ORDIN nr. 219 din 1 aprilie 2002pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 iunie 2002  Ministrul sănătăţii şi familiei,având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 3.421 din 1 aprilie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Condiţiile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă utilizarea următoarelor formulare prevăzute în anexele nr. 4-7: formular pentru înscrierea cantaririlor trimestriale pentru fiecare secţie, compartiment sau laborator, chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, formular de identificare pentru transport şi eliminare finala, tabele centralizatoare pentru cantităţile de deşeuri rezultate din activităţi medicale, produse în secţii, compartimente şi laboratoare.  +  Articolul 5Se aprobă utilizarea pictogramei "Pericol biologic" prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7În toate unităţile sanitare activităţile legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale fac parte din obligaţiile profesionale şi vor fi înscrise în fişa postului fiecărui salariat.  +  Articolul 8Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare.  +  Articolul 9Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare.  +  Articolul 10 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale vor elabora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale. (2) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este analizat şi actualizat anual. (3) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este cuprins în documentaţia necesară pentru autorizarea sanitară a unităţilor în care se desfăşoară activităţi medicale.  +  Articolul 11În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora standardul naţional care aproba metodele specifice de testare a rezistentei la acţiuni mecanice pentru recipientele de colectare a deşeurilor intepatoare-taietoare, rezultate din activitatea medicală, de producţie românească.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Direcţia generală de sănătate publică, Direcţia generală a bugetului sănătăţii, Inspecţia Sanitară de Stat, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie şi unităţile care desfăşoară activităţi medicale, indiferent de forma de organizare, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii nr. 663/1999 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.  +  Articolul 15Prezentul ordin va intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1NORMA 01/04/2002  +  Anexa 2METODOLOGIE 01/04/2002  +  Anexa 3CONDIŢIIde colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale1. Sacii negri sau transparenti se folosesc pentru colectarea deşeurilor asimilabile celor menajere, de exemplu: ambalaje pentru materialele sterile, flacoane de perfuzie care nu au venit în contact cu sangele sau alte lichide biologice, resturi alimentare (cu excepţia celor provenite de la secţiile de boli infectioase), hârtie, bonete şi masti de unica folosinţă, ghips necontaminat cu lichide biologice, sacii şi alte ambalaje din material plastic, recipientele de sticlă care nu au venit în contact cu sangele sau cu alte lichide biologice.2. Sacii de culoare galbena se folosesc pentru colectarea deşeurilor infectioase, de exemplu: părţi anatomice şi anatomo-patologice (fetusi, placente, material biopsic) rezultate de la blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrica sau de la laboratoarele anatomo-patologice, tampoane, comprese imbibate cu sânge sau cu alte lichide biologice, pansamente şi alte materiale contaminate, recipiente care au conţinut sânge sau alte lichide biologice, câmpuri operatorii, materialele, instrumentele şi echipamentele medicale de unica folosinţă (de exemplu: manusi, sonde şi alte materiale de unica folosinţă), membrane de dializa, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator.3. Cutiile cu pereţi rigizi se folosesc pentru colectarea deşeurilor intepatoare-taietoare, de exemplu: seringi de unica folosinţă, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatura şi ace, lame de bisturiu de unica folosinţă, sticlarie (sparta sau nu) care a venit în contact cu sangele sau cu alte lichide biologice, deşeurile de la secţiile de hemodializa.  +  Anexa 4(Se completează pentru fiecare secţie/laborator/compartiment)FORMULARpentru înscrierea cantaririlor trimestriale pentru fiecare secţie, compartiment sau laborator1. Unitatea sanitară ............../ (denumirea completa, localitatea, judeţul).............2. Secţia/compartimentul/laboratorul în care s-au făcut cantaririle........./(denumirea completa).........................3. Numărul mediu de paturi ocupate în perioada investigatiei-sondaj .........4. Numărul total de paturi pe secţie/compartiment ...............5. Tabelul de înscriere a cantaririlor:
  Cantariri (kg)
