HOTĂRÂRE nr. 529 din 23 mai 2002privind finanţarea unităţilor sanitare şi a instituţiilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 5 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Finanţarea unităţilor sanitare şi a instituţiilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei se asigura, în condiţiile legii, de la bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate şi din alte venituri, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Activitatea financiară a unităţilor sanitare se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, astfel: a) ministrul sănătăţii şi familiei, ca ordonator principal de credite, aproba bugetele de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor secundari de credite, precum şi pe cele ale unităţilor direct subordonate; b) conducătorii direcţiilor de sănătate publică, care îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor secundari de credite, aproba, indiferent de sursa de finanţare, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare teritoriale ai căror conducatori sunt ordonatori terţiari de credite. Bugetele de venituri şi cheltuieli prezentate pentru aprobare vor cuprinde şi lista de investiţii întocmită conform normelor metodologice pentru finanţarea investiţiilor publice, care constituie document de aprobare pentru finanţare; c) conducătorii unităţilor sanitare sunt ordonatori terţiari de credite şi utilizează sumele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei întocmeşte, pe baza raportarilor prezentate de direcţiile de sănătate publică şi de unităţile sanitare direct subordonate, darea de seama contabila trimestriala şi anuală privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi a mijloacelor extrabugetare.  +  Articolul 3 (1) Activităţile finanţate de la bugetul de stat sunt următoarele: a) programele naţionale de sănătate; b) expertizarea, proiectarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte acţiuni de forta majoră, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei; c) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor sanitare existente, aprobate prin legile anuale privind bugetul de stat; d) achiziţionarea de aparatura medicală de mare performanta pentru unităţile sanitare finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997; e) activitatea de diagnostic, curativă şi de reabilitare, de importanţa naţionala pentru recuperarea capacităţii de muncă, nominalizată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin ordin al ministrului; f) construcţiile noi şi reparaţiile capitale în sectorul sanitar public. (2) De la bugetul de stat se pot aloca fonduri pentru activitatea de învăţământ şi de cercetare din cadrul spitalelor cu secţii clinice, care sunt finanţate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (3) Institutele medicale sau alte unităţi sanitare cu activitate de cercetare şi de învăţământ, desemnate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, pot coordona şi finanta programe de sănătate.  +  Articolul 4Unităţile sanitare finanţate din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care desfăşoară activităţi cuprinse în programele de sănătate sau care se doteaza cu aparatura de înaltă performanta, prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pot primi sume cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 I. Unităţi sanitare finanţate integral de la bugetul de stat:1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;2. institutele şi centrele de sănătate publică;3. Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti;4. Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti*);------------- Notă *) Înregistrează în contul "Sume de mandat" fondurile primite şi utilizate pentru sustinatoarele de efort necesare sportivilor.5. Institutul Naţional de Hematologie Trasfuzionala "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi reţeaua de transfuziologie;6. Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti;7. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti;8. Oficiul Central de Stocare Bucureşti;9. Sanatoriul de boli profesionale Avrig;10. Leprozeria Tichilesti;11. cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi din unităţile de învăţământ superior;12. secţiile şi cabinetele de medicina muncii (boli profesionale);13. reţeaua de medicina sportiva (ambulatoriul de specialitate pentru sportivi).NOTĂ:-----Unităţile sanitare de la poziţiile 11, 12 şi 13, care nu au personalitate juridică şi funcţionează în structura unităţilor sanitare cu personalitate juridică finanţate din venituri extrabugetare provenite inclusiv din contractele cu casele de asigurări de sănătate, se finanţează de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii şi Familiei, de la titlul "Transferuri".II. Unităţi sanitare finanţate integral din venituri extrabugetare din sistemul de asigurări sociale de sănătate:1. cabinetele de asistenţa medicală primara;2. unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate;3. centrele de sănătate;4. spitalele;5. sanatoriile de recuperare şi balneare;6. serviciile de ambulanta.III. Unităţi sanitare cu activitate de cercetare şi de învăţământ sau care coordonează programe de sănătate şi se finanţează din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat:1. Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;2. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca;3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti;4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti;5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie Bucureşti;7. Institutul de Fiziologie Normală şi Patologica "D. Danielopolu" Bucureşti;8. Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti;9. Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti;10. Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucureşti;11. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti;12. Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca;13. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;14. Centrul de Cardiologie Iaşi;15. Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures;16. Centrul de Cardiologie Craiova;17. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucureşti;18. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;19. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;20. Centrul Naţional de Acupunctura şi Homeopatie Bucureşti;21. spitalele cu secţii clinice;22. Centrul de Cercetare şi Asistenţa Medicală Simleu Silvaniei;23. Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucureşti;24. Statia Centrala de Salvare Bucureşti.IV. Unităţi sanitare finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat:1. Agenţia Naţionala a Medicamentului Bucureşti;2. Institutul de Medicina Legală "Prof. dr. Mina Minovici" Bucureşti şi institutele de medicina legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova şi Targu Mures;3. serviciile de medicina legală judeţene şi cabinetele de medicina legală din oraşele care nu sunt reşedinţa de judeţ.NOTĂ:-----Unităţile sanitare de la poziţia 3, care nu au personalitate juridică şi funcţionează în structura unităţilor sanitare cu personalitate juridică finanţate din venituri extrabugetare provenite inclusiv din contractele cu casele de asigurări de sănătate, primesc sume din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii şi Familiei, de la titlul "Transferuri", în completarea veniturilor proprii obţinute în condiţiile legii.V. Unităţi finanţate integral din venituri extrabugetare:1. Statia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti*)---------------- Notă *) Poate primi sume de la bugetul de stat, pe bază de programe de sănătate.2. Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali;3. unităţile de reparaţii şi întreţinere a aparaturii medicale.VI. Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi Familiei:- Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. Bucureşti.VII. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei:1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucureşti;2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti.--------