ORDIN nr. 207 din 14 mai 2002privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna sălbatică de interes cinegetic, la care vanarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002-14 mai 2003, precum şi a condiţiilor de realizare a cotelor aprobate
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 12 iunie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Instrucţiunile tehnice de evaluare a efectivelor de vanat şi de calcul al cotelor de recolta, aprobate prin Decizia Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 10.151/1995,în temeiul prevederilor art. 5 lit. B.m) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cotele de recolta pentru speciile de fauna sălbatică de interes cinegetic, la care vanarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002-14 mai 2003, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin, precum şi condiţiile de realizare a cotelor aprobate.  +  Articolul 2 (1) Realizarea cotelor de recolta aprobate se face pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond de vânătoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversitatii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic. (2) Cotele de recolta aprobate pentru vânătorii cetăţeni străini, prevăzute în anexele nr. 1-3 sunt maximale şi pot fi realizate în funcţie de solicitarile existente şi de hotărârile organelor de conducere competente ale gestionarilor fondurilor de vânătoare.  +  Articolul 3 (1) În cazul speciilor de cervide gestionării fondurilor de vânătoare au obligaţia realizării cotelor de recolta în structura aprobată, respectiv masculi trofeu, masculi selecţie, femele şi tineret. (2) Recoltarea masculilor de selecţie se va face cu respectarea principiilor de realizare a selecţiei artificiale, urmărindu-se înlăturarea de la reproducere a exemplarelor ale căror trofee nu corespund din punct de vedere calitativ cu vârsta. (3) În scopul asigurării de genitori valorosi, în prima parte a perioadelor legale de vanare a masculilor de cerb comun şi cerb lopatar se vor recolta numai exemplarele de selecţie, urmând ca recoltarea exemplarelor cu trofee medaliabile să se facă în cea de-a doua parte. Astfel, în perioadele precizate mai jos se va realiza numai selecţia artificiala la următoarele specii de cervide: a) cerbul comun: 1-15 septembrie 2002; b) cerbul lopatar: 1-30 septembrie 2002.  +  Articolul 4 (1) În situaţii temeinic justificate, impuse de particularităţile condiţiilor de mediu din cursul sezonului de vânătoare 2002-2003 şi de miscarile naturale de efective, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate aproba, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare, cu viza inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi cu viza Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, în cazul organizaţiilor vânătoresti afiliate, reasezarea, între fondurile de vânătoare invecinate şi în limita cotelor de recolta aprobate pe gestionar, a cotelor de recolta aprobate pe fonduri de vânătoare, la mistret şi la speciile de păsări sedentare şi de pasaj, cuprinse în anexa nr. 3. (2) În cazul executării în decursul sezonului de vânătoare 2002-2003 a unor acţiuni de populare a fondurilor de vânătoare cu fazani, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate aproba, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare care au făcut obiectul acţiunilor de populare şi cu viza inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, suplimentarea cotei de recolta aprobate iniţial.  +  Articolul 5Gestionării fondurilor de vânătoare răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, în cazul organizaţiilor vânătoresti afiliate, exercita controlul aplicării lor.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1-4 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilorIlie Sarbu------------