PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002a funcționării comercianților din punct de vedere sanitar veterinar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002   +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedura reglementează condițiile de solicitare și de emitere a autorizației de funcționare din punct de vedere sanitar veterinar, denumita în continuare autorizație, perioada de valabilitate și modalitatea de reinnoire a acesteia, precum și cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcționarii comercianților, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționarii comercianților, republicată, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.(2) Autorizația reprezintă actul care condiționeaza funcționarea comercianților de respectarea legislației sanitare veterinare.(3) Autorizația se emite de către autoritatea sanitară veterinara în a carei raza teritorială se afla sediul social și/sau sediile secundare unde comerciantul deține obiective în care se desfășoară activități supuse autorizării sanitare veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerț și industrie teritoriale. Autoritatea sanitară veterinara este reprezentată de autoritatea veterinara centrala, pentru obiectivele de interes național, și de direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București, pentru celelalte obiective.  +  Articolul 2În vederea obținerii autorizației solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care menționează datele de identificare a sediului social și sediilor secundare, precum și obiectivul și activitatea pentru care solicită autorizația sanitară veterinara de funcționare, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.  +  Articolul 3(1) Autorizarea funcționarii comercianților din punct de vedere sanitar veterinar este obligatorie pentru obiectivele - sedii sociale/secundare - și activitățile prevăzute în anexa nr. 3.1.(2) Pentru situațiile care nu se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (1), în vederea obținerii autorizației solicitanții vor depune numai o declarație pe propria răspundere ca îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de lege.(3) Prevederile alin. (1) se aplică și la cererea expresă a solicitanților care nu depun declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 4În vederea autorizării funcționarii din punct de vedere sanitar veterinar se disting următoarele situații:a) pentru obiectivele și activitățile prevăzute în anexa nr. 3.1, autoritatea sanitară veterinara va efectua evaluarea condițiilor minime la sediul social și/sau sediile secundare ale comercianților;b) pentru obiectivele și activitățile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila cu înscrierea mențiunii "Funcționează în baza declarației pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe și tarife;c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfășoară încă activitățile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 3.1, nu este necesară obținerea autorizației sanitare veterinare; în aceasta situație, în baza declarației pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila cu înscrierea mențiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe și tarife, comerciantul fiind obligat să obțină autorizația înainte de începerea oricăreia dintre activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;d) în situația în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării și autorizării funcționarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menționarea în anexa la acesta a obiectivelor/activităților autorizate în aceasta etapa.  +  Articolul 5În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:a) eliberarea autorizației prin completarea, stampilarea și semnarea anexei la certificatul de înregistrare;b) neeliberarea autorizației, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, nu se stampileaza și nu se semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.  +  Articolul 6În cazul neeliberarii autorizației conform art. 5 lit. b), autoritatea sanitară veterinara întocmește un referat de evaluare care conține neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic care îl va inmana comerciantului, sub semnatura.  +  Capitolul 2 Obligațiile autorității sanitare veterinare  +  Articolul 7În vederea desfășurării în condiții optime a activității de autorizare, autoritatea sanitară veterinara are următoarele obligații:a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanți, dimensionat în funcție de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;b) să asigure reprezentanților delegați la Biroul unic dreptul de semnatura;c) sa evalueze sediul social și sediile secundare ale comerciantului și sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conține rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic;d) în cazul în care autorizarea a fost facuta pe baza declarației pe propria răspundere, sa verifice, în raport cu gradul de risc, în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de înregistrare și a anexei, dacă comerciantul îndeplinește condițiile sanitare veterinare de funcționare conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 3 Obligațiile solicitantului și condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației sanitare veterinare  +  Articolul 8Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:a) o declarație pe propria răspundere ca îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 - pct. I, pentru obiectivele și activitățile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1;b) pentru obiectivele și activitățile prevăzute în anexa nr. 3.1:– un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3;– o schita tehnica cu fluxul tehnologic al obiectivului;– o schita de amplasare și proiectare pentru obiectivele nou-construite;– contractul încheiat cu direcțiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea de asistența, inspecție și control sanitar veterinar de stat desfășurată de personalul sanitar veterinar de stat în unitățile de producere, prelucrare și depozitare a produselor de origine animala, potrivit legislației în vigoare;c) dovada achitării taxei de autorizare, după caz.  +  Articolul 9Documentele prevăzute la art. 8 se depun indosariate.  +  Articolul 10Autoritatea sanitară veterinara, prin personalul sau de specialitate, verifica condițiile sanitare veterinare de funcționare a obiectivelor și pentru activitățile solicitate, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare, cu referire la:– amplasarea obiectivului, vecinătăți, noxe;– caracteristicile constructive: materiale de construcție, sisteme de aprovizionare cu apa, canalizare;– condițiile de microclimat: ventilație, temperatura, umiditate, luminozitate și altele asemenea;– fluxul tehnologic: dotarea tehnica cu utilaje, circulația materiilor prime, a produselor finite și a personalului, spații de producție, spații de depozitare pentru materii prime, produse finite, produse necomestibile, confiscate, spații pentru Venena și Separanda pentru unitățile de profil;– capacitatile de producție, depozitare și desfacere a produselor, asigurarea lantului frigorific;– dotarea cu aparatura de măsura și control și sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditatii etc.;– funcționarea vestiarelor filtru și a grupurilor sanitare;– spații de depozitare pentru ambalaje, containere pentru produse sechestrate și confiscate, spații pentru substanțe toxice în cazul produselor farmaceutice cu acest regim;– sisteme de evacuare a produselor confiscate, deșeurilor, ambalajelor și altor materiale nefolosibile;– contractul cu o unitate specializată pentru colectarea în vederea prelucrării a deșeurilor, confiscatelor, altor produse necomestibile;– dotarea cu echipamente, substanțe și materiale pentru operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în unitate, spații pentru păstrarea substanțelor necesare;– starea tehnica și igienica a mijloacelor pentru transport animale, produse de origine animala, produse de uz veterinar, asigurarea lantului frigorific, amenajarea spațiilor pentru spalare și dezinfecție;– organizarea și funcționarea laboratorului uzinal, dotarea și încadrarea cu personal, atestarea acestuia;– implementarea în unitate a procedurilor operationale standard de sanitatie (SSOP), a planului pentru analiza riscului (HACCP), a programului de autocontrol și a regulilor de buna practica (GMP);– igiena personalului, echipamente de protecție, utilități pentru igiena personală;– încadrarea cu personal, pregătirea, instruirea sau atestarea acestuia, controlul stării de sănătate;– supravegherea sanitară veterinara a unității conform prevederilor legale.  +  Capitolul 4 Procedura de autorizare sanitară veterinara1. Responsabilitățile reprezentantului autorității sanitare veterinare delegat la Biroul unic  +  Articolul 11Reprezentantul autorității sanitare veterinare delegat la Biroul unic are următoarele responsabilități, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:a) sa verifice dosarele depuse de solicitanți pentru obținerea autorizației, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 8 - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;b) sa selecteze dosarele care nu trebuie să parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4 lit. b), respectiv ale art. 4 lit. c), și sa completeze, să semneze și sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c);c) sa transmită imediat după înregistrare către autoritatea sanitară veterinara, pe bază de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) și sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizației;d) sa completeze, să semneze și sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 5 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de autoritatea sanitară veterinara, care concluzioneaza acordarea autorizației;e) sa transmită Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizației și care conține explicit neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;f) sa transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul și anexa la certificatul de înregistrare;g) sa transmită autorității sanitare veterinare o copie de pe declarația pe propria răspundere, precum și - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării;i) sa pună la dispoziția solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obținerii autorizării.  +  Articolul 12(1) Pentru sediul social și fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare.(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fără percepere de taxe și tarife și pe bază de declarație pe propria răspundere a solicitantului, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declarațiilor pe propria răspundere ale solicitanților cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de reglementările în vigoare, reprezentanții autorității sanitare veterinare delegați la Biroul unic vor completa, de îndată, poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mențiunea "autorizat pe baza declarației pe propria răspundere, în condițiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată".2. Evaluarea obiectivelor și/sau a activităților care necesita autorizarea sanitară veterinara  +  Articolul 13În cazul comercianților care solicită autorizare pentru obiectivele și activitățile prevăzute în anexa nr. 3.1 autoritatea sanitară veterinara procedează după cum urmează:a) evalueaza conținutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislației sanitare veterinare;b) analizează la sediul social și la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situația concretă din teren;c) evalueaza la sediul social și la sediile secundare realizarea cerințelor minime în domeniu;d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării și propune fie eliberarea autorizației, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate și a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;e) supune aprobării conducerii autorității sanitare veterinare referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizației;f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.  +  Capitolul 5 Perioada de valabilitate și modalitatea de reinnoire a autorizației sanitare veterinare, precum și cuantumul taxei de autorizare  +  Articolul 14(1) Autorizația sanitară veterinara de funcționare își păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare legale pentru care comerciantul a fost autorizat.(2) Pentru orice modificare ulterioară a fluxului tehnologic, modernizare, extindere sau schimbare a profilului de activitate comercianții sunt obligați să solicite prin Biroul unic autorizația sanitară veterinara de funcționare conform prevederilor prezentei proceduri.  +  Articolul 15(1) Taxele de autorizare sanitară veterinara sunt prevăzute în anexa nr. 3.1.(2) Taxele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorității publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanțele publice.  +  Articolul 16(1) Autorizația sanitară veterinara de funcționare se anulează de către autoritatea sanitară veterinara în cazul în care comerciantul nu mai îndeplinește condițiile de funcționare pentru care a fost autorizat.