NORME METODOLOGICE din 24 iunie 1999de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 9 iulie 1999     +  Capitolul 1 Declararea şi preluarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului  +  Articolul 1 (1) Deţinătorii de bunuri, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligaţia sa declare bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi să le predea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) bunurile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998. (3) Deţinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligaţia sa inventarieze bunurile respective, luând în acelaşi timp şi măsurile de păstrare şi de conservare corespunzătoare a acestora, până la predarea lor efectivă spre valorificare direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Declararea bunurilor se va realiza, în forma scrisă, la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Declararea bunurilor şi preluarea acestora se va consemna într-un proces-verbal de predare-preluare care va cuprinde toate datele de identificare a acestora, după caz:- numărul curent;- denumirea bunului, felul şi natura fiecărui bun, descrierea amănunţită;- unitatea de măsura;- cantitatea;- provenienţă - din import sau indigen;- marca, seria, anul de fabricaţie;- starea fizica - bun nou sau utilizat, complet sau incomplet -, cu menţionarea componentelor care lipsesc;- baza legală de trecere în proprietatea privată a statului - numai pentru bunurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998;- numele şi prenumele gestionarului. (3) Procesul-verbal de predare-preluare se întocmeşte în doua exemplare, dintre care un exemplar rămâne la deţinătorul bunurilor, iar celălalt exemplar se preda direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, în calitate de primitor al bunurilor respective. (4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 se declara, de îndată, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru a fi vândute, de îndată şi numai după obţinerea avizului de calitate, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri către populaţie.  +  Capitolul 2 Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statuluiA. Atestarea calităţii bunurilor  +  Articolul 3 (1) Bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate sau din valoare şi care au pe ambalaj inscripţionat termenul de valabilitate vor fi supuse valorificării fără a fi necesar buletinul de analiza. Aceeaşi procedura de valorificare se aplică şi în cazul animalelor şi pasarilor vii. (2) În situaţia în care pentru aceste bunuri exista incertitudini din partea comisiei de evaluare privind calitatea sau termenul de valabilitate a acestora, se va obţine certificatul constatator - buletinul de analiza - prin care să se ateste ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate. (3) Pentru bunurile pe al căror ambalaj nu este înscris termenul de valabilitate se va obţine certificatul constatator - buletinul de analiza - prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate. (4) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1) certificatul constatator - buletinul de analiza - se va emite de îndată de către instituţiile care deţin laboratoare de specialitate şi care sunt autorizate în acest sens.  +  Articolul 4Instituţiile abilitate prin lege sa ateste calitatea mărfurilor în vederea comercializării sunt obligate sa emita certificatul constatator în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4).B. Evaluarea bunurilor  +  Articolul 5 (1) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului comisia de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 15 zile. (2) Rezultatele evaluării vor fi consemnate într-un proces-verbal de evaluare, întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia şi avizat de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonata de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, care va soluţiona şi eventualele probleme divergenţe care ar putea aparea pe parcurs între membrii comisiei. (4) Secretarul comisiei de evaluare se va ocupa şi de problemele organizatorice aferente bunei desfăşurări a activităţii comisiei. (5) Comisia de evaluare se va întruni lunar sau ori de câte ori va fi necesar, astfel încât activitatea de valorificare să se desfăşoare normal. (6) Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie, iar dacă un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6La evaluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului comisia de evaluare va avea în vedere nivelul preţurilor pentru stadiul corespunzător de comercializare din zona în care are loc aceasta, pentru produse identice sau similare, din care se deduc comisionul sau adaosul comercial şi taxa pe valoarea adăugată aferentă comisionului sau adaosului comercial şi care se corecteaza, după caz, în funcţie de următoarele criterii:- gradul de uzura fizica şi morala a bunurilor respective;- utilitatea bunurilor pentru potentialii cumpărători;- cantitatea (volumul) bunurilor respective.  +  Articolul 7 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii de evaluare, prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care să asigure informaţii scrise privind preţurile stadiului corespunzător de comercializare, în vederea evaluării bunurilor. (2) În situaţii justificate, în funcţie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializaţi. (3) Membrii comisiei de evaluare vor primi o indemnizaţie lunară de 250.000 lei/persoana pentru activitatea desfăşurată în luna respectiva. (4) Membrii comisiei de evaluare a bunurilor nu pot face parte din comisia de licitaţie.  +  Articolul 8Bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate sau din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, precum şi bunurile al căror termen de garanţie expira înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunţa în litigiul al cărui obiect îi constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare vor fi valorificate de către persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri către populaţie, la preţurile stadiului corespunzător de comercializare din zona în care are loc aceasta.  +  Articolul 9În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii sau în regim de consignaţie în termen de 60 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare va proceda la reducerea preţurilor stabilite iniţial cu maximum 50% .  +  Articolul 10 (1) În cazul bunurilor devenite proprietate de stat, potrivit legii, şi care intra sub incidenţa Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, se va proceda după cum urmează:- dacă bunurile devenite proprietate de stat au fost produse licit, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996, realizate în baza unor contracte cu titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori cu organismele de gestiune colectivă pentru drepturile de autor şi drepturile conexe, acestea urmează regimul normal de valorificare;- dacă bunurile devenite proprietate de stat au fost produse ilicit, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 8/1996, acestea vor fi predate organelor abilitate prin lege. (2) În ceea ce priveşte constatarea caracterului de produs licit sau ilicit al unor bunuri devenite proprietate de stat, astfel cum rezultă din aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996, aceasta se face prin expertizarea la locul de deţinere a bunurilor de către delegaţii specialişti ai organismelor de gestiune colectivă pentru drepturile conexe.C. Valorificarea bunurilor  +  Articolul 11Bunurile care au intrat în proprietatea privată a statului se valorifica prin: a) magazine proprii care aparţin organului de valorificare, acolo unde volumul bunurilor ce urmează a fi vândute asigura continuitate în funcţionarea acestora.Vânzarea bunurilor în magazine proprii se poate face în sistem comercial en detail şi angro, la valoarea stabilită de către comisia de evaluare.Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau eşalonat pe o perioadă de maximum 12 luni şi pentru bunuri în valoare totală de peste 10 milioane lei; b) licitaţie publică, pentru bunurile de folosinţă îndelungată, prevăzute în anexa nr. 1.Valoarea de pornire a licitaţiei este valoarea stabilită de către comisia de evaluare.Lista cuprinzând bunurile de folosinţă îndelungată va fi actualizată periodic de către Ministerul Finanţelor prin ordin al ministrului.În vederea organizării licitaţiei se vor publică în presa anunţuri de vânzare care trebuie să cuprindă infomatiile privind organizarea licitaţiei.Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitaţiei va fi afişată la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar informaţiile necesare vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi de birourile de valorificare din cadrul acestora.Publicarea anunţului de vânzare se va face în cel mult 5 zile de la data evaluării.Data licitaţiei se va stabili în termen de cel puţin 5 zile de la publicarea anunţului de vânzare.Licitaţia se va desfăşura în prezenta unei comisii formate din 3 membri desemnaţi prin decizie a directorului general al organului de valorificare.Comisia de licitaţie va verifica garanţia depusa de participanţii la licitaţie, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, întocmind lista cuprinzând persoanele acceptate la licitaţie.Licitaţia se va desfăşura în locul şi la ora indicate în anunţul de vânzare, dacă sunt cel puţin 2 ofertanţi.