6030 - Transporturi prin conducteAlte activități de servicii colective, sociale și personale9301 - Spalarea, curatarea și vopsirea textilelor și blanurilor.  +  Anexa nr. 5.2la proceduraDECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul......... posesor al B.I.(C.I.)seria ......... nr. ........ eliberat(a) de .......... CNP ........../pasaport nr. ............ eliberat de ............. calitate de ............. (comerciant / asociat /fondator / administrator), la .......... declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declarații este pedepsit de legea penală, următoarele:I. Pentru situațiile precizate la art.3 Lit.b) din Procedura de autorizare a funcționării comercianților din punct de vedere al protecției muncii:A. Activitățile enumerate mai jos se vor desfășura, din punct de vedere al protecției muncii, în conformitate cu prevederile:– Legii nr. 90/1996 privind protecția muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.47 din 29 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare;– Normelor generale de protecție a muncii;– Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate;– Standardelor de securitate;– Ordinelor ministrului muncii și solidarității sociale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.B. Sediul social / sediile secundare și activitățile desfășurate în acestea sunt următoarele:┌────┬─────────────────────────────┬────────────┬──────┬────────┬──────────────┐│Nr. │ │ │ │ │ ││crt.│Adresa sediu social/secundar │Activități │ Cod │Telefon │Nr. salariați ││ │ │desfășurate │CAENT │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┼──────────────┤└────┴─────────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┴──────────────┘C. Activitățile nominalizate mai sus se încadrează și respecta prevederile:┌───────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────┐│      Denumirea reglementării                  │Da    │Nu    │ Nr. autorizație││                                               │      │      │  și/sau aviz   │├───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────┤│Decretul nr. 466/1979 privind produsele și     │      │      │                ││substantele toxice, publicat în Buletinul      │      │      │                ││Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu          │      │      │                ││modificările ulterioare                        │      │      │                │├───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────┤│Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor  │      │      │                ││explozive, publicată în Monitorul Oficial al   │      │      │                ││României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie   │      │      │                ││1995, cu modificările ulterioare               │      │      │                │├───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────┤│Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind        │      │      │                ││fabricarea, comercializarea și utilizarea      │      │      │                ││produselor de uz fitosanitar pentru combaterea │      │      │                ││bolilor, dăunătorilor și buruienilor în        │      │      │                ││agricultura și silvicultura, publicată în      │      │      │                ││Monitorul Oficial al României, Partea I,       │      │      │                ││nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu       │      │      │                ││modificări prin Legea nr. 85/1995              │      │      │                │└───────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────┘D. Sunt îndeplinite următoarele condiții:┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│   Condiții                                               │Dacă este cazul,   ││                                                          │se marcheaza cu X  │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│1. Activitatea de protecție a muncii se desfășoară în mod │                   ││   organizat.                                             │       []          │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│2. Riscurile de accidentare sau imbolnavire profesională  │                   ││   generate de activitățile desfășurate sunt identificate.│       []          │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│3. Sunt stabilite măsurile de securitate și sănătate în   │                   ││   munca corespunzătoare riscurilor identificate.         │       []          │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│4. Echipamentele tehnice utilizate în medii normale       │                   ││   respecta cerințele esențiale (minime) de securitate și │                   ││   sănătate în munca.                                     │       []          │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│5. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potențial │                   ││   explozive sunt certificate din punct de vedere al      │                   ││   calității de securitate a muncii, conform              │                   ││   reglementărilor legale în vigoare.                     │       []          │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│6. Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare   │                   ││   pentru intervenție în caz de accident sau intoxicatii. │       []          │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│7. Sunt nominalizate locurile de muncă cu pericol deosebit│       []          │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de    │                   ││   protecție corespunzător pericolelor existente          │                   ││   în activitate.                                         │       []          │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘Ne angajam ca în situația în care urmează sa efectuam și alte activități și/sau în situația în care vom înființa alte seda secundare sa reactualizam prezenta declarație și sa solicitam reînnoirea autorizației.Data: ...............Semnatura ...............II. Pentru situațiile precizate la art.21 alin.(l) din Procedura de autorizare a funcționarii comercianților din punct de vedere al protecției muncii:Nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii nr. ........./.........., obținută anterior prezentei solicitări.Cunosc și respect prevederile legislației privind protecția muncii, aplicabile la sediul social și/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitățile declarate în cererea de înregistrare.Data: ................Semnatura ...............  +  Anexa nr. 5.3la proceduraTarife pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecției muncii1. Pentru comercianții autorizati în baza declarației pe propria răspundere privind respectarea legislației de protecția muncii pentru activitățile care nu se regăsesc în anexa nr. 5.1 nu se percepe tarif.2. Pentru comercianții autorizați prin parcurgerea procedurii de evaluare pentru activitățile prevăzute în anexa nr. 5.1 (în funcție de numărul de personal):┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────┐│      Activitatea                 │         Tariful                    │ Nr.  ││                                  │                                    │sala- ││                                  │                                    │riati │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────┤│Evaluarea comercianților persoane │Întreprinderi micro      450.000 lei│ 0-9  ││juridice în vederea eliberării    │Întreprinderi mici       700.000 lei│10-49 ││autorizației de funcționare din   │Întreprinderi mijlocii 1.350.000 lei│50-249││punct de vedere al protecției     │Întreprinderi mari     2.250.000 lei│250 și││muncii conform legislației în     │                                    │peste ││vigoare.                          │                                    │      │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────┘NOTĂ:Pentru activitățile de evaluare în cazul reînnoirii sau al reautorizarii se va tarifa 75% din tariful inițial.Clasificarea întreprinderilor este realizată conform prevederilor Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.