PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002a activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002   +  Capitolul 1 Cadrul legal al procedurii  +  Articolul 1 (1) Prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de mediu, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul taxei şi tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederileOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată. (2) Autorizaţia reprezintă actul care condiţioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. (3) Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă în a carei raza teritorială şi competenţa se afla sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv autoritatea publică pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile capitolului II secţiunea 1 dinLegea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.  +  Articolul 2 (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedura sunt definiţi înLegea nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi în Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prinLegea nr. 86/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000. (2) Condiţiile şi procedura de emitere a autorizaţiei de mediu trebuie să asigure o abordare integrată eficient prin informarea şi participarea tuturor autorităţilor implicate în autorizarea unei activităţi cu impact semnificativ asupra mediului. În acest scop autorităţile implicate sunt informate şi consultate în cadrul Biroului unic, conform prevederilor prezentei proceduri.  +  Capitolul 2 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Aplicabilitate şi competente de emitere a actelor de reglementare  +  Articolul 3 (1) Procedura de autorizare se stabileşte în funcţie de impactul activităţii asupra mediului, conform precizărilor din anexa nr. 4.1, iar competentele de emitere a autorizaţiilor de mediu sunt cele stabilite prin legislaţia în vigoare privind protecţia mediului. (2) Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, aceasta poate solicita sau delega autoritatea publică teritorială în a carei raza se afla amplasamentul activităţii sa participe sau sa preia rezolvarea anumitor faze din procedura. (3) În situaţiile menţionate la alin. (2) taxele şi tarifele se încasează de către autoritatea publică implicata, pe fiecare faza de procedura.  +  Articolul 4 (1) Obţinerea autorizaţiei de mediu este obligatorie la punerea în funcţiune a proiectelor de activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, precum şi pentru funcţionarea sau modificarea funcţionarii activităţilor existente cu impact asupra mediului. În funcţie de impactul asupra mediului al activităţilor supuse autorizării autorităţile publice pentru protecţia mediului vor aplica proceduri diferenţiate de emitere a autorizaţiilor de mediu. (2) Activităţile noi care nu implica lucrări noi de investiţii se reglementează numai prin autorizaţie de mediu, cu excepţia celor de import-export aflate sub incidenţa unor convenţii internaţionale la care România este parte, detaliate în cap. VI.  +  Articolul 5 (1) Taxele şi tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu pentru comercianţi sunt prevăzute în anexa nr. 4.2. (2) Taxele şi tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor vira sumele încasate ca tarife către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, iar pe cele încasate ca taxe în contul Fondului pentru mediu, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice. (3) În cazul activităţilor cu impact redus asupra mediului care se supun procedurii complete de autorizare ca urmare a constatării de către autorităţile pentru protecţia mediului a unei neconformari cu condiţiile legale de autorizare, solicitanţii care au achitat la casieria Biroului unic taxa şi tariful corespunzătoare etapei de evaluare a conformarii achită tariful pentru continuarea procedurii direct la sediul autorităţii publice competente pentru protecţia mediului.  +  Secţiunea a 2-a Clasificarea activităţilor după impactul asupra mediului  +  Articolul 6Activităţile sunt încadrate după impactul acestora asupra mediului, după cum urmează: a) activităţi cu impact nesemnificativ sunt activităţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1 şi pentru care nu se emit autorizaţii de mediu. Pentru aceste activităţi solicitanţii vor prezenta doar declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.3 - pct. I; în acest caz nu se percep taxe şi tarife; b) activităţi cu impact redus asupra mediului sunt activităţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1 şi care nu sunt supuse unei proceduri specifice de autorizare sau pentru care nu este necesară efectuarea unui bilanţ de mediu în vederea emiterii autorizaţiei de mediu. În vederea încadrării corecte a acestor activităţi solicitanţii vor depune o fişa de prezentare a activităţii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.4; c) activităţi cu impact semnificativ asupra mediului sunt activităţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1, care sunt supuse unei proceduri integrate de autorizare sau pentru a căror autorizare este necesară efectuarea unui bilanţ de mediu. În vederea autorizării, în această categorie sunt incluse, de asemenea, dar sunt exceptate de la realizarea bilanţului de mediu, activităţile noi pentru care emiterea acordului de mediu a avut la baza un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. În vederea încadrării corecte a acestor activităţi solicitanţii vor depune o fişa de prezentare a activităţii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.4.  +  Articolul 7Prevederile art. 6 şi 8 se afişează la loc vizibil, atât la sediul autorităţii publice pentru protecţia mediului, cat şi la Biroul unic.  +  Secţiunea a 3-a Evaluarea iniţială a solicitării de reglementare  +  Articolul 8Pe baza declaraţiei pe propria răspundere sau, după caz, a fisei de prezentare a activităţii formulate şi înaintate de către comerciant, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte, în funcţie de impactul asupra mediului al activităţii supuse autorizării, una dintre următoarele alternative de continuare a procedurii: a) nu se emite autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact nesemnificativ asupra mediului, prevăzute la art. 6 lit. a), iar aceasta se va consemna în spaţiul destinat autorizaţiei de mediu din anexa la certificatul de înregistrare prin menţiunea "Nu este necesară autorizarea"; b) se aplică procedura simplificata de autorizare de mediu pentru activităţile cu impact redus asupra mediului prevăzute la art. 6 lit. b), prin evaluarea cerinţelor de mediu de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor, iar în situaţia emiterii autorizaţiei, aceasta se va completa în spaţiul corespunzător din anexa la certificatul de înregistrare prin înscrierea numărului şi datei autorizaţiei de mediu; c) se emite autorizaţie de mediu prin aplicarea procedurii complete de autorizare de mediu pentru proiectele sau activităţile cu impact semnificativ asupra mediului prevăzute la art. 6 lit. c), iar la înregistrarea comerciantului, spaţiul destinat autorizaţiei de mediu din anexa la certificatul de înregistrare se va completa cu menţiunea "Se va autoriza prin procedura completa".  +  Articolul 9Aplicarea procedurii simplificate pentru activităţi cu impact redus asupra mediului declarate de către comerciant se face numai după verificarea şi constatarea conformarii activităţii cu cerinţele legale de autorizare. În situaţia în care aceasta verificare indica o neconformare la cerinţele legale de autorizare, solicitarea va fi supusă unei proceduri complete de autorizare prin efectuarea, după caz, a nivelurilor corespunzătoare de bilanţ de mediu în vederea stabilirii programului pentru conformare al activităţii.  +  Articolul 10În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 8 lit. b) şi art. 9, rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme: a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, stampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare; b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, nu se stampileaza şi nu semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului; c) demararea procedurii complete de autorizare ca rezultat al evaluării conformarii, specificat în referatul de evaluare, şi completarea anexei la certificatul de evaluare în conformitate cu prevederile art. 8 lit. c).  +  Articolul 11În cazul neeliberarii autorizaţiei conform art. 10 lit. b), autoritatea competentă pentru protecţia mediului întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic, care îl va inmana comerciantului, sub semnatura.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care în sediul social sau în sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu. În aceasta situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator. (2) În situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu, cu menţionarea în anexa la acesta doar a activităţilor autorizate în aceasta etapa. (3) În situaţia schimbării titularului, denumirii sau formei juridice a comerciantului, când sediul social şi/sau sediile secundare rămân neschimbate, iar activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "funcţionează în baza autorizaţiei de mediu nr. ..... din ........, valabilă până la data de ........"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife.  +  Capitolul 3 Emiterea autorizaţiei de mediu  +  Secţiunea 1 Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu  +  Articolul 13În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi a sediilor secundare, cat şi activităţile pe care urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.  +  Articolul 14Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente: a) autorizaţia de mediu valabilă sau copie de pe adresa de solicitare a autorizaţiei de mediu la inspectoratul teritorial de protecţia mediului, dacă acestea exista; b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 - pct. I pentru activităţile cu impact nesemnificativ asupra mediului, astfel menţionate în anexa nr. 4.1; c) fişa de prezentare a activităţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.4 pentru activităţile cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, astfel menţionate în anexa nr. 4.1; d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zona al obiectivului; e) dovada achitării tarifului şi taxei aferente analizei documentaţiei.  +  Articolul 15Documentele prevăzute la art. 14 se depun indosariate.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile autorităţii competente pentru protecţia mediului  +  Articolul 16În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare autoritatea competentă pentru protecţia mediului are următoarele obligaţii: a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată; b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnatura; c) sa evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului şi sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic.  +  Secţiunea a 3-a Responsabilităţile reprezentantului inspectoratului teritorial de protecţie a mediului delegat la Biroul unic  +  Articolul 17Reprezentantul autorităţii publice competente pentru protecţia mediului delegat la Biroul unic are următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată: a) sa verifice dosarele depuse de solicitanţi, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 14 şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic; b) sa selecteze dosarele care nu trebuie să parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 8 lit. a), respectiv ale art. 12 alin. (1), şi sa completeze, să semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 8 lit. a), respectiv art. 12 alin. (1); c) sa transmită imediat după înregistrare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, pe bază de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 8 lit. b) şi sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării; d) sa comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de protecţie a mediului la punctele de lucru supuse autorizării; e) sa completeze, să semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 10 lit. a) şi c), în baza referatului de evaluare transmis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care concluzioneaza rezultatul evaluării; f) sa transmită Biroului unic, conform art. 11, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizaţiei şi/sau încadrarea în procedura completa, care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite; g) sa transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare; h) sa transmită autorităţii competente pentru protecţia mediului o copie de pe declaraţia pe propria răspundere, precum şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic; i) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul taxelor şi tarifelor aferente autorizării; j) sa pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.  +  Articolul 18 (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare. (2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe baza copiei de pe autorizaţia în vigoare, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de reglementările în vigoare, reprezentanţii autorităţii competente pentru protecţia mediului delegaţi la Biroul unic vor completa de îndată poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Funcţionează în baza autorizaţiei de mediu nr. ... din ......, valabilă până la data de ..., în condiţiile art. 3 alin. (11) din O.U.G . nr. 76/2001, republicată".  +  Secţiunea a 4-a Procedura simplificata de emitere a autorizaţiei de mediu  +  Articolul 19În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru situaţiile în care se aplică procedura simplificata de autorizare de mediu pentru activităţile cu impact redus asupra mediului prevăzute la art. 6 lit. b), autoritatea competentă pentru protecţia mediului procedează după cum urmează: a) evalueaza conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislaţiei privind protecţia mediului; b) verifica la sediul social şi la sediile secundare condiţiile de funcţionare şi conformare a activităţii supuse autorizării, în raport cu prevederile legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător; c) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie demararea procedurii complete sau neeliberarea autorizaţiei cu precizarea neconformitatilor constatate şi a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite; d) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.  +  Articolul 20 (1) Autorizaţia de mediu se emite numai pe baza cererilor corect completate şi care conţin anexate toate documentele doveditoare prevăzute în opisul de documente. (2) În cazul în care pe parcursul evaluării informaţiilor şi amplasamentului intervin elemente care indica un impact potenţial semnificativ asupra mediului, datorat activităţii supuse autorizării, solicitarea va fi supusă unei proceduri complete, conform prevederilor prezentei secţiuni, iar autorităţile pentru protecţia mediului vor înştiinţa Biroul unic şi vor completa anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 8 lit. c). (3) Primirea solicitării, ca şi decizia finala vor fi făcute publice prin afisaj la sediul autorităţii pentru protecţia mediului şi la Biroul unic, unde vor fi menţinute timp de 5 zile. La expirarea termenului menţionat de la anunţul deciziei de emitere a autorizaţiei, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite autorizaţia de mediu. (4) Dacă în intervalul de timp precizat la alin. (3) se primesc observaţii din partea publicului care fac necesară aprofundarea evaluării prin solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, procedura se reia de la etapa de evaluare a solicitării, cu încadrarea în procedura completa şi cu plata tarifului aferent.  +  Articolul 21Comercianţii cărora li s-au respins cererile de autorizaţie pot solicita reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare etapelor de procedura care vor fi reluate.  +  Secţiunea a 5-a Perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a autorizaţiei de mediu  +  Articolul 22Durata de valabilitate a autorizaţiei de mediu este de 5 ani dacă în această perioadă nu intervin schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie. Autorităţile publice competente pentru protecţia mediului verifica şi vizează anual situaţia conformarii.  +  Articolul 23 (1) Autorizaţia se anulează de către autoritatea publică competenţa pentru protecţia mediului în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare pentru care a fost autorizat. (2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, pe baza procesului-verbal întocmit de către autoritatea pentru protecţia mediului, cu motivarea temeinica privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, la Biroul unic.  +  Articolul 24 (1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor aferente. (2) Reautorizarea funcţionarii se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.  +  Articolul 25Autoritatea pentru protecţia mediului asigura arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor şi reautorizarilor.  +  Articolul 26Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionarii.  +  Secţiunea a 6-a Reguli aplicabile preschimbarii  +  Articolul 27 (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza copiei de pe autorizaţia în vigoare şi a unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia. (2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata tarifelor aferente respectivelor autorizaţii. (3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbarilor. (4) Preschimbarea se face şi în situaţia în care comerciantul nu deţine autorizaţia de mediu, însă face dovada sau depune o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 pct. III, ca a solicitat autorităţii competente pentru protecţia mediului declanşarea procedurii de eliberare a respectivei autorizaţii ori ca procedura de eliberare a autorizaţiei se afla în curs de derulare.  +  Secţiunea a 7-a Procedura completa de emitere a autorizaţiei de mediu  +  Articolul 28În termen de 5 zile de la primirea solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru proiecte aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului prevăzute la art. 6 lit. c), autoritatea pentru protecţia mediului efectuează următoarele etape din procedura: a) evalueaza solicitarea şi verifica amplasamentul; b) stabileşte dacă este necesară realizarea bilanţului de mediu şi dacă activitatea este prevăzută în categoriile menţionate în anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002; c) întocmeşte anunţul public, conform prevederilor secţiunii a 2-a din cap. V al prezentei proceduri, pentru toate solicitarile de emitere a autorizaţiei de mediu aferente activităţilor menţionate în anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002sau conţinute în lista activităţilor menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prinLegea nr. 86/2000; d) stabileşte componenta colectivului de analiza tehnica, în care să fie reprezentate toate autorităţile locale implicate în emiterea actelor de reglementare pentru activitatea considerată; e) comunică solicitantului:- decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele prevăzute la art. 29 şi 30;- necesitatea furnizarii, după caz, a unor informaţii suplimentare, precum şi conţinutul anunţului public, spre publicare în mass-media.  +  Articolul 29Realizarea bilanţului de mediu este necesară în următoarele situaţii: a) pentru activităţile existente care nu îndeplinesc condiţiile de autorizare, raportate la standardele şi reglementările în vigoare; b) la schimbarea destinaţiei sau a proprietarului investiţiei, precum şi la încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului.  +  Articolul 30Pentru toate solicitarile de autorizare a activităţilor care necesita bilanţuri de mediu sau sunt conţinute în lista activităţilor menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prinLegea nr. 86/2000, beneficiarul va furniza autorităţii pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate, după caz, şi va face dovada publicării în massmedia a anunţului, conform prevederilor art. 28 lit. e).  +  Articolul 31În termen de 10 zile de la primirea informaţiilor şi documentelor solicitate de la beneficiar, conform prevederilor art. 26, autoritatea pentru protecţia mediului procedează după cum urmează: a) analizează informaţiile şi documentele primite de la beneficiar; b) convoacă colectivul de analiza tehnica constituit conform prevederilor art. 28 lit. d) şi comunică solicitantului data stabilită pentru prezentarea solicitării de autorizare în colectivul de analiza tehnica; c) prezintă colectivului de analiza tehnica solicitarea şi propunerea privind continuarea procedurii, inclusiv prin efectuarea bilanţului de mediu, după caz; d) întocmeşte, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, îndrumarul cu probleme specifice pentru întocmirea bilanţului de mediu şi/sau lista actelor de reglementare emise de alte autorităţi, necesare eliberării autorizaţiei de mediu, potrivit legii. La completarea indrumarului pentru categoriile de activităţi menţionate în anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002vor fi avute în vedere prevederile secţiunii 1 din capitolul IV referitoare la condiţiile de conformare, în perspectiva termenelor prevăzute deOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.  +  Articolul 32 (1) Îndrumarul cu probleme specifice eliberat de autorităţile pentru protecţia mediului, precum şi raportul bilanţului de mediu vor răspunde cerinţelor de conţinut prevăzute în procedura de realizare a bilanţurilor de mediu, aprobată prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. (2) Bilanţul de mediu trebuie să identifice, sa descrie şi sa evalueze într-o maniera potrivita, pentru fiecare caz şi în conformitate cu procedura de evaluare, efectele directe şi indirecte ale activităţii asupra mediului. (3) Pentru toate aspectele de neconformare raportate la reglementările în vigoare privind calitatea şi protecţia mediului, identificate prin bilanţul de mediu, vor fi propuse măsuri etapizate pentru realizarea conformarii, cuprinse în programul pentru conformare întocmit în conformitate cu procedura specifică aprobată prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. La realizarea proiectului de program pentru conformare, pentru categoriile de activităţi menţionate în anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002vor fi avute în vedere prevederile secţiunii 1 din cap. IV, referitoare la condiţiile de conformare, în perspectiva termenelor prevăzute deOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002. (4) În cazul instalaţiilor a căror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte tari va fi instiintata autoritatea centrala pentru protecţia mediului, care va inainta tarii posibil a fi afectată informaţiile din fişa de prezentare a activităţii, prevăzută în anexa nr. 4.4, concomitent cu punerea la dispoziţie propriilor cetăţeni a acestor informaţii. Asemenea informaţii vor servi ca suport pentru orice consultări necesare în cadrul relaţiilor bilaterale bazate pe reciprocitatea şi egalitatea dintre cele doua tari. (5) Procedura privind comunicările internaţionale legate de aplicarea prevederilor alin. (4) va fi stabilită prin acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 33 (1) În termen de 3 zile de la data evaluării solicitării în colectivul de analiza tehnica, autoritatea pentru protecţia mediului transmite beneficiarului îndrumarul menţionat la art. 31 lit. d) şi art. 32 alin. (1) şi/sau lista actelor de reglementare emise de alte autorităţi, necesare eliberării autorizaţiei de mediu, potrivit legii. (2) În cazul autorizării iniţiale a unei activităţi prevăzute în anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002şi în funcţie de data preconizata pentru punerea acesteia în funcţiune, îndrumarul va specifică, după caz, necesitatea aplicării cerinţelor privind autorizarea activităţii conform prevederilor prevenirii şi controlului integrat al poluarii.  +  Articolul 34 (1) În termen de 5 zile de la primirea raportului privind bilanţul de mediu, a proiectului programului pentru conformare, după caz şi/sau a actelor de reglementare emise de alte autorităţi, necesare eliberării autorizaţiei de mediu, potrivit legii, autorităţile pentru protecţia mediului procedează după cum urmează: a) pentru proceduri fără bilanţ de mediu sau aplicate unor activităţi care nu sunt prevăzute în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prinLegea nr. 86/2000, vor anunta public, prin afisaj la sediul propriu, decizia de emitere sau respingere a autorizaţiei de mediu, după caz; b) pentru proceduri cu bilanţ de mediu sau aplicate unor activităţi prevăzute în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prinLegea nr. 86/2000, vor conveni cu beneficiarul şi vor anunta în mass-media oportunitatile de participare a publicului la deciziile legate de activitatea propusă pentru autorizare, conform prevederilor secţiunii a 2-a din cap. V. (2) În termen de 10 zile de la oricare dintre anunţurile publice menţionate la alin. (1) şi în lipsa unor observaţii din partea publicului, care să necesite informaţii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea pentru protecţia mediului va acţiona după cum urmează: a) pentru proceduri fără bilanţ de mediu emite autorizaţia de mediu sau respinge motivat emiterea acesteia, după caz; b) pentru proceduri cu bilanţ de mediu:- analizează raportul bilanţului de mediu, proiectul programului pentru conformare şi documentele primite de la beneficiar;- convoacă colectivul de analiza tehnica;- prezintă colectivului de analiza tehnica concluziile privind raportul bilanţului de mediu, proiectul programului pentru conformare şi propunerea privind continuarea procedurii;- stabileşte, prin consultarea colectivului de analiza tehnica, emiterea autorizaţiei şi conţinutul programului pentru conformare sau respinge motivat emiterea acesteia, după caz. (3) În termen de 3 zile de la consultarea colectivului de analiza tehnica, conform alin. (2) lit. b), autoritatea pentru protecţia mediului anunta prin mass-media decizia de emitere sau respingere a autorizaţiei de mediu, după caz. (4) În termen de 10 zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii de mediu pentru proceduri cu bilanţ de mediu şi în lipsa unor observaţii din partea publicului, care să necesite informaţii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea pentru protecţia mediului emite autorizaţia de mediu. (5) În toate situaţiile în care observaţiile primite din partea publicului justifica aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea pentru protecţia mediului va decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluarii.  +  Articolul 35 (1) Beneficiarii care nu îndeplinesc condiţiile pentru emiterea autorizaţiilor de mediu vor fi înştiinţaţi în scris, în acelaşi interval de 3 zile de la întrunirea colectivului de analiza tehnica, cu menţionarea neconformitatilor constatate şi/sau a actelor normative ale căror prevederi nu sunt respectate. (2) Beneficiarii cărora li s-au respins cererile de emitere a autorizaţiei pot solicita reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare etapelor de procedura care vor fi reluate.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii pentru asigurarea condiţiilor promovării autorizării integrate conform prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii (PCIP)  +  Secţiunea 1 Condiţii preliminare  +  Articolul 36Prevederile prezentului capitol se aplică în procedura de autorizare a activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, cu scopul de a asigura, într-un interval de timp stabilit ca perioada de tranzitie, condiţiile realizării unui sistem integrat de prevenire şi control al poluarii rezultate din aceste activităţi. Prin autorizaţia integrată de mediu vor fi stabilite măsurile destinate sa prevină sau sa reducă, acolo unde prevenirea nu este posibila, emisiile în apa, aer şi sol rezultate din aceste activităţi. Pentru a realiza un nivel ridicat de protecţie a mediului considerat ca întreg autorizaţia va include şi măsuri referitoare la deşeuri, fără prejudicierea prevederilor referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte din sectorul public sau privat.  +  Articolul 37 (1) Pentru instalaţiile care satisfac cerinţele autorizării integrate conform prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, inclusiv cele referitoare la normele de emisii în spaţiul comunitar, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate emite, la cerere, autorizaţia integrată de mediu conform prevederilor PCIP, care conţine condiţiile ce garantează ca instalatia satisface aceste cerinţe. Toate autorizaţiile emise conform acestor prevederi, precum şi autorizaţiile modificate trebuie să includă detalii despre măsurile luate pentru protecţia aerului, apei şi solului, asa cum se specifică în prezentul capitol. (2) Pentru instalaţiile care nu satisfac cerinţele autorizării integrate conform prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii autorităţile pentru protecţia mediului vor dispune realizarea bilanţului de mediu şi întocmirea unui program pentru conformare, în vederea autorizării acestor instalaţii. Îndrumarul pentru întocmirea bilanţului de mediu va specifică în mod distinct valorile limita de emisie în care trebuie să se încadreze funcţionarea instalaţiei atât la momentul autorizării, cat şi la momentul implementarii prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, lăsând la latitudinea operatorului eşalonarea investiţiilor necesare pentru atingerea conformarii cu aceste prevederi. (3) Negocierea şi acceptarea programelor curente pentru conformare se va face numai în baza unei declaraţii a operatorului privind strategia angajata de societate pentru conformarea cu prevederile privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii la termenul prevăzut.  +  Secţiunea a 2-a Principii generale şi condiţii de autorizare integrată  +  Articolul 38La stabilirea condiţiilor de autorizare autorităţile competente pentru protecţia mediului trebuie să se asigure ca instalaţiile sunt operate în asa fel încât să se respecte principiile generale referitoare la obligaţiile de baza ale operatorului, prevăzute deOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.  +  Articolul 39Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se va stabili prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în termenele prevăzute deOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.  +  Capitolul 5 Accesul la informaţii şi participarea publicului în procedura de autorizare  +  Secţiunea 1 Accesul publicului la informaţii  +  Articolul 40 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului vor lua măsurile necesare conform prevederilor cap. II şi III pentru a asigura ca cererile de autorizare sunt disponibile publicului într-o perioadă adecvată, pentru a permite analizarea acestora înainte ca autoritatea competentă să îşi formuleze decizia. Aceasta decizie şi orice reactualizare ulterioară, incluzând cel puţin o copie a autorizaţiei de mediu, trebuie să fie disponibile publicului. (2) Rezultatele monitorizarii emisiilor, deţinute de autoritatea competentă, asa cum prevăd condiţiile din autorizaţie, trebuie să fie accesibile publicului. (3) Inventarierea surselor şi a principalelor emisii de la acestea se publică într-un raport, la fiecare 3 ani.  +  Secţiunea a 2-a Participarea publicului în procedura de autorizare  +  Articolul 41 (1) Prevederile prezentei secţiuni sunt aplicabile tuturor deciziilor legate de procedura de autorizare pentru activităţile prevăzute în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prinLegea nr. 86/2000. (2) Publicul interesat va fi informat, prin anunţ public ori în mod individual, când este cazul, despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu şi, într-o maniera adecvată, în timp util, despre: a) solicitarea de emitere a autorizaţiei şi activitatea la care se referă solicitarea; b) natura deciziei posibile; c) autoritatea pentru protecţia mediului responsabilă de luarea deciziei; d) procedura initiata, incluzând modul şi momentul în care o asemenea informaţie poate fi furnizată:- începutul procedurii;- oportunitatile de participare a publicului;- data şi beneficiul oricărei audieri publice iniţiate;- indicaţie privind autoritatea publică de la care pot fi obţinute informaţii relevante sau care deţine informaţii disponibile publicului;- indicaţie asupra autorităţii publice relevante sau asupra oricărui organism oficial căruia îi pot fi adresate comentarii ori întrebări şi asupra perioadei în care acestea se primesc; şi- indicaţie asupra tipului de informaţie de mediu relevanta, disponibilă pentru acţiunea propusă; e) faptul ca activitatea face obiectul unei proceduri naţionale sau transfrontiere de evaluare a impactului asupra mediului. (3) Procedurile de participare publică vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze, care să permită timp suficient pentru informarea publicului, în concordanta cu prevederile alin. (2), şi timp suficient pentru ca acesta să se pregătească şi sa participe efectiv pe durata procesului de luare a deciziei de mediu. (4) Autorităţile competente pentru protecţia mediului vor asigura participarea publicului la începutul procedurii, atunci când toate opţiunile sunt deschise şi poate avea loc o participare efectivă a publicului. (5) Atunci când este cazul, vor fi incurajati posibilii solicitanţi sa identifice publicul interesat, sa angajeze discuţii şi sa furnizeze informaţii referitoare la obiectivele iniţiativei lor înaintea depunerii cererii pentru autorizarea unei activităţi. (6) Autorităţile pentru protecţia mediului vor asigura accesul publicului interesat, în vederea examinării, la cerere, şi într-un timp foarte scurt, la totalitatea informaţiilor relevante pentru procesul decizional, care sunt disponibile în timpul procedurilor de participare publică, în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni, fără a prejudicia drepturile părţilor de a refuza divulgarea anumitor informaţii. Informaţiile semnificative vor include, cu luarea în considerare a condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de lege, cel puţin: a) o descriere a locului şi a caracteristicilor fizice şi tehnice ale activităţii, inclusiv nivelul reziduurilor şi emisiilor; b) o descriere a efectelor semnificative ale activităţii asupra mediului; c) o descriere a măsurilor iniţiate pentru a preveni şi/sau pentru a reduce efectele, inclusiv emisiile; d) o prezentare sumară, dar nu tehnica, a datelor prevăzute la lit. a)-c); e) o schita a principalelor alternative studiate de solicitant; şi f) principalele rapoarte şi recomandări publicate, destinate autorităţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare, în momentul în care publicul interesat trebuie să fie informat, avându-se în vedere prevederile alin. (2). (7) Procedurile pentru participarea publică vor permite publicului sa înainteze, în scris sau, când este cazul, la o audiere publică ori un sondaj cu solicitantul, orice comentarii, informaţii, analize sau opinii considerate relevante pentru activitatea propusă.  +  Capitolul 4 Etape procedurale de autorizare aplicabile anumitor activităţi specifice  +  Articolul 42În cazul comercianţilor care desfăşoară anumite activităţi aflate sub incidenţa unor reglementări specifice, reprezentantul autorităţii publice pentru protecţia mediului delegat la Biroul unic va încadra activitatea principala în procedura completa de autorizare, iar în referatul inspectoratului teritorial de protecţie a mediului se vor menţiona etapele procedurale de autorizare specifice acestor activităţi, conform prevederilor prezentului capitol.  +  Secţiunea 1 Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare pe piaţa interna sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică, precum şi a importului acestora  +  Articolul 43Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare pe piaţa interna sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică, precum şi a importului acestora se va desfăşura conform condiţiilor specifice prevăzute în convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte şi care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de autorizare a activităţilor de import şi export cu substanţe, produse şi echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon  +  Articolul 44Procedura de autorizare a activităţilor de import şi export cu substanţe, produse şi echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon se va desfăşura conform condiţiilor specifice prevăzute în convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte şi care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de autorizare privind controlul activităţilor nucleare  +  Articolul 45Procedura de autorizare privind controlul activităţilor nucleare se va desfăşura în conformitate cu reglementările emise de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de autorizare privind activităţile de eliminare a deşeurilor  +  Articolul 46Procedura de autorizare privind activităţile de eliminare a deşeurilor se va desfăşura în conformitate cu metodologia de aplicare a prevederilor referitoare la autorizare conţinute înOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prinLegea nr. 426/2001, înHotărârea Guvernului nr. 128/2002privind incinerarea deşeurilor şi înHotărârea Guvernului nr. 162/2002privind depozitarea deşeurilor, promovata prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Secţiunea a 5-a Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor  +  Articolul 47Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor se va desfăşura în conformitate cu prevederile specifice acestui domeniu conţinute în ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 48Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate, situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.  +  Articolul 49Anexele nr. 4.1.-4.4 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa 4.1----------la procedura-------------┌────┬────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────────┐│ Nr.│CAEN│ Activitate │Impact│Impact│Impact semnifi- ││crt.│ │ │nesem-│redus-│cativ - proced. ││ │ │ │nifi- │proced│completa ││ │ │ │cativ │simpli│ ││ │ │ │- nu │ficata│ ││ │ │ │este │cu ve-│ ││ │ │ │nece- │rif. │ ││ │ │ │sara │confor│ ││ │ │ │auto- │mită- │ ││ │ │ │riza- │tii │ ││ │ │ │rea │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 1.│0111│Cultura cerealelor │X, cu │ │ ││ │ │ │excep-│ │ ││ │ │ │tia de│ │ ││ │ │ │la *) │ │*) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 2.│0112│Cultura leguminoaselor - boabe │X, cu │ │ ││ │ │ │excep-│ │ ││ │ │ │tia de│ │ ││ │ │ │la *) │ │*) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 3.│0113│Cultura cartofului, plantelor │ │ │ ││ │ │tehnice, medicinale şi aromatice │X, cu │ │ ││ │ │ │excep-│ │ ││ │ │ │tia de│ │ ││ │ │ │la *) │ │*) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 4.│0114│Cultura plantelor de nutret │X, cu │ │ ││ │ │ │excep-│ │ ││ │ │ │tia de│ │ ││ │ │ │la *) │ │*) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 5.│0115│Cultura legumelor, bostanoaselor │ │ │ ││ │ │şi ciupercilor │X, cu │ │ ││ │ │ │excep-│ │ ││ │ │ │tia de│ │ ││ │ │ │la *) │ │*) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 6.│0116│Cultura florilor şi plantelor │ │ │ ││ │ │ornamentale │X, cu │ │ ││ │ │ │excep-│ │ ││ │ │ │tia de│ │ ││ │ │ │la *) │ │*) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 7.│0117│Pomicultura şi cultura altor │ │ │ ││ │ │plante fructifere (cu excepţia │ │ │ ││ │ │strugurilor) │X, cu │ │ ││ │ │ │excep-│ │ ││ │ │ │tia de│ │ ││ │ │ │la *) │ │*) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 8.│0118│Viticultura │X, cu │ │ ││ │ │ │excep-│ │ ││ │ │ │tia de│ │ ││ │ │ │la *) │ │*) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 9.│0121│Creşterea bovinelor │< 20 │≥20 │≥100 ││ │ │ │capete│capete│capete │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 10.│0122│Creşterea ovinelor şi caprinelor │< 500 │≥500 │≥1.000 ││ │ │ │capete│capete│capete │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 11.│0123│Creşterea porcinelor │< 500 │≥500 │≥2000 ││ │ │ │capete│capete│locuri │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 12.│0124│Creşterea cabalinelor, magarilor │ │ │ ││ │ │şi catarilor │<20 │≥20 │≥100 ││ │ │ │ │ │capete │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 13.│0125│Creşterea pasarilor │<10000│≥10000│≥40000 ││ │ │ │ │ │locuri │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 14.│0126│Apicultura │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 15.│0127│Sericicultura │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 16.│0128│Creşterea animalelor pentru blana │ │ │ ││ │ │şi a altor specii │<500 │≥500 │≥1.000 │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 17.│0130│Activităţi mixte (cultura vegetala │ │ │ ││ │ │şi creşterea animalelor) │Cumu- │Cumu- │ ││ │ │ │lat cf│lat cf│ ││ │ │ │poz. │poz. │ ││ │ │ │ant. │ant. │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 18.│0141│Servicii pentru mecanizarea, │ │numai │ ││ │ │chimizarea agriculturii şi │ │pt.chi│ ││ │ │protecţie fitosanitara │ │miza- │ ││ │ │ │ │rea │ ││ │ │ │ │solu- │ ││ │ │ │ │lui şi│ ││ │ │ │ │trata-│ ││ │ │ │ │mente │ ││ │ │ │ │fito- │ ││ │ │ │ │sani- │ ││ │ │ │ │tare │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 19.│0142│Servicii de reproducţie şi selecţie │< 200 │≥200 │≥750 ││ │ │în creşterea animalelor │scroa-│scroa-│locuri ││ │ │ │fe │fe │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 20.│0143│Servicii de îmbunătăţiri funciare │ │X │Proiecte de ││ │ │şi irigaţii │ │ │gospodărire a ││ │ │ │ │ │apelor pentru ││ │ │ │ │ │agricultura, ││ │ │ │ │ │inclusiv irigaţii││ │ │ │ │ │şi desecări. │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 21.│0144│Alte servicii pentru agricultura │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 22.│0211│Conservarea şi dezvoltarea fondului │ │numai │ ││ │ │forestier │ │pt.lu-│ ││ │ │ │ │crari │ ││ │ │ │ │de a- │ ││ │ │ │ │mena- │ ││ │ │ │ │jare a│ ││ │ │ │ │bazi- │ ││ │ │ │ │nelor │ ││ │ │ │ │toren-│ ││ │ │ │ │tiale │ ││ │ │ │ │şi de │ ││ │ │ │ │impa- │ ││ │ │ │ │durire│ ││ │ │ │ │a te- │ ││ │ │ │ │renu- │ ││ │ │ │ │rilor │ ││ │ │ │ │exce- │ ││ │ │ │ │siv │ ││ │ │ │ │degra-│ ││ │ │ │ │date │ ││ │ │ │ │prin │ ││ │ │ │ │erozi-│ ││ │ │ │ │une şi│ ││ │ │ │ │degra-│ ││ │ │ │ │dare │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 23.│0212│Recoltarea şi valorificarea │ │ │Procedura ││ │ │produselor accesorii ale pădurii │ │ │specifică │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 24.│0221│Exploatarea forestieră │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 25.│0222│Exploatarea stufului │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 26.│0230│Economia vânatului │ │ │Procedura ││ │ │ │ │ │specifică │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 27.│0240│Servicii anexe silviculturii │ │ │ ││ │ │şi exploatării forestiere │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 28.│0501│Pescuitul │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 29.│0502│Piscicultura │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 30.│1010│Extractia şi prepararea │ │ │ ││ │ │antracitului şi huilei │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 31.│1020│Extractia şi prepararea lignitului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 32.│1030│Extractia şi prepararea turbei │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 33.│1111│Extractia petrolului brut │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 34.│1112│Extractia sisturilor şi nisipurilor │ │ │ ││ │ │bituminoase │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 35.│1120│Extractia gazelor naturale │ │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 36.│1130│Activităţi de servicii anexe │ │ │ ││ │ │extractiei petrolului şi gazelor │ │ │ ││ │ │naturale (exclusiv prospectiunile) │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 37.│1200│Extractia şi prepararea │ │ │ ││ │ │minereurilor radioactive │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 38.│1310│Extractia şi prepararea │ │ │ ││ │ │minereurilor feroase │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 39.│1320│Extractia şi prepararea │ │ │ ││ │ │minereurilor neferoase şi rare │ │ │ ││ │ │(exclusiv minereurile radioactive) │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 40.│1411│Extractia pietrei pentru │ │ │ ││ │ │construcţii │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 41.│1412│Extractia pietrei calcaroase, │ │ │ ││ │ │gipsului şi a cretei │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 42.│1413│Extractia de ardezie │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 43.│1421│Extractia pietrisului şi nisipului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 44.│1422│Extractia argilei şi caolinului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 45.│1430│Extractia şi prepararea minereu- │ │ │ ││ │ │rilor pentru industria chimica │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 46.│1440│Extractia sarii │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 47.│1450│Alte activităţi extractive │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 48.│1511│Producţia, prelucrarea şi │ │ │ ││ │ │conservarea carnii (exclusiv │ │ │ ││ │ │carnea de pasare) │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 49.│1512│Producţia, prelucrarea şi │ │ │ ││ │ │conservarea carnii de pasare şi de │ │ │ ││ │ │alte animale n.c.a. │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 50.│1513│Produse pe bază de carne (inclusiv │ │ │ ││ │ │din carne de pasare) │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 51.│1520│Prelucrarea şi conservarea peştelui │ │ │ ││ │ │şi a produselor din peste │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 52.│1531│Prelucrarea cartofului şi │ │ │ ││ │ │conservarea produselor din cartofi │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 53.│1532│Prepararea sucurilor din fructe │ │ │ ││ │ │şi legume │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 54.│1533│Prelucrarea şi conservarea │ │ │ ││ │ │fructelor şi legumelor │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 55.