HOTĂRÂRE nr. 533 din 30 mai 2002privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 7 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi ale art. 8 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează şi funcţionează potrivit prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidentiala, Guvern şi Curtea Constituţională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare. (2) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita în continuare regie, este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort. (3) Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Regia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (2) Regia are în structura sa sucursalele, cu statut de unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea obiectului de activitate regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 şi bunurile din domeniul privat al statului prevăzute în anexa nr. 4. (2) Regia este proprietara bunurilor prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. (3) Imobilele prevăzute la poziţiile 133, 167, 211, 300, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 343, 357, 359, 360, 830 şi 831 din anexa nr. 4 îşi schimba destinaţia din locuinţe în imobile cu alta destinaţie decât cea de locuinţe.  +  Articolul 4Patrimoniul regiei la data de 31 martie 2002 este de 4.738.378 milioane lei.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al regiei îl constituie în principal: a) administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidentiala, Guvern şi Curtea Constituţională -, precum şi a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare; b) administrarea imobilelor cu destinaţie de resedinte oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol; c) administrarea şi închirierea spaţiilor de locuit şi cu alta destinaţie decât cea de locuit, precum şi prestarea de servicii la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi personalul acestora, precum şi pentru alte persoane juridice şi fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România; d) atribuirea spaţiilor pentru sediile autorităţilor şi instituţiilor publice de interes naţional; e) producerea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente şi tiparituri cu caracter special; f) alte activităţi stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 şi în alte acte normative.  +  Articolul 6 (1) Atribuirea, în condiţiile legii, către ministere, autorităţi şi instituţii publice, partide politice, fundaţii, asociaţii, cabinete de avocatura, birouri notariale, unităţi aparţinând cultelor religioase, unităţi din domeniul presei sau editurilor a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele ce se afla în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (2) Atribuirea spaţiilor de locuit şi cu alta destinaţie decât cea de locuit, aparţinând domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi pentru personalul acestora se face de către regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului. (3) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcţii şi terenuri, aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de prestări de servicii, încheiate potrivit legii. (4) Atribuirea spaţiilor din imobile aparţinând domeniului privat al statului, cu destinaţia de locuinţe, către persoane juridice române sau străine se poate face prin negociere directa, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinaţiei, cat şi în ceea ce priveşte preţul de închiriere.  +  Articolul 7 (1) Regia îşi acoperă cheltuielile din veniturile proprii obţinute din valorificarea producţiei şi a prestaţiilor realizate, potrivit obiectului sau de activitate, în condiţiile aplicării de preţuri şi tarife legal stabilite. (2) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se acoperă anual, în cote-părţi stabilite prin contracte de prestări de servicii, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu aceasta destinaţie, de către Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidentiala, Guvern şi Curtea Constituţională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii. (3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor 5 instituţii beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri şi cheltuieli proprii pentru exerciţiul financiar următor. (4) La începutul exerciţiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele 5 instituţii beneficiare contracte de prestări de servicii prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor şi modalităţile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora. (5) În situaţia în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractele de prestări de servicii, părţile au obligaţia de a reglementa prin acte adiţionale diferenţele de sume rezultate şi care fac obiectul decontărilor reciproce. (6) Sumele neacoperite de cele 5 instituţii beneficiare, rezultate ca diferenţa între cheltuielile efective pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, înregistrate de regie, şi sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor 5 instituţii beneficiare, preluate în contractele de prestări de servicii anuale, se suporta de către regie din veniturile proprii. (7) La prezentarea spre aprobare, în condiţiile legii, a bugetului de venituri şi cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activităţii de reprezentare şi protocol.  +  Articolul 8Regia asigura administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activităţilor prestate, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.  +  Articolul 9 (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administraţie format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, numite prin ordin al ministrului de resort. (2) Directorul general are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie al regiei. (3) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1), şi al sucursalelor sale este numit de consiliul de administraţie pe criteriul competentei profesionale.  +  Articolul 10În vederea completării fondului locativ regia poate cumpara sau schimba proprietăţi aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea sa - construcţii şi/sau terenuri - prin negociere directa şi cu avizul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Regia are conturi în lei şi în valută şi întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, conform legii.  +  Articolul 12Structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor regiei şi modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum şi a celor din domeniul public şi privat al statului, pe care le administrează, se aproba de consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1REGULAMENT 30/05/2002  +  Anexa 2
                                  LISTA
    cuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome "Administraţia
                       Patrimoniului Protocolului de Stat"
  ┌───┬────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ DENUMIREA │ SEDIUL │ OBIECTUL DE ││NR.│ SUCURSALEI ├───────────────┬─────────┤ ACTIVITATE ││CRT│ │ LOCALITATEA │ JUDEŢUL │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│0. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│1. │SUCURSALA │Comuna │ILFOV │●administrarea. ││ │AGRISILVICA ŞI │CIOLPANI │ │conservarea, protecţia şi ││ │DE AGREMENT │Sos. Bucureşti │ │întreţinerea patrimoniului ││ │SCROVISTEA │Ploiesti km. 32│ │public destinat asigurării ││ │ │ │ │serviciilor de reprezentare ││ │ │ │ │şi protocol pentru Prese- ││ │ │ │ │dintie în principal, precum ││ │ │ │ │şi pentru alte instituţii de ││ │ │ │ │interes naţional; ││ │ │ │ │● protejarea şi valorificarea ││ │ │ │ │fondului silvic şi agricol ce ││ │ │ │ │constituie rezervatie naturala;││ │ │ │ │● reprezentare şi protocol în ││ │ │ │ │principal pentru Presedintie, ││ │ │ │ │precum şi pentru alţi ││ │ │ │ │beneficiari; ││ │ │ │ │● exploatare forestieră; ││ │ │ │ │● conservarea, dezvoltarea ││ │ │ │ │şi valorificarea fondului ││ │ │ │ │forestier, agricol şi cinegetic││ │ │ │ │ce constituie rezervatie ││ │ │ │ │naturala; ││ │ │ │ │● creşterea pasarilor; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● apicultura; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │în domeniul hotelier şi ││ │ │ │ │alimentaţiei publice, ││ │ │ │ │activitate comercială cu ││ │ │ │ │amănuntul şi cu ridicată, alte ││ │ │ │ │servicii; ││ │ │ │ │● operaţiuni de export-import; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condiţiile ││ │ │ │ │legii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│2. │SUCURSALA │SINAIA │PRAHOVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Pelesului │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │nr. 2 │ │patrimoniului public şi a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"SINAIA" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Presedintie, Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii şi ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul şi cu ridicată; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificatie şi patiserie; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc şi servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● închirieri mijloace de ││ │ │ │ │transport; ││ │ │ │ │● organizarea şi efectuarea ││ │ │ │ │de propaganda publicitara ││ │ │ │ │pentru activitatea turistica ││ │ │ │ │şi comercială. ││ │ │ │ │● valorificarea bazei ││ │ │ │ │materiale şi prestarea de ││ │ │ │ │servicii şi protocol pentru ││ │ │ │ │ministere şi alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producţie agricolă şi ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul şi ridicată; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificatie şi patiserie; ││ │ │ │ │● activităţi ale agentiilor de ││ │ │ │ │turism; ││ │ │ │ │● activităţi de tratament şi ││ │ │ │ │asistenţa sanatoriala; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc şi servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● transporturi de persoane. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 3.│SUCURSALA │BAILE OLANESTI │VALCEA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Aleea │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │Salcamilor nr.2│ │patrimoniului public şi celui ││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"OLANESTI" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Presedintie Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii şi ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producţie agricolă vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată, producţie pomicola, ││ │ │ │ │floricola, legumicola; ││ │ │ │ │● transport naval de persoane; ││ │ │ │ │● activităţi de asistenţa ││ │ │ │ │sanatoriala; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condiţiile ││ │ │ │ │legii: │├───┼────────────────┼───────────────┼─────── ─┼───────────────────────────────┤│ 4.│SUCURSALA │NEPTUN MANGALIA│CONSTANTA│● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Club-Bazin │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │ │ │patrimoniului public şi a ││ │PROTOCOL │ │ │celui propriu; ││ │"NEPTUN" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Presedintie, Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii de ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● prestaţii hoteliere şi de ││ │ │ │ │agrement, alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată; ││ │ │ │ │● producţie agricolă şi ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● activităţi specifice ││ │ │ │ │agentiilor de turism; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │de import-export; ││ │ │ │ │● prestări servicii de ││ │ │ │ │agrement şi jocuri de noroc, ││ │ │ │ │în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● activităţi de tratament şi ││ │ │ │ │asistenţa sanatoriala. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│5. │SUCURSALA │CLUJ-NAPOCA │CLUJ │● asigurarea de servicii de ││ │PENTRU │Str. Napoca │ │reprezentare şi protocol ││ │REPREZENTARE ŞI │nr. 16 │ │pentru diversi beneficiari; ││ │PROTOCOL │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │"VICTORIA" │ │ │protocol şi închirierea ││ │CLUJ-NAPOCA │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică. ││ │ │ │ │comerţ cu ridicată şi cu ││ │ │ │ │amănuntul, de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc; ││ │ │ │ │● producţie agricolă vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │fructelor şi legumelor; ││ │ │ │ │● fabricarea băuturilor ││ │ │ │ │alcoolice distilate; ││ │ │ │ │● industrializarea şi ││ │ │ │ │valorificarea producţiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor de baza││ │ │ │ │ale acesteia; ││ │ │ │ │● extractia şi prepararea ││ │ │ │ │turbei; ││ │ │ │ │● administrarea parcului auto ││ │ │ │ │propriu şi prestarea de servici││ │ │ │ │de transport intern; ││ │ │ │ │● întreţinerea şi repararea ││ │ │ │ │autovehiculelor (service ││ │ │ │ │auto); ││ │ │ │ │● servicii de editura şi şcoala││ │ │ │ │de soferi amatori; ││ │ │ │ │● lucrări de construcţii; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │de import-export │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 6.│SUCURSALA │SUCEAVA │SUCEAVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Vasile │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │Bumbac nr. 4-8 │ │patrimoniului public şi a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │SUCEAVA │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │diversi beneficiari; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol şi închirierea ││ │ │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificatie şi patiserie; ││ │ │ │ │● producţia agricolă vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │pentru import - export; ││ │ │ │ │● tranzacţii imobiliare; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi de ││ │ │ │ │refacere fizica şi jocuri de ││ │ │ │ │noroc, în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● activităţi ale agentiilor ││ │ │ │ │de turism; ││ │ │ │ │● alte prestări de servicii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 7.│SUCURSALA │BUCUREŞTI Str. │SECTORUL │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │J.L. Calderon │2 │protecţia şi întreţinerea ││ │ADMINISTRAREA │nr. 48 │ │patrimoniului public şi a ││ │ŞI ÎNTREŢINEREA │ │ │celui propriu; ││ │FONDULUI │ │ │● închirierea, administrarea, ││ │IMOBILIAR │ │ │conservarea, întreţinerea ││ │ │ │ │spaţiilor de locuit şi cu alta ││ │ │ │ │destinaţie decât cea de locuit,││ │ │ │ │precum şi prestarea de servicii││ │ │ │ │în legătură cu acestea pentru ││ │ │ │ │beneficiarii străini; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol şi a celor destinate ││ │ │ │ │sediilor unor ministere şi ale ││ │ │ │ │altor autorităţi publice; ││ │ │ │ │● administrarea locuinţelor de ││ │ │ │ │protocol atribuite demnitarilor││ │ │ │ │pe durata exercitării funcţiei ││ │ │ │ │şi, respectiv, a resedintelor ││ │ │ │ │oficiale repartizate potrivit ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● administrarea locuinţelor, ││ │ │ │ │altele decât cele de protocol, ││ │ │ │ │construite din fondurile ││ │ │ │ │statului sau cele construite ││ │ │ │ │sau achiziţionate din fondurile││ │ │ │ │proprii, înscrise în patri- ││ │ │ │ │moniul sau, cu drept de ││ │ │ │ │dispoziţie asupra acestora, în ││ │ │ │ │condiţiile legii; ││ │ │ │ │● dezvoltarea fondului ││ │ │ │ │locativ prin executarea de ││ │ │ │ │construcţii noi şi extinderea ││ │ │ │ │celor existente; ││ │ │ │ │● executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │conservare , întreţinere, ││ │ │ │ │construcţii şi reparaţii la ││ │ │ │ │imobile şi instalaţii; ││ │ │ │ │● închirierea spaţiilor de ││ │ │ │ │locuit, precum şi a celor cu ││ │ │ │ │alta destinaţie decât cea de ││ │ │ │ │locuit; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │pentru întreţinerea sediilor ││ │ │ │ │administrative ale institu- ││ │ │ │ │tiilor şi societăţilor ││ │ │ │ │comerciale; ││ │ │ │ │● operaţiuni imobiliare; ││ │ │ │ │executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │construcţii, instalaţii, │ │ │ │ │ │izolaţii vopsitorii, zugraveli,││ │ │ │ │tâmplărie, etc.; ││ │ │ │ │● activităţi de întreţinerea şi││ │ │ │ │repararea clădirilor şi ││ │ │ │ │construcţiilor speciale; ││ │ │ │ │● confecţii metalice şi din ││ │ │ │ │lemn; ││ │ │ │ │● valorificarea producţiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor ││ │ │ │ │de baza; ││ │ │ │ │● transport de materiale. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 8.