LEGE nr. 322 din 27 mai 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146 din 9 noiembrie 2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 19 noiembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂpentru modificarea şi completarea OrdonanţeiGuvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor"2. Articolul I va avea următorul cuprins:"Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 42^2, partea introductivă va avea următorul cuprins:<>2. Articolul 42^3 va avea următorul cuprins:<>3. La articolul 46 alineatul 1, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:< d) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. 1, art. 14 alin. 1, art. 17-25 şi art. 26 alin. 1 şi 2, cu amendă contravenţională de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei.>>4. La articolul 46, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:<>5. Articolul 49 va avea următorul cuprins:<>6. Articolul 50^1 va avea următorul cuprins:<1. oprirea definitivă a comercializării şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor care: a) sunt periculoase, falsificate sau contrafăcute; b) au termenul de valabilitate expirat sau data durabilitatii minimale depăşită; c) sunt interzise consumului uman prin reglementări legale;2. oprirea temporară a prestării serviciilor, importului, fabricaţiei, comercializării produselor sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor, până la remedierea deficienţelor, în cazul în care: a) produsele nu sunt testate şi/sau certificate conform normelor legale; b) produsele nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, fără ca acestea să fie periculoase; c) produsele nu prezintă elementele de identificare şi de caracterizare, precum şi documentele de însoţire, conform prevederilor art. 18-22; d) se prestează servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor;3. distrugerea produselor periculoase oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta constituie singurul mijloc care face sa înceteze pericolul.>>7. Articolul 50^2 va avea următorul cuprins:< a) închiderea temporară a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni; b) închiderea temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni; c) închiderea definitivă a unităţii; d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi.Sancţiunea complementara prevăzută la alin. 1 lit. a) poate fi aplicată în cazurile în care se constata: a) lipsa condiţiilor igienico-sanitare sau sanitare veterinare; b) folosirea unor spaţii şi condiţii necorespunzătoare pentru producţie, depozitare sau comercializare; c) nerespectarea condiţiilor impuse de producători privind manipularea, transportul, depozitarea şi comercializarea, dacă acestea sunt de natura sa modifice, în mod periculos, caracteristicile iniţiale ale produsului respectiv; d) lipsa specificatiilor tehnice, a instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru la producători şi prestatorii de servicii; e) lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de încercări sau de omologări specifice; f) lipsa certificatelor de conformitate.Sancţiunea complementara prevăzută la alin. 1 lit. b) poate fi aplicată în cazurile în care se constata: a) folosirea practicilor de comercializare abuzive sau săvârşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare; b) refuzul agentului economic de a permite, în prima faza, controlul organelor de specialitate şi la care, în urma unui control ulterior, se constata deficiente grave; c) lipsa licenţei de fabricaţie a produselor alimentare pentru producători; d) nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garanţie pentru lucrările de prestări de servicii; e) utilizarea în activitatea de service a unor piese sau componente neomologate.Sancţiunea complementara prevăzută la alin. 1 lit. c) poate fi aplicată în cazurile în care se constata: a) importul cu buna-ştiinţa al produselor care nu respecta condiţiile calitative prescrise sau declarate ori care sunt periculoase; b) prestarea de servicii care pun în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa consumatorilor; c) punerea în vânzare a produselor despre care agenţii economici controlati au cunoştinţa ca sunt falsificate sau contrafăcute ori care au parametrii de securitate neconformi; d) reconditionarea unor produse alimentare retrase de la consumul uman ca fiind necorespunzătoare, prin adăugarea de aditivi sau alte substanţe ce nu se regăsesc în reteta de fabricaţie, în urma căreia a rezultat un produs destinat comercializării în scopul consumului uman; e) în cazul în care agentul economic nu a sistat livrările sau nu a retras de la comercializare ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat ca sunt periculoase sau că nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise ori declarate; f) împiedicarea sub orice formă de către agentul economic sau de către angajaţii acestuia a organelor administraţiei publice însărcinate cu protecţia consumatorilor şi supravegherea calităţii produselor şi serviciilor să îşi exercite atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor ce pot afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea oricărei alte persoane împotriva acestor organe; g) comercializarea de produse interzise prin reglementările legale în vigoare; h) continuarea desfăşurării activităţii după dispunerea măsurii de închidere temporară, fără obţinerea acordului prevăzut la alin. 8; i) nerespectarea măsurilor dispuse în temeiul art. 50^1.În consecinţa, sancţiunea complementara prevăzută la alin. 1 lit. d) va avea acelaşi regim, o dată cu sancţiunea aplicată menţionată la alin. 1 lit. a), b) sau c), după caz.Sancţiunea prevăzută la alin. 1 lit. d) se aplică de către autorităţile publice competente care vor fi înştiinţate în acest sens.Sancţiunile prevăzute la alin. 1 lit. a), b) şi c) pot fi aplicate şi în cazurile în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile acordării avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi, după caz, precum şi ale normelor şi reglementărilor privind modul de realizare a acestor activităţi.Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b) şi d) se suspenda numai cu acordul scris al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau al oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor, după remedierea deficienţelor care au condus la aplicarea sancţiunii complementare.>>8. După articolul 50^2 se introduc articolele 50^3 şi 50^4 cu următorul cuprins:<Art. 50^4. - Sancţiunile contravenţionale complementare dispuse în condiţiile art. 50^1 şi art. 50^2 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.Procedura de aplicare a acestora se va reglementa prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.>>  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------