│1541│Fabricarea uleiurilor şi grasimilor │ │ │ ││ │ │brute │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 56.│1542│Fabricarea uleiurilor şi grasimilor │ │ │ ││ │ │rafinate │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 57.│1543│Fabricarea margarinei şi produselor │ │ │ ││ │ │comestibile similare │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 58.│1551│Fabricarea produselor lactate şi a │ │ │ ││ │ │branzeturilor │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 59.│1552│Fabricarea inghetatei │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 60.│1561│Fabricarea produselor de morarit │ │< 300 │≥300 ││ │ │ │ │t/zi │t/zi │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 61.│1562│Fabricarea amidonului şi a │ │ │ ││ │ │produselor din amidon │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 62.│1570│Fabricarea produselor pentru │ │< 300 │≥300 ││ │ │hrana animalelor │ │t/zi │t/zi │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 63.│1581│Fabricarea produselor de │ │ │ ││ │ │panificatie şi patiserie │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 64.│1582│Fabricarea biscuitilor, piscotu- │ │ │ ││ │ │rilor şi a altor produse similare │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 65.│1583│Fabricarea zahărului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 66.│1584│Fabricarea produselor din cacao, │ │ │ ││ │ │a ciocolatei şi a produselor │ │ │ ││ │ │zaharoase │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 67.│1585│Fabricarea pastelor fainoase │ │ │ ││ │ │alimentare şi a altor produse │ │ │ ││ │ │fainoase │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 68.│1586│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 69.│1587│Fabricarea condimentelor │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 70.│1588│Fabricarea preparatelor dietetice │ │ │ ││ │ │şi a produselor alimentare │ │ │ ││ │ │pentru copii. │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 71.│1589│Fabricarea altor produse alimentare │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 72.│1591│Fabricarea băuturilor alcoolice │ │<1000 │≥1000 ││ │ │distilate │ │l/zi │l/zi │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 73.│1592│Fabricarea alcoolului etilic de │ │ │ ││ │ │fermentaţie │ │<1000 │≥ 1000 ││ │ │ │ │l/zi │l/zi │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 74.│1593│Fabricarea vinului din struguri │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 75.│1594│Fabricarea cidrului şi a vinului │ │ │ ││ │ │din fructe (cu excepţia vinurilor │ │ │ ││ │ │din struguri proaspeţi) │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 76.│1595│Fabricarea altor băuturi obţinute │ │ │ ││ │ │prin fermentare │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 77.│1596│Fabricarea berei │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 78.│1597│Fabricarea maltului │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 79.│1598│Producţia de ape minerale │ │ │ ││ │ │imbuteliate la surse. │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 80.│1599│Fabricarea băuturilor nealcoolice │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 81.│1600│Industria tutunului │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 82.│1711│Pregătirea fibrelor şi filarea în │ │ │ ││ │ │fire bumbac şi tip bumbac │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 83.│1712│Pregătirea fibrelor şi filarea în │ │ │ ││ │ │fire de lana cardata şi tip lana │ │ │ ││ │ │cardata │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 84.│1713│Pregătirea fibrelor şi filarea în │ │ │ ││ │ │fire de lana pieptanata şi tip lana │ │ │ ││ │ │pieptanata │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 85.│1714│Pregătirea fibrelor şi filarea în │ │ │ ││ │ │fire de în, canepa şi iuta şi tip │ │ │ ││ │ │în, canepa şi iuta. │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 86.│1715│Prelucrarea şi rasucirea matasii │ │ │ ││ │ │naturale şi artificiale şi a │ │ │ ││ │ │firelor sintetice │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 87.│1716│Fabricarea atei │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 88.│1717│Pregătirea fibrelor şi filarea │ │ │ ││ │ │altor tipuri de fire │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 89.│1721│Tesaturi din bumbac şi din fire │ │ │ ││ │ │tip bumbac │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 90.│1722│Tesaturi din lina cardata şi │ │ │ ││ │ │din fire tip lana cardata │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 91.│1723│Tesaturi din lina pieptanata şi │ │ │ ││ │ │din fire tip lana pieptanata │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 92.│1724│Tesaturi din mătase şi din fire │ │ │ ││ │ │tip mătase │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 93.│1725│Tesaturi din în, canepa, iuta │ │ │ ││ │ │şi din fire tip în, canepa, iuta │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 94.│1726│Alte tesaturi │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 95.│1730│Finisarea materialelor textile │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 96.│1740│Fabricarea de articole │ │ │ ││ │ │confectionate din textile (cu │ │ │ ││ │ │excepţia imbracamintei şi │ │ │ ││ │ │lenjeriei de corp) │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 97.│1751│Fabricarea de covoare şi mochete │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 98.│1752│Fabricarea de franghii, sfori şi │ │ │ ││ │ │plase │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│ 99.│1753│Fabricarea de textile netesute şi │ │ │ ││ │ │a articolelor din acestea │ │ │ ││ │ │(exclusiv confecţiile pentru │ │ │ ││ │ │îmbrăcăminte) │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│100.│1754│Fabricarea altor articole textile │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│101.│1760│Fabricarea de metraje prin │ │ │ ││ │ │tricotare sau crosetare │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│102.│1771│Fabricarea de ciorapi, sosete şi │ │ │ ││ │ │ciorapi pantalon │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│103.│1772│Fabricarea de pulovere, veste şi │ │ │ ││ │ │articole similare tricotate sau │ │ │ ││ │ │crosetate │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│104.│1810│Fabricarea de articole de imbra- │ │ │ ││ │ │caminte din piele şi inlocuitori │ │ │ ││ │ │de piele (cu excepţia celor din │ │ │ ││ │ │blana) │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│105.│1821│Fabricarea de articole de imbra- │ │ │ ││ │ │caminte pentru lucru │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│106.│1822│Fabricarea altor articole de │ │ │ ││ │ │îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria │ │ │ ││ │ │de corp) │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│107.│1823│Fabricarea articolelor de lenjerie │ │ │ ││ │ │de corp │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│108.│1824│Fabricarea altor articole de │ │ │ ││ │ │îmbrăcăminte şi accesorii │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│109.│1831│Argasirea şi finisarea blanurilor │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│110.│1832│Confecţionarea articolelor din │ │ │ ││ │ │blana │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│111.│1910│Tabacirea şi finisarea pieilor │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│112.│1920│Fabricarea de articole de voiaj şi │ │ │ ││ │ │marochinarie, a articolelor de │ │ │ ││ │ │harnasament │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│113.│1930│Fabricarea incaltamintei │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│114.│2010│Prelucrarea bruta a lemnului şi │ │x │instalaţii pt. ││ │ │impregnarea lemnului │ │ │impregnarea lem- ││ │ │ │ │ │nului cu sol- ││ │ │ │ │ │venti organici ││ │ │ │ │ │cu o capacitate ││ │ │ │ │ │de consum ││ │ │ │ │ │> 150kg/h sau ││ │ │ │ │ │200t/an. │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│115.│2020│Fabricarea de produse stratificate │ │ │ ││ │ │din lemn │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│116.│2030│Fabricarea de elemente de dulgherie │ │ │ ││ │ │şi tâmplărie pentru construcţii │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│117.│2040│Producţia de ambalaje din lemn │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│118.│2051│Fabricarea altor produse din lemn │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│119.│2052│Fabricarea articolelor din pluta, │ │ │ ││ │ │impletituri din nuiele şi din │ │ │ ││ │ │alte materiale │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│120.│2111│Fabricarea celulozei │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│121.│2112│Fabricarea hârtiei şi cartonului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│122.│2121│Fabricarea hârtiei şi cartonului │ │ │ ││ │ │ondulat şi a ambalajelor din │ │ │ ││ │ │hârtie şi carton │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│123.│2122│Fabricarea produselor de uz gospo- │ │ │ ││ │ │daresc sau sanitar şi a hârtiei │ │ │ ││ │ │de toaleta │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│124.│2123│Fabricarea articolelor de papetarie │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│125.│2124│Fabricarea tapetului şi a altor │ │ │ ││ │ │materiale de lipit pe pereţi │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│126.│2125│Fabricarea altor articole din │ │ │ ││ │ │hârtie şi carton │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│127.│2211│Editarea cărţilor, brosurilor şi a │ │ │ ││ │ │altor publicaţii │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│128.│2212│Editarea ziarelor │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│129.│2213│Editarea revistelor şi a │ │ │ ││ │ │periodicelor │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│130.│2214│Editarea suporti lor pentru │ │ │ ││ │ │înregistrări audio │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│131.│2215│Alte activităţi de editare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│132.│2221│Tipărirea ziarelor │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│133.│2222│Alte activităţi de tipărire │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│134.│2223│Legatorie şi finisare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│135.│2224│Compozitii tipografice şi │ │ │ ││ │ │fotogravura │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│136.│2225│Alte activităţi anexe tipografiei │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│137.│2231│Reproducerea pe suporti a │ │ │ ││ │ │înregistrărilor audio │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│138.│2232│Reproducerea pe suporti a │ │ │ ││ │ │înregistrărilor video │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│139.│2233│Reproducerea pe suporti a │ │ │ ││ │ │înregistrărilor cu caracter │ │ │ ││ │ │informatic │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│140.│2310│Cocsificarea carbunelui │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│141.│2320│Prelucrarea ţiţeiului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│142.│2330│Prelucrarea combustibililor │ │ │ ││ │ │nucleari │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│143.│2411│Fabricarea gazului industrial │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│144.│2412│Fabricarea colorantilor şi a │ │ │ ││ │ │pigmentilor │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│145.│2413│Fabricarea de produse chimice │ │ │ ││ │ │anorganice de baza │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│146.│2414│Fabricarea de produse chimice │ │ │ ││ │ │organice de baza │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│147.│2415│Fabricarea ingrasamintelor şi │ │ │ ││ │ │produselor azotoase │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│148.│2416│Fabricarea materialelor plastice │ │ │ ││ │ │primare │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│149.│2417│Fabricarea cauciucului sintetic │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│150.│2420│Fabricarea pesticidelor şi a altor │ │ │ ││ │ │produse agrochimice │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│151.│2430│Fabricarea vopselelor şi a lacurilor│ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│152.│2441│Fabricarea produselor farmaceutice │ │ │ ││ │ │de baza │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│153.│2442│Fabricarea preparatelor farmaceutice│ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│154.│2451│Fabricarea sapunurilor, detergen- │ │ │ ││ │ │tilor şi a produselor de │ │ │ ││ │ │întreţinere │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│155.│2452│Fabricarea parfumurilor şi a │ │ │ ││ │ │produselor cosmetice │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│156.│2461│Fabricarea explozivilor │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│157.│2462│Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor│ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│158.│2463│Fabricarea uleiurilor esenţiale │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│159.│2464│Fabricarea preparatelor chimice de │ │ │ ││ │ │uz fotografic │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│160.│2465│Fabricarea suportilor destinaţi │ │ │ ││ │ │înregistrărilor │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│161.│2466│Fabricarea altor produse chimice │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│162.│2470│Fabricarea fibrelor şi firelor │ │ │ ││ │ │sintetice şi artificiale │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│163.│2511│Fabricarea pneurilor şi a camerelor │ │ │ ││ │ │de aer │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│164.│2512│Resaparea pneurilor │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│165.│2513│Fabricarea altor produse din │ │ │ ││ │ │cauciuc │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│166.│2521│Fabricarea placilor, foliilor, │ │ │ ││ │ │tuburilor, profilurilor din │ │ │ ││ │ │material plastic │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│167.│2522│Fabricarea articolelor de ambalaj │ │ │ ││ │ │din material plastic │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│168.│2523│Fabricarea articolelor din │ │ │ ││ │ │material plastic pentru construcţii │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│169.│2524│Fabricarea altor articole din │ │ │ ││ │ │material plastic │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│170.│2611│Fabricarea sticlei plate │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│171.│2612│Prelucrarea şi fasonarea sticlei │ │ │ ││ │ │plate │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│172.│2613│Fabricarea articolelor din sticlă │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│173.│2614│Fabricarea fibrelor din sticlă │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│174.│2615│Fabricarea de sticlarie tehnica │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│175.│2621│Fabricarea articolelor ceramice │ │ │ ││ │ │pentru uz gospodăresc şi │ │ │ ││ │ │ornamental │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│176.│2622│Fabricarea de obiecte sanitare │ │ │ ││ │ │din ceramica │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│177.│2623│Fabricarea izolatorilor şi pieselor │ │ │ ││ │ │izolante din ceramica │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│178.│2624│Fabricarea produselor ceramice de │ │ │ ││ │ │uz tehnic │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│179.│2625│Fabricarea altor produse ceramice │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│180.