│SUCURSALA │BUCUREŞTI │SECTORUL │● realizarea tipariturilor ││ │POLIGRAFICA │Str. Hrisovului│1 │pentru Senat, Camera ││ │"Bucureştii Noi"│nr. 18A │ │Deputaţilor, Presedintie, ││ │ │ │ │Guvern, Curtea Constituţională,││ │ │ │ │ministere, alte instituţii ││ │ │ │ │centrale şi alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producerea, în condiţiile ││ │ │ │ │legii, de cecuri bancare şi de ││ │ │ │ │alocaţii, diplome şi ││ │ │ │ │certificate pentru studii, ││ │ │ │ │certificate de naştere, ││ │ │ │ │certificate de căsătorie, ││ │ │ │ │certificate de deces; tipărirea││ │ │ │ │altor hârtii de valoare şi cu ││ │ │ │ │regim special; ││ │ │ │ │● producerea şi emiterea, în ││ │ │ │ │condiţiile legii, a ││ │ │ │ │paşapoartelor, permiselor de ││ │ │ │ │conducere auto, a ││ │ │ │ │certificatelor de înmatriculare││ │ │ │ │a autovehiculelor; tipărirea de││ │ │ │ │formulare tipizate şi/sau cu ││ │ │ │ │regim special, documente cu ││ │ │ │ │caracter administrativ ││ │ │ │ │specifice activităţii ││ │ │ │ │financiar-contabile şi de ││ │ │ │ │trezorerie; titluri de stat, ││ │ │ │ │titluri de proprietate, ││ │ │ │ │înscrisuri de stat, acte de ││ │ │ │ │identitate şi imprimate ││ │ │ │ │confidenţiale, carnete de ││ │ │ │ │munca, carnete de marinar, ││ │ │ │ │carnete de sănătate şi cărţi ││ │ │ │ │de alegator; ││ │ │ │ │● activitate editoriala şi ││ │ │ │ │tipărirea de publicaţii ││ │ │ │ │periodice, cărţi beletristica, ││ │ │ │ │albume, reviste, pliante, etc.;││ │ │ │ │● oferirea de servicii pre- ││ │ │ │ │press(scanare, procesare ││ │ │ │ │imagine, separatii de culoare, ││ │ │ │ │proofing, etc.); ││ │ │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │finisare a producţiei ││ │ │ │ │tipografice; ││ │ │ │ │● producţia de banner-e; ││ │ │ │ │● alte servicii specifice ││ │ │ │ │activităţii tipografice. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 9.│SUCURSALA DE │BUCUREŞTI │SECTORUL │● administrarea parcului auto ││ │TRANSPORT │B-dul │1 │propriu şi asigurarea ││ │"Bucureştii │Bucureştii │ │prestaţiilor de transport ││ │ Noi" │Noi nr. 40 │ │pentru activităţile de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol; ││ │ │ │ │● servicii de transport ││ │ │ │ │internaţional şi intern - de ││ │ │ │ │persoane şi de mărfuri; ││ │ │ │ │● service auto; ││ │ │ │ │● şcoala de soferi; ││ │ │ │ │● producţie de piese de ││ │ │ │ │schimb şi subansambluri; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale în ││ │ │ │ │domeniul sau, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export; ││ │ │ │ │● comisionar în vama. ││ │ │ │ │● prestări servicii: ││ │ │ │ │● asigura transportul ││ │ │ │ │demnitarilor şi aparatului de ││ │ │ │ │lucru la departamentelor ││ │ │ │ │Guvernului; ││ │ │ │ │● executa lucrări de ││ │ │ │ │întreţinere şi ││ │ │ │ │reparatie: întreţinere şi ││ │ │ │ │reparaţii la autovehiculele ││ │ │ │ │din parc; ││ │ │ │ │● executa servicii de ││ │ │ │ │închirieri: autoturisme cu ││ │ │ │ │soferi, clădiri, personal de ││ │ │ │ │specialitate; ││ │ │ │ │● achiziţii de bunuri şi ││ │ │ │ │materiale: ││ │ │ │ │● achiziţii de piese de ││ │ │ │ │schimb, carburanţi, ││ │ │ │ │lubrifianţi, aditivi şi ││ │ │ │ │cosmetice pentru ││ │ │ │ │autoturismele din parc; ││ │ │ │ │● achiziţii de materiale ││ │ │ │ │pentru protecţia muncii şi ││ │ │ │ │P.S.I.; ││ │ │ │ │● achiziţii de materiale ││ │ │ │ │de întreţinerea curăţeniei în ││ │ │ │ │clădirile aflate în ││ │ │ │ │administrare; │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│10 │SUCURSALA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● producţie agricolă vegetala ││ │AGROINDUSTRIALA │Sos. Bucureşti-│ │şi animaliera pentru ││ │BANEASA │Ploiesti │ │unităţile de reprezentare şi ││ │ │nr. 107 │ │protocol, precum şi pentru ││ │ │ │ │terţi; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │carnii; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor ││ │ │ │ │lactate şi a branzeturilor; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie ││ │ │ │ │şi cu ridicată, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export; ││ │ │ │ │● fabricarea băuturilor ││ │ │ │ │alcoolice; ││ │ │ │ │● industrializarea produselor ││ │ │ │ │din obiectul sau de activitate.││ │ │ │ │● prestare de servicii de ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● prestaţii hoteliere şi de ││ │ │ │ │alimentaţie publică, activitate││ │ │ │ │comercială cu amănuntul ││ │ │ │ │şi ridicată. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 11│SUCURSALA │Comuna │ILFOV │● producţie agricolă vegetala ││ │AGROINDUSTRIALA │MAGURELE str. │ │şi animaliera pentru unităţile ││ │MAGURELE │Atomistilor │ │de reprezentare şi protocol, ││ │ │nr. l │ │precum şi pentru terţi; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │carnii; ││ │ │ │ │● creşterea animalelor pentru ││ │ │ │ │blana; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor pentru ││ │ │ │ │hrana animalelor; ││ │ │ │ │● industrializarea şi ││ │ │ │ │valorificarea producţiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor de baza││ │ │ │ │ale acesteia; ││ │ │ │ │● argasirea şi finisarea ││ │ │ │ │blanurilor; ││ │ │ │ │● confecţionarea articolelor ││ │ │ │ │din blana; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie şi cu││ │ │ │ │ridicată, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 12│SUCURSALA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● producţie agricolă vegetala ││ │AGROINDUSTRALA │Sos. Campu- │ │şi animaliera pentru unităţile ││ │PIPERA │Pipera nr. 1A │ │de reprezentare şi protocol, ││ │ │ │ │precum şi pentru terţi; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │fructelor şi legumelor; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie şi ││ │ │ │ │cu ridicată; ││ │ │ │ │● operaţiuni de import-export; ││ │ │ │ │● mica industrie. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 13│SUCURSALA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● administrarea, conservarea, ││ │"SALA PALATULUI"│Str. Ion │ │protejarea şi întreţinerea ││ │ │Campineanu │ │patrimoniului public de ││ │ │nr. 28, │ │interes naţional aflat în ││ │ │sectorul l │ │administrarea sa; ││ │ │ │ │● activităţi legate de ││ │ │ │ │gestionarea salilor de ││ │ │ │ │spectacole; ││ │ │ │ │● organizarea de expoziţii; ││ │ │ │ │● proiectia de filme; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale, cu ││ │ │ │ │amănuntul şi de alimentaţie. ││ │ │ │ │operaţiuni de import-export; ││ │ │ │ │● jocuri distractive şi de ││ │ │ │ │noroc; ││ │ │ │ │● organizarea şi desfăşurarea ││ │ │ │ │de servicii pentru conferinţe, ││ │ │ │ │congrese interne şi ││ │ │ │ │internaţionale, manifestări ││ │ │ │ │ştiinţifice şi social-culturale││ │ │ │ │cu caracter naţional şi ││ │ │ │ │internaţional; ││ │ │ │ │● organizarea de servicii ││ │ │ │ │turistice, microproducţie; ││ │ │ │ │● organizarea şi efectuarea ││ │ │ │ │de propaganda publicitara ││ │ │ │ │corespunzătoare obiectului de ││ │ │ │ │activitate. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 14│S.R.P. "TRIUMF" │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● administrarea, conservarea, ││ │ │Al Alexandru │ │protecţia şi întreţinerea ││ │ │nr. 45 │ │bunurilor din patrimoniul ││ │ │ │ │public şi privat al statului; ││ │ │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol ││ │ │ │ │pentru Senat, Camera ││ │ │ │ │Deputaţilor, Presedintie, ││ │ │ │ │Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională şi alţi ││ │ │ │ │beneficiari; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei ││ │ │ │ │materiale şi prestarea de ││ │ │ │ │servicii de protocol pentru ││ │ │ │ │ministere şi alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producţia agricolă vegetala ││ │ │ │ │şi valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● prestaţii hoteliere şi ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie ││ │ │ │ │publică şi cu ridicată; ││ │ │ │ │● operaţiuni de import- ││ │ │ │ │export. ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor ││ │ │ │ │de protocol şi închirierea ││ │ │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● servicii de transport naval │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 15│ACTIVITATEA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● conform art. 4 din ││ │PROPRIE A REGIEI│Str. Moliere │ │Regulamentul de organizare şi ││ │ │nr. 2-4 │ │funcţionare (Anexa nr. 1) │└───┴────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘
   +  Anexa 3
                                 LISTA
       cuprinzând bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în
  administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - m².-
  1 2 3
  SUCURSALA AGROSILVICA ŞI DE AGREMENT SCROVISTEA
  1. Complex SCROVISTEA compus din: 4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin, popicarie, crama, ferme şi secţii de producţie, crescatorie fazani, piscicultura, padure şi terenul aferent din Scrovistea, Sos. Bucureşti-Ploiesti Km. 32, jud. Ilfov 25.618.000,00
  2. Teren Rustica-Crama conţinând vii, livezi, arabil şi padure 123.860,00
  3. COMPLEX PALAT SNAGOV compus din palat, centru de conferinţe, hotel, anexe poarta şi terenul aferent din Snagov, jud. Ilfov 253.580,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
  4. Vila "POSTAVARUL" cu construcţii speciale şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.38, jud. Braşov 14.743,60
  5. Vila "IZVORUL" şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.36, jud. Braşov 12.508,48
  6. Vila "CARPAŢI" cu garaj, construcţii speciale şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.21, jud. Braşov 14.152,50
  7. Vila "PAJURA" cu bar, popicarie, centrala termica şi terenul aferent din Poiana Braşov, jud. Braşov 6.176,00
  8. Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea Zanelor nr.10 Jud. Covasna 17.107,21
  9. Complex Foisor compus din: Palatul Foisor, Casa Veche a Gradinii, Casa Noua a Gradinii, Casa Papusii, sere, casa heliport, anexe şi construcţii speciale, parc şi padure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 165.553,00
  10. Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, terasa, grup gospodăresc (centrala termica, spalatorie, ateliere corp E, construcţii speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova 10.859,51
  11. Hotel Economat, Vila 2 şi 3, depozit alimentar, clădire brutarie şi terenul aferent, din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 26.870,64
  12. Vila nr. 1 Economat -clădire administrativă, dependinţe, construcţii speciale şi terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 32.592,29
  13. Vila "Sipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 2.085,39
  14. Uzina electrica cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 4.240,04
  15. Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 13.038,67
  16. Cabana "Vulparie" cu anexe - grajduri, magazii, construcţii speciale şi terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulparie, jud. Prahova 7.246,59
  17. Teren Poiana Stanii din Poiana Stanii - Sinaia, jud. Prahova 666,00
  18. Braseria "Posada" cu terenul aferent din Posada, jud. Prahova 1.315,57
  19. Casa taraneasca "Posada" cu terenul aferent din Posada, jud. Prahova 10.585,74
  20. Casa de oaspeti Foisor nr.37 cu anexele şi terenul aferent din Tusnad, jud. Harghita 2.914,00
  21. Teren hotel "TANTI" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, jud. Prahova 643,12
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLANESTI
  22. Complex PALAT OLANESTI compus din corp vechi şi nou, cabana, clădire centrala termica, heliport, parc şi terenul aferent din Olanesti, Aleea Salcamilor nr.2, jud. Valcea 107.687,21
  23. Teren castel Savarsin din judeţul Arad 62.435,00
  24. Complex Micesti compus din casa de oaspeti, castel de vânătoare, popicarie, casa taraneasca, bazin de inot şi terenul aferent din Micesti, comuna Maracineni, jud. Arges 131.099,00
  25. Vila Bujoreni cu terasa, spaţii anexe şi terenul aferent din Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, jud. Valcea 26.455,43
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
  26. Complex LOTUS cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi anexele: piscina, baile reci, lac. debarcader, plaja şi terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 134.883,69
  27. Heliport Neptun cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 48.642,19
  28. Imobil Centrul de conferinţe Club Bazin cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 16.627,45
  29. Vila Panseluta cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 12.073,66
  30. Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, jud. Constanta 6.972,18
  31. Complex Doina-hotel, restaurant şi teren aferent din Neptun jud. Constanta 18.597,80
  32. Policlinica Doina cu teren aferent din NEPTUN jud. Constanta 6.627,18
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
  33. Casa de oaspeti cu ferma "BRADET" nr.2, construcţii anexe şi terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr.1, jud. Suceava 175.440,00
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  34. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Vasile Alecsandri nr.8, sector 1 929,00
  35. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Eugen Lovinescu (fosta Emile Zolla) nr. 2A, ap. 1, garaj, sector 1 541,14
  36. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Sos. Kiseleff nr.10, sector 1 7.056,00
  37. Etajul 5 al imobilului situat în Bucureşti, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, sector 1, cu terenul aferent (cota indiviză) 260,00
  38. Cota indiviză de 28,14% din imobilul situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cu terenul aferent 1156,00
  39. Cota indiviză de 57,3% din imobilul situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent 1153,00
  40. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. J.L.Calderon nr.16, sector 2 1.099,00
  41. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Negustori nr. 1B, sector 2 1.049,00
  42. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Negustori nr. 3, sector 2 784,00
  43. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1 8.806,95
  44. Monumentul Eroilor din Parcul Carol, Bucureşti, sector 4 -
  45. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 113, sector 1 26.782,36
  46. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Academiei nr. 32-34, sector 1 7.730,00
  47. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 86, sector 1 3.282,45
  48. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr.92, sector 1 509,65
  49. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 2, sector 1 2.157,62
  50. Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sector 1 1.436,35
  51. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Heleşteului nr. 22, sector 1 405,07
  52. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 12, sector 1 3.668,00
  53. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. dr. Eugen Iosif nr. 20, sector 5 400,21
  54. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Alex. Puskin nr.5, p, ap. 1, sector 1 291,78
  55. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap.1 şi ap.2, sector 1 1.463,80
  56. Imobil şi garaj din Bucureşti, str. Ionescu Gion nr. 13, sector 1 235,00
  57. Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în Bucureşti, strada Batistei nr. 24A, sector 2 983,00
  58. Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, P-ta Victoriei nr. 1, sector 1 7.776,00
  59. Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1 4.825,00
  60. Imobil, situat în Bucureşti, str. G.Clemanceau nr. 7, sector 1 294,00
  61. Imobil, situat în Bucureşti, str. G.Clemanceau nr. 9A, sector 1 302,00
  62. Imobil, P+1, str. D. P. Kiseleff nr. 47, sector 1, Bucureşti 1.402,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF BUCUREŞTI
  63. Palat Primaverii nr. 50 cu clădiri anexe (Club şi spalatorie, cabine poarta şi garaj, depozit) şi terenul aferent din Bucureşti, Bd. Primaverii nr. 50, sector 1 23.261,60
  64. Palat Primaverii - LAC 1 cu anexe şi terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sector 1 42.946,00
  65. Imobile - Casele de oaspeti - LAC 2 şi LAC 3 cu garaje, magazie patinoar, teren tenis şi vestiar, cu terenul aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 24, sector 1 68.985,00
  66. Imobil - Casa de oaspeti - compus din 2 corpuri de clădire şi anexa, cu terenul aferent din Bucureşti, Aleea. Modrogan nr. 1, sector 1 21.119,00
  67. Imobil - Casa de oaspeti - cu terenul aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 18, sector 1 1.406,94
  68. Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov 25.364,20
  69. Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov 12.271,90
  70. Imobil Vila nr. 9 cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov 14.625,70
  71. Imobil Vila nr. 10 cu anexe: CASA TARANEASCA, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov 37.958,10
  72. Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov 27.412,60
  73. Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafaţa construită 1.387,70 mp., sector 1 , Bucureşti 8.404,70
  74. Vila Pangrati, str. Ermil Pangrati nr. 20, sector 1 1.180,13
  75. Vila Pictor G.D. Mirea nr. 4, sector 1 786,10
  76. Imobil,garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, str. Margareta Sterian nr. 7, sector 2 375,08
  77. Imobil Palat Elisabeta -clădire şi construcţii speciale cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, sector 1 Bucureşti 12.977,00
  SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREŞTII NOI"
  78. Imobil Garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Paris nr.11, sector 1 5.150,00
  SUCURSALA "SALA PALATULUI"
  79. Sala Palatului din Bucureşti, str. Ion Campineanu, nr. 28, sector 1 8.955,00
   +  Anexa 4LISTAcuprinzând bunurile imobile din domeniul privatal statului, aflate în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESA TEREN - mp.- TEMEI LEGAL
  1. 2. 3. 4.
