LEGE nr. 324 din 27 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind instituirea unor măsuri pentru recuperareacreanţelor statului şi diminuarea datoriei publice"2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Valorificarea creanţelor preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 409/2001, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a se asigura, conform unei fundamentari prealabile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, un grad cat mai înalt de recuperare a creanţelor statului preluate de la Ministerul Finanţelor Publice."3. La articolul 4 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Metodele utilizate pentru recuperarea creanţelor aferente obiectivelor pentru care nu s-a realizat rambursarea integrală se vor folosi astfel încât creditorii externi sa nu declare exigibilitatea anticipata a obligaţiilor contractuale rămase de achitat, cu excepţia situaţiilor reglementate prin hotărâre a Guvernului."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Creanţele provenite din executarea garanţiilor de stat emise pentru împrumuturile externe, prevăzute la art. 3 alin. (1), existente în evidenţa contabilă a Ministerului Finanţelor Publice la data de 31 decembrie 2001, actualizate la data finalizarii contractelor de cesiune, vor fi cesionate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, urmând ca în termen de 90 de zile de la aceeaşi dată să se efectueze regularizarea contabila. (2) Creanţele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garanţiilor de stat emise pentru împrumuturile externe vor face obiectul unor acte adiţionale la contractele de cesiune de creanta, ce se vor încheia în termen de 15 zile calculate de la data achitării sumelor scadente la extern de către Ministerul Finanţelor Publice."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în urma valorificării creanţelor preluate potrivit prezentei ordonanţe, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri şi se virează la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe, în vederea reintregirii acestuia, în termen de 5 zile de la încasarea sumelor respective."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC-----------