(2) Anularea autorizației se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către autoritatea sanitară veterinara, cu motivarea temeinica privind neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.  +  Articolul 17(1) Comerciantul are obligația reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obținere a autorizațiilor care au fost anulate, după înlăturarea situațiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor și tarifelor aferente.(2) Reautorizarea funcționarii se menționează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.  +  Articolul 18Autoritatea sanitară veterinara asigura arhivarea documentației specifice care a stat la baza eliberării autorizației, inclusiv a reinnoirilor, anularilor și reautorizarilor.  +  Articolul 19Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare și a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea și reautorizarea funcționarii.  +  Capitolul 6 Reguli aplicabile preschimbarii  +  Articolul 20(1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare și a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare atribuit, comercianții dețin autorizații al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 - pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condițiile de funcționare care au stat la baza emiterii acesteia.(2) Reprezentanții delegați la Biroul unic vor completa poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare și fără plata taxelor aferente respectivelor autorizații.(3) În situația în care comercianții nu dețin autorizațiile menționate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător și preschimbarilor.  +  Capitolul 7 Dispoziții finale  +  Articolul 21Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și pentru autorizarea funcționarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din județul unde acestea sunt amplasate, situație în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social și certificatul de înscriere de mențiuni privind înființarea sediului secundar respectiv, după caz.  +  Articolul 22Anexele nr. 3.1-3.3 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa nr. 3.1la proceduraI. Obiectivele și activitățile pentru care se emit autorizații sanitare veterinare, precum și cuantumul taxelor aferente┌───┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────┐│Nr.│                                              │        │                  ││crt│       Obiectiv/Activitate                    │  U.M.  │Taxa de autorizare││   │                                              │        │  - lei / U.M. -  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│   │                                              │        │                  ││ 1.│Statie de incubație tip gospodăresc           │obiectiv│        30.000    ││   │Tabara de vara pentru animale                 │        │                  ││   │Stana                                         │        │                  ││   │Stupina                                       │        │                  ││   │Menajerie                                     │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│ 2.│Punct de însămânțări artificiale la animale   │obiectiv│        50.000    │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│ 3.│Genoteca de animale                           │obiectiv│        70.000    ││   │Expoziție de animale și gradina zoologica     │        │                  ││   │Magazin pentru comercializare animale de      │        │                  ││   │companie, păsări și pești exotici și/sau      │        │                  ││   │hrana, momeli și alte asemenea                │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│ 4.│Ferma de animale                              │obiectiv│       100.000    ││   │Târg de animale                               │        │                  ││   │Stațiune de monta naturala la animale         │        │                  ││   │Institute sanitare veterinare de referința*)  │        │                  ││   │Punct farmaceutic veterinar                   │        │                  ││   │Cabinet medical veterinar                     │        │                  ││   │Laborator de control furaje*)                 │        │                  ││   │Laborator sanitar veterinar*)                 │        │                  ││   │Dispensar sanitar veterinar                   │        │                  ││   │Canisa, adapost pentru caini                  │        │                  ││   │Școala pentru dresaj caini                    │        │                  ││   │Clinici veterinare universitare*)             │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│ 5.│Bazine piscicole pentru creșterea materialului│obiectiv│       150.000    ││   │piscicol                                      │        │                  ││   │Statie (punct) de spalare și dezinfecție      │        │                  ││   │mijloace de transport                         │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│ 6.│Statie de incubație tip industrial            │obiectiv│       500.000    ││   │Bazine piscicole pentru material biologic     │        │                  ││   │Farmacie veterinara                           │        │                  ││   │Unități de tehnica medicală veterinara        │        │                  ││   │Herghelie                                     │        │                  ││   │Depozit de material seminal                   │        │                  ││   │Baze de achiziție a animalelor                │        │                  ││   │Clinica veterinara sau spital veterinar       │        │                  ││   │Pensiune pentru animale de companie           │        │                  ││   │Frizerie pentru animalele de companie         │        │                  ││   │Depozit de produse de uz veterinar            │        │                  ││   │Ferma de carantina, centre colectare animale  │        │                  ││   │Unități de dezinfecție, dezinsecție           │        │                  ││   │și deratizare                                 │        │                  ││   │Unități de reproducție și de selecție animala │        │                  ││   │Fabrica pentru hrana animalelor*)             │        │                  ││   │Unități de cercetare științifică,*) inclusiv  │        │                  ││   │cele care utilizează animale de experienta    │        │                  ││   │Unități specializate pentru producerea unor   │        │                  ││   │biostimulatori, premixuri și nutreturi*)      │        │                  ││   │medicamentate                                 │        │                  ││   │Unități pentru producerea unor biopreparate*) │        │                  ││   │sau medicamente de uz veterinar               │        │                  ││   │Unități de recoltare material seminal         │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│ 7.