LEGE nr. 293 din 15 mai 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 7 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (2) literele c) şi e) vor avea următorul cuprins:"c) selecteaza proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate;.............................................................. e) pune în aplicare deciziile pe care le adopta Comitetul de avizare."2. La articolul I punctul 4, articolul 4 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:"a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Administraţiei Publice şi preşedinţii în exerciţiu ai consiliilor de dezvoltare regionala;"3. La articolul I punctul 4, articolul 4 alineatul (1) litera c) se abroga.4. La articolul I punctul 10, articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: a) o cota de 3% din veniturile încasate de agenţii economici colectori sau valorificatori de deşeuri feroase şi neferoase; b) sumele încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1; c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2; d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători şi importatori, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente; e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor; f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura, prevăzute în anexa nr. 4; g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Naţionala a Pădurilor şi de la alţi proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice; h) o cota de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun; i) alocaţii de la bugetul de stat, vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine; j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu; k) asistenţa financiară din partea unor organisme internaţionale; l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu; m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pentru activităţile cu impact redus. (2) În cazul utilizării de către agenţii economici din industrie a deşeurilor şi materialelor reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc. (3) În cazul colectării şi reciclarii deşeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători şi importatori, nu se va plati aceasta cota decât pe diferenţa dintre cantităţile produse sau importate şi cantităţile colectate şi reciclate. (4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează şi se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului. (5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului."  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ  +  Anexa 1                                    SUMELE               încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afectează                               factorii de mediu
         
    Nr. crt.Emisii de poluanţi în atmosferăSume de încasat
    1.Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan, protoxid de azot)100 lei/tonă de CO2 echivalent
    2.Pulberi de suspensie şi sedimentabile100 lei/kg
    3.Oxizi de azot200 lei/kg
    4.Oxizi de sulf200 lei/kg
    5.Poluanţi organici persistenţi (PAH, PCB, dioxină)100.000 lei/kg
    6.Metale grele:  
      - plumb60.000 lei/kg
      - cadmiu80.000 lei/kg
      - mercur100.000 lei/kg
   +  Anexa 2    ANEXA 2                              VENITURI       încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea                următoarelor categorii de deşeuri reciclabile
         
    Nr. crt.Categorii de deşeuri reciclabileVenituri de încasat
    1.Provenite de la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului5.000 lei/m2/an
    2.Provenite din prelucrarea primară a lemnului1.000 lei/m2/an
    3.Provenite de la producerea alcoolului500 lei/m2/an
   +  Anexa 3    ANEXA 3                                  LISTA         cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de           producători şi importatori, mai puţin cele utilizate la                            producerea medicamentelor
           
    1.1,1-dicloretilenă (clorură de viniliden)82.Epiclorhidrină
    83.Etanolamină
    2.1,2-dicloretan84.Etilamină
    3.1,2-dicloretilenă85.Etilbenzen
    4.1,2,3-trimetilbenzen86.Etilenclorhidrină
    5.1,2,4-triclorbenzen87.Etilenglicol
    6.2-etilhexil-diftalat88.Etilendiamină
    7.Acetaldehidă89.Etilmercaptan
    8.Acetamidă90.Fenilbetanaftilamină
    9.Acetat de vinil91.Fenilendiamină
    10.Acetoncianhidrină92.Fluor şi compuşi
    11.Acetonă93.Fluorantren
    12.Acetonitril94.Formaldehidă
    13.Acid acetic95.Fosgen
    14.Acid antranilic96.Fracţii alcooli dioxanici
    15.Acid cianhidric97.Furfurol
    16.Acid picric98.Glicidol
    17.Acid propionic99.Hexaclorbenzen
    18.Acrilamidă100.Hexaclorbutadienă
    19.Acrilat de etil101.Hexacloretan
    20.Acrilonitril102.Hexametilentetramină
    21.Aldehidă benzoică103.Hidrazină
    22.Aldehidă propionică104.Hidrochinonă
    23.Aldrin105.Hidrogen sulfurat
    24.Anilină106.Indeno-1,2,3-cd-piren
    25.Anisidină107.Iodură de metil
    26.Antimoniu108.Isodrin
    27.Antracen109.Izopropil glicidileter
    28.Arsen şi compuşi110.Maneb
    29.Auramină111.Mercur şi compuşi
    30.Benzantracen112.Metilcelosolv
    31.Benz-a-piren113.Metilcloroform
    32.Benz-b-fluorantren114.Metilizocianat
    33.Benzen115.Metilmercaptan
    34.Benz-g,h,i-perilen116.Metiletilcetonă
    35.Benzidină117.Monoclorbenzen
    36.Benz-k-fluorantren118.Monoclorhidrină
    37.Benzpiren119.Monoetanolamină
    38.Bioxid de sulf120.Morfolină
    39.Brom121.Naftalină
    40.Bromură de etil122.Negru de fum
    41.Butil mercaptan123.Nichel carbonil
    42.Butilamină124.Nichel şi compuşi
    43.Cadmiu şi compuşi125.Nitrobenzen
    44.Celosolv şi derivaţi126.Nitrotoluen
    45.Cianogen127.Nonil-fenoli
    46.Cianuri de potasiu128.o- şi p-diclorbenzen
    47.Ciclofosfamidă129.o-Tolidină
    48.Ciclohexanonă130.o-Toluidină
    49.Ciclohexilamină131.o-Clorfenol
    50.Clor132.Octil-fenoli
    51.Cloralcani C10-C13133.Oxid de etilenă
    52.Clorfenvinfos134.Oxid de propilenă
    53.Cloroform135.p-Aminoazobenzen
    54.Clorură de alil136.p-terţiar butiltoluen
    55.Clorură de benzil137.Paration-metil
    56.Clorură de cianuril138.Pentaclorbenzen
    57.Clorură de etil139.Pentacloretan
    58.Clorură de metil140.Pentaclorfenol
    59.Clorură de metilen141.Percloretilenă (tetracloretilenă)
    60.Clorură de vinil142.Perclormetil mercaptan
    61.Compuşi tributilstanici143.Pirocatechină
    62.Crom şi compuşi144.Plumb şi compuşi
    63.Cumen (izopropilbenzen)145.Rezorcină
    64.Diclor/difenil/tricloretan (DDT)146.Sarin
    65.Dibenzantracen147.Stiren
    66.Diclorhidrină148.Sulfură de carbon
    67.Diclormetan149.Tetracloretan
    68.Diclorpropan150.Tetraclorură de carbon
    69.Diclorvos151.Toluen
    70.Dieldrin152.Toluilen diizocianat
    71.Dietanolamină153.Triclorbenzeni
    72.Difenileteri bromuraţi154.Tricloretan
    73.Dimetilanilină155.Tricloretilen
    74.Dimetilformamidă156.Triclorpropan
    75.Dimetilftalat157.Triclorură de benzil
    76.Dinitrat de etilenglicol158.Trinitrotoluen
    77.Dinitrobenzen159.Vinil toluen
    78.Dioxan160.Xilen
    79.Disulfoton161.Xilenol
    80.Diuron162.Zineb
    81.Endri
   +  Anexa 4                               LISTA    cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători                 şi importatori, utilizate în agricultura ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Alaclor   2. Atrazin   3. Carbaril   4. Clorpirifos   5. Cupru şi compuşi   6. Endosulfan   7. Isoproturon   8. Lindan   9. Malathion  10. Simazin  11. Trifluralin  12. Zinc şi compuşi ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────