  SUCURSALA AGROSILVICA ŞI DE AGREMENT SCROVISTEA
  1. Complex Pacea şi terenul aferent din comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel; restaurant; anexa poarta; casute lemn; spalatorie; depozit produse agricole. 158.030,00 H.G. nr. 445/95
  2. Vila POD - investiţie neterminată cu terenul şi plantaţiile aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov 12.904,00 -"-
  3. Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe gospodăreşti din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov 5.510,00 -"-
  4. Legătură rutiera între palat şi Vila POD, comuna Snagov, jud. Ilfov - -"-
  5. Vila nr.88 şi teren aferent, com. Ciolpani, jud. Ilfov 9.106,00 -"-
  6. Cheu andocare (investiţie în conservare) şi teren aferent din sat. Silistea Snagovului, com. Gruiu, jud. Ilfov 10.145,00 -"-
  7. Teren Complex Pacea, comuna Ciolpani, jud. Ilfov 47.400,00 -"-
  8. Vila "STEAUA" cu terenul aferent 10.161,00 -"-
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
  9. Vilele "Timiş 8" şi "Timiş 14" cu anexele, cantonul şi terenul aferent, inclusiv livada, din Timisul de Jos nr. 26, jud. Braşov 141.352,20 H.G. nr. 567/93
  10. Vila "Redeventa" cu terenul aferent din Predeal, str. Libertăţii nr. 55, jud. Braşov 876,00 H.G. nr. 639/95
  11. Vila "Boicescu" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P. Hasdeu nr. 215 jud. Braşov 717,00 -"-
  12. Teren aferent Vila "Albina" din Predeal, str. Closca nr.8, jud. Braşov 704,00 -"-
  13. Vila "Ghiocelul" cu terenul aferent din Predeal, str. V. Alecsandri nr. 38, jud. Braşov 1.131,00 -"-
  14. Vila "Victoria" - investiţie în curs - şi terenul aferent din Predeal, str. Libertăţii nr. 55, jud. Braşov 889,45 -"-
  15. Vila "Melinte" cu terenul aferent din Predeal, str. N. Balcescu nr. 45, jud. Braşov 833,00 H.G. nr. 639/95
  16. Vila "Sandoza" cu terenul aferent din Predeal, str. Cerna nr. 7, jud. Braşov 1.328,00 -"-
  17. Vila "Nasta" cu terenul aferent din Predeal, str. Titu Maiorescu nr. 4, jud. Braşov 573,00 -"-
  18. Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Closca nr. 9, jud. Braşov 635,00 H.G. nr. 639/95
  19. Vila "Randunica" ap. 2, cu cota de 1/2 din terenul aferent din Predeal, str. N. Balcescu nr. 32, jud. Braşov 1.727,00 H.G. nr. 639/95
  20. Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P. Hasdeu nr. 19, jud. Braşov 462,00 -"-
  21. Vila "Ghica" cu terenul aferent din Predeal, str. Libertăţii nr. 154, jud. Braşov 550,00 H.G. nr. 639/95
  22. Vila "Vânătorul" cu terenul aferent din Predeal, str. N. Balcescu nr. 39, jud. Braşov 1.313,00 -"-
  23. Vila "Crivatul" cu terenul aferent din Predeal, str. Libertăţii nr. 69, jud. Braşov 1.107,00 -"-
  24. Vila "Viforul" cu terenul aferent din Predeal, str. Ghioceilor nr. 1, jud.Braşov 1.028,00 -"-
  25. Hotelul şi restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din Predeal, str. Muncii nr. 10, jud. Braşov 6.922,00 -"-
  26. Grup gospodăresc Pietrosul, str. Postavarului nr. 10, Predeal, jud Braşov 2792,06 H.G. 639/95
  27. Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant şi baza de tratament cu terenul şi anexele aferente, din Covasna, str. Valea Zanelor nr. 10, jud. Covasna 22.832,25 -"-
  28. Complex Parc din Tg. Mures, str. Primăriei nr. 2, jud. Mures, compus din: hotel, restaurant şi terenul aferent 2.841,21 H.G. nr. 64/96
  29. Vila Predeal cu terenul aferent, din Predeal str. M. Saulescu nr. 71, jud. Braşov 240,00 H.G. nr. 1224/01
  30. Minihotel Covasna cu terenul aferent concesionat, din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, jud. Covasna 200,00 -"-
  31. Sediu BA Covasna cu terenul aferent concesionat şi cu centrala termica din Covasna. str. Gh. Doja nr. 2A, jud. Covasna 282,67 -"-
  32. Teren, situat în Poiana Braşov, jud. Braşov 42.975,64 O.G. nr. 61/00
  33. Teren fosta Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Braşov 1.296,60 -"-
  34. Teren de la Vila nr. 2 "Bucegi" cu anexe şi din Cumpatul-Sinaia, str. Cumpatul nr. 30, jud. Prahova 194,27 H.G. nr. 64/96
  35. Vila nr. 7 "Club" (recepţie + cabinet medical + bufet+ staţii radio) cu terenul aferent din Cumpatul-Sinaia, str. Cumpatul nr. 22, jud. Prahova 1.598,34 -"-
  36. Vila nr. 18 -locuinţe personal şi Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere, depozit alimente, carmangerie, garaj şi terenul aferent din Cumpatul-Sinaia, str. Cumpatul nr. 18, jud. Prahova 3.868,79 -"-
  37. Vila nr. 21 "Garofita" cu terenul aferent din Cumpatul-Sinaia, str. Alunis nr. 26, jud. Prahova 1.811,83 H.G. nr. 64/96
  38. Vila nr. 19 "Alunis" cu terenul aferent din Cumpatul-Sinaia, str. Alunis nr. 7, jud. Prahova 1.121,92 -"-
  39. Vila "Victoria" + împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova 1.407,14 -"-
  40. Vilele "Zambila", "Panseluta" şi anexa "Crinul" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 51-53, jud. Prahova 2.933,81 -"-
  41. Popicarie Furnica (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova 1.149,88 -"-
  42. Cabana "Furnica" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova 1.602,15 -"-
  43. Teren-parc (Vila Bujorul) din Cumpatul-Sinaia, str. Alunis, jud. Prahova 319,38 -"-
  44. Teren (Vila Craita) din Cumpatul-Sinaia, str. Alunis, jud. Prahova 772,49 -"-
  45. Teren (Vila Lamaita) din Cumpatul-Sinaia, str. Alunis, jud. Prahova 39,33 -"-
  46. Terasa "Cumpatu" din Cumpatu-Sinaia, str. Cumpatu nr. 24-26, jud. Prahova - H.G. nr. 64/96
  47. Teren de la Restaurantul Vânătorul-Cumpatu, Sinaia 491,13
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLANESTI
  48. Complex motel "Banatul" - Corpurile A şi B şi restaurant - cu terenul aferent din Timişoara, str. Dorobantilor nr. 94, jud. Timiş 49.588,00 H.G. nr. 639/95 repu- blicat
  49. Vila "Belvedere" - Corpurile A şi B - cu anexele şi terenul aferent din Baile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hateg nr. 7, jud. Caras Severin 3.273,20 -"-
  50. Complexul "Rojiştea" cu anexele (canton silvic şi casa incubaţie) şi terenul aferent din Bratovoiesti, jud. Dolj 144.589,52 -"-
  51. Complex Cindrelul cu teren aferent din Paltinis, jud. Sibiu 1.211,00
  52. Spaţiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuinţe, str. Iulius Cezar, nr. 3, p+1, Drobeta Tr. Severin - H.G. nr. 1224/01
  53. Investiţii în curs, finisaje cea. 35%, clădire 2S+P+M+5, Calea Dumbravii nr. 17, jud. Sibiu, teren concesionat din care: 765mp concesionat exclusiv şi 749 mp concesiune indiviză. 1.514,00 -"-
  54. Parter preluat din clădire S+p+1, str. N. Balcescu nr. 4, Orastie, jud. Hunedoara 34,20 -"-
  55. Teren, str, G-ral Praporgescu nr. 17, Rm. Valcea, jud. Valcea 1.186,03 -"-
  56. Hotel Bradet, com. Bradulet, jud. Arges, Centrul de perfecţionare-complex hotelier-investiţie în curs de definitivare 1.528,00 O.G. nr. 61/00
  57. Teren Dr. Turnu Severin, str. Republicii nr. 79, jud. Mehedinti 211,00 H.G. nr. 945/95
  58. Anexe (boxe) din Complexul Palat Olanesti, localitatea Olanesti, jud. Valcea -
  59. Centrala termica-sera din Complexul Palat Olanesti, localitatea Olanesti, jud. Valcea -
  60. Grajd bovine din Complexul Palat Olanesti, localitatea Olanesti, jud. Valcea -
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
  61. Pepiniera din Eforie Nord Jud. Constanta 8.710,04 H.G. nr. 639/95 repu- blicat
  62. Complex restaurant "Dunarea" împreună cu Hotel şi bar "Dacia" şi terenul aferent construcţiilor, inel. Teren tenis de camp din Neptun-Olimp, jud. Constanta 21.796,08 H.G. nr. 567/93, repu- blicata
  63. Vila "Marul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 4.163,40 -"-
  64. Vila nr. 1 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 1.469,54 -"-
  65. Vila nr. 4 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 2.177,02 H.G. nr. 596/96
  66. Vila nr. 5 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 2.729,40 -"-
  67. Sere şi rasadnita cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 4.384,69 H.G. nr. 567/93, repu- blicata
  68. Vila "Ciresul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp jud. Constanta 4.840,85 -"-
  69. Grup gospodăresc din zona II cu Cămin cazare, Spalatorie şi braseria "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanta 9.363,33 -"-
  70. Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 609,76 -"-
  71. Vila "Parul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 4.815,09 -"-
  72. Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 5.413,74 -"-
  73. Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 3.946,65 -"-
  74. Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 7.313,04 -"-
  75. Vilele "Crinul" şi "Salcia" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 3.562,47 -"-
  76. Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 4.981,39 -"-
  77. Hotel şi restaurant "Arad" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta. 7.594,57 H.G. nr. 596/96
  78. Teren de tenis şi teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), jud. Constanta 15.212,17 -"-
  79. Vila Egreta, Mamaia, jud. Constanta 354,00 O.G. nr. 61/00
  80. Vila Cerna, Mamaia Jud. Constanta 354,00 -"-
  81. Restaurant Ambasador cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanta 8.299,64 H.G. nr. 596/96
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
  82. Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 16, jud. Cluj 1.098,00 H.G. nr. 445/95
  83. Casa de oaspeti cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 21, jud. Cluj 1.350,00 -"-
  84. Casa de oaspeti cu terenul aferent din Cluj-Napoca. str. Pavlov nr. 23, jud. Cluj 597,60 H.G. nr. 445/95
  85. Casa de oaspeti cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 25, jud. Cluj 1.422,00 -"-
  86. Casa de oaspeti cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 27, jud. Cluj 1.965,30 -"-
  87. Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 54-56, jud. Cluj 2.470,00 -"-
  88. Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din: O.. clădire garaj şi atelier auto O.. clădire birouri str. Dorobantilor nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj 4.137,00 H.G. nr. 445/95
  89. Secţia de exploatare turba, cu terenul aferent, compusa din: O.. incinta: clădire birouri şi grup social, soproane prelucrare turba; b) sopron prelucrare turba intern din localitatea Calatele, jud. Cluj 7.167,60 2.625,58 -"-
  90. Teren agricol - tarlaua Ploton, com. Apahida, jud. Cluj 210.000,00 -"-
  91. Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, str. Libertăţii nr. 1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din: - Pensiune agroturistica - grup social - atelier preparate carne - atelier pentru lactate - bloc cu 12 apartamente - grajd taurine nr. 1 - grajd taurine nr. 2 - grajd taurine nr. 3 - grajd taurine nr. 4 - hala creştere pui - grajd comun - grajd pentru porcine la ingrasat - grajd maternitate scroafe + tineret - tabara vara pentru porcine - magazie cereale - bucatarie furaje - filtru sanitar - magazie cereale 1000 t - centrala termica - fanar - patule pentru porumb - siloz suprafaţa 2000 mp - patule pentru porumb circulare - remize maşini + tractoare - atelier mecanic - sopron îngrăşăminte chimice 50.501,00 H.G. nr. 445/95
  92. Ferma ovine Buduştău, cu teren aferent, compusa din: - locuinta personal - saivan ovine - fanar - siloz 2 celule, din localitatea Buduştău, jud. Cluj 11.888,00 -"-
  93. Teren agricol în tarlaua Buduştău, com. Apahida jud. Cluj 200.000,00 H.G. nr. 445/95
  94. Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din: a) incinta: grup social, saivan de oi, grajd animale, distileri, fanar, siloz fructe; b) casa oaspeti; c) amenajare pomicola în suprafaţa de 952.208,10 mp. Din care 590.200 mp la acţionari; din localitatea Huedin, jud. Cluj 19.845,92 245,98 952.208,10 -"-
  95. Sector piscicol Campenesti compus din: a) incinta; b) amenajare piscicolă, în suprafaţa de 1.257.611 mp, din care 331.200 mp la persoane fizice - acţionari din localitatea Campenesti, jud. Cluj 2.389,00 1257611,00 H.G. nr. 445/95
  96. Str. Pata nr. 24, ap. 25, sc. 3 - parter (3 cam.) Cluj, jud. Cluj 32,38 H.G. nr. 1224/01
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
  97. Hotelul şi restaurantul "Suceava" cu construcţiile anexe şi terenul aferent din Municipiul Suceava, din str. Vasile Bumbac nr. 4-8, jud. Suceava 5.021,00 H.G. nr. 445/95
  98. Ferma Bradet nr. 1 formată din clădire birouri şi magazii, hala de preparare, beci fructe şi legume, cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1, jud. Suceava 97.992,00 -"-
  99. Casa de oaspeti "Sucevita" formată din 2 corpuri de clădire (casa taraneasca nr. 1 şi nr. 2) cu anexa gospodareasca şi terenul aferent din com. Sucevita, jud. Suceava 404,00 -"-
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  100. Bd. N. Balcescu nr. 21, sector 1 1.195,00 H.G. nr. 567/ 1993
  101. Str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1 1.210,00 -"-
  102. Bd. Elisabeta parţial nr. 1-9 (fost Republicii nr. 10-12), sector 1 1349,00 -"-
  103. Str. Matei Millo nr. 7, sector 1 517,00 -"-
  104. Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1 1.815,62 -"-
  105. Piaţa Amzei nr. 6, sector 1 454,00 -"-
  106. Bd. Dacia nr. 59, sector 1 (fost nr. 13) 414,00 -"-
  107. Calea Victoriei nr. 216, sector 1 1.050,00 -"-
  108. Str. Constantin Mille nr. 17, sector 1 738,00 -"-
  109. Str. Luigi Cazzavillan nr. 19, sector 1 738,00 -"-
  110. Str. Luigi Cazzavillan nr. 16, corp A+B, sector 1 944,00 -"-
  111. Str. Transilvaniei nr. 2, sector 1 582,00 -"-
  112. Calea Dorobantilor nr. 129, sector 1 902,00 -"-
  113. Str. Licurg nr. 2 (garaj), sector 2 280,00 -"-
  114. Splaiul Independentei nr. 202 A, sector 6 9.609,00 H.G. nr. 567/ 1993
  115. Str. Banu Manta nr. 25, sector 1 523,00 -"-
  116. Str. Brezoianu Ion nr. 35, sector 1 150,00 -"-
  117. Str. Atena nr. 11, sector 1 820,00 -"-
  118. Str. G. Clemenceau nr. 5, sector 1 532,00 -"-
  119. Str. G. Clemenceau nr. 9 B, sector 1 86,00 -"-
  120. Str. Matei Millo nr. 13, sector 5 1.361,00 -"-
  121. Piaţa Walter Maracineanu nr. 1-3, sector 1 4.177,00 -"-
  122. Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, sector 1 parţial 2190,00 -"-
  123. Bd. Nicolae Balcescu nr. 22, sector 1 - parţial 409.59 -"-
  124. Bd. Regina Elisabeta nr. 3 (fost Republicii nr. 16), sector 3 1031,00 -"-
  125. Bd. Carol I nr. 12 (fost Republicii nr. 32), sector 3 1.734,00 -"-
  126. Str. Lipscani nr. 19, sector 3 1804,00 -"-
  127. Piaţa Rosetti nr. 4, sector 2 603,00 -"-
  128. Str. Campineanu nr. 3-5, sector 1 1.750,00 -"-
  129. Str. Academiei nr. 39-41 (garaj), sector 1 130,00 -"-
  130. Str. Constantin Mille nr. 12, sector 1 591,00 -"-
  131. Bd. Nicolae Balcescu nr. 17-19, sector 1 1.414,00 -"-
  132. Str. C. Sandu Aldea nr.14A, et.1, ap. 2, sector 1 65,00 H.G. nr. 39/1996