În situaţia în care nu se prezintă 2 ofertanţi, licitaţia nu va mai avea loc, încheindu-se un proces-verbal de constatare.În situaţia în care nu se obţine valoarea de pornire a licitaţiei, va avea loc o noua licitaţie.Reluarea licitaţiei se va stabili de către biroul de valorificari din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitaţii, cu respectarea procedurii stabilite iniţial.Dacă la a doua licitaţie se prezintă un singur ofertant şi acesta îndeplineşte condiţiile de participare, el este admis şi va avea loc negocierea valorii de achiziţie a bunurilor, care nu poate fi sub valoarea de pornire a licitaţiei.În situaţia în care, în urma celor două licitaţii, nu se obţine valoarea de pornire a licitaţiei, în termen de 60 de zile de la data primei licitaţii comisia de evaluare va proceda la o reducere a acestei valori cu maximum 50% . În termen de 30 de zile de la data reducerii valorii iniţiale se va organiza o noua licitaţie, cu respectarea procedurii iniţiale, care se poate desfăşura şi cu participarea unui singur ofertant.Pasul de licitare nu poate fi mai mic de 5% şi mai mare de maximum 20% din valoarea de pornire a licitaţiei; c) în regim de consignaţie, precum şi prin societăţi comerciale tip consignaţie, pe baza principiului licitarii comisionului în cadrul limitei de maximum 20% din valoarea bunurilor.La stabilirea comisionului comisia de licitaţie va avea în vedere următoarele criterii, după caz:- volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare;- vadul comercial al comisionarului;- dotarea materială;- cuantumul garanţiei băneşti ce va fi depusa, după adjudecarea licitaţiei, pentru perioada aferentă vânzării, respectiv 90 de zile;- respectarea obligaţiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans.Din valoarea determinata de comisia de evaluare comisionarul va retine comisionul adjudecat, iar diferenţa se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 12Societatea comercială care preia spre vânzare bunuri în regim de consignaţie va desface bunurile respective la preţul stabilit de comisia de evaluare, la care se adauga T.V.A. aferentă comisionului. Plata contravalorii bunurilor vândute se va face pe măsura vânzării din 3 în 3 zile lucrătoare sau integral.  +  Articolul 13Dacă în termen de 30 de zile de la reducerea preţului de vânzare al bunurilor acestea nu se valorifica prin modalităţile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, se va proceda la:- atribuirea gratuita în condiţiile art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998;- valorificarea prin unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor;- dezmembrarea bunurilor şi valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor;- distrugerea bunurilor.  +  Capitolul 3 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 14Ministerul Finanţelor poate transmite, cu titlu gratuit, unele bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel: a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora.Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministeriala care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Direcţiei Generale a Vamilor şi ai Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de la Direcţia Generală a Vamilor.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală a Vamilor au obligaţia de a comunică lunar Ministerului Finanţelor situaţia nominală privind autovehiculele, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-au înregistrat asemenea bunuri, conform anexei nr. 2.Înscrierea în situaţia lunară, înaintată Ministerului Finanţelor, trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au o situaţie clara din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Totodată, situaţiile lunare vor cuprinde doar autovehiculele care sunt în stare de funcţionare şi corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice sau care au un grad de uzura fizica mai mic de 70% şi pot fi aduse în stare de funcţionare în urma unor reparaţii.Comisia interministeriala analizează cererile de atribuire gratuita a maşinilor, ambarcatiunilor şi motoarelor atasabile acestora şi le repartizează în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora.Secretariatul General al Guvernului va comunică Ministerului Finanţelor, după fiecare şedinţa, situaţia privind autovehiculele, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum şi situaţia celor neatribuite gratuit.Predarea autovehiculelor instituţiilor cărora le-au fost atribuite şi valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se vor efectua pe baza comunicării exprese a Ministerului Finanţelor.Pentru autovehiculele, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului va comunică Ministerului Finanţelor dacă bunurile respective rămân la dispoziţia sa sau dacă acestea pot fi valorificate de către Ministerul Finanţelor în condiţiile prezentelor norme metodologice.Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanţelor pentru autovehicule, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 2. Autovehiculele, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi atribuite Secretariatului General al Guvernului, se valorifica în condiţiile prezentelor norme metodologice de către organul de valorificare; b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, azilurilor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti consulta organele administraţiei publice locale sau judeţene ori serviciile ministeriale descentralizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul preluării cu titlu gratuit a bunurilor oferite.În situaţia acceptării bunurilor direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui gratuit bunuri în valoare de până la 10 milioane lei/beneficiar.Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari menţionaţi la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 şi în situaţia în care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta în cadrul termenului de valabilitate.În aceasta situaţie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se va face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.Pentru bunurile ce vor fi atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste de 10 milioane lei/beneficiar, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor inainta Ministerului Finanţelor propuneri concrete şi motivate, care vor cuprinde: beneficiarul bunurilor, lista cuprinzând bunurile atât cantitativ, cat şi valoric; c) persoanelor juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informaţional, educativ, ştiinţific etc.Persoanele juridice menţionate mai sus vor inainta în acest sens Ministerului Finanţelor o solicitare însoţită de un act doveditor, din care să rezulte caracterul bunurilor şi calitatea de destinatar iniţial al acestora; d) persoanelor juridice care au calitatea de destinatar pentru bunurile care nu pot fi valorificate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor. Pentru iniţierea hotărârii Guvernului, persoana juridică respectiva va prezenta Ministerului Finanţelor o documentaţie din care să rezulte ca aceasta este utilizator unic al bunurilor respective.  +  Capitolul 4 Competentele şi obligaţiile organelor de valorificare  +  Articolul 15 (1) Organele de valorificare au următoarele competente şi obligaţii:- propun Ministerului Finanţelor transmiterea, cu titlu gratuit, a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, pentru valori mai mari de 10 milioane lei/beneficiar;- restituie bunurile sau sumele încasate greşit ori fără baza legală, la nivelul valorii recuperate în urma valorificării bunurilor sau la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal de predare-preluare;- restituie sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 la nivelul actualizat al preţurilor, în funcţie de preţul de evaluare iniţial;- verifica dacă sumele realizate din valorificarea bunurilor se vărsa în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de virare a sumelor respective;- controlează dacă instituţiile publice, persoanele juridice sau fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului le păstrează în bune condiţii;- raportează lunar Ministerului Finanţelor situaţia privind autovehiculele, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, intrate în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2;- raportează trimestrial Ministerului Finanţelor situaţia generală privind bunurile intrate în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 3, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului;- ţin evidenta bunurilor intrate în proprietatea privată a statului şi a sumelor obţinute din valorificarea acestora potrivit normelor legale în vigoare;- organizează evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-preluare prin înregistrarea în evidenta lucrărilor curente şi indosarierea acestora pe deţinătorii de la care s-au primit bunurile şi pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea. (2) În mod separat se înregistrează, se evidenţiază şi se indosariaza procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare. (3) La procesele-verbale de predare-preluare şi la procesele-verbale de evaluare se vor anexa şi păstra toate actele referitoare la documentul în cauza.  +  Capitolul 5 Obligaţiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 16Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului au următoarele obligaţii:- sa trimită reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de câte ori sunt înştiinţate de organele de valorificare;- să semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-preluare, aplicând şi ştampila unităţii, după caz;- sa înregistreze în evidentele proprii bunurile respective în ziua primirii;- sa organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-preluare;- sa menţioneze în documentul de plată numărul procesului-verbal de predare-preluare;- să asigure conservarea bunurilor în cele mai bune condiţii, având grija sa nu fie înlocuite până la vânzare cu altele de calitate inferioară şi sa nu se altereze sau să se deterioreze din cauza condiţiilor de întreţinere necorespunzătoare;- sa expuna în permanenta bunurile respective spre vânzare şi sa ia cele mai eficiente măsuri pentru ca aceste bunuri să fie vândute în cel mai scurt timp;- sa vireze la bugetul de stat, în termen de 3 zile de la încasare, sumele obţinute din vânzarea bunurilor respective.  +  Capitolul 6 Procedura de distrugere a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 17 (1) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condiţiile de comercializare, precum şi cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate prin dezmembrare, transmise cu titlu gratuit sau predate unităţilor de colectare şi de valorificare a deşeurilor, vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere. (2) De asemenea, vor fi distruse şi bunurile pentru care volumul acestora (cantitativ şi/sau valoric) nu justifica angajarea cheltuielilor în vederea valorificării (analiza de laborator, timbre, marcare).  +  Articolul 18 (1) Comisia de distrugere stabileşte, în funcţie de natura bunurilor respective, locul unde urmează a fi distruse acestea, putându-se apela şi la serviciile unor unităţi specializate în acest gen de activitate. (2) După distrugerea bunurilor, comisia de distrugere va încheia un proces-verbal de distrugere, în 3 exemplare semnate de toţi membrii comisiei, precum şi de unitatea specializată, după caz. (3) Data întrunirii comisiei de distrugere se stabileşte prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operaţiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (5) Procesul-verbal de distrugere va fi avizat de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (6) În funcţie de importanţa operaţiunii de distrugere se pot efectua înregistrări video fie cu posibilităţi proprii, fie cu invitarea posturilor locale de televiziune. (7) Membrii comisiei de distrugere vor primi o indemnizaţie lunară de 150.000 lei/persoana pentru activitatea desfăşurată în luna respectiva.  +  Capitolul 7 Veniturile încasate şi cheltuielile aferente bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 19Veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, din care se deduc cheltuielile de deplasare şi de cazare care vor fi plătite membrilor comisiei de distrugere, precum şi cheltuielile necesare pentru depozitarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în condiţiile prevederilor art. 8 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 se fac venit la bugetul de stat şi se virează în contul de valorificare nr. 20220112.  +  Articolul 20Cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul Ministerului Finanţelor, respectiv de la cap. 72 "Alte acţiuni", subcap. 50 "Alte cheltuieli", alin. 30.07 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţiile legale".  +  Articolul 21 (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 20 se cuprind cheltuielile privind sortarea, conservarea, manipularea, transportarea, expertizarea, licitaţiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor încasate greşit sau fără baza legală, precum şi alte cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv indemnizaţiile membrilor comisiei de evaluare şi de distrugere. (2) În categoria acestor cheltuieli se cuprind şi cele efectuate de deţinător cu bunurile confiscate până la intrarea acestora în proprietatea privată a statului, în situaţia în care deţinătorul este şi organ de valorificare.  +  Capitolul 8Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau distrugerea, după caz, a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, cuprinse în art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998  +  Articolul 22 (1) Deţinătorii bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 vor proceda la inventarierea acestora şi vor lua măsuri de păstrare şi de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor specializate ale statului. (2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va face de îndată, în baza unui proces-verbal, încheiat în doua exemplare, dintre care unul se păstrează de către deţinător, iar celălalt se preda organului specializat al statului.  +  Articolul 23Medicamentele şi aparatura medicală se vor pune la dispoziţie Ministerului Sănătăţii, care va stabili prin ordin al ministrului modul de preluare, evaluare, transmiterea cu titlu gratuit, valorificarea, iar, după caz, casarea sau distrugerea acestor bunuri.  +  Articolul 24 (1) Produsele şi substantele toxice se predau gratuit unităţilor specializate ale ministerelor cu atribuţii şi raspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, după caz, agenţilor economici autorizaţi prin lege sa desfăşoare activitate cu astfel de substanţe şi produse. (2) Produsele şi substantele toxice care nu îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a fi utilizate sau valorificate sunt distruse în mod obligatoriu de comisiile numite de şefii unităţilor specializate ale ministerelor sau, după caz, de directorii agenţilor economici care le-au preluat. (3) Din comisiile de distrugere va face parte, în mod obligatoriu, şi câte un reprezentant al inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al agenţiei locale de protecţie a mediului.  +  Articolul 25Materialele nucleare şi radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unităţilor specializate, stabilite de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Articolul 26 (1) Bunurile, documentele sau valorile susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural naţional sau care prezintă valoare documentara, ştiinţifică, artistică sau muzeistica vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii pentru a fi repartizate instituţiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor. (2) Cărţile, publicaţiile şi alte bunuri culturale de aceasta natura, cu excepţia celor menţionate la alin. (1), vor fi predate de îndată, cu titlul gratuit, Ministerului Culturii pentru a fi repartizate bibliotecilor publice.  +  Articolul 27 (1) Documentele susceptibile să facă parte din Fondul Arhivistic Naţional al României vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Direcţiei Generale a Arhivelor Naţionale sau direcţiilor judeţene ori a municipiului Bucureşti, după caz. (2) Aprecierea apartenentei documentelor menţionate la alin. (1) la Fondul Arhivistic Naţional al României se va realiza, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, de către reprezentanţii Arhivelor Naţionale, la solicitarea deţinătorilor acestor documente. (3) Documentele menţionate la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, se vor transmite de Arhivele Naţionale unităţilor de profil. (4) Predarea documentelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde:- numărul curent din registrul de evidenta al deţinătorului, în care au fost înscrise documentele;- provenienţă documentelor - cu trimitere la actele întocmite cu acea ocazie;- descrierea amănunţită a documentelor, realizată de către reprezentantul Arhivelor Naţionale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;- baza legală de trecere a documentelor în proprietatea privată a statului. (5) Procesul-verbal se întocmeşte în doua exemplare, dintre care unul rămâne la deţinătorul documentelor, iar celălalt se preda unităţii din structura Arhivelor Naţionale, care îl primeşte, fiind semnat şi parafat pe toate filele.  +  Articolul 28Metalele preţioase, pietrele preţioase şi semipretioase, bijuteriile din aceste materiale şi mijloacele de plată în valută liber convertibilă, ridicate în vederea confiscării, şi cele intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se depun de către deţinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Naţionala a României.  +  Articolul 29Valorificarea bunurilor din metale preţioase, pietre preţioase şi semipretioase, a bijuteriilor din aceste materiale şi a mijloacelor de plată în valută liber convertibilă, intrate în proprietatea privată a statului, preluate de Banca Naţionala a României, se realizează prin virarea la bugetul de stat a contravalorii în lei a metalului fin, a pietrelor preţioase şi semipretioase şi a mijloacelor de plată în valută, calculată la preţul de evidenta al băncii în vigoare la data decontării, după deducerea cheltuielilor efectuate de aceasta în vederea valorificării.  +  Articolul 30 (1) Procedura de recepţie, expertizare, păstrare, valorificare şi de restituire a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi semipretioase, bijuteriilor din aceste materiale şi a mijloacelor de plată în valută se efectuează potrivit normelor de lucru ale Băncii Naţionale a României. (2) Mijloacele de plată în lei se depun în termen de 48 de ore la trezoreriile statului, iar în situaţia în care acestea nu sunt înfiinţate, la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. în contul bugetului de stat.  +  Articolul 31 (1) Armele de foc, munitiile, materiile explozive şi bunurile cu specific militar, legal confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, fie pentru completarea dotării unităţilor Ministerului de Interne - prin organele centrale de planificare a inzestrarii sau a instituţiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc şi muniţii de către Ministerul de Interne - prin Inspectoratul General al Poliţiei, fie, după caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unităţile autorizate să le comercializeze ori pentru casare. (2) Se predau Ministerului Apărării Naţionale numai armele militare şi munitiile aferente acestora, materiile explozive şi bunurile cu specific militar care fac obiectul inzestrarii exclusive a unităţilor din structura acestui minister. (3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naţionale vor fi predate agenţilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi cu astfel de bunuri, în vederea utilizării, valorificării sau distrugerii conform legii. (4) Armele de vânătoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzita, munitiile acestora şi armele de panoplie, care nu fac obiectul dotării sau casării, se valorifica prin unităţile autorizate să le comercializeze, după evaluare, conform legii. (5) Evaluarea bunurilor menţionate la alin. (4) se efectuează de comisii numite prin ordin al şefului inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, din care face parte şi un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (6) Armele care prezintă valoare istorica, documentara, ştiinţifică, artistică sau muzeistica se predau gratuit de către unităţile de poliţie care le-au preluat instituţiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor. (7) Normele metodologice privind evidenta, evaluarea în vederea valorificării, asigurarea dotării cu armament şi muniţii a persoanelor fizice şi instituţiilor publice, precum şi destinaţia armamentului, muniţiilor şi materialelor explozive, provenite din confiscari sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, vor fi aprobate prin ordin al ministrului de interne, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. (8) În cazurile în care organele Ministerului de Interne identifica ori sunt sesizate despre existenta unor materii explozive, dispozitive cu incarcatura exploziva - bombe, mine, grenade, proiectile şi altele - sau mijloace de iniţiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale pentru executare, după caz, a operaţiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispoziţiilor legale.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 32Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice------------------------LISTAcuprinzând bunurile de folosinţă îndelungată care se valorifica prin licitaţie publică1. Autovehiculele cu tracţiune mecanică de producţie indigena şi din import, cu orice marca şi indiferent de anul de fabricaţie, care nu au fost atribuite cu titlu gratuit în condiţiile art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/19982. Televizoare color din producţie indigena şi din import, indiferent de marca şi de anul de fabricaţie3. Aparate video de înregistrat, de reproducere sau de filmat4. Combine muzicale, radiocasetofoane şi staţii de amplificare5. Frigidere, congelatoare, maşini de spălat6. Sobe de încălzit, din producţie indigena sau din import7. Tractoare şi maşini agricole8. Maşini de tricotat şi de cusut pentru croitorie, blanarie şi cizmarie9. Aparate electrice de preparat inghetata10. Camere de filmat11. Maşini şi aparate de tipărit12. Calculatoare, monitoare electrice, unităţi centrale şi periferice pentru prelucrarea automată a datelor13. Aparate pentru jocuri de noroc, mecanice sau electronice14. Aparate de multiplicat15. Aparate electrocasnice16. Nave şi aeronave.  +  Anexa 2-------la normele metodologice------------------------    Autovehicule ------------------------------------------------------------------------------|N| Locul | |Capacitatea| |Numărul| | |Valoa- |Alte | O ||r|unde se| |cilindrică | | de | | | rea |elemente | b ||.| afla |Marca|a motorului| | kilo- |Carbu-| |stabi- |specifice | s || |autove-| | (cmc) | | metri |rantul| |lita de|autovehi- | e ||c|hiculul| | | | inre- |folo- | |comisia| culului | r ||r| | | |Anul| gis- |sit | | de |(SS - seria| v ||t| tipul | | | de | trati | |Gradul|evalua-|sasiului, | a ||.