LEGE nr. 364 din 7 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163 din 6 decembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 13 decembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatele (4) şi (7) ale articolului III vor avea următorul cuprins:"(4) Strategia şi priorităţile anuale pentru imaginea externa a tarii se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externa, denumit în continuare Consiliul interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afacerilor externe, ministrul informaţiilor publice, ministrul integrării europene, ministrul culturii şi cultelor, ministrul turismului, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ministrul tineretului şi sportului, ministrul educaţiei şi cercetării, ministrul finanţelor publice şi preşedintele Fundaţiei Culturale Române. La lucrările Consiliului interministerial pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai formatiunilor politice reprezentate parlamentar, ai societăţii civile şi ai comunităţii oamenilor de afaceri............................................................ (7) În cadrul Consiliului interministerial funcţionează Comisia de evaluare, formată din secretarii de stat cu atribuţii în domeniul imagine-comunicare din cele 9 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi vicepreşedintele Fundaţiei Culturale Române."2. La alineatul (11) al articolului III, partea introductivă şi literele a), b) şi e) vor avea următorul cuprins:"(11) Din bugetul de stat, precum şi din donaţii, sponsorizări şi din alte surse atrase, în condiţiile legii, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului se finanţează: a) proiecte de promovare a imaginii României, realizate inclusiv prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii române şi străine; b) realizarea unor pagini de prezentare a României în cotidiene de notorietate din străinătate şi în format electronic, precum şi a unor emisiuni pe posturi de televiziune;.............................................................. e) organizarea de acţiuni comune cu grupuri de reflectie prestigioase din Statele Unite ale Americii şi din Europa, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, pe teme de integrare europeană şi euroatlantica;"3. La alineatul (11) al articolului III, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:"k) cheltuieli necesare organizării în ţara a unor acţiuni cu caracter internaţional privind imaginea externa a României, stabilite prin hotărâre a Guvernului."4. După alineatul (11) al articolului III se introduce alineatul (11^1) cu următorul cuprins:"(11^1) În cazul în care la acţiunile prevăzute la alin. (11) lit. k) participa şi alte ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, sumele necesare acestora se asigura prin suplimentarea bugetelor instituţiilor respective şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU──────────────────