PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002a funcționării comercianților din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002   +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare și de emitere a autorizației de funcționare din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, denumită în continuare autorizație, perioada de valabilitate și modalitatea de reînnoire a acesteia, precum și cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcționării comercianților, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, republicată, denumită în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată.(2) Autorizația reprezintă actul care condiționează funcționarea comercianților de respectarea legislației privind prevenirea și stingerea incendiilor.(3) Autorizația se emite de către autoritatea competentă în a cărei raza teritorială se află sediul social și/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv brigada/grupul de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerț și industrie teritoriale.  +  Articolul 2În vederea obținerii autorizației solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social și sediilor secundare, cat și activitățile pe care urmează să le desfășoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.  +  Articolul 3(1) Autorizarea funcționării comercianților din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor este obligatorie pentru construcțiile noi și pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinație la construcțiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1 și pentru care este obligatorie și s-a obținut în prealabil, în condițiile legii, autorizația de construire.(2) Pentru situațiile care nu se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (1), în vederea obținerii autorizației solicitanții vor depune numai o declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică privind apărarea împotriva incendiilor.(3) Prevederile alin. (1) se aplică și la cererea expresă a solicitanților care nu depun declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2).(4) În cazul comercianților care solicită autorizarea pentru spații sau părți de clădiri față de care au calitatea de proprietar sau chiriaș, evaluarea condițiilor existente va impune concluzionarea favorabilă numai în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute în actele normative și normele tehnice aplicabile pentru funcționarea independentă de restul clădirii.  +  Articolul 4În vederea autorizării funcționării din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor se disting următoarele situații:a) pentru construcțiile noi și pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinație la construcțiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1, brigazile/grupurile de pompieri militari vor efectua evaluarea condițiilor minime de securitate la sediul social și/sau sediile secundare ale comercianților;b) pentru obiectivele care nu se regăsesc în anexa nr. 1.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila cu înscrierea mențiunii "Funcționează în baza declarației pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată" ; în acest caz nu se percep taxe și tarife;c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfășoară încă activitățile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesară obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor; în aceasta situație, în baza declarației pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila cu înscrierea mențiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe și tarife, comerciantul fiind obligat să obțină autorizația înainte de începerea oricăreia dintre activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;d) în situația în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării și autorizării funcționarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu, cu menționarea în anexa la acesta a obiectivelor autorizate în aceasta etapa.  +  Articolul 5În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:a) eliberarea autorizației prin completarea, stampilarea și semnarea anexei la certificatul de înregistrare;b) neeliberarea autorizației, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, stampileaza și semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.  +  Articolul 6În cazul neeliberarii autorizației conform art. 5 lit. b), brigada/grupul de pompieri militari întocmește un referat de evaluare care conține neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare însoțit de adresa de inaintare către comerciant se transmite Biroului unic care îl va inmana solicitantului autorizării, sub semnatura.  +  Capitolul 2 Obligațiile brigazilor/grupurilor de pompieri militari  +  Articolul 7În vederea desfășurării în condiții optime a activității de autorizare a funcționarii din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, brigazile/grupurile de pompieri militari au următoarele obligații:a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanți, dimensionat în funcție de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;b) să asigure reprezentanților delegați la Biroul unic dreptul de semnatura;c) sa evalueze sediul social și sediile secundare ale comerciantului și sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conține rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic.  +  Capitolul 3 Obligațiile solicitantului și condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor  +  Articolul 8(1) Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:a) pentru cazurile încadrate în prevederile art. 3 alin. (1), piese scrise și desenate ale documentației tehnice de execuție, respectiv:– scenariu de siguranță la foc - elaborat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001;– plan de situație și planuri de arhitectura pentru fiecare nivel al construcției sau al spațiilor supuse autorizării de P.S.I elaborate și, după caz, verificate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002;b) pentru cazurile care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1), declarație pe propria răspundere ca îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2 - pct. I;c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz.(2) Pentru construcțiile existente la care se executa amenajări, extinderi sau schimbări de destinație documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi însoțite, după caz, de avizul proiectantului inițial sau raportul de expertiza tehnica, cu însușirea soluțiilor cuprinse în proiect, conform legislației specifice.(3) Solicitantul are obligația de a prezenta pe timpul verificării efectuate la fața locului, la solicitarea reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari, întreaga documentație tehnica de execuție, elaborata în conformitate cu prevederile legislației privind calitatea și autorizarea în construcții.  +  Articolul 9Documentele prevăzute la art. 8 se depun indosariate.  +  Capitolul 4 Procedura de autorizare a funcționarii comercianților din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor1. Responsabilitățile reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic  +  Articolul 10Reprezentantul brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic are următoarele responsabilități, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată:a) sa verifice dosarele depuse de solicitanți pentru obținerea autorizației, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 8 și cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;b) sa selecteze dosarele care nu trebuie să parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c), și sa completeze, să semneze și sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c);c) sa transmită imediat după înregistrare către brigada/grupul de pompieri militari, pe bază de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) și sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării;d) sa completeze, să semneze și sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 5 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de brigada/grupul de pompieri militari, care concluzioneaza acordarea autorizației;e) sa transmită Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizației și care conține explicit neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;f) sa transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul și anexa la certificatul de înregistrare;g) sa transmită brigazii/grupului de pompieri militari o copie de pe declarația pe propria răspundere, precum și cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării;i) sa pună la dispoziția solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obținerii autorizării.  +  Articolul 11(1) Pentru sediul social și fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare.(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fără percepere de taxe și tarife și pe bază de declarație pe propria răspundere a solicitantului, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declarațiilor pe propria răspundere ale solicitanților cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de reglementările în vigoare, reprezentanții brigazii/grupului de pompieri militari delegați la Biroul unic vor completa de îndată poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mențiunea "Autorizat pe baza declarației pe propria răspundere, în condițiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată".2. Evaluarea sediilor și/sau a activităților care necesita autorizarea funcționarii din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor  +  Articolul 12În cazul comercianților care solicită autorizare și se încadrează în condițiile precizate la art. 3 alin. (1), brigada/grupul de pompieri militari procedează după cum urmează:a) analizează conținutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislației privind prevenirea și stingerea incendiilor;b) evalueaza la sediul social și la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situația concretă din teren;c) evalueaza la sediul social și la sediile secundare realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării și propune fie eliberarea autorizației, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate și a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;e) aproba referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizației, pe care îl transmite Biroului unic, cu adresa de inaintare semnată de comandant;f) transmite Biroului unic referatul de evaluare și, după caz, adresa de inaintare către solicitant, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.  +  Capitolul 5 Perioada de valabilitate și modalitatea de reinnoire a autorizației de funcționare din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, precum și cuantumul tarifelor aferente  +  Articolul 13Autorizațiile eliberate anterior, precum și cele eliberate conform prezentei proceduri își păstrează valabilitatea pe toată durata menținerii condițiilor și a păstrării documentelor vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii acestora.  +  Articolul 14Comercianții au obligația de a solicita o noua autorizare dacă intervin modificări, extinderi sau schimbări de destinație, care impun obținerea unei noi autorizații de construire în condițiile legii, sau în cazul desfășurării de noi activități în sediile autorizate, urmând a fi parcursă procedura de autorizare stabilită pentru fiecare situație conform prevederilor prezentei proceduri.  +  Articolul 15(1) Pentru autorizarea funcționarii din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor se percepe un tarif de 500.000 lei pentru fiecare sediu, în care se declara activitățile, indiferent de numărul activităților declarate.(2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile brigazilor/grupurilor de pompieri militari avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanțele publice.  +  Articolul 16(1) În urma inspecțiilor realizate de reprezentanții brigazilor/grupurilor de pompieri militari se poate dispune anularea autorizațiilor de funcționare din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată.(2) Anularea autorizației se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către brigada/grupul de pompieri militari cu motivarea temeinica privind neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.  +  Articolul 17(1) Comerciantul are obligația reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obținere a autorizațiilor care au fost anulate, după înlăturarea situațiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente.(2) Reautorizarea funcționarii se menționează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.  +  Articolul 18Brigada/grupul de pompieri militari asigura arhivarea documentației specifice care a stat la baza eliberării autorizației, inclusiv a reinnoirilor, anularilor și reautorizarilor.  +  Articolul 19Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare și a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea și reautorizarea funcționarii.  +  Capitolul 6 Reguli aplicabile preschimbarii  +  Articolul 20(1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare și a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare atribuit, comercianții dețin autorizații al căror termen de valabilitate nu a expirat preschimbarea se face pe baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2 - pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condițiile de funcționare care au stat la baza emiterii acesteia.(2) Reprezentanții delegați la Biroul unic vor completa poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare și fără plata tarifelor aferente respectivelor autorizații.(3) În situația în care comercianții nu dețin autorizațiile menționate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător și preschimbarilor.  +  Capitolul 7 Dispoziții finale  +  Articolul 21Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și pentru autorizarea funcționarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din județul unde acestea sunt amplasate, situație în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social și certificatul de înscriere de mențiuni privind înființarea sediului secundar respectiv, după caz.  +  Articolul 22Anexele nr. 1.1 și 1.2 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa nr. 1.1la procedurăCazurile pentru care este obligatorie autorizarea  funcționării comercianților din punct de vedere al  prevenirii și stingerii incendiilor1. Clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice ca "înalte" sau "foarte înalte" și spații amenajate în acestea, indiferent de aria construită sau destinație2. Încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice ca "sali aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în părți ale clădirilor, indiferent de aria construită, regimul de înălțime sau destinație3. Clădiri independente sau spații amenajate în clădiri, având destinația de comerț (centre comerciale, magazine, prestări de servicii și altele asemenea) cu aria desfășurată mai mare de 400 mp, de producție și/sau depozitare, încadrate conform reglementărilor tehnice în categoria A, B sau C de pericol de incendiu (risc mare și foarte mare de incendiu), cu aria desfășurată mai mare de 600 mp4. Spații amenajate în clădiri de locuit, având destinația de comerț (magazine, centre comerciale, prestări de servicii și altele asemenea), cu aria desfășurată mai mare de 200 mp5. Clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de alimentație publică, cu aria desfășurată mai mare de 400 mp sau capacitatea de peste 100 de persoane6. Spații publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa clădirilor, indiferent de destinație, arie desfășurată sau număr de persoane7. Clădiri cu destinația de cazare temporară (hoteluri, moteluri, cămine și altele asemenea), indiferent de numărul de locuri, cu excepția celor destinate activităților agroturistice8. Clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de învățământ, birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare de 400 mp9. Clădiri sau spații amenajate în clădiri cu destinația de îngrijire a sănătății, cu mai mult de 20 de paturi sau cu aria desfășurată mai mare de 600 mp10. Spații amenajate în clădiri, destinate supravegherii, îngrijirii sau cazarii (adapostirii) copiilor preșcolari, batranilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adapost, cu peste 10 paturi sau cu aria desfășurată mai mare de 200 mp11. Clădiri sau spații accesibile publicului, având destinație de gara, autogara, aerogara, statie metrou, indiferent de aria desfășurată12. Clădiri și amenajări sportive, având mai mult de 200 de locuri pe scaune în interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune în aer liber13. Construcții provizorii având destinație comercială, cu aria desfășurată mai mare de 2.500 mp14. Depozite și sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL) stocate în rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totală egala sau mai mare de 5.000 litri ori puncte de livrare către populație a buteliilor cu GPL, având capacitatea totală egala sau mai mare de 750 kg15. Stații publice de distribuție a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare egala sau mai mare de 50 mc lichide petroliere, respectiv egala sau mai mare de 5.000 litri (volum de apa) de GPL16. Clădiri sau spații amenajate în clădiri, destinate parcarii sau întreținerii și repararii a peste 20 de autovehicule  +  Anexa nr. 1.2la procedurăDECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul .............. posesor al B.I.(C.I.) seria ....... nr. ........ eliberat(a) de ........ CNP ........./ pasaport nr. ......... eliberat de .......... în Calitate de .......... (comerciant /asociat /fondator /administrator), la ..............., declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declarații este pedepsit de legea penală, următoarele:
  I. Cunosc și respect prevederile legislației și ale reglementărilor tehnice generale și specifice privind apărarea împotriva incendiilor. Sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniu, aplicabile la sediul social și/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitățile declarate în cererea de înregistrare. Data: ........... Semnatura ...........
  (Pentru situațiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a funcționarii comercianților din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor)
  II. Nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii autorizației de prevenire și stingere a incendiilor nr. ...../........., obținută anterior prezentei solicitări. Cunosc și respect prevederile legislației și reglementărilor tehnice generale și specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aplicabile la sediul social și/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitățile declarate în cererea de înregistrare. Data: .............. Semnatura ...........
  (Pentru situațiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de autorizare a funcționarii comercianților din punct de vedere al prevenirii fi stingerii incendiilor)