  133. Str. C. Sandu Aldea nr. 67 şi garaj, sector 1 485,38 H.G. nr. 39/1996
  134. Str. C. Sandu Aldea nr. 69, parter, ap. 1, sector 1 200,46 -"-
  135. Str. Armindenului nr. 3, Corp A şi Corp B (garaj), sector 1 524,26 -"-
  136. Str. Arcului nr. 14, et. 2, ap. 10, sector 2 31,38 -"-
  137. Str. Tudor Arghezi nr. 32, et. 2, ap. 14, sector 2 13,85 -"-
  138. Str. Atena nr. 7, et. 3, ap. 5, sector 1 48,30 -"-
  139. Bd. Aviatorilor nr. 35, et. ap. 3, sector 1, garaj 84,25 -"-
  140. Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sector 1 351,01 -"-
  141. Bd. Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1, sector 1 971,78 -"-
  142. Bd. Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2, sector 1 -"-
  143. Str. Amiral C. Balescu nr. 19, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 1290,13 -"-
  144. Str. Braziliei nr. 1-3, sc. B, et. 2, ap. 20, sector 1 7,28 -"-
  145. Str. Bruxelles nr. 3, Corp A, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 69,46 -"-
  146. Str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sector 1 95,88 -"-
  147. Str. Bitolia nr. 19, et. 2, ap. 3, sector 1 38,25 -"-
  148. Str. Bitolia nr. 30, et. 1, ap. 2 şi camera de servici sector 1 , 39,90 -"-
  149. Str. Bitolia nr. 38, parter, ap. 1 sector 1 162,00 -"-
  150. Str. Bitolia nr. 51, parter, ap. 1, sector 1 65,28 -"-
  151. Str. Brezoianu Ion nr. 29B, et. 2, ap. 25, sector 1 4,81 -"-
  152. Str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sector 1 12,30 -"-
  153. Str. Poenaru Bordea nr. 6, et. 6, ap. 20, sector 4 5,41 -"-
  154. Str. Radu Boiangiu nr. 15-17, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 9,67 -"-
  155. Str. Victor Babes nr. 3, et. 1, ap. 2, sector 5 129,09 -"-
  156. Str. Căderea Bastiliei nr. 7, et. 2, ap. 9, sector 1 15,83 -"-
  157. Bd. N. Balcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sector 1 8,40 -"-
  158. Bd. N. Balcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sector 1 9,30 H.G. nr. 39/1996
  159. Str. Crangului nr. 1, etaj 1, ap. 2 şi garaj, sector 1 222,66 H.G. nr. 39/1996
  160. Str. Crangului nr. 6, Corp B şi garaj, sector 1 232,00 -"-
  161. Str. Crangului nr. 11A, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 530,76 -"-
  162. Str. Crangului nr. 11A, et. 1, ap. 2, sector 1
  163. Str. Crangului nr. 14, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 117,82 -"-
  164. Str. Crangului nr. 17 şi garaj, sector 1 301,18 -"-
  165. Str. Clucerului nr. 62-66, sc. C, parter, ap. 14, sector 1 7,28 -"-
  166. Str. Ion Cantacuzino nr. 4, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 554,80 -"-
  167. Str. J.L. Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10, sector 2 19,31 -"-
  168. Str. Drobeta nr. 1 9A, et. 1, ap. 3, sector 2 3,28 -"-
  169. Str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, sector 1 6,32 -"-
  170. Str. George Enescu nr. 9, et. 2, ap. 20, sector 1 8,37 -"-
  171. Str. Frumoasa nr. 36, parter, ap. 1, sector 1 236,00 -"-
  172. Str. Finlanda nr. 6, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 127,00 -"-
  173. Str. Heleşteului nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 1 58,08 -"-
  174. Str. Heleşteului nr. 26 şi garaj, sector 1 333,08 -"-
  175. Teren, str. Herastrau nr. 4 şi garaj, sector 1 307,16 -"-
  176. Str. Herastrau nr. 37, ap. 1 şi garaj, sector 1 291,00 H.G. nr. 39/1996
  177. Str. Herastrau nr. 37, ap. 2 şi garaj, sector 1 -"-
  178. Str. Herastrau nr. 40, sector 1 244,58 -"-
  179. Într. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic. Ionescu) nr. 11 şi garaj, s. 1 318,39 -"-
  180. Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 şi garaj, sector 1 596,27 -"-
  181. Str. av. Teodor Iliescu nr. 44, parter, ap. 1 şi garaj sector 1 189,10 -"-
  182. Str. av. Teodor Iliescu nr.72, parter, ap. 1, sector 1 113,73 -"-
  183. Sos. Kiseleff nr. 20, et. 1, ap. 4, sector 1 4086,91 -"-
  184. Sos. Kiseleff nr. 20, et. 2, ap. 5, sector 1 -"-
  185. Sos. Kiseleff nr. 22, parter, ap. 1, sector 1 6582,95 -"-
  186. Sos. Kiseleff nr. 22, et. 2, ap. 6, sector 1 -"-
  187. Sos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 1, sector 1 -"-
  188. Sos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sector 1 -"-
  189. Sos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sector 1 314,54 -"-
  190. Sos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sector 1 -"-
  191. Sos. Kiseleff nr. 24, Corp A5 ap. 1, sector 1 -"-
  192. Sos. Kiseleff nr. 24, Corp B, ap. 2, s. 1 -"-
  193. Str. C-ţin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, s. 4 10,75 -"-
  194. Bd. Regina Elisabeta nr. 25; et. 6, ap. 30, sector 1 92,60 -"-
  195. Str. Luterana nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, sector 1 4,15 -"-
  196. Str. lt Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sector 1 8,20 -"-
  197. Str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sector 1 31,01 -"-
  198. Str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi garaj, sector 5 434,85 -"-
  199. Str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sector 5 H.G. nr. 39/1996
  200. Str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 3, ap. 18 şi garaj, sector 1 8,42
  201. Str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sector 1 H.G. nr. 39/1996
  202. Str. Maxim Gorki nr. 24, parter, ap. 1, sector 1 129,90 H.G. nr. 39/1996
  203. Str. dr. Gr. Mora nr. 13, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 238,58 -"-
  204. Str. Spataru N. Milescu nr. 65 şi garaj, sector 2 193,28 -"-
  205. Bd. Marasti nr. 49, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 69,00 -"-
  206. Bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 64, bl. 41, et. 2, ap. 8, sector 1 55,68 -"-
  207. Str. arh. I. Mincu nr. 29 bis, et. 2, ap. 3, sector 1 9,91 -"-
  208. Str. It. Victor Manu 73 bis, parter, ap. 1, sector 2 369,39 -"-
  209. Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 12-14, et. 4, ap. 8, sector 1 16,20 -"-
  210. Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 24, et. 6, ap. 10, sector 1 12,28 -"-
  211. Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sector 1 1,02 -"-
  212. Str. Oslo nr. 8, et. 1, ap. 2 şi garaj, sector 1 21,23 -"-
  213. Str. Pictor I. Negulici nr. 11, parter, ap.2 şi garaj, sector 1 1,15 -"-
  214. Str. Pictor I. Negulici nr. 20 şi garaj, sector 1 341,45 -"-
  215. Str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2 353,41 -"-
  216. Str. Pictor I. Negulici nr. 42, et. 1, ap. 3, sector 1 53,56 -"-
  217. Str. It.av. Şerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sector 1 102,23 -"-
  218. Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, ap. 16, sector 1 29,16 -"-
  219. Bd. Primaverii nr. 49, et. 1, ap. 2, sector 1 42,23 -"-
  220. Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sector 2 51,67 -"-
  221. Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sector 2 140,38 -"-
  222. Str. cpt. Gr. Preotescu nr. 29, parter, ap. 2 şi garaj sector 4 40,70 -"-
  223. Str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sector 2 15,65 -"-
  224. Str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sector 1 70,71 -"-
  225. Str. ing. Ermil Pangratti nr. 21, parter, ap. 1, garaj sector 1 352,55 -"-
  226. Str. ing. Ermil Pangratti nr. 25, et. 1 , ap. 2, sector 1 142,18 -"-
  227. Str. Alex. Philippide nr. 12, et. 1, ap. 2 şi garaj (Sf.Spiridon nr.4) sector 2 18,92 22,12 -"-
  228. Bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sc. 2 1,76 -"-
  229. Piaţa Amzei nr. 15, et. 1, ap. 1, sector 1 3,63 -"-
  230. Str. Washington (fosta Rozelor) nr. 13, et. 2, ap. 6, sector 1 30,81 -"-
  231. Str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sector 2 22,70 -"-
  232. Str. av. St. Sanatescu nr. 8, parter, ap. 1, garaj, sector 1 164,76 -"-
  233. Str. av. Gh. Stalpeanu nr. 11, bl. 8, et. 2, ap. 12 şi garaj, sector 1 18,20 -"-
  234. Str. Spatarului nr. 32, et. 2, ap. 6, sector 2 6,82 -"-
  235. Str. It. av. Iuliu Tetrat nr. 14, et. 1, ap. 2, sector 1 33,56 -"-
  236. Str. It. av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 şi garaj, sector 1 290,00 -"-
  237. Str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, parter, ap. 1, sector 1 778,28 -"-
  238. Str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, et. 1, ap. 2 şi garaj, sector 1 -"-
  239. Str. Ivan Turgheniev nr. 6, parter, ap. 1, inel. 1/2 din garaj, sector 1 279,30 -"-
  240. Str. Muzeul Zambaccian nr. 27. parter, ap. 1, sector 1 185,81 -"-
  241. Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sector 1 255,72 -"-
  242. Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 51 şi garaj, sector 1 482,00 -"-
  243. Str. Sipotul Fantanilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sector 1 8,00 -"-
  244. Str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 şi garaj, sector 1 20,70 -"-
  245. Str. Emanuel Porumbaru nr. 41A, parter, ap. 1, sector 1 90,22 H.G. nr. 39/1996
  246. Str. C-ţin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sector 1 1677,59 -"-
  247. Str. C-ţin Prezan nr. 4, ap. 1, et. 1, sector 1 1268,88 Ord.SGG nr.530/ 1996
  248. Str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, Sector 2 11,50 H.G. nr. 214/01
  249. Str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sector 2 11,50 -"-
  250. Str. Valeriu Braniste nr. 56, ap. 1a, sector 3 36,56 H.G. nr. 11/95
  251. Teren Str. Baiculesti nr. 1, sector 1 1.451,00 H.G. nr. 567/93
  252. Teren Str. Smardan nr. 5, sector 3 1.092,00 -"-
  253. Teren Calea Victoriei nr. 109, sector 1 1.076,00 -"-
  254. Teren Bd. Dacia nr. 30, sector 1 1.017,00 -"-
  255. Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, sector 1 82,00 480,00 -"-
  256. Teren Str. Ion Ghica nr. 13, sector 3 1.419,00 -"-
  257. Teren Str. Doamnei nr. 2, sector 3 1.492,00 -"-
  258. Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sector 3 1.284,00 -"-
  259. Teren Calea Moşilor nr. 128 1.986,00 -"-
  260. Str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 5 - D.C. nr. 957/95
  261. Depozite şi ateliere cu terenul aferent din str. Fabrica de Glucoza nr. 3-5, sector 2, Bucureşti 2.623,00 H.G. nr. 567/93
  262. Teren situat în str. Sofia nr. 18, sector 1, Bucureşti 24,00 -"-
  263. Teren, situat în str. dr. Draghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sector 1, Bucureşti 100,00 -"-
  264. Teren situat în str. Progresului nr. 13, ap. 7, etaj 3, sector 1, Bucureşti 14,50 -"-
  265. Teren situat în Bd. Pache Protopopescu nr. 1, etaj 2, ap. 6, sector 2, Bucureşti 20,25 -"-
  266. Teren situat în str. dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sector 5, Bucureşti 12,00 -"-
  267. Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1 sector 1, Bucureşti 46,60 -"-
  268. Teren situat în str. Obedenaru nr. 19, etaj 2, ap. 3, sector 2, Bucureşti 100,00 -"-
  269. Teren situat în str. Braziliei nr. 7, etaj 1, ap.2, sector 1, Bucureşti 50,00 -"-
  270. Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sector 1, Bucureşti 13,00 -"-
  271. Teren situat în str. Fluierului nr. 17D, parter, ap.1, sector 2, Bucureşti 57,00 -"-
  272. Teren situat în str. dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2 sector 1, Bucureşti 130,00 -"-
  273. Teren situat în str. Amiral Balescu nr. 29, et. 1, ap. 3. sector 1, Bucureşti 20,00 -"-
  274. Teren situat în str. Costache Negri nr. 10 bis, parter, ap. 2, sector 1, Bucureşti 30,00 -"-
  275. Teren situat în str. Sandu Aldea nr. 19, et. 1, ap. 3, sector 1, Bucureşti 120,00 -"-
  276. Aleea Alexandru nr. 12, Sector 1 627,40 H.G. 214/01
  277. Cota indiviză teren situat în str. Andrei Muresan nr. 29, et. 1, ap. 2, sector 1 , Bucureşti 38,00 H.G. nr. 567/93
  278. Teren curte situat în str. Moliere nr. 3-5, parter, ap. 1, sector 1, Bucureşti 336,00 -"-
  279. Teren curte situat în str. Moliere nr. 3-5, ap. 2, et. 1, sector 1, Bucureşti 168,00 -"-
  280. Teren curte situat în str. Moliere nr. 3-5, ap. 3, et. 2, sector 1, Bucureşti 296,00 -"-
  281. Str. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sector 1 10,86 -"-
  282. Str. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sector 1 13,78 -"-
  283. Str. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 57, sector 1 10.86 -"-
  284. Str. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 59, sector 1 13,78 -"-
  285. Str. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sector 1 13,78 -"-
  286. Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sector 2 17,88 -"-
  287. Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sector 2 25,61 -"-
  288. Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sector 2 20,12 -"-
  289. Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sector 2 20,12 -"-
  290. Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap.32, sector 2 18,12 -"-
  291. Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sector 2 25,22 -"-
  292. Str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sector 1 9,00 -"-
  293. Str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sector 1 8,97 -"-
  294. Str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sector 1 10,85 -"-
  295. Str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sector 1 10,85 -"-
  296. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, sector 2 6,48 -"-
  297. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, ap. 49, sector 2 8,23 -"-
  298. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, ap. 52, sector 2 6,28 -"-
  299. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, ap. 57, sector 2 8,23 -"-
  300. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 61, sector 2 8,23 -"-
  301. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 62, sector 2 6,63 -"-
  302. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 64, sector 2 6,28 -"-
  303. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, ap. 67, sector 2 6,69 -"-
  304. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 70, sector 2 6,63 -"-
  305. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 71, sector 2 6,65 -"-
  306. Str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 72, sector 2 6,28 -"-
  307. Str. Avram Iancu nr. 8, sector 2 657,00 -"-
  308. Str. g-ral Ion Florescu nr. 1, sector 3 228,90 -"-
  309. Str. dr. Grigore Mora nr. 39, sector 1 526,20 -"-
  310. Str. Alex. Philippide nr. 15, sector 2 281,26 -"-
  311. Str. Romulus nr. 4, sector 2 591,30 -"-
  312. Str. Romulus nr. 6, sector 2 689,00 -"-
  313. Str. Sf. Spiridon nr. 10, sector 5 336,52 -"-
  314. Str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sector 1 493,24 -"-
  315. Str. prof. Zossima Demarat nr. 8, sector 435,30 -"-
