LEGE nr. 310 din 22 mai 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 61 din 30 august 2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematica, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanta financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cat şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori."2. La articolul I punctul 4, alineatele (1) şi (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii, planul de conturi general, modelele situaţiilor financiare, registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. (2) Normele şi reglementările contabile pentru instituţiile de credit, unităţile de asigurare-reasigurare, precum şi pentru unităţile care operează pe piaţa de capital se elaborează şi se emit de Banca Naţionala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."3. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ."4. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu următorul cuprins:"8^1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:<<(3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens de către Ministerul Finanţelor Publice.>>"5. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(4) Pierderea contabila se acoperă din profitul exerciţiului şi cel reportat, din rezerve, capital social şi din alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi în conformitate cu metodologia emisă de Ministerul Finanţelor Publice."6. La articolul I , după punctul 40 se introduce punctul 40^1 cu următorul cuprins:"40^1. La articolul 39 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:<<(5) Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.>>"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------