  I II III IV V VI
  Data cantaririi
  Ora cantaririi
  Deşeuri menajere
  Deşeuri infectioase
  Deşeuri intepatoare-taietoare
  Numele (scris lizibil) şi semnatura membrului echipei care a făcut cantaririle
  6. Observaţii ..............................................................
   +  Anexa 5(Se completează pentru întreaga unitate sanitară)CHESTIONARpentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale1. Unitatea sanitară ....../(denumirea completa, localitatea, judeţul).......2. Numărul total de paturi ..................................................3. Numărul mediu de paturi ocupate la data investigatiei-sondaj .............4. Specificati dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de deşeuri, conform normelor tehnice. Raspundeti cu DA sau NU în dreptul fiecărei situaţii menţionate la lit. a)-d): a) sac galben pentru deşeuri infectioase ...................................; b) cutie din carton, prevăzută în interior cu sac din plastic, pentru deşeuri infectioase ...........; c) cutie din material rezistent la acţiuni mecanice, cu închidere temporară şi definitivă, pentru deşeuri intepatoare-taietoare ................................; d) sac negru pentru deşeuri asimilabile celor menajere ..................... .5. Descrieti cum se face transportul deşeurilor în interiorul unităţii până la spaţiul de depozitare temporară (manual sau cu caruciorul, cu liftul sau pe scări etc.) ......................................................................... .6. Se folosesc containere mobile cu pereţi rigizi în spaţiul de depozitare temporară?Raspundeti cu DA sau NU ....................................................7. Descrieti spaţiile de depozitare temporară ..............................8. Materialele şi tehnicile de dezinfecţie folosite pentru containerele mobile ............................................................................9. Modul de eliminare finala a deşeurilor periculoase. Raspundeti cu DA sau NU în dreptul fiecărei situaţii menţionate la lit. a)-e): a) ardere în crematoriul spitalului .........................................; b) ardere în aer liber sau în instalaţii improvizate ........................; c) ardere în crematoriul altei unităţi sanitare .............................; d) depozitare în depozitul municipal a deşeurilor trimise fără aplicarea tratamentelor de neutralizare .................................................... e) depozitare în depozitul municipal a deşeurilor trimise după aplicarea tratamentelor de neutralizare .................................................... f) incinerator ..............................................................; g) depozitul pentru deşeuri periculoase .....................................; h) altele, precizati ....................................................... .10. Numărul de cazuri noi de boala diagnosticate la personalul unităţii într-un an: a) hepatita A ..............; c) hepatita non A non B ..............; b) hepatita B ..............; d) plagi tăiate/intepate ............ .11. Numărul mediu de angajaţi în anul respectiv (se calculează astfel: numărul total de angajaţi lunar timp de 12 luni împărţit la 12) .................Numele (scris lizibil) şi semnatura coordonatorului echipei de investigatie .............................Data ...............................  +  Anexa 6FORMULARde identificare pentru transport şi eliminare finala(se completează în 3 exemplare)1. Datele de identificare a unităţii producătoare de deşeuri periculoase .........../(denumirea completa şi adresa) ......2. Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de transport, conform contractului ........./(denumirea completa, adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerţului).............3. Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de eliminare finala, conform contractului ...../(denumirea completa, adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerţului)............4. Cantitatea de deşeuri periculoase trimisa, transportată şi eliminata (kg) ........5. Data şi ora predării pentru transport .....................................6. Numele (scris lizibil) şi semnatura persoanei care a predat deşeurile periculoase pentru transport .....................................................7. Numele (scris lizibil) şi semnatura persoanei care a primit deşeurile periculoase pentru transport .....................................................8. Data şi ora predării pentru eliminarea finala .............................9. Numele (scris lizibil) şi semnatura persoanei care a predat deşeurile periculoase spre eliminare .......................................................10. Numele (scris lizibil) şi semnatura persoanei care a primit deşeurile periculoase spre eliminare11. Data şi ora eliminării finale ............................................12. Procedura de eliminare finala utilizata ..................................13. Numele (scris lizibil) şi semnatura persoanei responsabile din partea agentului economic care efectuează eliminarea deşeurilor periculoase .............NOTĂ:Exemplarul 1, semnat de producător şi transportator, rămâne la producător.Exemplarul 2, semnat de producător, transportator şi de agentul economic care asigura eliminarea finala, rămâne la agentul economic.Exemplarul 3, semnat de producător, transportator şi agentul economic care asigura eliminarea finala, se trimite la producător.  +  Anexa 7TABELE CENTRALIZATOAREpentru cantităţile de deşeuri rezultate din activităţi medicale, produse în secţii, compartimente şi laboratoareDenumirea completa a unităţii sanitare .......................................Perioada în care s-a efectuat investigatia-sondaj ............................1. Tabel centralizator pe secţii, compartimente, laboratoare
  N r c r t Secţia/ compartimentul/ laboratorul*1) Numărul mediu de paturi ocupate într-un interval de 24 de ore*2) Cantitatea totală de deşeuri, pe categorii, în kg/48 h Cantitatea medie pe secţiile cu paturi,în kg/(pat ocupat x 24 h)
  Infec- tioase Intepatoare- taietoare Asimi- labile celor menajere Infec- tioa- se Inte- patoa re- taie- toare Asi- mi- la- bile ce- lor mena jere
  1
  2
  3
  .
  .
  .
  TOTAL pe secţii compartimente, laboratoare, pe categorii: Nu se comple- teaza Nu se com- ple- teaza Nu se com- ple- teaza Nu se com- ple- tea- za
  *1) Se înscriu toate secţiile cu paturi şi toate compartimentele, laboratoarele etc. fără paturi.*2) Se completează numai la secţiile cu paturi.2. Tabel centralizator pe întreaga unitate sanitară
  Numărul mediu de paturi ocupate pe spital într-un interval de 24 de ore Cantitatea totală de deşeuri, pe categorii, pe întreaga unitate sanitară, în kg/48 h Cantitatea totală medie de deşeuri, pe categorii, pe întreaga unitate sanitară, în g/(pat ocupat x 24 h)
  Infectioase Intepatoare- taietoare Asimilabile celor menajere Infectioase Intepatoare- taietoare Asimi- labile clor mena- jere
  Data completării ........................................Numele (scris lizibil) şi semnatura coordonatorului echipeide investigatie ..........................................
   +  Anexa 8Pictograma "Pericol biologic"Pictograma "Pericol biologic", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 6 iunie 2002 la pagina 16.────────────────