  316. Str. Praga nr. 2, ap. 1, parter, sector 1, cu terenul aferent 855,96 H.G. nr. 567/93
  317. Aleea Alexandru nr. 44, et. 1, ap. 2, garaj, cu terenul aferent, sector 1 287,07 -"-
  318. Str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sector 1 103,97 H.G. nr. 567/93
  319. Str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sector 3 11,00 O.G. 61/00
  320. Str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sector 3 10,00 -"-
  321. Str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, ap. 10, sector 3 10,00 -"-
  322. Str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sector 3 10,00 -"-
  323. Str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sector 3 7,00 -"-
  324. Clădire, birouri şi ateliere cu terenul aferent, str. Maguricea nr. 3-5, sector 1 525,10 D.T. nr. 104/01
  325. Str. Smardan nr. 3, sector 3 880,00 Lege nr. 122/01
  326. Str. Traian nr. 98, bl. L12 B, (cota indiviză), sector 3 55,13 Lege nr. 122/01
  327. Str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, (cota indiviză) sector 3 32,89 Lege nr. 122/01
  328. Str. M. Basarab nr. 73, bl. L 113A, (cota indiviză) sector 3 99,69 -"-
  329. Calea Grivitei nr. 140, sector 1 (hotel Dunarea) 595,00 -"-
  330. Calea Grivitei nr. 140, sector 1 (bloc Sora) 223,00 -"-
  331. Str. N. Racota nr. 16-18, et. 4, ap. 10, sector 1 21,75 H.G. nr. 1173/01
  332. Bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9, sector 1 11,75 H.G. nr. 172/02
  333. Bd. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 12, sector 1 15,02 H.G. nr. 172/02
  334 Bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15, sector 1 12,12 H.G. nr. 172/02
  335. Str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3 Sector 2, Bucureşti 26,78 H.G. nr. 172/02
  336. Str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4 Sector 2, Bucureşti 37,43 H.G. nr. 172/02
  337. Str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7 Sector 2, Bucureşti 34,96 H.G. nr. 172/02
  338. Str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3 Sector 2, Bucureşti 32,39 H.G. nr. 172/02
  339. Str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10 Sector 2, Bucureşti 42,16 H.G. nr. 172/02
  340. Str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4 Sector 2, Bucureşti 54,40 H.G. nr. 172/02
  341. Str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14 Sector 2, Bucureşti 73,81 H.G. nr. 172/02
  342. Str. M. Eminescu nr. 50-54, et. 5, ap. 12 Sector 2, Bucureşti 78,75 H.G. nr. 172/02
  343. Str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 13 Sector 2, Bucureşti 88,75 H.G. nr. 172/02
  344. Str. M. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 9, Sector 2, Bucureşti 76,98 H.G. nr. 172/02
  345. Imobil + garaj, Aleea Alexandru nr. 40, sector 1, Bucureşti 684,33 O.U.G. nr. 32/02
  346. Teren, str. Armindenului nr. 8-10, sector 1 Bucureşti 550,00 -"-
  347. Imobil, str. Aviatorilor nr. 50A, sector 1 Bucureşti 1.043,99 -"-
  348. Teren, Calea Floreasca nr. 202, sector 1, Bucureşti 3.995,00 -"-
  349. Imobil, str. Campineanu nr. 20, sector 1 Bucureşti 871,00 H.G. nr. 567/93
  350. Imobil, str. Campineanu nr. 16, sector 1, Bucureşti 245,85 -"-
  351. Imobil, str. B. Delavrancea nr.12, sector 1, Bucureşti 602,52 -"-
  352. Teren, str. B. Delavrancea nr.12A, sector 1, Bucureşti 629,40 -"-
  353. Imobil, Calea Dorobantilor nr. 87, sector 1, Bucureşti - -"-
  354. Imobil, Str. M. Eminescu nr. 102-104, sector 2, Bucureşti 1.028,20 -"-
  355. Teren, D. P. Kiseleff nr. 17-17B, sector 1, Bucureşti 4.255,66 -"-
  356. Imobil, str. P.D. Kiseleff nr. 55, vila 9, parter, ap. 2, sector 1, Bucureşti 934,00 H.G. nr. 214/01
  357. Imobil, str. Marasti nr. 4, parter, ap. 1, sector 1, Bucureşti 111,98 -"-
  358. Imobil, str. Marasti nr. 4, et. 2, ap. 3, sector 1, Bucureşti 108,14 -"-
  359. Imobil, Calea Victoriei nr. 91-93, sc. B, et. 4, ap. 14, sector 1, Bucureşti 610,07 -"-
  360. Imobil, str. Argentina nr. 33, ap. 1, parter, sector, Bucureşti 108,60 H.G. nr. 462/01
  361. Teren, M. Gorki nr. 36, sector 1, Bucureşti 370,00 O.U.G. nr. 32/02
  362. Imobil, str. Mircea Voda nr. 47, sector 3, Bucureşti 480,00 -"-
  363. Teren, Bd. Primaverii nr. 30, sector 1, Bucureşti 781,60 -"-
  364. Imobil, Bd. Primaverii nr. 22, sector 1, Bucureşti 764,71 -"-
  365. Imobil, Bd. Primaverii nr. 48A, sector 1, Bucureşti 1.428,56 -"-
  366. Imobil, Bd. Primaverii nr.11, ap.1, sector 1, Bucurest 243,49 H.G. nr. 39/96
  367. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Pictor D. Rosenthal nr. 13, sector 1, Bucureşti 434,86 -"-
  368. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 25, sector 1, Bucureşti 481,70 -"-
  369. Imobil, str. N. Balcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sector 1 Bucureşti 9,01 H.G. nr. 214/01
  370. Imobil, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sector 2, Bucureşti 45,99 H.G. nr. 214/01
  371. Imobil, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap.8, sector 2, Bucureşti 35,33 H.G. nr. 214/01
  372. Imobil, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sector 2, Bucureşti 39,89 H.G. nr. 172/02
  373. Cota indiviză de 88,15% din imobilul situat în Bucureşti, str. Blanari nr. 18, sector 3, cu terenul aferent 631,00 H.G. nr. 567/93
  374. Imobil (corp A+B) cu terenul aferent din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sector 6, Bucureşti 5.349,58 -"-
  375. Cota indiviză de 72% din imobilul Casa Presei- corpurile B,C,D şi garaj expediţie- P-ta Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucureşti 19.850,00 H.G. nr. 567/93
  376. Teren, situat în Bucureşti, str. Ţărmului nr. 1, sector 1, Bucureşti 23.621,00 H.G. nr. 64/96
  377. Imobil şi garaj, str. M. Gorki nr. 26, sector 1 Bucureşti 1.300,34 H.G. nr. 567/93
  378. Imobil +garaj, str. Şcoala Floreasca nr. 9-11, sector 1, Bucureşti 1.517,38 O.U.G. nr. 32/02
  379. Imobil+garaj str. Aldea Sandu nr. 22 sector 1 Bucureşti 460,20 -"-
  380. Imobil str Aldea Sandu nr. 56, sector 1 Bucureşti 480,00 -"-
  381. Imobil str Alecsandri nr. 5 sector 1 Bucureşti 186,00 -"-
  382. Imobil str Alex. Petofi nr. 47 sector 1 Bucureşti 208,30 -"-
  383. Imobil str Alexandrescu nr. 86 sector 1 Bucureşti 1.592,00 -"-
  384. Imobil+garaj str Alexandru nr. 1 sector 1 Bucureşti 3.270,00 -"-
  385. Imobil str Alexandru nr. 3-5, corp A,B sector 1 Bucureşti 1.405,00 -"-
  386. Imobil str Alexandru nr. 37 sector 1 Bucureşti 1.350,00 -"-
  387. Imobil str Alexandru nr. 41 sector 1 Bucureşti 554,00 -"-
  388. Apartament str Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18 sector 2 Bucureşti 11,51 -"-
  389. Imobil+garaj str Arghezi nr. 7 sector 2 Bucureşti 1.019,09 -"-
  390. Imobil+garaj str Arghezi nr. 9 sector 2 Bucureşti 2.074,75 -"-
  391. Imobil str Armasului nr. 14 sector 1 Bucureşti 802,00 -"-
  392. Imobil str Armasului nr. 4 sector 1 Bucureşti 203,61 -"-
  393. Imobil+garaj str Armeneasca nr. 35 sector 2 Bucureşti 765,90 -"-
  394. Imobil str Armindenului nr. 12 sector 1 Bucureşti 980,00 -"-
  395. Imobil str Atena nr. 12, corp A,B sector Bucureşti 624,90 -"-
  396. Imobil str Atena nr. 18 sector 1 Bucureşti 400,00 -"-
  397. Imobil str Atena nr. 20 sector 1 Bucureşti 632,20 -"-
  398. Imobil+garaj str Atena nr. 2bis sector 1 Bucureşti 373,82 -"-
  399. Imobil+garaj str Aviatorilor nr. 50 sector 1 Bucureşti 568,01 -"-
  400. Imobil+garaj str Aviatorilor nr. 72 sector 1 Bucureşti 540,00 -"-
  401. Imobil str Aviatorilor nr. 88 sector 1 Bucureşti 1.169,00 -"-
  402. Imobil+garaj str Aviatorilor nr. 9 sector 1 Bucureşti 432,00 -"-
  403. Apartament str Balcescu nr. 16, ap. 5 sector 1 Bucureşti 20,35 -"-
  404. Spaţiu comercial str Balcescu nr. 22 sector 1 Bucureşti 102,40 -"-
  405. Imobil str Balcescu nr. 26 sector 1 Bucureşti 591,40 -"-
  406. Imobil str Batistei nr. 13 sector 1 Bucureşti 1.710,00 -"-
  407. Imobil+garaj str Batistei nr. 39 sector 1 Bucureşti 1.264,40 -"-
  408. Imobil+garaj str Belgrad nr. 8 sector 1 Bucureşti 371,20 -"-_
  409. Spaţiu comercial str Biserica Amzei nr. 29 sector 1 Bucureşti 38,25 -"-
  410. Imobil str Bitolia nr. 5 sector 1 Bucureşti 368,00 -"-
  411. Imobil+garaj str Bitolia nr. 7-9 sector 1 Bucureşti 799,00 -"-
  412. Imobil str Bratianu Gh. Nr. 28 sector 1 Bucureşti 501,45 -"-
  413. Imobil str Bratianu Gh. Nr. 7 sector 1 Bucureşti 413,00 -"-
  414. Imobil str Bucureşti-Ploiesti nr. 5 sector 1 Bucureşti 10.450,00 -"-
  415. Imobil+garaj str Burghelea nr. 1 sector 2 Bucureşti 753,00 -"-
  416. Imobil+garaj str Burghelea nr. 3 sector 2 Bucureşti 1.019,00 -"-
  417. Imobil+garaj str Calarasilor nr. 79, bl. 3 sector 3 Bucureşti 609,95 -"-
  418. Imobil str Calderon J. L. nr. 46 sector 2 Bucureşti 970,45 -"-
  419. Imobil str Calderon J. L. nr. 48 sector 2 Bucureşti 543,00 -"-
  420. Imobil+garaj str Calderon J. L. nr. 63 sector 2 Bucureşti 923,00 -"-
  421. Imobil+garaj str Calotesti nr. 1, bl. 6 sector 3 Bucureşti 235,60 -"-
  422. Apartament+garaj str Catargiu Lascar nr. 11, ap. 18 sector 1 Bucureşti 87,71 -"-
  423. Imobil str Catargiu Lascar nr. 15 sector 1 Bucureşti 1.107,55 -"-
  424. Imobil str Catargiu Lascar nr. 29 sector 1 Bucureşti 504,30 -"-
  425. Imobil str Catargiu Lascar nr. 39 sector 1 Bucureşti 1.902,30 -"-
  426. Imobil str Catargiu Lascar nr. 50 sector 1 Bucureşti 789,50 -"-
  427. Imobil str Catargiu Lascar nr. 8 A,B,C,D sector 1 Bucureşti 717,00 -"-
  428. Apartament str Câmpia Turzii nr. 32, ap. 1 sector 1 Bucureşti 251,00 -"-
  429. Imobil+garaj str Coanda H. nr. 9 sector 1 Bucureşti 920,00 -"-
  430. Apartament str Constantinescu AL Nr. 46-48, ap. 1 sector 1 Bucureşti 134,40 -"-
  431. Apartament str Constantinescu Al. ap. 2 Nr. 46-48 sector 1 Bucureşti 230,85 -"-
  432. Apartament str Constantinescu AL. ap. 3 Nr. 46-48 sector 1 Bucureşti 114,92 -"-
  433. Apartament str Constantinescu AL. ap. 4 Nr. 46-48 sector 1 Bucureşti 141,75 -"-
  434. Apartament str Constantinescu AL. ap. 5 Nr. 46-48 sector 1 Bucureşti 112,43 -"-
  435. Apartament str Constantinescu Al. ap.8 Nr. 46-48 sector 1 Bucureşti 137,61 -"-
  436. Apartament str Constantinescu Al. ap. 9 Nr. 46-48 sector 1 Bucureşti 113,73 -"-
  437. Apartament str Constantinescu Al. ap. 11 Nr. 46-48 sector 1 Bucureşti 57,14 -"-
  438. Imobil str Constantinescu Al. nr. 59 corp A+B+C sector 1 Bucureşti 725,05 -"-
  439. Imobil str Constantinescu Al. nr. 61 sector 1 Bucureşti 719,00 -"-
  440. Imobil+garaj str Costinescu N. nr. 2 sector 1 Bucureşti 1.987,00 -"-
  441. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 5 sector 1 Bucureşti 11,86 -"-
  442. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 1 sector 1 Bucureşti 12,89 -"-
  443. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 2 sector 1 Bucureşti 8,46 -"-
  444. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 3 sector 1 Bucureşti 11,91 -"-
  445. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 4 sector 1 Bucureşti 14,16 -"-
  446. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 6 sector 1 Bucureşti 14,04 -"-
  447. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 7 sector 1 Bucureşti 11,75 -"-
  448. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 8 sector 1 Bucureşti 14,07 -"-
  449. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 10 sector 1 Bucureşti 14,02 -"-
  450. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 11 sector 1 Bucureşti 11,96 -"-
  451. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 13 sector 1 Bucureşti 11,88 -"-
  452. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 14 sector 1 Bucureşti 14,15 -"-
  453. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 16 sector 1 Bucureşti 14,44 -"-
  454. Apartament str Dacia nr. 55, ap. 17 sector 1 Bucureşti 15,82 -"-
  455. Imobil+garaj str Dacia nr. 60 sector 1 Bucureşti 783,00 -"-
  456. Imobil+garaj str Dacia nr. 69 sector 1 Bucureşti 430,00 -"-
  457. Imobil str Dacia nr. 75 sector 1 Bucureşti 492,00 -"-
  458. Imobil+garaj str Dacia nr. 79 sector 1 Bucureşti 882,00 -"-
  459. Imobil str Dacia nr. 89 sector 1 Bucureşti 233,00 -"-
  460. Imobil str Delavrancea nr. 6 A sector 1 Bucureşti 8.298,00 -"-
  461. Imobil str Demetriad nr. 14 sector 1 Bucureşti 605,00 -"-
  462. Imobil str Demetriad nr. 16 sector 1 Bucureşti 1.460,00 -"-
  463. Imobil str Docentilor nr. 10 sector 1 Bucureşti 440,45 -"-
  464. Imobil str Docentilor nr. 20 sector 1 Bucureşti 512,00 -"-
  465. Imobil str Dorobantilor nr. 39, corp A,B,C sector 1 Bucureşti 3.196,00 -"-
  466. Imobil str Drobeta nr. 13 sector 2 Bucureşti 368,20 -"-
  467. Imobil str Drobeta nr. 4-10 sector 2 Bucureşti 1.377,90 -"-
  468. Imobil+garaj str Drossu N. nr. 4 B sector 1 Bucureşti 706,68 -"-
  469. Imobil str Dumbrava Roşie nr. 10 sector 2 Bucureşti 1.627,00 -"-
  470. Imobil+garaj str Dumbrava Roşie nr. 4 sector 2 Bucureşti 899,00 -"-
  471. Imobil str Eliade Mircea nr. 14, corp A,B sector 1 Bucureşti 321,60 -"-
  472. Imobil+garaj str Elisabeta nr. 7 oraş Constanta jud. Constanta 531,38 -"-
  473. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1 sector 2 Bucureşti 15,03 -"-
  474. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2 sector 2 Bucureşti 47,66 -"-
  475. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 3 sector 2 Bucureşti 25,56 -"-
  476. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4 sector 2 Bucureşti 53,61 -"-
  477. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 5 sector 2 Bucureşti 55,79 -"-
  478. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6 sector 2 Bucureşti 53,61 -"-
  479. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7 sector 2 Bucureşti 56,02 -"-
  480. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 8 sector 2 Bucureşti 56,24 -"-
  481. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 9 sector 2 Bucureşti 53,84 -"-
  482. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 10 sector 2 Bucureşti 53,61 -"-
  483. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11 sector 2 Bucureşti 55,90 -"-
  484. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12 sector 2 Bucureşti 55,74 -"-
  485. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13 sector 2 Bucureşti 56,00 -"-
  486. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14 sector 2 Bucureşti 56,60 -"-
  487. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 15 sector 2 Bucureşti 55,31 -"-
  488. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16 sector 2 Bucureşti 34,00 -"-
  489. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17 sector 2 Bucureşti 35,32 -"-
  490. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1 sector 2 Bucureşti 28,65 -"-
  491. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11 sector 2 Bucureşti 34,60 -"-
  492. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12 sector 2 Bucureşti 38,46 -"-
