PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002sanitară a funcționării comercianților
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002     +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedura reglementează condițiile de solicitare și de emitere a autorizației sanitare de funcționare, denumita în continuare autorizație, perioada de valabilitate și modalitatea de reinnoire a acesteia, precum și cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcționarii comercianților, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționarii comercianților, republicată, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.(2) Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiza și investigatie sanitară care condiționeaza, din punct de vedere tehnic și juridic, punerea în funcțiune și desfășurarea activității comercianților de conformarea la normele de igiena și de sănătate publică.(3) Autorizația reprezintă actul care condiționeaza funcționarea comercianților de respectarea legislației sanitare și se emite de către autoritatea competentă în a carei raza teritorială se afla sediul social și/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv direcția de sănătate publică judeteana ori a municipiului București sau ministerele cu rețea proprie de sănătate publică, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerț și industrie teritoriale.  +  Articolul 2În vederea obținerii autorizației solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social și sediilor secundare, cat și activitățile pe care urmează să le desfășoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.  +  Articolul 3(1) În vederea autorizării din punct de vedere al condițiilor de igiena și al sănătății publice se disting următoarele situații:a) pentru activitățile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1, direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București va efectua evaluarea, la sediul social și/sau sediile secundare ale comercianților, a condițiilor de desfășurare a acestor activități;b) pentru activitățile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila cu înscrierea mențiunii "Funcționează în baza declarației pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată" ; în acest caz nu se percep taxe și tarife;c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfășoară încă activitățile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 2.1, nu este necesară obținerea autorizației sanitare de funcționare; în aceasta situație, în baza declarației pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila cu înscrierea mențiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe și tarife, comerciantul fiind obligat să obțină autorizația înainte de începerea oricăreia dintre activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;d) în situația în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitățile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfășoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării și autorizării funcționarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menționarea în anexa la acesta a activităților autorizate în aceasta etapa; comerciantul constituit în aceste condiții poate desfășura numai activitățile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activități înscrise în obiectul sau de activitate să fie desfășurate numai după obținerea autorizației necesare prin Biroul unic.(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică și la cererea expresă a solicitanților care nu depun declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 4În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 alin. (1) lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:a) eliberarea autorizației prin completarea, stampilarea și semnarea anexei la certificatul de înregistrare;b) neeliberarea autorizației, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, stampileaza și semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.  +  Articolul 5În cazul neeliberarii autorizației conform art. 4 lit. b) direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București întocmește un referat de evaluare care conține neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic care îl va inmana comerciantului, sub semnatura.  +  Capitolul 2 Obligațiile direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București  +  Articolul 6În vederea desfășurării în condiții optime a activității de autorizare sanitară a funcționarii, direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București are următoarele obligații:a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanți, dimensionat în funcție de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;b) să asigure reprezentanților delegați la Biroul unic dreptul de semnatura;c) sa evalueze sediul social și sediile secundare ale comerciantului, precum și activitățile desfășurate în acestea și sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conține rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic;d) sa verifice, în cazul în care autorizarea sanitară a funcționarii comerciantului a fost facuta pe baza declarației pe propria răspundere, în termen de 30 de zile, conformarea comerciantului la declarația pe propria răspundere.  +  Capitolul 3 Obligațiile solicitantului și condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare  +  Articolul 7Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:a) o declarație pe propria răspundere referitoare la respectarea legislației în domeniul igienico-sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.2 - pct. I, pentru activitățile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1;b) documentația de prezentare a activității conform anexei nr. 2.3, pentru activitățile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1, și care sunt supuse evaluării;c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 2.4.  +  Articolul 8Documentele prevăzute la art. 7 se depun indosariate.  +  Articolul 9În vederea autorizării sanitare de funcționare comercianții au obligația sa desfășoare activitățile cu respectarea prevederilor legislației în domeniul igienico-sanitar.  +  Capitolul 4 Procedura de autorizare sanitară a funcționarii comercianților1. Responsabilitățile reprezentantului direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București delegat la Biroul unic  +  Articolul 10Reprezentantul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București delegat la Biroul unic are următoarele responsabilități, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:a) sa verifice dosarele depuse de solicitanți pentru obținerea autorizației, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7, și cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;b) sa selecteze dosarele care nu trebuie să parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c), și sa completeze, să semneze și sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv art. 3 alin. (1) lit. c);c) sa transmită imediat după înregistrare către direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București, pe bază de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 alin. (1) lit. a) și sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizației;d) sa completeze, să semneze și sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București, care concluzioneaza acordarea autorizației;e) sa transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizației și care conține explicit neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;f) sa transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul și anexa la certificatul de înregistrare;g) sa transmită direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București o copie de pe declarația pe propria răspundere, precum și cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării, conform anexei nr. 2.4;i) sa pună la dispoziția solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obținerii autorizării.  +  Articolul 11(1) Pentru sediul social și fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare care va cuprinde și codurile CAEN ale tuturor activităților autorizate să se desfășoare în acestea.(2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează a desfășura activități deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe și tarife și pe bază de declarație pe propria răspundere a acestuia, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declarațiilor pe propria răspundere ale solicitanților ca îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația în domeniul igienico-sanitar, reprezentanții direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București delegați la Biroul unic vor completa, de îndată, poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mențiunea "Autorizat pe baza declarației pe propria răspundere, în condițiile art. 3 alin. (11) din. O.U.G nr. 76/2001, republicată".2. Evaluarea sediilor și/sau a activităților care necesita autorizarea sanitară de funcționare  +  Articolul 12În cazul comercianților care solicită autorizare pentru desfășurarea activităților prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1 direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București procedează după cum urmează:a) evalueaza conținutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislației în domeniul igienico-sanitar;b) analizează la sediul social și la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situația concretă din teren;c) evalueaza la sediul social și la sediile secundare realizarea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca prevăzute de legislația în domeniu;d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării și propune fie eliberarea autorizației, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate și a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;e) supune aprobării conducerii direcției de santate publică județene sau a municipiului București referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizației;f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.  +  Capitolul 5 Perioada de valabilitate și modalitatea de reinnoire a autorizației sanitare de funcționare, precum și cuantumul tarifelor aferente  +  Articolul 13În cazul în care, ulterior înregistrării și autorizării funcționarii, la sediul social sau secundar se intenționează începerea desfășurării unor noi activități, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizațiile necesare.  +  Articolul 14(1) Autorizația este valabilă atâta timp cat nu s-au modificat condițiile inițiale pentru care aceasta a fost eliberata.(2) La modificarea condițiilor inițiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizației.  +  Articolul 15(1) Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării sanitare de funcționare sunt prevăzute în anexa nr. 2.4.(2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorității publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanțele publice.  +  Articolul 16(1) Autorizația se anulează de către direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București în următoarele cazuri:a) când constata modificarea condițiilor existente la data obținerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizației;b) când constata neîndeplinirea condițiilor asumate prin declarația pe propria răspundere.(2) Anularea autorizației se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București, cu motivarea temeinica privind neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.  +  Articolul 17Reînnoirea autorizației sanitare se face în următoarele situații:a) pentru diversificarea, extinderea sau restrangerea activităților consemnate în anexa la certificatul de înregistrare;b) la modificarea structurii functionale a sediului în care se desfășoară activitățile autorizate.  +  Articolul 18(1) Comerciantul are obligația reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obținere a autorizațiilor care au fost anulate, după înlăturarea situațiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente.(2) Reautorizarea funcționarii se menționează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.  +  Articolul 19Direcția de sănătate publică judeteana sau a municipiului București asigura arhivarea documentației specifice care a stat la baza eliberării autorizației, inclusiv a reinnoirilor, anularilor și reautorizarilor.  +  Articolul 20Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare și a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea și reautorizarea funcționarii.  +  Capitolul 6 Reguli aplicabile preschimbarii  +  Articolul 21(1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare și a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare atribuit, comercianții dețin autorizații al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2 - pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condițiile de funcționare care au stat la baza emiterii acesteia.(2) Reprezentanții delegați la Biroul unic vor completa poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare și fără plata taxelor și tarifelor aferente respectivelor autorizații.(3) În situația în care comercianții nu dețin autorizațiile menționate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător și preschimbarilor.  +  Capitolul 7 Dispoziții finale  +  Articolul 22Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și în cazul ministerelor cu rețea proprie de sănătate publică.  +  Articolul 23Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și pentru autorizarea funcționarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din județul unde acestea sunt amplasate, situație în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social și certificatul de înscriere de mențiuni privind înființarea sediului secundar respectiv, după caz.  +  Articolul 24Anexele nr. 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa nr. 2.1la procedurăI. Lista activităților supuse autorizării sanitare pe baza declarației pe propria răspundere1513 - Produse pe bază de carne (inclusiv din carne de pasare)1533 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor1543 - Fabricarea margarinei și produselor comestibile similare1589 - Fabricarea altor produse alimentare5221 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete5222 - Comerț cu amănuntul al carnii și al produselor din carne5223 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și molustelor5227 - Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.5541 - Cafenele și baruri fără spectacol5542 - Cafenele și baruri cu spectacol7470 - Activități de întreținere și curatare a clădirilorNOTĂ: Se aplica numai activităților de dezinfecție, de dezinsecție și deratizare din clădiri.8031 - Învățământ universitar8032 - Învățământ postuniversitar și de doctorat8041 - Școli de conducere (pilotaj)8042 - Alte forme de învățământ8512 - Activități de asistența medicală ambulatorieNOTĂ: Se aplica numai activităților de asistența medicală primara.8532 - Activități de asistența socială fără cazareNOTĂ: Se aplica numai serviciilor sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnica pentru copii și persoane cu deficiente fizice sau mentale; activități de protecție și îndrumare pentru copii, vizitarea persoanelor în vârsta; consultații familiale și conjugale; activități de asistența și îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie; activități