│2626│Fabricarea produselor ceramice │ │ │ ││ │ │refractare │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│181.│2630│Fabricarea placilor şi dalelor din │ │ │ ││ │ │ceramica │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│182.│2640│Fabricarea caramizilor, tiglelor │ │ │ ││ │ │şi altor produse pentru construcţii │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│183.│2651│Fabricarea cimentului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│184.│2652│Fabricarea varului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│185.│2653│Fabricarea ipsosului │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│186.│2661│Fabricarea elementelor din beton │ │ │ ││ │ │pentru construcţii │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│187.│2662│Fabricarea elementelor din ipsos │ │ │ ││ │ │pentru construcţii │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│188.│2663│Fabricarea betonului │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│189.│2664│Fabricarea mortarului │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│190.│2665│Fabricarea produselor din │ │ │ ││ │ │azbociment │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│191.│2666│Fabricarea altor elemente din │ │ │ ││ │ │beton, ciment şi ipsos │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│192.│2670│Taierea, fasonarea şi finisarea │ │ │ ││ │ │pietrei │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│193.│2681│Fabricarea de produse abrazive │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│194.│2682│Fabricarea altor produse din │ │ │ ││ │ │minerale nemetalice │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│195.│2710│Producţia de metale feroase sub │ │ │ ││ │ │forme primare şi semifabricate │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│196.│2721│Tuburi (ţevi) din fonta │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│197.│2722│Tuburi (ţevi) din oţel │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│198.│2731│Tragere la rece │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│199.│2732│Laminare la rece │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│200.│2733│Alte profile obţinute la rece │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│201.│2734│Trefilare │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│202.│2735│Alte produse metalurgice │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│203.│2741│Producţia metalelor preţioase │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│204.│2742│Producţia aluminiului │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│205.│2743│Prelucrarea aluminiului │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│206.│2744│Producţia plumbului, zincului şi │ │ │ ││ │ │cositorului │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│207.│2745│Producţia cuprului │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│208.│2746│Prelucrarea cuprului │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│209.│2747│Producţia altor metale neferoase │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│210.│2751│Turnarea fontei │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│211.│2752│Turnarea otelului │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│212.│2753│Turnarea metalelor neferoase uşoare │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│213.│2754│Turnarea altor metale neferoase │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│214.│2811│Construcţii metalice şi părţi │ │ │ ││ │ │componente │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│215.│2812│Structuri şi tâmplării metalice │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│216.│2821│Producţia de rezervoare, cisterne │ │ │ ││ │ │şi containere metalice │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│217.│2822│Producţia de radiatoare şi cazane │ │ │ ││ │ │pentru încălzire centrala │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│218.│2830│Producţia generatoarelor de aburi │ │ │ ││ │ │(cu excepţia cazanelor pentru │ │ │ ││ │ │încălzire centrala) │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│219.│2840│Fabricarea produselor metalice │ │ │ ││ │ │obţinute prin deformare plastica; │ │ │ ││ │ │metalurgia pulberilor │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│220.│2851│Tratarea şi acoperirea metalelor │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│221.│2852│Operaţiuni de mecanică generală │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│222.│2861│Fabricarea produselor de tăiat │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│223.│2862│Fabricarea uneltelor de mina │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│224.│2863│Fabricarea articolelor de feronerie │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│225.│2871│Fabricarea de recipienţi, │ │ │ ││ │ │containere şi alte produse similare │ │ │ ││ │ │din oţel │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│226.│2872│Fabricarea ambalajelor din metale │ │ │ ││ │ │uşoare │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│227.│2873│Fabricarea articolelor din fire │ │ │ ││ │ │metalice │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│228.│2874│Fabricarea de suruburi, buloane, │ │ │ ││ │ │lanturi şi arcuri │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│229.│2875│Fabricarea altor articole din metal │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│230.│2911│Fabricarea de motoare şi turbine │ │ │ ││ │ │(cu excepţia motoarelor pentru │ │ │ ││ │ │avioane, vehicule şi motociclete) │ │ │x │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│231.│2912│Fabricarea de pompe şi compresoare │ │x │X (în cazul ││ │ │ │ │ │instalaţiilor ││ │ │ │ │ │complexe) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│232.│2913│Fabricarea articolelor de │ │ │ ││ │ │robinetarie │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│233.│2914│Fabricarea lagarelor, angrenajelor │ │ │ ││ │ │şi organelor mecanice de transmisie │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│234.│2921│Fabricarea cuptoarelor industriale │ │ │ ││ │ │şi arzatoarelor │ │X │X (instalaţii ce ││ │ │ │ │ │utilizează azbest││ │ │ │ │ │>200t/an) │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│235.│2922│Fabricarea echipamentelor de │ │ │ ││ │ │ridicat şi manipulat │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│236.│2923│Fabricarea echipamentelor de │ │ │ ││ │ │ventilare şi condiţionare a aerului │ │ │ ││ │ │(cu excepţia celor pentru uz │ │X │Procedura ││ │ │casnic) │ │ │specifică │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│237.│2924│Fabricarea altor echipamente de │ │ │ ││ │ │utilizare generală │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│238.│2931│Fabricarea tractoarelor │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│239.│2932│Fabricarea altor maşini şi │ │ │ ││ │ │utilaje agricole şi forestiere │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│240.│2940│Fabricarea maşinilor - unelte │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│241.│2951│Fabricarea utilajelor pentru │ │ │ ││ │ │metalurgie │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│242.│2952│Fabricarea utilajelor pentru mine, │ │ │ ││ │ │cariere şi construcţii │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│243.│2953│Fabricarea utilajelor pentru │ │ │ ││ │ │prelucrarea produselor alimentare, │ │ │ ││ │ │băuturilor şi tutunului │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│244.│2954│Fabricarea utilajelor pentru │ │ │ ││ │ │industria textila, a imbracamintei │ │ │ ││ │ │şi a pielariei │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│245.│2955│Fabricarea utilajelor pentru │ │ │ ││ │ │industria hirtiei şi cartonului │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│246.│2956│Fabricarea de utilaje pentru foraj │ │ │ ││ │ │şi exploatare sonde │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│247.│2957│Fabricarea altor maşini şi utilaje │ │ │ ││ │ │specifice │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│248.│2960│Fabricarea armamentului şi muniţiei │ │ │Procedura ││ │ │ │ │ │specială │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│249.│2971│Fabricarea de maşini şi aparate │ │X │Procedura ││ │ │electrocasnice │ │ │specifică pt. ││ │ │ │ │ │cele ce utili- ││ │ │ │ │ │zeaza ODS │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│250.│2972│Fabricarea de aparate neelectrice, │ │ │ ││ │ │de uz casnic │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│251.│3001│Fabricarea maşinilor de birou │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│252.│3002│Fabricarea calculatoarelor şi a │ │ │ ││ │ │altor echipamente electronice │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│253.│3110│Producţia de motoare, generatoare │ │ │ ││ │ │şi transformatoare electrice │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│254.│3120│Producţia de aparate pentru │ │ │ ││ │ │distribuţie şi comanda electrica │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│255.│3130│Producţia de fire, cabluri │ │ │ ││ │ │electrice şi optice izolate │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│256.│3140│Producţia de acumulatori, baterii │ │ │ ││ │ │şi pile electrice │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│257.│3150│Producţia de lampi electrice şi │ │ │ ││ │ │echipamente de iluminat │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│258.│3161│Producţia de componente electrice │ │ │ ││ │ │pentru motoare şi vehicule │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│259.│3162│Producţia altor componente electrice│ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│260.│3210│Producţia tuburilor electronice şi │ │ │ ││ │ │a altor componente electronice │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│261.│3220│Producţia de emitatoare radio - │ │ │ ││ │ │televiziune, echipamente şi aparate │ │ │ ││ │ │telefonice şi telegrafice │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│262.│3230│Producţia de receptoare de radio şi │ │ │ ││ │ │televiziune; aparate de inregis- │ │ │ ││ │ │trare şi reproducere audio şi video │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│263.│3310│Producţia de aparatura şi │ │ │ ││ │ │instrumente medicale │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│264.│3320│Producţia de aparatura şi │ │ │ ││ │ │instrumente de măsura, verificare │ │ │ ││ │ │şi control (cu excepţia echipamen- │ │ │ ││ │ │telor de măsura, reglare şi control │ │ │ ││ │ │pentru procesele industriale) │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│265.│3330│Execuţia de echipamente de măsura, │ │ │ ││ │ │reglare şi control pentru procesele │ │ │ ││ │ │industriale │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│266.│3340│Producţia de aparatura şi │ │ │ ││ │ │instrumente optice şi fotografice │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│267.│3350│Producţia de ceasuri │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│268.│3410│Producţia de autovehicule │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│269.│3420│Producţia de caroserii, remorci │ │ │ ││ │ │şi semiremorci │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│270.│3430│Producţia de piese şi accesorii │ │ │ ││ │ │pentru autovehicule şi motoare │ │ │ ││ │ │de autovehicule │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│271.│3511│Construcţii navale │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│272.│3512│Construcţii de ambarcatiuni │ │ │ ││ │ │sportive şi de agrement │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│273.│3513│Întreţinerea, repararea şi │ │ │ ││ │ │dezmembrarea navelor │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│274.│3514│Întreţinerea şi repararea │ │ │ ││ │ │ambarcatiunilor sportive şi │ │ │ ││ │ │de agrement │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│275.│3520│Construcţia şi repararea │ │ │Fabricarea echi- ││ │ │materialului rulant │ │ │pamentelor de ││ │ │ │ │ │cale ferată │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│276.│3531│Construcţii de aeronave │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│277.│3532│Reparaţii de aeronave │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│278.│3541│Producţia de motociclete │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│279.│3542│Producţia de biciclete │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│280.│3543│Producţia de vehicule pentru │ │ │ ││ │ │invalizi │ │X │cu motor │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│281.│3550│Producţia altor mijloace de │ │ │ ││ │ │transport │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│282.│3611│Producţia de scaune (exclusiv │ │ │ ││ │ │cele din metal) │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│283.│3612│Producţia mobilierului pentru │ │ │ ││ │ │birou şi magazine (exclusiv │ │ │ ││ │ │din metal) │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│284.│3613│Producţia mobilierului pentru │ │ │ ││ │ │bucatarii │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│285.│3614│Producţia altor tipuri de mobilier │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│286.│3615│Producţia de saltele şi somiere │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│287.│3616│Producţia de scaune din metal │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│288.│3617│Producţia mobilierului din metal │ │ │ ││ │ │pentru birouri şi magazine │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│289.│3621│Baterea monedelor şi medaliilor │ │X │instalaţii pt. ││ │ │ │ │ │tratarea supra- ││ │ │ │ │ │fetei metalelor ││ │ │ │ │ │pe baza chimica ││ │ │ │ │ │sau electrolitica│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│290.│3622│Fabricarea bijuteriilor şi │ │X │instalaţii pt. ││ │ │articolelor similare din metale │ │ │tratarea supra- ││ │ │şi pietre preţioase │ │ │fetei metalelor ││ │ │ │ │ │pe baza chimica ││ │ │ │ │ │sau electrolitica│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│291.│3630│Fabricarea instrumentelor muzicale │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│292.│3640│Fabricarea articolelor pentru sport │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│293.│3650│Fabricarea jocurilor şi jucariilor │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│294.│3661│Fabricarea bijuteriilor de fantezie │ │x │instalaţii pt. ││ │ │ │ │ │tratarea supra- ││ │ │ │ │ │fetei metalelor ││ │ │ │ │ │pe baza chimica ││ │ │ │ │ │sau electrolitica│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│295.│3662│Confecţionarea maturilor şi │ │ │ ││ │ │periilor │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│296.│3663│Alte produse manufacturiere │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│297.│3710│Recuperarea deşeurilor şi │ │ │procedura ││ │ │resturilor metalice reciclabile │ │ │specifică │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│298.│3720│Recuperarea deşeurilor şi │ │x │procedura ││ │ │resturilor nemetalice reciclabile │ │ │specifică │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│299.│4011│Producţia de energie electrica │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│300.│4012│Transportul şi distribuţia │ │ │ ││ │ │energiei electrice │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│301.│4020│Producţia şi distribuţia gazelor │ │ │ ││ │ │(exclusiv extractia gazului │ │ │ ││ │ │natural şi a gazelor asociate) │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│302.│4031│Producerea aburului şi a apei calde │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│303.