  493. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13 sector 2 Bucureşti 35,45 -"-
  494. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14 sector 2 Bucureşti 41,98 -"-
  495. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2 sector 2 Bucureşti 31,07 -"-
  496. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3 sector 2 Bucureşti 32,92 -"-
  497. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4 sector 2 Bucureşti 41,73 -"-
  498. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 5 sector 2 Bucureşti 34,26 -"-
  499. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6 sector 2 Bucureşti 41,73 -"-
  500. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7 sector 2 Bucureşti 35,01 -"-
  501. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9 sector 2 Bucureşti 34,91 -"-_
  502. Terasa+camera serviciu str Eminescu nr. 124, sc. B1, ter+c.s. sector 2 Bucureşti 10,11 -"-
  503. Apartament str Eminescu nr. 124. sc.B2, ap. 1 sector 2 Bucureşti 29,84 -"-
  504. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10 sector 2 Bucureşti 34,96 -"-
  505. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11 sector 2 Bucureşti 35,76 -"-
  506. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12 sector 2 Bucureşti 31,41 -"-
  507. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13 sector 2 Bucureşti 39,97 -"-
  508. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14 sector 2 Bucureşti 32,70 -"-
  509. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15 sector 2 Bucureşti 29,49 -"-
  510. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16 sector 2 Bucureşti 36,87 -"-
  511. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17 sector 2 Bucureşti 36,24 -"-
  512. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18 sector 2 Bucureşti 30,09 -"-
  513. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19 sector 2 Bucureşti 40,44 -"-
  514. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2 sector 2 Bucureşti 25,82 -"-
  515. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 20 sector 2 Bucureşti 36,22 -"-
  516. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21 sector 2 Bucureşti 32,78 -"-
  517. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22 sector 2 Bucureşti 38,76 -"-
  518. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23 sector 2 Bucureşti 36,33 -"-
  519. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5 sector 2 Bucureşti 36,19 -"-
  520. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6 sector 2 Bucureşti 26,19 -"-
  521. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. B2, ap.9 sector 2 Bucureşti 26,19 -"-
  522. Apartament str Eminescu nr. 124, sc.C, ap. 1 sector 2 Bucureşti 23,10 -"-
  523. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. C, ap, 2 sector 2 Bucureşti 41,53 -"-
  524. Apartament str Eminescu nr. 124, sc.C, ap. 5 sector 2 Bucureşti 32,39 -"-
  525. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6 sector 2 Bucureşti 54,59 -"-
  526. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7 sector 2 Bucureşti 36,63 -"-
  527. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8 sector 2 Bucureşti 54,63 -"-
  528. Apartament str Eminescu nr. 124, sc.C, ap. 9 sector 2 Bucureşti 38,56 -"-
  529. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10 sector 2 Bucureşti 55,35 -"-
  530. Apartament str Eminescu nr.124, sc. C, ap. 11 sector 2 Bucureşti 33,98 -"-
  531. Apartament str Eminescu nr. l24, sc. C, ap.12 sector 2 Bucureşti 51,56 -"-
  532. Apartament str Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13 sector 2 Bucureşti 32,39 -"-
  533. Apartament str Eminescu nr. l24, sc. C, ap. 14 sector 2 Bucureşti 53,34 -"-
  534. Apartament str Eminescu nr. 124, sc.C, ap. 16 sector 2 Bucureşti 39,83 -"-
  535. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 1 sector 2 Bucureşti 72,70 -"-
  536. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 2 sector 2 Bucureşti 76,36 -"-
  537. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 3 sector 2 Bucureşti 83,36 -"-
  538. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 4 sector 2 Bucureşti 74,36 -"-
  539. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 5 sector 2 Bucureşti 82,79 -"-
  540. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 6 sector 2 Bucureşti 76,10 -"-
  541. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 7 sector 2 Bucureşti 82,74 -"-
  542. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 8 sector 2 Bucureşti 74,05 -"-
  543. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 9 sector 2 Bucureşti 84,15 -"-
  544. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 10 sector 2 Bucureşti 69,26 -"-
  545. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 11 sector 2 Bucureşti 82,16 -"-
  546. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 12 sector 2 Bucureşti 74,72 -"-
  547. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 15 sector 2 Bucureşti 82,30 -"-
  548. Apartament str Eminescu nr. 44-48 ap. 16 sector 2 Bucureşti 75,35 -"-
  549. Camera serviciu str Eminescu nr. 44-48, c.s. sector 2 Bucureşti 6,34 -"-
  550. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 1 sector 2 Bucureşti 67,17 -"-
  551. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 2 sector 2 Bucureşti 72,43 -"-
  552. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 3 sector 2 Bucureşti 77,17 -"-
  553. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 4 sector 2 Bucureşti 74,73 -"-
  554. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 5 sector 2 Bucureşti 76,67 -"-
  555. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 6 sector 2 Bucureşti 76,48 -"-
  556. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 7 sector 2 Bucureşti 76,88 -"-
  557. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 8 sector 2 Bucureşti 69,44 -"-
  558. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 10 sector 2 Bucureşti 74,42 -"-
  559. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 11 sector 2 Bucureşti 79,94 -"-
  560. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 13 sector 2 Bucureşti 76,05 -"-
  561. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 14 sector 2 Bucureşti 75,08 -"-
  562. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 15 sector 2 Bucureşti 75,79 -"-
  563. Apartament str Eminescu nr. 50-54 ap. 16 sector 2 Bucureşti 76,32 -"-
  564. Apartament str Eminescu nr. 56, ap. 2 sector 2 Bucureşti 434,28 -"-
  565. Imobil str Eminescu nr. 82-88 sector 2 Bucureşti 1.207,50 -"-
  566. Imobil str Eroilor nr. 8 sector 5 Bucureşti 251,80 -"-
  567. Imobil+garaj str Filipescu N. nr.42 sector 2 Bucureşti 1.218,50 -"-
  568. Imobil str Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13 sector 1 Bucureşti 920,00 -"-
  569. Teren str Gogol 4 sector 1 Bucureşti 600,00 -"-
  570. Imobil str Grigorescu E. nr. 14 sector 1 Bucureşti 224,80 -"-
  571. Imobil str Grigorescu E. nr. 16 sector 1 Bucureşti 1.243,00 -"-
  572. Imobil (fără ap. 54, 56, 57, 59, 62) str I. de Hunedoara nr. 64-66, bl.12B sector 1 Bucureşti 267,94 -"-
  573. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 1 sector 1 Bucureşti 20,13 -"-
  574. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 2 sector 1 Bucureşti 17,89 -"-
  575. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 3 sector 1 Bucureşti 25,61 -"-
  576. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 5 sector 1 Bucureşti 17,89 -"-
  577. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 6 sector 1 Bucureşti 25,61 -"-
  578. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 7 sector 1 Bucureşti 20,13 -"-
  579. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 11 sector 1 Bucureşti 17,89 -"-
  580. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 12 sector 1 Bucureşti 25,61 -"-
  581. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 14 sector 1 Bucureşti 17,88 -"-
  582. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 15 sector 1 Bucureşti 25,61 -"-
  583. Apartament str Icoanei nr. 110, ap. 16 sector 1 Bucureşti 20,13 -"-
  584. Imobil str Iorga Nicolae nr. 11 sector 1 Bucureşti 1.730,00 -"-
  585. Imobil+garaj str Iorga Nicolae nr. 36 sector 1 Bucureşti 2.090,00 -"-
  586. Imobil+garaj str Kiritescu nr. 6, bl. 3 sector 2 Bucureşti 678,00 -"-
  587. Apartament str Kiseleff nr.14, ap.4 sector 1 Bucureşti 132,87 -"-
  588. Imobil str Kiseleff nr. 16 sector 1 Bucureşti 2.695,00 -"-
  589. Imobil str Kiseleff nr. 18 sector 1 Bucureşti 2.317,00 -"-
  590. Apartament str Kiseleff nr.20 ap. 2 sector 1 Bucureşti 73,95 -"-
  591. Apartament str Kiseleff nr.20, ap.3 sector 1 Bucureşti 172,76 -"-
  592. Apartament str Kiseleff nr.20, ap.6 sector 1 Bucureşti 172,76 -"-
  593. Imobil+garaj str Kiseleff nr.21 sector 1 Bucureşti 5.274,34 -"-
  594. Apartament str Kiseleff nr.24, ap.7 sector 1 Bucureşti 58,98 -"-
  595. Imobil+garaj str Kiseleff nr.45 A sector 1 Bucureşti 8.845,00 -"-
  596. Imobil+garaj str Kiseleff nr.45 B sector 1 Bucureşti 6.341,00 -"-
  597. Imobil str Kiseleff nr.55, vila 10 sector 1 Bucureşti 27,60 -"-
  598. Imobil str Kiseleff nr.55, vila 6 sector 1 Bucureşti 934,00 -"-
  599. Imobil (fără ap.2) str Kiseleff nr.55, vila 9 sector 1 Bucureşti 186,93 -"-
  600. Imobil+garaj str Kiseleff nr.57 sector 1 Bucureşti 2.845,85 -"-
  601. Apartament str Lahovari Alex. Nr.5 A, ap.5 sector 1 Bucureşti 10,93 -"-
  602. Imobil str Lascar V. nr.52 sector 2 Bucureşti 1.353,00 -"-
  603. Imobil str Londra nr.39, corp A, B sector 1 Bucureşti 852,60 -"-
  604. Imobil str Lovinescu Eugen nr. 2 sector Bucureşti 1.033,90 -"-
  605. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc. B ap.11 sector 1 Bucureşti 12,32 -"-
  606. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc. B ap.15 sector 1 Bucureşti 23,79 -"-
  607. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc. B ap.16 sector 1 Bucureşti 18,88 -"-
  608. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc. B ap.18 sector 1 Bucureşti 17,88 -"-
  609. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc. B ap.19 sector 1 Bucureşti 21,27 -"-
  610. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc. B ap. 20 sector 1 Bucureşti 19,15 -"-
  611. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 21 sector 1 Bucureşti 18,70 -"-
  612. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 22 sector 1 Bucureşti 17,88 -"-
  613. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 24 sector 1 Bucureşti 19,15 -"-
  614. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 25 sector 1 Bucureşti 18,70 -"-
  615. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 27 sector 1 Bucureşti 21,27 -"-
  616. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 28 sector 1 Bucureşti 19,15 -"-
  617. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 31 sector 1 Bucureşti 21,27 -"-
  618. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 33 sector 1 Bucureşti 18,70 -"-
  619. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 34 sector 1 Bucureşti 17,88 -"-
  620. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 35 sector 1 Bucureşti 21,27 -"-
  621. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 36 sector 1 Bucureşti 19,15 -"-
  622. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 37 sector 1 Bucureşti 18,70 -"-
  623. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 38 sector 1 Bucureşti 17,88 -"-
  624. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 41 sector 1 Bucureşti 18,70 -"-
  625. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 44 sector 1 Bucureşti 19,15 -"-
  626. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 46 sector 1 Bucureşti 12,51 -"-
  627. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 48 sector 1 Bucureşti 19,15 -"-
  628. Apartament str Magheru Gh. Nr.24, sc.B ap. 50 sector 1 Bucureşti 18,07 -"-
  629. Spaţiu comercial str Magheru Gh. Nr.41 sector 1 Bucureşti 32,97 -"-
  630. Imobil(fără ap. 1,3) str Marasti nr.4 sector 1 Bucureşti 326,88 -"-
  631. Imobil str Masarik Thomas nr.29 sector 2 Bucureşti 380,00 -"-
  632. Apartament+garaj str Matei Voievod nr.18, ap.1 sector 3 Bucureşti 366,84 -"-
  633. Apartament str Mendeleev nr.37, ap.8, et.3 sector 1 Bucureşti 70,03 -"-
  634. Imobil str Michelet nr.8 sector 1 Bucureşti 1.479,00 -"-
  635. Subsol+parter +mezanin str Mihalache Ion nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 271,40 -"-
  636. Apartament str Mihalache Ion nr.125, bl. 7 ap. 4 sector 1 Bucureşti 27,36 -"-
  637. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 5 sector 1 Bucureşti 13,19 -"-
  638. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 8 sector 1 Bucureşti 24,41 -"-
  639. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 9 sector 1 Bucureşti 27,13 -"-
  640. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 10 sector 1 Bucureşti 13,41 -"-
  641. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 11 sector 1 Bucureşti 29,30 -"-
  642. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 13 sector 1 Bucureşti 24,60 -"-
  643. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 14 sector 1 Bucureşti 27,12 -"-
  644. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 15 sector 1 Bucureşti 13,33 -"-
  645. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 16 sector 1 Bucureşti 29,90 -"-
  646. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 17 sector 1 Bucureşti 23,96 -"-
  647. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 18 sector 1 Bucureşti 24,49 -"-
  648. Apartament str Mihalache Ion nr. 125. bl. 7 ap. 20 sector 1 Bucureşti 13,29 -"-
  649. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 21 sector 1 Bucureşti 29,74 -"-
  650. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 22 sector 1 Bucureşti 24,14 -"-
  651. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 23 sector 1 Bucureşti 24,49 -"-
  652. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 24 sector 1 Bucureşti 24,37 -"-
  653. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 26 sector 1 Bucureşti 29,83 -"-
  654. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 27 sector 1 Bucureşti 25,64 -"-
  655. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 29 sector 1 Bucureşti 25,23 -"-
  656. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 30 sector 1 Bucureşti 13,47 -"-
  657. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl.7 ap. 35 sector 1 Bucureşti 13,56 -"-
  658. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 36 sector 1 Bucureşti 22,70 -"-
  659. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 1 ap. 37 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-
  660. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 38 sector 1 Bucureşti 22,60 -"-