în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiatilor și emigrantilor, inclusiv cazarea acestora; activități privind recalificarea profesională și calificarea pentru persoanele cu handicap, cu condiția ca acestea sa nu comporte decât un element educațional (de instruire) limitat.9000 - Asanarea și îndepărtarea gunoaielor; salubritate și activități similareNOTĂ: Se aplica numai activităților privind ridicarea deșeurilor, resturilor și gunoaielor menajere, industriale și comerciale, transportul și eliminarea (îndepărtarea) lor prin incinerare sau alte mijloace, precum și evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor reziduale umane, prelucrarea și eliminarea lor; activităților privind evacuarea apelor uzate; activităților privind vidanjarea și curatarea haznalelor și gropilor septice, întreținerea toaletelor, maturarea, udarea strazilor, drumurilor, statiilor și altele asemenea.9272 - Alte activități recreativeNOTĂ: Se aplica numai pentru bazinele artificiale amenajate (piscine, bazine de inot și altele asemenea).9304 - Activități de întreținere corporalăII. Lista activităților supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare1551 - Fabricarea produselor lactate1552 - Fabricarea inghetatei1581 - Fabricarea produselor de panificatie și patiserieNOTĂ: Se aplica numai activităților referitoare la produsele de patiserie: prajituri, checuri, placinte, tarte, pateuri și alte produse de acest gen fabricate pe bază de aluaturi, precum și la produsele expandate.1584 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoaseNOTĂ: Se aplica numai activităților referitoare la produsele de laborator și cofetarie.1588 - Fabricarea preparatelor dietetice și a produselor alimentare pentru copii1598 - Producția de ape minerale imbuteliate la surse1596 - Fabricarea berii1599 - Fabricarea băuturilor nealcoolice4100 - Gospodărirea resurselor de apa, captarea, tratarea și distribuția apei5224 - Comerț cu amănuntul al painii, produselor de patiserie și zaharoaselor5511 - Hoteluri și moteluri cu restaurant5512 - Hoteluri și moteluri fără restaurant5521 - Tabere de tineret5522 - Campinguri5523 - Alte mijloace de cazare5530 - Restaurante5551 - Cantine5552 - Alte unități de preparare a hraneiNOTĂ: Se aplica și pentru activități de tipul fast food, catering și altele asemenea.8011 - Învățământ preșcolar8012 - Învățământ primar8021 - Învățământ gimnazial8022 - Învățământ liceal8023 - Învățământ profesional8024 - Învățământ postliceal8511 - Activități de asistența spitaliceasca și sanatoriala8512 - Activități de asistența medicală ambulatorie de specialitateNOTĂ: Se aplica numai activităților de asistența medicală de specialitate.8513 - Activități de asistența stomatologica8514 - Alte activități referitoare la sănătatea umană8531 - Activități de asistența socială cu cazare9272 - Alte activități recreative: stranduri amenajate în zone naturaleNOTĂ: Se aplica numai activităților din zonele naturale amenajate pentru imbaiere.9302 - Coafura și alte activități de infrumusetare9304 - Activități de întreținere corporală (baie publică)  +  Anexa nr. 2.2la procedurăDECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREREFERITOARE LA CONDIȚIILE IGIENICO-SANITARESubsemnatul ............., posesor al B.I.(C.I.) seria ..... nr. ........ eliberat(a) de ......... CNP .......... / pasaport nr. ....... eliberat de .... în calitate de ........... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ............ declarpe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declarații este pedepsit de legea penală, următoarele:I. Pentru situațiile precizate la art. 3 alin. (1) lit.b)din Procedura de autorizare sanitară a funcționarii comercianților:1. În sediul social în care se desfășoară activitatea/activitățile: (cod CAEN)a) ..........b)..........c) ..........și/sau sediul/sediile secundare din localitatea ......... str. ....... nr. ......... județul .......... în care se desfășoară activitatea/activitățile:(cod CAEN)a) ..........b) ...........c) ..........cu un număr mediu de personal angajat ....... sunt asigurate următoarele:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Utilități │Observații │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│ Acces la apa potabilă │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│ - racord apa potabilă │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - alt sistem │Precizat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - buletin analiza apa potabilă │Concluzii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│ Acces apa calda menajera │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│ - racord apa potabilă │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - alt sistem │Precizat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│ Sistem de evacuare a apelor uzate menajare │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│ - racord la canalizare │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - alt sistem │Precizat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│ Acces la grup sanitar pentru personal │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│ - grup sanitar