|autove-| | |fa- |la bord| | de | re |SM - seria | t || |hiculu-| | |bri-| | |uzura | |motorului, | i || | lui | | |ca- | | | | |SC - seria | i || | | | |tie | | | | |caroseriei,| || | | | | | | | | |culoarea | || | | | | | | | | |etc.) | ||-|-------|-----|-----------|----|-------|------|------|-------|-----------|---||1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11||-|-------|-----|-----------|----|-------|------|------|-------|-----------|---|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------    Motoare atasabile ambarcatiunilor -----------------------------------------------------------------------------| Nr.| Denumirea | CP | Seria |Gradul|Starea tehnica| Valoarea | ||crt.| motorului | |motorului| de |conform fisei | | Observaţii || | | | |uzura | tehnice | | ||----|-----------|----|---------|------|--------------|----------|------------|| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------    Ambarcatiuni  ---------------------------------------------------------------------------- | Nr.| Locul |Numărul|Lungi-|Lati-|Inal-|Crevace |Gradul|Valoarea| | |crt.| şi | de | mea | mea |timea|(bucăţi)| de | |Observaţii | | | tipul |bucăţi | (m) | (m) | (m) | | uzura| | | | |ambar- | | | | | | | | | | |catiu- | | | | | | | | | | | nii | | | | | | | | | |----|-------|-------|------|-----|-----|--------|------|--------|-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  ----------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 3-------la normele metodologice------------------------    Judeţul ______________|_|_|    Trimestrul _____________|_| ------------------------------------------------------------------------------| Bunuri legal |Sol-| În- | Valorificari, |Sold|| confiscate |dul |trari|------------------------------------------| ||-------------------| | |TOTAL| din care: | la || |C| la | în | |------------------------------------| || |o| | | |prin|prin| |atri-|res-| r |prin|sfar|| |d| în-|cur- | | | | în |buiri|ti- | e | |şi- || |u| ce-|sul | |ma- |li- | | |tu- | d |dis-|tul || Denumirea |l| pu-| | |ga- |ci- |regim | gra-|iri | u |tru-| || | | tul|tri- | |zine|ta- | |tuite| | c |gere|tri-|| | | |mes- | | |tie | de | | | e | |mes-|| | |tri-|tru- | |pro-| | | | | r | |tru-|| | |mes-|lui | |prii|pu- |consig| | | i | |lui || | |tru-| | | |bli-|natie | | | | | || | |lui | | | |ca | | | | de| | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | p | | || | | | | | | | | | | r | | || | | | | | | | | | | e | | || | | | | | | | | | | t | | ||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----|| 0 |1| 2 | 3 |4=5+ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |12=2|| | | | |...11| | | | | | | |+3-4||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----|| a) Produse | | | | | | | | | | | | ||alimentare | | | | | | | | | | | | ||(inclusiv | | | | | | | | | | | | ||băuturi | | | | | | | | | | | | ||alcoolice | | | | | | | | | | | | ||şi tigari) |1| | | | | | | | | | | ||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----|| b) Aparatura | | | | | | | | | | | | ||electronică | | | | | | | | | | | | ||(casetofoane, | | | | | | | | | | | | ||video, fax, | | | | | | | | | | | | ||televizoare | | | | | | | | | | | | ||etc.) |2| | | | | | | | | | | ||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----|| c) Bunuri | | | | | | | | | | | | ||de uz casnic | | | | | | | | | | | | ||(frigidere, | | | | | | | | | | | | ||congelatoare, | | | | | | | | | | | | ||aspiratoare, | | | | | | | | | | | | ||cuptoare cu | | | | | | | | | | | | ||microunde, | | | | | | | | | | | | ||maşini de | | | | | | | | | | | | ||spălat etc.) |3| | | | | | | | | | | ||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----|| d) Confecţii | | | | | | | | | | | | || şi | | | | | | | | | | | | ||încălţăminte |4| | | | | | | | | | | ||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----||e) Autovehicule, | | | | | | | | | | | | ||ambarcatiuni şi | | | | | | | | | | | | ||motoare atasabile| | | | | | | | | | | | ||acestora |5| | | | | | | | | | | ||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----|| din care: | | | | | | | | | | | | ||- autovehicule |6| | | | | | | | | | | ||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----||f) Alte bunuri*) |7| | | | | | | | | | | ||-----------------|-|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|----|----|| TOTAL |8| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------    *) Se vor nominaliza bunurile cu pondere semnificativă.NOTĂ:O dată cu anexa se va prezenta şi o informare privind următoarele aspecte: modul de funcţionare a comisiilor de evaluare a bunurilor; vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate; penalizări de întârziere, calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat; nivelul comisioanelor negociate cu societăţile tip consignaţie pentru valorificarea bunurilor, alte aspecte semnificative privind acţiunea de valorificare etc.--------