│4032│Transportul şi distribuţia aburului │ │ │ ││ │ │şi a apei calde │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│304.│4100│Gospodărirea resurselor de apa, │ │ │ ││ │ │captarea, aductiunea şi tratarea │ │ │ ││ │ │şi apei │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│305.│4511│Demolarea construcţiilor, terasamen-│ │ │ ││ │ │te şi organizare de santiere │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│306.│4512│Lucrări de foraj şi sondaj pentru │ │ │ ││ │ │construcţii │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│307.│4521│Lucrări de construcţii, inclusiv │ │ │Proiecte de dez- ││ │ │lucrări de arta │ │ │voltare urbana, ││ │ │ │ │ │inclusiv con- ││ │ │ │ │ │structia de ││ │ │ │ │ │centre comer- ││ │ │ │ │ │ciale şi parcari │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│308.│4522│Lucrări de învelitori, sarpante │ │ │ ││ │ │şi terase la construcţii │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│309.│4523│Construcţii de cai de comunicaţii │ │ │ ││ │ │terestre şi construcţii destinate │ │ │ ││ │ │sportului │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│310.│4524│Construcţii hidrotehnice │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│311.│4525│Alte lucrări de construcţii │ │ │ ││ │ │inginereşti │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│312.│4526│Alte lucrări specifice pentru │ │ │ ││ │ │construcţii │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│313.│4531│Lucrări de instalaţii electrice │X │ │Construcţia ││ │ │ │ │ │liniilor elec- ││ │ │ │ │ │trice aeriene cu ││ │ │ │ │ │o tensiune de ││ │ │ │ │ │220 kV sau mai ││ │ │ │ │ │mulţi şi o lun- ││ │ │ │ │ │gime de peste ││ │ │ │ │ │15 km. │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│314.│4532│Lucrări de izolaţii şi protecţie │ │X │Procedura ││ │ │anticoroziva │ │ │specifică │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│315.│4533│Lucrări de instalaţii sanitare şi │ │ │ ││ │ │de încălzire centrala şi de montaj │ │ │ ││ │ │de echipamente şi utilaje │ │ │ ││ │ │tehnologice la la clădiri şi │ │ │ ││ │ │construcţii inginereşti │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│316.│4534│Alte lucrări de instalaţii şi de │ │ │ ││ │ │construcţii auxiliare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│317.│4541│Lucrări de ipsoserie │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│318.│4542│Lucrări de timplarie şi dulgherie │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│319.│4543│Lucrări de pardosire şi placare │ │ │ ││ │ │a pereţilor │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│320.│4544│Lucrări de vopsitorie, zugraveli │ │ │ ││ │ │şi montari de geamuri │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│321.│4545│Alte lucrări de finisare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│322.│4550│Închirierea utilajelor de │ │ │ ││ │ │construcţii şi demolare, cu │ │ │ ││ │ │personal de deservire aferent │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│323.│5010│Comerţ cu autovehicule │<100 │≥100 │ ││ │ │ │mp │mp │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│324.│5021│Întreţinerea şi repararea │ │ │ ││ │ │autovehiculelor (fără reparaţiile │ │ │ ││ │ │executate în întreprinderi │ │ │ ││ │ │organizate de tip industrial) │ │X │cu staţii de ││ │ │ │ │ │vopsire sau ││ │ │ │ │ │spalare/epurare ││ │ │ │ │ │ape uzate │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│325.│5022│Reparaţii de autovehicule │ │ │ ││ │ │executate în unităţi organizate │ │ │ ││ │ │de tip industrial │ │X │cu staţii de ││ │ │ │ │ │vopsire sau ││ │ │ │ │ │spalare/epurare ││ │ │ │ │ │ape uzate │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│326.│5030│Comerţ cu piese şi accesorii │ │ │ ││ │ │pentru autovehicule │ │X (ba-│ ││ │ │ │ │terii │ ││ │ │ │ │şi │ ││ │ │ │ │ulei │ ││ │ │ │ │de │ ││ │ │ │ │motor)│ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│327.│5041│Vînzarea motocicletelor, pieselor │ │ │ ││ │ │şi accesoriilor aferente │ │X (ba-│ ││ │ │ │ │terii │ ││ │ │ │ │şi │ ││ │ │ │ │ulei │ ││ │ │ │ │de │ ││ │ │ │ │motor)│ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│328.│5042│Repararea şi întreţinerea │ │ │ ││ │ │motocicletelor │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│329.│5050│Vînzarea cu amănuntul a │ │ │ ││ │ │carburantilor pentru autovehicule │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│330.│5111│Intermedieri în comerţul cu materii │ │ │ ││ │ │prime agricole, animale vii, │ │ │ ││ │ │materii prime textile şi cu │ │ │ ││ │ │semiproduse │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│331.│5112│Intermedieri în comerţul cu │ │ │ ││ │ │combustibil, minerale şi produse │ │ │ ││ │ │chimice pentru industrie │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│332.│5113│Intermedieri în comerţul cu │ │ │ ││ │ │material lemnos şi de construcţii │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│333.│5114│Intermedieri în comerţul cu maşini, │ │ │ ││ │ │echipamente industriale, nave şi │ │ │ ││ │ │avioane │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│334.│5115│Intermedieri în comerţul cu mobila, │ │ │ ││ │ │articole de menaj şi de fierărie │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│335.│5116│Intermedieri în comerţul cu │ │ │ ││ │ │textile, confecţii, încălţăminte │ │ │ ││ │ │şi articole din piele │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│336.│5117│Intermedieri în comerţul cu │ │ │ ││ │ │produse alimentare, băuturi şi │ │ │ ││ │ │tutun │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│337.│5118│Intermedieri în comerţul │ │ │ ││ │ │specializat în vânzarea produselor │ │ │ ││ │ │cu caracter specific, neclasificate │ │ │ ││ │ │în altă parte │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│338.│5119│Intermedieri în comerţul cu produse │ │ │ ││ │ │diverse │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu ││ │ │ │ │ │parcare ││ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│339.│5121│Comerţ cu ridicată al cerealelor, │ │ │ ││ │ │seminţelor şi furajelor │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│340.│5122│Comerţ cu ridicată al florilor şi al│ │ │ ││ │ │plantelor │ X │ │Procedura ││ │ │ │ │ │specifică pt. ││ │ │ │ │ │flora sălbatică │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│341.│5123│Comerţ cu ridicată al animalelor vii│X │ │Procedura ││ │ │ │ │ │specifică pt. ││ │ │ │ │ │fauna sălbatică │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│342.│5124│Comerţ cu ridicată al pieilor brute │ │ │ ││ │ │şi al pieilor prelucrate │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│343.│5125│Comerţ cu ridicată al tutunului │ │ │ ││ │ │neprelucrat │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│344.│5131│Comerţ cu ridicată al fructelor şi │ │ │ ││ │ │legumelor proaspete │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│345.│5132│Comerţ cu ridicată al carnii şi │ │ │ ││ │ │mezelurilor │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│346.│5133│Comerţ cu ridicată al produselor │ │ │ ││ │ │lactate, oualor, uleiurilor şi │ │ │ ││ │ │grasimilor comestibile │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│347.│5134│Comerţ cu ridicată al băuturilor │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│348.│5135│Comerţ cu ridicată al tutunului │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│349.│5136│Comerţ cu ridicată al zahărului, │ │ │ ││ │ │ciocolatei şi produselor zaharoase │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│350.│5137│Comerţ cu ridicată cu cafea, ceai, │ │ │ ││ │ │cacao şi condimente │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│351.│5138│Comerţ cu ridicată, specializat, al │ │ │ ││ │ │altor produse alimentare │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│352.│5139│Comerţ cu ridicată, nespecializat, │ │ │ ││ │ │de produse alimentare, băuturi │ │ │ ││ │ │şi tutun │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│353.│5141│Comerţ cu ridicată al produselor │ │ │ ││ │ │textile │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│354.│5142│Comerţ cu ridicată al imbracamintei │ │ │ ││ │ │şi incaltamintei │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│355.│5143│Comerţ cu ridicată al aparatelor │ │ │ ││ │ │electrice şi de uz gospodăresc şi │ │ │ ││ │ │al aparatelor de radio şi │ │ │ ││ │ │televizoare │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│356.│5144│Comerţ cu ridicată al produselor │ │ │ ││ │ │din ceramica, sticlarie, tapete şi │ │ │ ││ │ │produse de întreţinere │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│357.│5145│Comerţ cu ridicată al produselor │ │ │ ││ │ │cosmetice şi de parfumerie │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│358.│5146│Comerţ cu ridicată al produselor │ │ │ ││ │ │farmaceutice │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│359.│5147│Comerţ cu ridicată al altor bunuri │ │ │ ││ │ │de consum, nealimentare, n.c.a │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│360.│5151│Comerţ cu ridicată al combusti- │ │ │ ││ │ │bililor solizi, lichizi şi gazosi │ │ │ ││ │ │şi al produselor derivate │X │ │instalaţii de ││ │ │ │ │ │depozitare a ││ │ │ │ │ │produselor ││ │ │ │ │ │petroliere, ││ │ │ │ │ │petrochimice şi ││ │ │ │ │ │chimice │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│361.│5152│Comerţ cu ridicată al produselor şi │ │ │ ││ │ │minereurilor metalice │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│362.│5153│Comerţ cu ridicată al materialului │ │ │ ││ │ │lemnos şi de construcţii │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│363.│5154│Comerţ cu ridicată al echipamentelor│ │ │ ││ │ │şi furniturilor, de fierărie, │ │ │ ││ │ │ipsoserie şi încălzire │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│364.│5155│Comerţ cu ridicată al produselor │ │ │ ││ │ │chimice │ │numai │ ││ │ │ │ │pt. │ ││ │ │ │ │Fito- │ ││ │ │ │ │sani- │ ││ │ │ │ │tare │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│365.│5156│Comerţ cu ridicată al altor produse │ │ │ ││ │ │intermediare n.c.a │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│366.│5157│Comerţ cu ridicată al deşeurilor şi │ │ │ ││ │ │resturilor │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│367.│5161│Comerţ cu ridicată al maşinilor - │ │ │ ││ │ │unelte pentru prelucrarea metalului │ │ │ ││ │ │şi lemnului │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│368.│5162│Comerţ cu ridicată al maşinilor │ │ │ ││ │ │pentru construcţii │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│369.│5163│Comerţ cu ridicată al maşinilor │ │ │ ││ │ │pentru industria textila, maşinilor │ │ │ ││ │ │de cusut şi de tricotat │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│370.│5164│Comerţ cu ridicată al maşinilor şi │ │ │ ││ │ │materialelor de birou │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│371.│5165│Comerţ cu ridicată al altor maşini │ │ │ ││ │ │utilizate în industrie, comerţ şi │ │ │ ││ │ │transport │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│372.│5166│Comerţ cu ridicată al maşinilor, │ │ │ ││ │ │accesoriilor şi uneltelor agricole │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│373.│5170│Comerţ cu ridicată al altor │ │ │ ││ │ │produse n.c.a. │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│374.│5211│Comerţ cu amănuntul în magazine │ │ │ ││ │ │nespecializate, cu vînzare │ │ │ ││ │ │predominanta de produse alimentare, │ │ │ ││ │ │băuturi şi tutun │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│375.│5212│Comerţ cu amănuntul în magazine │ │ │ ││ │ │nespecializate, cu vînzare │ │ │ ││ │ │predominanta de produse nealimentare│x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│376.│5221│Comerţ cu amănuntul al fructelor şi │ │ │ ││ │ │legumelor proaspete │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│377.│5222│Comerţ cu amănuntul al carnii şi al │ │ │ ││ │ │produselor din carne │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│378.│5223│Comerţ cu amănuntul al peştelui, │ │ │ ││ │ │crustaceelor şi molustelor │x │ │Procedura ││ │ │ │ │ │specifică sau pt.││ │ │ │ │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│379.│5224│Comerţ cu amănuntul al pâinii, │ │ │ ││ │ │produselor de patiserie şi │ │ │ ││ │ │zaharoaselor │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│380.│5225│Comerţ cu amănuntul al băuturilor │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│381.│5226│Comerţ cu amănuntul al produselor │ │ │ ││ │ │din tutun │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│382.│5227│Comerţ cu amănuntul, în magazine │ │ │ ││ │ │specializate, al produselor n.c.a. │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare││383.│5231│Comerţ cu amănuntul al produselor │ │ │ ││ │ │farmaceutice │ │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│384.│5232│Comerţ cu amănuntul al articolelor │ │ │ ││ │ │medicale şi ortopedice │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│385.│5233│Comerţ cu amănuntul al produselor │ │ │ ││ │ │cosmetice şi de toaleta │X │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│386.│5241│Comerţ cu amănuntul al textilelor │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│387.│5242│Comerţ cu amănuntul al imbracamintei│x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│388.│5243│Comerţ cu amănuntul al incaltamintei│ │ │ ││ │ │şi articolelor din piele │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│389.│5244│Comerţ cu amănuntul al mobilei, al │ │ │ ││ │ │articolelor de iluminat şi al altor │ │ │ ││ │ │articole de uz casnic. │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│390.│5245│Comerţ cu amănuntul al articolelor │ │ │ ││ │ │şi aparatelor electrice de uz casnic│x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│391.│5246│Comerţ cu amănuntul al articolelor │ │ │ ││ │ │de fierărie, vopsitorie, sticlă şi │ │ │ ││ │ │articole din sticlă │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│392.│5247│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │ │ │ ││ │ │jurnalelor şi articolelor de │ │ │ ││ │ │papetarie │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│393.│5248│Comerţ cu amănuntul, în magazine │ │ │ ││ │ │specializate, al altor produse │ │ │ ││ │ │neclasificate în altă parte │x │ │centru comercial ││ │ │ │ │ │şi/sau unitate ││ │ │ │ │ │dotată cu parcare│├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│394.│5250│Comerţ cu amănuntul al bunurilor de │ │ │ ││ │ │ocazie vîndute prin magazine │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│395.│5261│Comerţ cu amănuntul prin │ │ │ ││ │ │corespondenta │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│396.│5262│Comerţ cu amănuntul prin standuri │ │ │ ││ │ │în pieţe │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│397.│5263│Comerţ cu amănuntul care nu se │ │ │ ││ │ │efectuează prin magazine │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│398.│5271│Reparaţii de încălţăminte şi ale │ │ │ ││ │ │altor articole din piele │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│399.│5272│Reparaţii de articole electrice de │ │ │ ││ │ │uz gospodăresc │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│400.│5273│Reparaţii de ceasuri şi bijuterii │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│401.│5274│Alte reparaţii de articole personale│ │ │ ││ │ │şi gospodăreşti │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│402.│5511│Hoteluri şi moteluri cu restaurant │ │X │în afară zonelor ││ │ │ │ │ │urbane │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│403.