  661. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 39 sector 1 Bucureşti 22,77 -"-
  662. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 40 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-
  663 Apartament str Mihalache Ion nr. l25, bl. 7 ap. 41 sector 1 Bucureşti 22,74 -"-
  664. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 42 sector 1 Bucureşti 22,42 -"-
  665. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl.7 ap. 43 sector 1 Bucureşti 23,27 -"-
  666. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 44 sector 1 Bucureşti 22,88 -"-
  667. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 45 sector 1 Bucureşti 22,41 -"-
  668. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 46 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-
  669. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl.7 ap. 47 sector 1 Bucureşti 22,74 -"-
  670. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 48 sector 1 Bucureşti 22,21 -"-
  671. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 49 sector 1 Bucureşti 23,30 -"-
  672. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 50 sector 1 Bucureşti 22,76 -"-
  673. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl.7 ap. 51 sector 1 Bucureşti 22,43 -"-
  674. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl.7 ap. 52 sector 1 Bucureşti 23,25 -"-
  675. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 53 sector 1 Bucureşti 22,64 -"-
  676. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl.7 ap. 54 sector 1 Bucureşti 22,48 -"-
  677. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl.7 ap. 55 sector 1 Bucureşti 23,08 -"-
  678. Apartament str Mihalache Ion nr. 125, bl. 7 ap. 56 sector 1 Bucureşti 22,83 -"-
  679. Imobil+garaj str Mintuleasa nr.28 A sector 3 Bucureşti 555,00 -"-
  680. Imobil+garaj str Mirea G. nr. 10 sector 1 Bucureşti 781,00 -"-
  681. Imobil str Mirea G. nr. 11 sector 1 Bucureşti 493,00 -"-
  682. Imobil str Mirea G. nr. l8 sector 1 Bucureşti 285,60 -"-
  683. Imobil str Modrogan nr. l6, corp A,B,C sector 1 Bucureşti 2.019,00 -"-
  684. Imobil str Mora Grigore nr.17, corp A,B,C sector 1 Bucureşti 617,94 -"-
  685. Imobil str Muzeul Zambaccian nr. 15 corp A,B,C sector 1 Bucureşti 1.567,00 -"-
  686. Imobil str Muzeul Zambaccian nr. 29 sector 1 Bucureşti 347,00 -"-
  687. Imobil+garaj str Negustori nr. 16 sector 2 Bucureşti 1.043,85 -"-
  688. Imobil+garaj str Olari nr. 23 sector 2 Bucureşti 151,70 -"-
  689. Imobil str Orlando nr.10 sector 1 Bucureşti 2.165,00 -"-
  690. Imobil+garaje str Orlando nr. 8 sector 1 Bucureşti 1.872,00 -"-
  691. Imobil+garaj str Orlando nr. 9 sector 1 Bucureşti 671,00 -"-
  692. Imobil str Pangratti nr. 18 sector 1 Bucureşti 349,00 -"-
  693. Imobil str Pangratti nr. 2 sector 1 Bucureşti 605,00 -"-
  694. Imobil+garaj str Paris nr. 19 - 19 BIS sector 1 Bucureşti 642,00 -"-
  695. Imobil str Paris nr. 35, corp A,B,C sector 1 Bucureşti 524,00 -"-
  696. Imobil+garaj str Paris nr. 37 sector 1 Bucureşti 564,00 -"-
  697. Imobil (fără ap. 4, 10) str Paris nr. 45 A sector 1 Bucureşti 450,57 -"-
  698. Imobil str Paris nr. 47 sector 1 Bucureşti 1.066,00 -"-
  699. Imobil+garaj str Paris nr. 55 sector 1 Bucureşti 635,49 -"-
  700. Imobil+garaj str Paris nr. 65 A sector 1 Bucureşti 1.094,00 -"-
  701. Imobil str Piaţa Cantacuzino nr. 1 sector 2 Bucureşti 933,00 -"-
  702. Imobil str Pitar Mos nr. 10 sector 1 Bucureşti 392,00 -"-
  703. Imobil str Pitar Mos nr. 12, corp A+B+C sector 1 Bucureşti 1.124,00 -"-
  704. Imobil+garaj str Plantelor nr. 37 sector 2 Bucureşti 800,00 -"-
  705. Imobil str Polona nr. 1-5 sector 1 Bucureşti 1.263,70 -"-
  706. Imobil str Polona nr. 17 sector 1 Bucureşti 345,00 -"-
  707. Imobil str Polona nr. 2 sector 1 Bucureşti 938,50 -"-
  708. Imobil str Polona nr. 35 sector 1 Bucureşti 1.480,00 -"-
  709. Imobil str Polona nr. 4 sector 1 Bucureşti 2.077,00 -"-
  710. Imobil+garaj str Polona nr. 8 sector 1 Bucureşti 1.772,00 -"-
  711. Imobil str Polona nr. 9 sector 1 Bucureşti 911,30 -"-
  712. Imobil str Praga nr. 11 sector 1 Bucureşti 580,00 -"-
  713. Imobil+garaj str Praporgescu D. nr. 33 sector 2 Bucureşti 445,00 -"-
  714. Apartament str Prezan C. nr. 2 A. ap. 1 sector 1 Bucureşti 1.784,45 -"-
  715. Imobil+garaj str Primaverii nr. 28 sector 1 Bucureşti 752,40 -"-
  716. Imobil str Primaverii nr. 48 sector 1 Bucureşti 1.043,44 -"-
  717. Teren str Privighetorilor 1 bis sector 1 Bucureşti 151.000,00 -"-
  718. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 1 sector 1 Bucureşti 14,21 -"-
  719. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 2 sector 1 Bucureşti 7,33 -"-
  720. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 3 sector 1 Bucureşti 7,49 -"-
  721. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 4 sector 1 Bucureşti 14,79 -"-
  722. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 5 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-
  723. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 6 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-
  724. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 7 sector 1 Bucureşti 17,92 -"-
  725. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 8 sector 1 Bucureşti 14,79 -"-
  726. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 9 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-
  727. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 10 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-
  728. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 11 sector 1 Bucureşti 17,92 -"-
  729. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 13 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-
  730. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 17 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-
  731. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 18 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-
  732. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 21 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-
  733. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 25 sector 1 Bucureşti 7,61 -"-
  734. Apartament str Quinet Edgar nr. 10 ap. 32 sector 1 Bucureşti 6,91 -"-
  735. Imobil str Rabat nr. 18 sector 1 Bucureşti 425,00 -"-
  736. Imobil str Rabat nr. 19 sector 1 Bucureşti 712,00 -"-
  737. Imobil+garaj str Rabat nr. 21 sector 1 Bucureşti 787,00 -"-
  738. Apartament str Racota N. nr. 12 - 14 ap. 2 sector 1 Bucureşti 51,55 -"-
  739. Apartament str Racota N. nr. 12 - 14 ap. 3 sector 1 Bucureşti 41,95 -"-
  740. Apartament str Racota N. nr. 12 - 14 ap. 4 sector 1 Bucureşti 53,33 -"-
  741. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 5 sector 1 Bucureşti 45,36 -"-
  742. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 7 sector 1 Bucureşti 52,54 -"-
  743. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 8 sector 1 Bucureşti 44,77 -"-
  744. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 9 sector 1 Bucureşti 41,04 -"-
  745. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 10 sector 1 Bucureşti 56,31 -"-
  746. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 11 sector 1 Bucureşti 46,10 -"-
  747. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 12 sector 1 Bucureşti 41,30 -"-
  748. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 13 sector 1 Bucureşti 52,64 -"-
  749. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 14 sector 1 Bucureşti 49,70 -"-
  750. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 15 sector 1 Bucureşti 41,20 -"-
  751. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 16 sector 1 Bucureşti 52,56 -"-
  752. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 17 sector 1 Bucureşti 44,61 -"-
  753. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 18 sector 1 Bucureşti 41,22 -"-
  754. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 19 sector 1 Bucureşti 53,95 -"-
  755. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 20 sector 1 Bucureşti 44,90 -"-
  756. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 21 sector 1 Bucureşti 41,20 -"-
  757. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 22 sector 1 Bucureşti 51,27 -"-
  758. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 23 sector 1 Bucureşti 43,48 -"-
  759. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 24 sector 1 Bucureşti 51,32 -"-
  760. Apartament str Racota N. nr. 12-14 ap. 25 sector 1 Bucureşti 45,35 -"-
  761. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 1 sector 1 Bucureşti 26,09 -"-
  762. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 2 sector 1 Bucureşti 16,62 -"-
  763. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 3 sector 1 Bucureşti 25,96 -"-
  764. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 4 sector 1 Bucureşti 21,31 -"-
  765. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 5 sector 1 Bucureşti 23,86 -"-
  766. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 6 sector 1 Bucureşti 21,36 -"-
  767. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 7 sector 1 Bucureşti 27,61 -"-
  768. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 8 sector 1 Bucureşti 21,45 -"-
  769. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 9 sector 1 Bucureşti 28,10 -"-
  770. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 11 sector 1 Bucureşti 27,33 -"-
  771. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 12 sector 1 Bucureşti 20,92 -"-
  772. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 13 sector 1 Bucureşti 25,18 -"-
  773. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 14 sector 1 Bucureşti 22,21 -"-
  774. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 15 sector 1 Bucureşti 27,21 -"-
  775. Apartament str Racota N. nr. 16-18 ap. 16 sector 1 Bucureşti 22,11 -"-
  776. Imobil+garaj str Română nr. 2 sector 1 Bucureşti 272,00 -"-
  777. Imobil+garaj str Româno Alexandru nr. 19 sector 2 Bucureşti 573,00 -"-
  778. Imobil+garaj str Rosetti C.A. nr.33 sector 2 Bucureşti 1.785,85 -"-
  779. Imobil str Rosetti C.A. nr. 35 sector 2 Bucureşti 1.967,00 -"-
  780. Imobil str Rosetti M. nr. 8A sector 2 Bucureşti 234,70 -"-
  781. Imobil+garaj str Russo Alecu nr.13-19 sector 2 Bucureşti 1. 808,50 -"-
  782. Imobil+garaj str Sf. Ştefan nr. 3 sector 2 Bucureşti 587,00 -"-
  783. Imobil+garaj str Silvestru nr. 4 sector 2 Bucureşti 215,00 -"-
  784. Imobil+garaj str Sofia nr. 11 sector 1 Bucureşti 613,00 -"-
  785. Imobil+garaj str Sontu Gh. Nr. 11 sector 1 Bucureşti 2.940,00 -"-
  786. Imobil+garaj str Starostescu nr. 3 sector 1 Bucureşti 541,00 -"-
  787. Imobil+garaj str Starostescu nr. 6 sector 1 Bucureşti 1.343,00 -"-
  788. Apartament str Tineretului nr. 15, bl. A4, ap.22 sector 4 Bucureşti 7,39 -"-
  789. Apartament str Tineretului nr. 15, bl. A4, ap.23 sector 4 Bucureşti 7,37 -"-
  790. Imobil str Tirana nr. 1 sector 1 Bucureşti 775,00 -"-
  791. Imobil+garaj str Tokio nr. 11 sector 1 Bucureşti 215,00 -"-
  792. Apartament str Trestiana nr.3, bl.8B, ap.59 sector 4 Bucureşti 8,63 -"-
  793. Apartament str Trestiana nr.3, bl.8B, ap.64 sector 4 Bucureşti 8,96 -"-
  794. Imobil str Tuberozelor nr. 6 sector 1 Bucureşti 540,00 -"-
  795. Apartament str Turda nr. 116, bl. 36, ap. 25 sector 1 Bucureşti 9,21 -"-
  796. Apartament str Turda nr. 116, bl. 36, ap.28 sector 1 Bucureşti 8,92 -"-
  797. Apartament str Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3 sector 1 Bucureşti 10,60 -"-
  798. Apartament str Turda nr. 120, bl. 38, ap. 36 sector 1 Bucureşti 9,10 -"-
  799. Imobil+garaj str Uruguay nr. 14 sector 1 Bucureşti 917,95 -"-
  800. Imobil+garaj str Viitorului nr. 14 sector 2 Bucureşti 313,47 -"-
  801. Imobil+garaj str Visarion nr.9 A sector 1 Bucureşti 104,40 -"-
  802. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4 sector 2 Bucureşti 9,16 -"-
  803. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-
  804. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 13 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-
  805. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-
  806. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-
  807. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-
  808. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20 sector 2 Bucureşti 6,21 -"-
  809. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-
  810. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 25 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-
  811. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 26 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-
  812. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 27 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-
  813. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-
  814. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 35 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-
  815. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47 sector 2 Bucureşti 6,23 -"-
  816. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 53 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-
  817. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 54 sector 2 Bucureşti 6,63 -"-
  818. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 55 sector 2 Bucureşti 6,69 -"-
  819. Apartament str Vlaicu Aurel nr.147, ap. 56 sector 2 Bucureşti 6,28 -"-
  820. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 58 sector 2 Bucureşti 6,63 -"-
  821. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 63 sector 2 Bucureşti 6,69 -"-
  822. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-
  823. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 73 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-
  824. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 77 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-
  825. Apartament str Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-
  826. Imobil+garaj str Washington nr. 14A sector 1 Bucureşti 358,00 -"-
  827. Imobil str Xenopol Alex. Nr. 15 sector 1 Bucureşti 262,00 -"-
  828. Imobil str Zamfirescu D. nr. 7 sector 1 Bucureşti 356,80 -"-
  829. Imobil str Zborului nr. 10 sector 3 Bucureşti 615,00 -"-
  830. Imobil cu teren aferent din Bucureşti, str. Cehov nr. 8, sector 1 2.430,00 H.G.nr. 567/93
  831. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. dr. Lister nr. 57, sector 5 436,96 H.G.nr. 567/93
  832. Teren str. Bitolia, nr. 21, corp A, parter, ap. 1, sector 1 149,44 H.G.nr. 39/96
  833. Teren str. Dr. Constantin Severeanu, nr.36, ap. 1, sector 5 175,60 H.G.nr. 39/96
  834. Teren str. Muzeul Zambaccian, nr. 14, et. 1, ap. 2, sector 1 34,11 H.G.nr. 39/96
  SUCURSALA POLIGRAFICA " BUCUREŞTII NOI"
  1. 2. 3. 4.