│Fabrica de nutreturi combinate*)              │obiectiv│     1.000.000    ││   │Fabrica producătoare de medicamente,*)        │        │                  ││   │biopreparate și alte produse de uz veterinar  │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│ 8.│Puțuri seci, cimitire de animale, crematorii  │obiectiv│   nu se taxeaza  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│ 9.│Centru colectare lapte                        │obiectiv│       100.000    ││   │Centru colectare oua                          │        │                  ││   │Centru colectare miere                        │        │                  ││   │Cantina                                       │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│10.│Unități prelucrare industriala a cadavrelor,  │obiectiv│       300.000    ││   │produse de origine animala confiscate,        │        │                  ││   │subproduse necomestibile                      │        │                  ││   │Incineratoare pentru produse de origine       │        │                  ││   │animala confiscate, subproduse necomestibile  │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│11.│Centru de tăiere                              │obiectiv│       500.000    ││   │Depozit subproduse necomestibile              │        │                  ││   │Centru colectare peste                        │        │                  ││   │Centru colectare batracieni, gasteropode,     │        │                  ││   │crustacee, fructe de mare                     │        │                  ││   │Centru colectare, prelucrare lapte            │        │                  ││   │Carmangerie, macelarie                        │        │                  ││   │Unități portionare, preambalare carne și      │        │                  ││   │produse din carne                             │        │                  ││   │Atelier prelucrare peste, produse din peste   │        │                  ││   │Unități portionare, preambalare               │        │                  ││   │produse lactate                               │        │                  ││   │Unități colectare depozitare oua              │        │                  ││   │Unități de colectare și prelucrare miere,     │        │                  ││   │alte produse apicole                          │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│12.│Atelier preparate carne                       │obiectiv│       700.000    ││   │Catering                                      │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│13.│Depozit alimentar, depozit frigorific         │obiectiv│       800.000    ││   │Restaurant, indiferent de specific            │        │                  ││   │Hala pentru desfacere produse de              │        │                  ││   │origine animala                               │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│14.│Fabrica inghetata                             │obiectiv│     1.000.000    ││   │Laborator cofetarie și/sau laborator patiserie│        │                  ││   │Unități prelucrare batracieni, gasteropode,   │        │                  ││   │crustacee, fructe de mare                     │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│15.│Fabrica produse din carne: conserve,          │obiectiv│     1.200.000    ││   │semiconserve, preparate din carne, salamuri   │        │                  ││   │crude                                         │        │                  ││   │Fabrica semipreparate culinare din carne      │        │                  ││   │și mixte                                      │        │                  ││   │Unități de transare carne                     │        │                  ││   │Unități prelucrare membrane naturale          │        │                  ││   │Unități fabricație membrane artificiale       │        │                  ││   │Fabrica conserve, semiconserve peste          │        │                  ││   │Fabrica produse lactate                       │        │                  ││   │Fabrica produse din oua                       │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│16.│Abator                                        │obiectiv│     1.500.000    ││   │Antrepozit frigorific                         │        │                  ││   │Supermarket                                   │        │                  │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│17.│Combinat de carne                             │obiectiv│     2.000.000    │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┘ Notă *) Se autorizeaza de către autoritatea veterinara centrala.
  Notă:
  Obiectivele și activitățile care fac obiectul controlului sanitar veterinar și care nu sunt cuprinse în prezenta anexa se supun inspecției sanitare veterinare conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare și funcționează pe baza declarației pe propria răspundere a comerciantului.
  II. Activități supuse autorizării sanitare veterinare┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CLASA  │                                                                    ││ CAEN   │                              ACTIVITATEA                           │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0121  │Creșterea bovinelor                                                 │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0122  │Creșterea ovinelor și caprinelor                                    │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0123  │Creșterea porcinelor                                                │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0124  │Creșterea cabalinelor, magarilor și catarilor                       │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0125  │Creșterea pasarilor                                                 │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0126  │Apicultura                                                          │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0127  │Sericicultura                                                       │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0128  │Creșterea animalelor pentru blana și a altor specii                 │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0130  │Activități mixte (cultura vegetala și creșterea animalelor )        │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0142  │Servicii de reproducție și selecție în creșterea animalelor         │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0230  │Economia vânatului                                                  │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0501  │Pescuitul                                                           │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  0502  │Piscicultura                                                        │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1511  │Producția, prelucrarea și conservarea carnii                        │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1512  │Producția, prelucrarea și conservarea carnii de pasare și de        ││        │alte animale                                                        │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1513  │Produse pe bază de carne                                            │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1520  │Prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din peste       │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1551  │Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor                    │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1552  │Fabricarea inghetatei                                               │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1570  │Fabricarea produselor pentru hrana animalelor                       │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1589  │Fabricarea altor produse alimentare                                 │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2441  │Fabricarea produselor farmaceutice de baza                          │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2442  │Fabricarea preparatelor farmaceutice                                │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2462  │Fabricarea cleiurilor și gelatinelor                                │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5123  │Comerț cu ridicată al animalelor vii                                │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5124  │Comerț cu ridicată al pieilor brute și al pieilor prelucrate        │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5132  │Comerț cu ridicată al carnii și mezelurilor                         │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5133  │Comerț cu ridicată al produselor lactate, oualor, uleiurilor        ││        │și grasimilor comestibile                                           │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5138  │Comerț cu ridicată specializat al altor produse alimentare          │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5146  │Comerț cu ridicată al produselor farmaceutice                       │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5222  │Comerț cu amănuntul al carnii și al produselor din carne            │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5530  │Restaurante                                                         │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5551  │Cantine                                                             │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  7310  │Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale               │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  8520  │Activități veterinare                                               │└────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 3.2la proceduraS.C. ......................Adresa ..................(strada, nr., localitate)Nr. tel./fax ............Nr. ....... data ...........DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul .........., posesor al B.I.(C.I) seria ...... nr. ........ eliberat(a) de ...... CNP ........ /pasaport nr. ........ eliberat de ......... în Calitate de ............ (comerciant/asociat/fondator/administrator), la .......... declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declarații este pedepsit de legea penală, următoarele:I. Pentru situațiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a funcționarii comercianților din punct de vedere sanitar veterinar:1. Cunosc și mi-am insusit prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare, privind condițiile igienico-sanitar veterinare de funcționare a unităților supuse controlului sanitar veterinar.2. Obiectivul are destinația ................. cu activitatea de ............ clasa CAEN ............3. Obiectivul dispune de:– spații depozitare;– spații prelucrare;– spații desfacere;– alte spații;– anexe sanitare.4. Obiectivul are asigurate ca utilități:– apa potabilă;– sistem de producere a apei calde;– canalizare.5. Evacuarea deșeurilor și confiscatelor se efectuează prin unitate specializată conform contractului nr. ........6. Obiectivul are ca dotare și echipamente specifice: .............................................................................................7. Personalul este angajat cu respectarea normelor legale în vigoare.8. Ma oblig sa respect prevederile legale în vigoare referitoare la condițiile de funcționare și siguranța alimentelor.Data: ........Semnatura ...............II. Pentru situațiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de autorizare a funcționarii comercianților din punct de vedere sanitar veterinar:Nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii autorizației sanitare veterinare nr. ....../....., obținută anterior prezentei solicitări.Cunosc și respect prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare, aplicabile la sediul social și/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitățile declarate în cererea de înregistrare.Data: ............Semnatura .........  +  Anexa nr. 3.3la proceduraMEMORIU TEHNIC1. Obiectivul are destinația ............ cu activitatea de ............. clasa CAEN ........................2. Obiectivul dispune de:– spații depozitare;– spații prelucrare;– spații desfacere;– alte spații;– anexe sanitare.3. Obiectivul are asigurate ca utilități:– apa potabilă;– sistem de producere a apei calde;– canalizare.4. Evacuarea deșeurilor și confiscatelor se efectuează prin unitate specializată conform contractului nr. ........5. Obiectivul are ca dotare și echipamente specifice: ....................................................................................................................................................................._______________________