propriu │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - acces la grup sanitar │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│ Managementul deșeurilor solide │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│ - colectarea și/sau depozitarea intermediara a deșeurilor │ ││ solide menajere conform normelor de igiena în vigoare │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - evacuarea deșeurilor solide menajere prin contractare │ ││ cu firma specializată │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - alt sistem │Precizat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│ Managementul deșeurilor periculoase │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│ - colectarea și/sau depozitarea temporară a deșeurilor │ ││ periculoase conform normelor legale în vigoare │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - evacuarea și neutralizarea deșeurilor periculoase prin │ ││ contractare cu o firma specializată │Da │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ - alt sistem │Precizat │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘2. Destinația spațiului în care se desfășoară activitatea este cea pentru care a fost construit inițial.3. Posed spațiul și dotările specifice capacității functionale (de lucru) cerute de normele de igienico-sanitare pentru domeniului meu de activitate.4. Cunosc normele igienico-sanitare privind producerea, depozitarea, păstrarea, transportul sau comercializarea produselor din domeniul meu de activitate.5. Ma angajez sa respect normele igienico-sanitare în vigoare privind asigurarea utilităților și personalul.6. Ma angajez sa asigur personal cu calificarea necesară domeniului meu de activitate și cu cunoștințele necesare privind normele igienico-sanitare în vigoare în scopul prevenirii riscului pentru sănătatea consumatorilor.7. Ma angajez sa comunic orice modificare privind cele declarate.Notă:Va fi specificat numărul mediu estimativ de angajați și capacitatea estimată de producție sau desfacere a produselor pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar în care se desfășoară o activitate specifică conform codului CAEN. Punctele nr. 1-6 vor fi completate pentru fiecare sediu în care se desfășoară activități supuse autorizării sanitare.Data:.............Semnatura .............II. Pentru situațiile precizate la art. 21 alin. (1)din Procedura de autorizare sanitară a funcționarii comercianților:Nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii autorizației sanitare nr. ........../......... , obținută anterior prezentei solicitări.Cunosc și respect prevederile legislației sanitare și normele de igiena și de sănătate publică, aplicabile la sediul social și/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitățile declarate în cererea de înregistrare.Data: ...........Semnatura ..............  +  Anexa nr. 2.3la procedură         FIȘA DE PREZENTARE A SEDIULUI ȘI DOMENIULUI DE ACTIVITATE┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Datele de identificare │ Domeniul de activitate precizat ││ Firma .................................. │ conform anexei nr. 2.1 la ││ Adresa completa a sediului social și │ Procedura de autorizare sanitară││ ale sediilor secundare în în care se │ a funcționarii comercianților ││ desfășoară domeniul de activitate supus │ ││ autorizării │ ││ Număr telefon fix pentru contact ...... │ ││ Fax ........................... │ │├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘│ A. DATE GENERALE├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Tipul de clădire al sediului în care se desfășoară activitatea: clădire ││ special destinată, clădire destinată pentru locuit cu precizarea etajului/ ││ apartamentului, centru comercial, altele │├─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│Clădire special │ Clădire destinată │ Centru comercial │ Altele (precizati)││destinată │ pentru locuit │ Da Nu │ ││activităților │ Da Nu │ │ ││Da Nu │ │ │ │├─────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤│ 2. Precizarea distantei față de strada / artera de circulație: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 Descrierea sediului în care se desfășoară activitatea │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.1 Suprafața totală: ││Nr. încăperi în care se desfășoară activitățile supuse autorizării: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.2 Descrierea destinației spațiului ││(ce activitate se va desfășura în spațiul respectiv sau în fiecare încăpere ││ din spațiu cu precizarea suprafeței): │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│Destinație: de ex.: depozit pentru, │ Suprafața: ││bucatarie, sala de mese, camera de cazare, │ 1 ││spalatorie etc. │ 2 ││1 │ 3 ││2 │ 4 ││3 │ ││4 │ │├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│3.3 Finisajul încăperilor în care se desfășoară activitatea/activitățile ││supuse autorizării: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Pereții │├────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┤│Încăperea 1 │ zugravit: │ zugravit cu │ faianta:│ Altele ││Încăperea 2 │ │ vopsea lavabila:│ │ ││Încăperea 3 │ Da Nu │ Da Nu │ Da