│5512│Hoteluri şi moteluri fără restaurant│X │ │în afară zonelor ││ │ │ │ │ │urbane │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│404.│5521│Tabere de tineret şi refugii │x │ │în afară zonelor ││ │ │ │ │ │urbane │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│405.│5522│Campinguri │ │ │Campinguri perma-││ │ │ │ │ │nente şi parcari ││ │ │ │ │ │caravane │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│406.│5523│Alte mijloace de cazare │x │ │Sate de vacanta ││ │ │ │ │ │şi complexe ││ │ │ │ │ │hoteliere în ││ │ │ │ │ │afară zonelor ││ │ │ │ │ │urbane şi lucrări││ │ │ │ │ │aferente │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│407.│5530│Restaurante │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│408.│5541│Cafenele şi baruri fără spectacol │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│409.│5542│Cafenele şi baruri cu spectacol │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│410.│5551│Cantine │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│411.│5552│Alte unităţi de preparare a hranei │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│412.│6010│Transporturi pe calea ferată │ │x │la distanţe mari │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│413.│6021│Alte transporturi terestre de │ │ │ ││ │ │călători pe bază de grafic │X- │ │Tramvai, cai ││ │ │ │ │ │ferate suspendate││ │ │ │ │ │sau subterane, ││ │ │ │ │ │linii suspendate ││ │ │ │ │ │sau similare de ││ │ │ │ │ │un anumit tip, ││ │ │ │ │ │utilizate excluşi││ │ │ │ │ │sau în principal ││ │ │ │ │ │pentru transpor- ││ │ │ │ │ │tul de pasageri; │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│414.│6022│Transporturi cu taxiuri │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│415.│6023│Transporturi terestre de călători, │ │ │ ││ │ │ocazionale │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│416.│6024│Transporturi rutiere de mărfuri │ │Numai │ ││ │ │ │ │pt. │ ││ │ │ │ │sub- │ ││ │ │ │ │stante│ ││ │ │ │ │şi de-│ ││ │ │ │ │seuri │ ││ │ │ │ │peri- │ ││ │ │ │ │culoa-│ ││ │ │ │ │se │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│417.│6030│Transporturi prin conducte │ │pt. │Instalaţii ││ │ │ │ │Tran- │industriale pen- ││ │ │ │ │sport │tru transportul ││ │ │ │ │de de-│gazelor, aburului││ │ │ │ │seuri │şi apei calde │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│418.│6110│Transporturi maritime şi de coasta │ │X │Porturi maritime ││ │ │ │ │ │de peste 1350 t │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│419.│6120│Transporturi pe cai navigabile │ │ │ ││ │ │interioare │ │X │Porturi pentru ││ │ │ │ │ │traficul pe ││ │ │ │ │ │cursuri de apa ││ │ │ │ │ │interne care ││ │ │ │ │ │permit trecerea ││ │ │ │ │ │unor vase de ││ │ │ │ │ │peste 1350 tone │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│420.│6210│Transporturi aeriene după grafic │ │X │aeroporturi cu o ││ │ │ │ │ │lungime de baza a││ │ │ │ │ │pistei de ││ │ │ │ │ │decolare de ││ │ │ │ │ │2100 m sau mai ││ │ │ │ │ │mult │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│421.│6220│Transporturi aeriene ocazionale │ │x │aeroporturi cu o ││ │ │ │ │ │lungime de baza a││ │ │ │ │ │pistei de decolar││ │ │ │ │ │de 2 100 m sau ││ │ │ │ │ │mai mult │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│422.│6311│Manipulari │ │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│423.│6312│Depozitari │ │X (cu │instalaţii de ││ │ │ │ │proce-│depozitare a ││ │ │ │ │duri │produselor ││ │ │ │ │speci-│petroliere, ││ │ │ │ │fice │petrochimice ││ │ │ │ │după │şi chimice ││ │ │ │ │caz) │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│424.│6321│Alte Activităţi anexe transportu- │ │ │ ││ │ │rilor terestre │ │X │Piste permanente ││ │ │ │ │ │de curse şi ││ │ │ │ │ │testare auto, ││ │ │ │ │ │depozite carbu- ││ │ │ │ │ │ranti, incinera- ││ │ │ │ │ │toare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│425.│6322│Alte Activităţi anexe transportu- │ │ │ ││ │ │rilor pe apa │ │X │Ateliere repara- ││ │ │ │ │ │tii, depozite ││ │ │ │ │ │carburanţi │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│426.│6323│Alte Activităţi anexe transportu- │ │ │ ││ │ │rilor aeriene │ │x │Ateliere repara- ││ │ │ │ │ │tii, depozite ││ │ │ │ │ │carburanţi │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│427.│6330│Activităţi ale agentiilor de turism │ │ │ ││ │ │şi asistenţa turistica │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│428.│6340│Activităţi ale altor agenţii de │ │ │ ││ │ │transport │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│429.│6411│Activităţi de corespondenta │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│430.│6412│Activităţi de mesagerie │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│431.│6413│Activităţi de curier (altele decît │ │ │ ││ │ │cele de posta naţionala) │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│432.│6421│Activităţi de telefonie │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│433.│6422│Activităţi de telegrafie , telex │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│434.│6423│Activităţi de transmitere de date │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│435.│6424│Activităţi de radioficare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│436.│6431│Activităţi de radiodifuziune │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│437.│6432│Activităţi de televiziune │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│438.│6433│Activităţi de radiocomunicatii │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│439.│6441│Gestionarea spectrului de frecvente │ │ │ ││ │ │radio │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│440.│6442│Alte servicii de telecomunicaţii │ │ │ ││ │ │neclasificate în altă parte │X │ │echipamente fixe ││ │ │ │ │ │destinate tran- ││ │ │ │ │ │smiterii elec- ││ │ │ │ │ │trice sau radio ││ │ │ │ │ │electrice de ││ │ │ │ │ │semnale cu putere││ │ │ │ │ │> 500kw │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│441.│6511│Activităţi ale băncii centrale │ │ │ ││ │ │(naţionale) │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│442.│6512│Alte Activităţi de intermedieri │ │ │ ││ │ │monetare │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│443.│6521│Activităţi de creditare pe bază de │ │ │ ││ │ │contract │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│444.│6522│Alte Activităţi de creditare │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│445.│6523│Alte tipuri de intermedieri │ │ │ ││ │ │financiare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│446.│6601│Activităţi de asigurări pe viaţa │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│447.│6602│Activităţi ale caselor de pensii │ │ │ ││ │ │(cu excepţia celor din sistemul │ │ │ ││ │ │public de asigurări sociale) │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│448.│6603│Alte Activităţi de asigurări │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│449.│6711│Administrarea pieţelor financiare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│450.│6712│Activităţi de garantare a │ │ │ ││ │ │tranzacţiilor (agenţi financiari) │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│451.│6713│Activităţi auxiliare neclasificate │ │ │ ││ │ │în altă parte │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│452.│6720│Activităţi auxiliare ale caselor de │ │ │ ││ │ │asigurări şi de pensii │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│453.│7011│Dezvoltare (promovare) imobiliară │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│454.│7012│Cumpărarea şi vânzarea de bunuri │ │ │ ││ │ │imobiliare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│455.│7020│Închirierea şi subînchirierea │ │ │ ││ │ │bunurilor imobiliare proprii sau │ │ │ ││ │ │închiriate │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│456.│7031│Agenţii imobiliare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│457.│7032│Administrarea imobilelor pe bază de │ │ │ ││ │ │tarife sau contract │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│458.│7110│Închirierea autoturismelor şi │ │ │ ││ │ │utilitarelor de capacitate mica │x │ │Unitate dotată cu││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│459.│7121│Închirierea altor mijloace de │ │ │ ││ │ │transport terestru │x │ │Unitate dotată cu││ │ │ │ │ │parcare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│460.│7122│Închirierea mijloacelor de transport│ │ │ ││ │ │pe apa │x │ │Cursuri de apa ││ │ │ │ │ │interne şi por- ││ │ │ │ │ │turi pentru tra- ││ │ │ │ │ │ficul pe cursuri ││ │ │ │ │ │de apa interne ││ │ │ │ │ │care permit ││ │ │ │ │ │trecerea unor ││ │ │ │ │ │vase de peste ││ │ │ │ │ │1350 tone │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│461.│7123│Închirierea mijloacelor de transport│ │ │ ││ │ │aerian │x │ │aeroporturi cu o ││ │ │ │ │ │lungime de baza a││ │ │ │ │ │pistei de decolar││ │ │ │ │ │de 2100 m sau mai││ │ │ │ │ │mult │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│462.│7131│Închirierea maşinilor şi echipa- │ │ │ ││ │ │mentelor agricole │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│463.│7132│Închirierea maşinilor şi echipa- │ │ │ ││ │ │mentelor pentru construcţii fără │ │ │ ││ │ │personal de deservire aferent │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│464.│7133│Închirierea maşinilor şi echipa- │ │ │ ││ │ │mentelor de birou │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│465.│7134│Închirierea altor maşini şi echipa- │ │ │ ││ │ │mente │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│466.│7140│Închirierea bunurilor personale şi │ │ │ ││ │ │gospodăreşti │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│467.│7210│Consultaţii în domeniul echipa- │ │ │ ││ │ │mentelor de calcul │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│468.│7220│Realizarea şi furnizarea de programe│x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│469.│7230│Prelucrarea datelor │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│470.│7240│Activităţi legate de băncile de date│x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│471.│250 │Întreţinerea şi repararea maşinilor │ │ │ ││ │ │de birou, de contabilizat şi a │ │ │ ││ │ │calculatoarelor │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│472.│7260│Alte Activităţi legate de │ │ │ ││ │ │informatica │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│473.│7310│Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe │ │ │ ││ │ │fizice şi naturale │ │inclu-│ ││ │ │ │ │siv │ ││ │ │ │ │pentru│ ││ │ │ │ │orga- │ ││ │ │ │ │nisme │ ││ │ │ │ │modi- │ ││ │ │ │ │ficate│ ││ │ │ │ │gene- │ ││ │ │ │ │tic │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│474.│7320│Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe │ │ │ ││ │ │sociale şi umaniste │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│475.│7411│Activităţi juridice │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│476.│7412│Activităţi de contabilitate, │ │ │ ││ │ │revizie contabila, consultaţii │ │ │ ││ │ │în domeniul fiscal │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│477.│7413│Activităţi de studiere a pieţei şi │ │ │ ││ │ │de sondaj │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│478.│7414│Activităţi de consultare pentru │ │ │ ││ │ │afaceri şi management │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│479.│7415│Activităţile companiilor de │ │ │ ││ │ │management │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│480.│7420│Activităţi de proiectare, urbanism, │ │ │ ││ │ │inginerie şi alte servicii tehnice │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│481.│7430│Activităţi de testări şi analize │ │ │ ││ │ │tehnice │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│482.│7440│Publicitate │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│483.│7450│Selecţia şi plasarea forţei de muncă│ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│484.│7460│Activităţi de investigatie şi │ │ │ ││ │ │protecţie a bunurilor şi persoanelor│x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│485.│7470│Activităţi de întreţinere şi │ │ │ ││ │ │curatare a clădirilor │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│486.│7481│Activităţi fotografice │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│487.│7482│Activităţi de ambalare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│488.│7483│Activităţi de secretariat, │ │ │ ││ │ │dactilografiere, multiplicare şi │ │ │ ││ │ │traduceri │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│489.│7484│Alte Activităţi de servicii prestate│ │ │ ││ │ │în principal întreprinderilor │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│490.│7511│Activităţi de administraţie generală│x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│491.│7512│Administrarea Activităţii │ │ │ ││ │ │organismelor care acţionează în │ │ │ ││ │ │domeniul îngrijirii sănătăţii, │ │ │ ││ │ │învăţământului, culturii, protecţiei│ │ │ ││ │ │mediului înconjurător şi al altor │ │ │ ││ │ │Activităţi sociale │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│492.│7513│Administrarea şi susţinerea │ │ │ ││ │ │Activităţilor economice │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│493.│7514│Activităţi auxiliare pentru guvern │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│494.│7521│Activităţi de afaceri externe │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│495.│7522│Activităţi de apărare naţionala │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│496.│7523│Activităţi de justiţie │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│497.│7524│Activităţi de ordine publică │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│498.│7525│Activităţi de protecţie civilă │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│499.│7531│Activităţi de protecţie socială │ │ │ ││ │ │obligatorie (exclusiv ajutoarele │ │ │ ││ │ │pentru şomaj) │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│500.│7532│Gestionarea fondului de şomaj │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│501.│8011│Învăţămînt preşcolar │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│502.│8012│Învăţămînt primar │ │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│503.│8021│Învăţămînt gimnazial │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│504.│8022│Învăţămînt liceal │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│505.│8023│Învăţămînt profesional │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│506.│8024│Învăţămînt postliceal │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│507.│8031│învăţământ universitar │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│508.│8032│Învăţămînt postuniversitar şi │ │ │ ││ │ │de doctorat │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│509.│8041│Şcoli de conducere (pilotaj) │x │ │Cu depozite car- ││ │ │ │ │ │buranti sau ││ │ │ │ │ │aeroport cu pista││ │ │ │ │ │de minim 2100 m │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│510.│8042│Alte forme de învăţământ │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│511.│8511│Activităţi de asistenţa spitali- │ │ │ ││ │ │ceasca şi sanatoriala │x │ │Depozite medica- ││ │ │ │ │ │mente şi sub- ││ │ │ │ │ │stante chimice cu││ │ │ │ │ │incineratoare │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│512.│8512│Activităţi de asistenţa medicală │ │ │ ││ │ │ambulatorie │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│513.│8513│Activităţi de asistenţa stomatolo- │ │ │ ││ │ │gica │x │numai │ ││ │ │ │ │cu RX │ ││ │ │ │ │(auto-│ ││ │ │ │ │riza- │ ││ │ │ │ │tie │ ││ │ │ │ │CNCAN)│ ││ │ │ │ │şi/sau│ ││ │ │ │ │tehni-│ ││ │ │ │ │ca den│ ││ │ │ │ │ţara │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│514.