  835. Imobil birouri şi tipografie cu terenul aferent din Str. Hrisovului nr. 18 A, sector 1, Bucureşti compus din: corp vechi corp nou (investiţie neterminată) 18.146,00 H.G.nr. 567/93
  SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREŞTII NOI"
  836. SEDIUL CENTRAL din B-dul Bucureştii Noi nr.40, sector 1, Bucureşti, compus din: - clădire principala administraţie - grup de imobile, hala de parcare, ateliere, hale de reparaţii, depozite, staţii PECO, rezervor incendiu, cantina, cabinet medical, laborator psihologic, spaţii administrative, secţii de fabricaţie, secţii de reparaţii, spaţii de parcare, cai de acces, cu terenul aferent desfăşurării următoarelor activităţi autobaza transport internaţional de mărfuri, cu service VOLVO, camioane şi service FREUHAUF, transport intern de mărfuri; autobaza transport persoane, autocare, microbuze, turisme şi autoutilitare; secţia de reparaţii auto cu: reparaţii camioane, reparaţii turisme, dezmembrari, fabricaţie, confecti metalice, P. A. F. G., acoperiri galvanice. 91.102,09 H.G.nr. 567/93
  837. PARCARE PAJURA, str. Pecetei nr. 4, sector 1, Bucureşti Spaţiul de conservare pentru parcul retras din circulaţie al Autobazei transport intern de mărfuri 5.418,00 H.G.nr. 567/93
  838. AUTOSERVICE S.T.B.N. (VOLVO) din Bd. Aviatorilor nr.14, sector 1, Bucureşti pentru reparat autoturisme, şcoala de soferi, inspecţii tehnice periodice, transport persoane, vânzări piese şi autoturisme. 2.336,90 -"-
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALA BANEASA
  839. Sediu central din Bucureşti, Sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 107, sector 1, spaţii producţie, depozitare, sere, rasadnite, cu terenul aferent 210.025,00 H.G.nr. 567/93
  840. Complex agrozootehnic Vlasia - clădiri, spaţii de producţie - depozitare, teren arabil din comuna Snagov jud. Ilfov 4.598.020, 00 H.G. nr 567/93
  841. Ferma Tunari - clădiri, spaţii producţie depozitare, teren arabil din Comuna Voluntari, sos. Pipera-Tunari nr.75, jud. Ilfov 721.485,00 H.G.nr. 567/93
  842. Complex Buftea situat în oraşul Buftea, str. Stirbei Voda nr. 36, jud. Ilfov, compus din: - Palatul Stirbei - Capela Stirbei - Vila Stirbei - Parc, lac, cu terenul aferent - Clădire administraţie - Clădire poarta - Construcţii speciale - Sera, ateliere, magazii anexa - Teren clădiri fosta fabrica de conserve Stirbei (Frigotehnica) 252.048,00 36,069,00 10.495,00 H.G.nr. 567/93 H.G.nr 639/95
  843. Spaţiu comercial situat în str.Campineanu nr.27, bloc. 7, Sector 1, Bucureşti - H.G.nr. 567/93
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MAGURELE
  844. Imobil pentru contractari - negocieri cu terenul aferent din Bucureşti, Sos. Bucureşti-Magurele nr.92, sector 5 3.265,00 H.G.nr. 567/93
  845. Complex Magurele, cu terenul aferent, compus din: - sediul administrativ (birouri) - ferma pentru creşterea şi ingrasarea porcilor - fabrica de nutreturi combinate abator filtru sanitar depozite laborator centrala termica atelier mecanic statie de epurare statie pompe 2 blocuri de locuinţe P+4 (20 apart) din comuna Magurele, str. Atomistilor nr.1, jud. Ilfov 235.739,00 -"-
  846. Ferma Malu Roşu pentru creşterea animalelor de blana cu terenul aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov 170.314,71 -"-
  847. Calea Victoriei nr. 216 (spaţiu producţie în suprafaţa construită de 421,49 mp.) - D.T. Nr.84 s 281/00
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALA PIPERA
  848. Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, hale sortare, depozite, ateliere şi terenul aferent din Sos. Câmpul Pipera nr.1A, sector 1, Bucureşti 624.902,10 H.G.nr. 639/95
  849. Bloc locuinţe 6G în zona Aviaţiei cu terenul aferent din Str. av. Alex. Serbanescu nr. 4-6, sector 1, Bucureşti 714,80 -"-
  850. Teren în zona Colentina, str. Nicolae Zamfir nr.1, sector 2, Bucureşti 16.887,10 -"-
  851. Spaţiu comercial- 48 mp- imobil din P-ta Rosetti nr.4, sector 2 Bucureşti cu cota indiviză de teren - OT nr.383/ 01
  852. -Ateliere cu magazii şi terenul aferent din- str. Fabrica de Glucoza nr. 6, sector 2, Bucureşti 4.857,30 H.G.nr. 639/95
  SUCURSALA "SALA PALATULUI"
  853. Spaţii comerciale: - în Calea Victoriei nr.68-70, sector 1, Bucureşti - depozite în blocurile 2, 4 şi 5, situate la parter şi subsol, în str. Valeriu Braniste nr.54-56, sector 3 Bucureşti - imobil str. I. Campineanu nr.27, sector, Bucureşti - H.G.nr. 11/95 s nr.639/ 95 repu- blicata
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE Sl PROTOCOL "TRIUMF"
  854. Anexa K2 cu terenul aferent din Bd. Mircea Eliade nr.2, sector 1, Bucureşti 925,20 H.G.nr. 567/93
  855. Imobil - sediu, spaţii de producţie şi depozite - cu anexe (cabina poarta, centrala frigorifica, atelier mecanic, sopron metalic) şi terenul aferent din Aleea Alexandru nr. 45, sector 1, Bucureşti 1.843,85 -"-
  856. Teren cu baraci de depozitare în Aleea Alexandru nr.42 sector 1, Bucureşti 619,00 -"-
  857. Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr.12, sector 1, Bucureşti 14.987,00 -"-
  858. Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din Bucureşti Bd. Mircea Eliade nr. 1, sector 1 16.010,60 -"-
  859. Depozite cu spaţii frigorifice, şi terenul aferent, din Str. Maguricea nr. 4, sector 1, Bucureşti 2.784,00 H.G.nr. 567/93
  860. Imobil cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan nr.3 sector 1, Bucureşti 655,00 -"-
  861. Sere de flori şi rasaduri cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan nr. 5, sector 1, Bucureşti 4.200,00 -"-
  862. Sere cu terenul aferent din str. Ţărmului nr. 5, sector 1, Bucureşti 11.793,00 -"-
  863. Imobil sector service auto din comuna Campineanca, jud Vrancea - H.G.nr. 567/93 repub.
  864. Vila nr.3 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 1.577,00 H.G.nr. 445/95
  865. Vila nr.5 şi teren aferent, com. Snagov, jud.Ilfov (cu anexa 1 şi 2) 12.599,00
  866. Vila nr. 8 cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov 1.824,00 -"-
  867. Vila nr.12 A şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 5.121,00 -"-
  868. Vilele nr. 12 (B+C) cu terenurile aferente din comuna Snagov, judeţul Ilfov 4.935,00 -"-
  869. Vila nr.13 cu anexa -spalatorie- şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.333,00 -"-
  870. Vila nr. 14, anexa şi teren aferent din comuna Snagov judeţul Ilfov 11.443,00 -"-
  871. Vila nr.16 cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 4.344,00 -"-
  872. Vila nr.17 cu teren aferent, com. Snagov, jud.Ilfov 1.358,00
  873. Teren fosta Vila 19-comuna Snagov, judeţul Ilfov 1964,00 H.G.nr. 445/95
  874. Teren fosta Vila 7-comuna Snagov, judeţul Ilfov 133,50 H.G.nr. 445/95
  875. Teren, anexa Vila 21- comuna Snagov, jud. Ilfov 1964,00 H.G.nr. 445/95
  876. Vila nr.22 cu 2 anexe şi terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 10.735,00 -"-
  877. Complexul "Muntenia" comuna Snagov, jud. Ilfov format din: - Restaurant "Muntenia" (Vila nr.18) şi bar cu sala de jocuri şi magazie, bufet, spalatorie, sera, anexa Vila nr.16 şi anexa Vila nr.17; - Sediu administrativ al sucursalei format din Vila 15 şi construcţia noua cu anexele (centrala termica, centrala telefonica, magazie, depozite, atelier tâmplărie, cu terenul aferent) 26.289,00 -"-
  878. Vila nr. 23 -hotel şi restaurant- cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 25.153,40 -"-
  879. Anexa 1 şi Anexa 2 Ia Vila nr.23 cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 5.858,00 -"-
  880. Vila nr. 24 şi teren aferent din comuna Snagov judeţul Ilfov 4.774,00 H.G.nr. 445/95
  881. Anexa Vila nr.24 A şi teren aferent din comuna Snagov judeţul Ilfov 4.637,00 -"-
  882. Vila nr. 25 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 1.477,00 -"-
  883. Vila nr. 27 şi anexa cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 4.455,00 -"-
  884. Vila nr. 28 cu anexa şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.947,00 -"-
  885. Vila nr. 30 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.815,00 -"-
  886. Vila nr. 31 cu anexa şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 21.212,00 -"-
  887. Vila nr. 32 cu anexa şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 5.109,00 -"-
  888. Vila nr. 33 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 8.802,00 -"-
  889. Vila nr. 35 şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 12.443.00 -"-
  890. Vila nr. 36 cu anexa şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 5.346,00 -"-
  891. Vila nr. 38 cu anexa şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 8.566,00 -"-
  892. Vila nr. 39 şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.490,00 -"-
  893. Vila nr. 42 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.500,00 -"-
  894. Teren aferent Vilei nr. 44 din comuna Snagov, judeţul Ilfov 206,00 -"-
  895. Vila nr. 45 cu anexa şi terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.872,00 -"-
  896. Anexele nr. 49 şi nr.50 cu terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 431,00 -"-
  897. Anexele nr. 51, nr. 52, nr. 53 şi nr. 54 cu terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.016,00 -"-
  898. Vila nr. 55 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 1.436,00 H.G,nr. 445/95
  899. Vila nr. 56 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 605,00 -"-
  900. Vila nr. 57 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 1.028,00 -"-
  901. Vila nr. 58 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 1.819,00 -"-
  902. Vila nr. 59 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 1.027,00 -"-
  903. Teren aferent vilei nr. 60 din comuna Snagov, judeţul Ilfov 50,00 -"-
  904. Vila nr. 61 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 1.936,00 -"-
  905. Vila nr. 62 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 822,00 -"-
  906. Anexa vila nr. 63 şi teren 211,00 -"-
  907. Baraci nr. 64, nr. 65 şi nr. 66 cu terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.348,00
  908. Vilele nr. 67A şi nr. 67B cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 5.580,00 H.G.nr. 445/95
  909. Vila nr. 68 cu anexa şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 7.977,00 -"-
  910. Vila nr. 71 cu anexa şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 4.602,00 -"-
  911. Vila nr. 73 şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, jud. Ilfov 2.139,00 -"-
  912. Baraci nr. 74, 75 din sat Ghermanesti, com. Snagov, judeţul Ilfov -"-
  913. Vila nr. 76 şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 4.357,00 H.G.nr. 445/95
  914. Baraca nr.77 şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.440,00 -"-
  915. Vila nr. 80 şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 4.860,00 -"-
  916. Teren vila nr. 82 din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 119,10 -"-
  917. Vila nr. 84 cu anexa şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.874,00 -"-
  918. Vila nr. 86 şi teren aferent din sat Ghermanesti, comuna Snagov jud. Ilfov 7.986,00 -"-
  919. Vila nr. 90 cu anexa şi teren aferent din satul Silistea Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov 6.320,00 -"-
  920. Vila nr. 91 şi teren aferent din satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 750,00 -"-
  921. Teren, fosta vila nr. 85 din com.Ghermanesti, jud. Ilfov 561,00 -"-
  ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
  922. Imobil-sediu central - cu anexe şi terenul aferent din str. Moliere nr. 2-4, sector 1, Bucureşti 8.020,00 H.G.nr. 567/93
   +  Anexa 5
                                       LISTA
             cuprinzând bunurile imobile proprietate a Regiei Autonome
                 "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESA TEREN crt. -mp.-
  1. 2. 3.
  R.A.-A.P.P.S.
  1. Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud. Ilfov 4.805,60
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  2. Bd. Unirii nr.68, bl.K2, scara2, sectorul 3, Bucureşti 248,00
  3. Str. C-ţin Prezan nr.4, et. 2, ap.3, sector 1, Bucureşti 1202,91
  4. Bd. Tineretului nr. 15, bl.A4, et. 1, ap. 7, sector 4 7,38
  5. Str. Turda nr. 120, bl.38, sc. A, et.5, ap.21, sector 1 8,97
  6. Str. Paris nr.32, et.1, ap.2, sector 1, Bucureşti 270,91
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MAGURELE
  7. Teren comuna Magurele, str. Atomistilor nr. 1, jud. Ilfov 26.169,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
  8. Spaţiu comercial în suprafaţa de 75 mp, strada N.Balcescu nr. 4, localitatea Suceava, jud. Suceava. 87,62
  -------------