Nu │ ││Încăperea 4 │ │ │ │precizati│├────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┤│ Pardoseala │├────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤│Încăperea 1 │ din lemn: │ gresie: │ ciment: │linoleum:││Încăperea 2 │ │ │ │ ││Încăperea 3 │ Da Nu │ Da Nu │ Da Nu │ Da Nu ││Încăperea 4 │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤│3.4 Precizarea utilajelor de lucru ce vor fi folosite și a locului unde vor ││fi ele amplasate în încăperea sau încăperile de lucru: │├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│Încăperea 1 │Utilajul ca de exemplu frigider, plita, gratar, etc ││Încăperea 2 │ ││Încăperea 3 │ ││Încăperea 4 │ │├────────────────────────┼──────────────────┬───────────┬───────────┬─────────┤│ 3.5 Iluminat: │natural │ Da Nu │artificial │Da Nu │├────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 3.6. Ventilație │naturala │ Da Nu │artificiala│Da Nu ││ (aerisire) │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┤│4. Asigurarea utilităților: │├────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┤│4.1 Apa potabilă │- Sistem public Da Nu │ Sursa proprie: ││ │Din sistemul altui Da │ Instalatie Da Nu││ │agent comercial │ Fântâna Da Nu││ │ │ Altele precizat│├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│4.1 Evacuare ape uzate │- Canalizare publică Da Nu│Sistem propriu: ││ │- A altui agent comercial Da │ precizat││ │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│4.2. Evac. deșeurilor │Sistem de colectare organizat │Sistem propriu: ││ menajere │Da Nu │ precizat││ │ │Da Nu │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│4.3 Evacuarea deșeurilor│Sistem de colectare organizat │Sistem propriu: ││periculoase rezultate │ │ precizat││din activitatea proprie │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│4.4 Acces grup sanitar │Propriu │ Separat pentru ││ │Da Nu │ consumatori ││ │sau comun cu alt agent │ Da Nu ││ │Da Nu │ Separat pentru ││ │ │ personal ││ │ │ Da Nu │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│5. Număr de personal: │Permanent cu norma întreaga │Temporar cu norma ││ - calificat: │ │parțială ││ - necalificat: │ │ │├────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┤│ 6. Capacitate (după caz): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.1. Capacitate de producție estimată zilnica: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.2 Capacitatea de cazare unitățile de cazare: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.3 Capacitate de servire pentru unitățile de alimentație publică ││ sau colectivă: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.4 Capacitate de spitalizare: nr. paturi │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.5. Capacitate de învățământ: nr. de copii, nr. de elevi │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.6. Capacitate de consumatori pentru activitățile de coafura (nr. scaune) ││ și alte activități de infrumusetare: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.7. Capacitate de utilizatori pentru piscine și bazine de inot │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. DATE SPECIFICE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Descrierea dotărilor specifice și a circuitelor functionale specifice ││cerute pentru fabricarea produselor lactate, a preparatelor dietetice și ││pentru copii, a berii (anexată schita circuitului tehnologic) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Descrierea dotărilor specifice și circuitelor functionale specifice pentru││laboratoare medicale, unități de asistența medicală spitaliceasca și ││ambulatorie de specialitate (anexată schita circuitului funcțional) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru instalațiile de ││tratare a apei în sistem public, pentru îmbutelierea apei naturale și ││minerale │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru zone naturale ││amenajate pentru imbaiere │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Descrierea a circuitului apei, a procedeelor de dezinfecție, programul ││de control al apei pentru piscine și bazinelor de inot │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 2.4la procedurăTarife aferente autorizării sanitare a funcționarii comercianților1. Pentru comercianții autorizați în baza declarației pe propria răspundere privind respectarea legislației sanitare nu se percepe tarif.2. Pentru comercianții autorizați prin parcurgerea procedurii de evaluare a condițiilor igienico-sanitare (în funcție de numărul de personal):a) până la 9 persoane: 500.000 leib) de la 10 la 49 de persoane: 1.000.000 leic) de la 50 la 249 de persoane: 2.000.000 leid) 250 de persoane și peste: 3.000.000 lei3. Pentru reînnoirea autorizației sanitare (în funcție de numărul de personal):a) până la 9 persoane: 250.000 leib) de la 10 la 49 de persoane: 500.000 leic) de la 50 la 249 de persoane: 1.000.000 leid) 250 de persoane și peste: 1.500.000 lei4. Pentru reautorizare (în funcție de numărul de personal):a) până la 9 persoane: 275.000 leib) de la 10 la 49 de persoane: 750.000 leic) de la 50 la 249 de persoane: 1.500.000 leid) 250 de persoane și peste: 2.250.000 lei