│8514│Alte Activităţi referitoare la │ │ │ ││ │ │sănătatea umană │x │numai │ ││ │ │ │ │cu RX │ ││ │ │ │ │(auto-│ ││ │ │ │ │riza- │ ││ │ │ │ │tie │ ││ │ │ │ │CNCAN)│ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│515.│8520│Activităţi veterinare │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│516.│8531│Activităţi de asistenţa socială cu │ │ │ ││ │ │cazare │x │ │În afară zonelor ││ │ │ │ │ │urbane │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│517.│8532│Activităţi de asistenţa socială │ │ │ ││ │ │fără cazare │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│518.│9000│Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor;│ │ │ ││ │ │salubritate şi Activităţi similare │ │ │X │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│519.│9111│Activităţi ale organizaţiilor │ │ │ ││ │ │economice şi patronale │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│520.│9112│Activităţi ale organizaţiilor │ │ │ ││ │ │profesionale │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│521.│9120│Activităţi ale sindicatelor │ │ │ ││ │ │salariaţilor │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│522.│9131│Activităţi ale organizaţiilor │ │ │ ││ │ │religioase │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│523.│9132│Activităţi ale organizaţiilor │ │ │ ││ │ │politice │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│524.│9133│Alte Activităţi asociative │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│525.│9211│Producţia de filme cinematografice │ │ │ ││ │ │şi video │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│526.│9212│Distribuţia de filme cinematografice│ │ │ ││ │ │şi video │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│527.│9213│Proiectia de filme cinematografice │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│528.│9220│Activităţi de radio şi televiziune │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│529.│9231│Activităţi de arta şi spectacole │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│530.│9232│Activităţi de gestionare a salilor │ │ │ ││ │ │de spectacole │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│531.│9233│Alte Activităţi de spectacole │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│532.│9240│Activităţi ale agentiilor de presa │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│533.│9251│Activităţi ale bibliotecilor şi │ │ │ ││ │ │arhivelor │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│534.│9252│Activităţi ale muzeelor, conservarea│ │ │ ││ │ │monumentelor şi clădirilor istorice │X │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│535.│9253│Activităţi ale gradinilor botanice │ │ │ ││ │ │şi zoologice şi ale rezervaţiilor │ │ │ ││ │ │naturale │ │X │Parcuri tematice │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│536.│9261│Activităţi ale bazelor sportive │ │X │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│537.│9262│Alte Activităţi sportive │ │X │Piste permanente ││ │ │ │ │ │de curse şi ││ │ │ │ │ │testare a auto- ││ │ │ │ │ │vehiculelor, ││ │ │ │ │ │ateliere ││ │ │ │ │ │reparaţii │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│538.│9271│Jocuri de noroc │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│539.│9272│Alte Activităţi recreative │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│540.│9301│Spalarea, curatarea şi vopsirea │ │ │ ││ │ │textilelor şi blanurilor │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│541.│9302│Coafura şi alte activităţi de │ │ │ ││ │ │infrumusetare │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│542.│9303│Activităţi de pompe funebre │ │ │ ││ │ │şi similare │ │x │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│543.│9304│Activităţi de întreţinere corporală │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│544.│9305│Alte Activităţi de servicii │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│545.│9500│Activităţi ale personalului angajat │ │ │ ││ │ │în gospodării personale │x │ │ │├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤│546.│9900│Activităţi ale organizaţiilor şi │ │ │ ││ │ │organismelor extrateritoriale │x │ │ │└────┴────┴────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────────┘    *) Numai dacă implica:    Proiecte de restructurare a exploataţiilor rurale;    Proiecte de utilizare a terenurilor necultivate sau a ariilor semi-naturale;    Defrisari iniţiale şi defrisari în scopul schimbării folosinţei terenurilor;    Recuperarea terenurilor din mare  +  Anexa 4.2
      ──────────
  la procedura
  ─────────────
  Valoare Taxa -lei- Tarif - lei -
  Evaluarea conformă- rii şi emiterea referatu- lui*) Procedura Completa (Etapele I-IV) Procedura Completa Integrată-PCIP (Etapele I-IV)
  Pe etape 300.000 1.500.000 1.500.000 pentru fiecare etapa 3.000.000 pentru fiecare etapa
  Totală 300.000 1.500.000 6.000.000 12.000.000
  ────────────────*)În cazul când referatul este favorabil autorizării prin procedura simplificata, nu se percep taxe şi tarifeNotă:────Etapa I: Preliminară (analiza informaţiilor prezentate şi întocmire îndrumar pentru continuarea procedurii)Etapa II: Analiza (analiza bilanţului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare şi/sau a programului pentru conformare)Etapa III: Mediatizare (după caz, conform art.34 din Procedura, consultarea publicului şi a celorlalte autorităţi implicate)Etapa IV: Decizie şi validare (Finalizarea programului pentru conformare şi emiterea autorizaţiei)
   +  Anexa 4.3─────────la procedura──────────────DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREprivind respectarea legislaţiei de protecţia mediuluiSubsemnatul..........., posesor al B.I.(C.L) seria.......... nr. ......... eliberat(a) de ........ CNP .......... /pasaport nr........................ eliberat de............ în Calitate de ........... (comerciant/asociat /fondator/administrator), la ...................... declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:I. Pentru situaţiile precizate la art.3 alin.(2) din Procedura de autorizare a activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător;Activităţile enumerate mai jos şi pentru care se solicita completarea anexei certificatului de înregistrare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile următoare:a)Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare; b) Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (NTPA 002/2002), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002; c) Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001/2002), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002; d) Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare, aprobate prin Ordinul ministrul apelor şi protecţiei mediului nr.462/1993; e) STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate; f) STAS 10009/1998 - Acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot; g) STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social - culturale - limite admisibile şi parametri de izolare acustica; h) Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 decembrie 1993; i) Normele de salubrizare orăşeneşti aprobate de autorităţile administraţiei publice locale; j) Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.78 din 18 februarie 1998; k) Legislaţia privind regimul deşeurilor;1) Legislaţia de gospodărire a apelor.Activităţile desfăşurate sunt, după cum urmează:I. Activităţi desfăşurate în sediul social: a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesară autorizarea):Cod CAEN/Denumire activitate1) ..................................................2) ..................................................3) .................................................. b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabilă autorizaţia de mediu nr......... din...................... (se anexează copie de pe autorizaţia de mediu în vigoare):Cod CAEN / Denumire activitate1) ..................................................2) ..................................................3) ..................................................II. Activităţi desfăşurate în sediul / sediile secundare din localitatea ................ adresa (se completează pentru fiecare sediu secundar în parte): a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesară autorizarea):Cod CAEN / Denumire activitate1) ..................................................2) ..................................................3) .................................................. b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabilă autorizaţia de mediu nr......... din...................... (se anexează copie de pe autorizaţia de mediu în vigoare):1) ..................................................2) ..................................................3) ..................................................Ne angajăm ca pentru desfăşurarea oricărei activităţi supuse procedurii complete de autorizare, menţionate ca atare în anexa nr.4.1 la Procedura de autorizare a activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător, sau încadrate în aceasta procedura ca urmare a verificării conformarii activităţii de către autorităţile publice pentru protecţia mediului conform prevederilor art.9 din anexa nr.4 din Procedura, sa continuam procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Procedurii adoptate în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.76/2001, republicată.II. Pentru situaţiile precizate la art.27 alin.(l) din Procedura de autorizare a activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător;Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu nr. ......./.............. obţinută anterior prezentei solicitări.Cunosc şi respect prevederile legislaţiei de protecţie a mediului în vigoare, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.III. Pentru situaţia prevăzută la art.27 alin. (4) din Procedura de autorizare a activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător:Am solicitat autorităţii competente pentru protecţia mediului declanşarea procedurii de eliberare a autorizaţiei de mediu prin adresa nr. ......./......... (se anexează copie de pe adresa).SAUProcedura de eliberare a autorizaţiei de mediu se afla în curs de derulare (se anexează actele doveditoare).Data:...............................Semnatura .......................  +  Anexa 4.4
      ──────────
  la procedura
  ──────────────
      Fişa de prezentare a activităţilor cu impact redus sau semnificativ
       asupra mediului (se completează pentru fiecare sediu social/secundar -
                                  amplasament)
  ┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│I Date de identificare a │ ││ amplasamentului şi activităţii │ Nume comerciant ........................ ││ │ Numele reprezentantului legal .......... ││ │ Adresa sediului la care se ││ │ desfăşoară activitatea ................ ││ │ Nr. telefon ....... Nr. fax ............ │├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│II. Caracteristicile construcţiei ││ │├─────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┤│1 . Mărimea sediului social/secundar │a)Suprafaţa totală │b) Suprafaţa ││ (amplasament) folosit pentru │ (mp) │construită (mp) ││ activitatea) │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│2. Modul de utilizare al │a) Utilizare │b) Utilizare mixtă/ ││ construcţiei │exclusiva pentru │în indiviziune cu ││ │activitate: │alte tipuri de acti-││ │ │vităţi şi/sau bene- ││ │ │ficiari (se vor ││ │ │specifică celelalte ││ │ │activităţi) ││ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───────────────────┴────────────────────┤│III. Acte doveditoare ale dreptului │Felul documentului: ││de folosinţă /proprietate a sediului │Nr. .......... ││pentru activitate (amplasament) │Eliberat de .......................... ││- se vor anexa, în copie │Data eliberării .................... ││ │Valabil până la ........................││ │ │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│IV. Asigurarea utilităţilor* ) ││ │├────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┤│1. Alimentare cu apa │a) Sistem centralizat │b) Sursa proprie: ││ │sau din sursa altui │(se va anexa descrierea) ││ │beneficiar: │ │├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤│2. Evacuare ape uzate │a) În sistemul de │b) În emisar: ││ │canalizare oraseneasca│(se va anexa descrierea ││ │sau al altei unităţi │canalizarii şi a ││ │dotate cu statie de │sistemului de epurare) ││ │epurare: │ │├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤│3. Emisii atmosferice │a) Din sisteme de │b) Din procese de ││ │încălzire DA NU │producţie: DA NU ││ │ │Dacă DA, se va anexa ││ │Dacă DA, se va anexa │descrierea şi tipul ││ │descrierea sistemului │proceselor de producţie ││ │de încălzire şi tipul │ ││ │de combustibil │ ││ │utilizat │ │├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤│4. Producerea şi eliminarea │a) Tipuri şi cantităţi│b) Eliminarea sau ││deşeurilor │ anuale/tip deseu: │valorificarea deşeurilor ││ │ │1) prin terţi: ││ │ │2) sistem propriu: ││ │ │(se va anexa descrierea) │├────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┤│V. Activităţi declarate la înregistrare şi capacităţi ││ de producţie (cod CAEN/Denumire activitate/capacitate): │├────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤│VI. Număr de personal total pe │ │b) Cu norma de lucru││ sediu /pe fiecare activitate│a) Cu norma de lucru │parţială: ││ │întreaga: │Total:............ ││ │Total:............ │din care: ││ │din care: │.....(activitatea 1)││ │.........(activitatea 1)│.....(activitatea 2)││ │.........(activitatea 2)│ │├──────────────┬────────────┬────┴───────┬──────────────┬─┴───────────┬────────┤│VII Activităţi│a) legate de│b) legate de│c) legate de │d) supuse │e)legate││supuse unor │gospodărirea│flora şi │substanţe care│controlului │de ope- ││proceduri │apelor │fauna salba-│epuizează │activităţilor│ratiuni ││specifice de │ │tica │stratul de │nucleare │asupra ││autorizare: │ │ │ozon │ │deseu- ││ │ │ │ │ │rilor │├──────────────┴────────────┴────────────┼──────────────┼─────────────┴────────┤│VIII. Transformatoare şi baterii de │a) DA │ b) NU ││condensatoare (> 5dmc) aflate în │ │ ││proprietate │ │ │├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│IX. Rezervoare şi conducte │ │ ││subterane: │a) Substanţa │b) Volum / Debit: ││ │depozitata/ │ ││ │transportată: │ ││ │ │1) ........... ││ │1)............│2) ........... ││ │2)............│ │├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│X. Aporturi în natura la capitalul │Tipul │Sarcini de mediu ││social care servesc la desfăşurarea │ │de care sunt grevate ││unor activităţi declarate la │ │ ││înregistrare │ │ │├────────────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────────────┤│XI. Declaraţie │Subsemnatul ........ în calitate de ││(semnată de reprezentantul │comerciant/asociat/fondator/ ││legal al comerciantului) │administrator declar pe propria ││ │răspundere ca informaţiile consemnate││ │în prezenta fişa de prezentare sunt ││ │conforme cu realitatea, cunoscând ca ││ │falsul în declaraţii este pedepsit de││ │codul penal. ││ │ Semnatura ......................... │├────────────────────────────┬───────────┴───────────┬─────────────┬───────────┤│XII. Reprezentantul legal al│Numele şi prenumele │Poziţia │Data ││comerciantului │ │ │ │└────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────┘────────────────*)Se vor anexa documente doveditoare ale serviciilor specificate la Cap. IV poz.1-4.____________________