DECRET nr. 294 din 9 august 1978privind portul liber Sulina*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 9 august 1978    ----------- Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 44/1978.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În oraşul Sulina din judeţul Tulcea se instituie regimul de port liber.Zona portului liber cuprinde actuala delimitare teritorială a oraşului Sulina.  +  Articolul 2 (1) Activităţile ce se pot efectua în portul liber Sulina sînt manipularea, depozitarea, sortarea, condiţionarea, ambalarea, fabricarea, prelucrarea, marcarea, expunerea, testarea, vînzarea-cumpărarea, expertizarea şi repararea de nave, operaţiuni financiar-bancare, precum şi alte operaţiuni specifice porturilor şi zonelor libere. (2) Realizarea acestor activităţi de către firmele şi organizaţiile economice străine se poate efectua prin cooperare cu organizaţii economice româneşti de specialitate, inclusiv prin constituirea de societăţi mixte comerciale sau de producţie şi desfacere.  +  Articolul 3Consiliile populare ale judeţului Tulcea şi oraşului Sulina, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, vor stabili în portul liber Sulina perimetrele necesare realizării activităţilor prevăzute la art. 2 din prezentul decret.  +  Articolul 4 (1) Mijloacele de transport şi bunurile care se introduc sau se scot din portul liber sînt exceptate de la plata taxelor vamale, fiscale şi impozitelor, cu excepţia cazului cînd intra pe teritoriul vamal al Republicii Socialiste România. (2) Introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport şi bunurilor, în şi din portul liber sînt supuse supravegherii organelor vamale.  +  Articolul 5 (1) În portul liber Sulina sînt admise mijloace de transport şi bunuri din toate ţările cu care Republica Socialistă România are relaţii comerciale, fără deosebire de ţara de origine şi de destinaţia bunurilor. (2) Fac excepţie bunurile al căror import pe teritoriul Republicii Socialiste România este prohibit potrivit legii sau convenţiilor internaţionale la care Republica Socialistă România este parte.  +  Articolul 6Bunurile care se introduc, se afla sau se scot din portul liber Sulina, sînt supuse normelor sanitare, fito-sanitare sau sanitar-veterinare, după caz.  +  Articolul 7Bunurile de dotare şi cele necesare activităţii unităţilor române care lucrează în portul liber Sulina urmează regimul bunurilor destinate activităţii interne.  +  Articolul 8Bunurile de origine română sau cele provenite din import pot fi introduse în zona libera Sulina cu îndeplinirea condiţiilor şi formalităţilor privind exportul sau, după caz, exportul temporar. Reintroducerea lor pe teritoriul vamal al Republicii Socialiste România se face în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9Bunurile aflate în portul liber Sulina pot tranzita teritoriul vamal al Republicii Socialiste România, cu respectarea reglementărilor legale.  +  Articolul 10 (1) Consiliile populare ale judeţului Tulcea şi oraşului Sulina, împreună cu Ministerul Comerţului Interior vor asigura spaţii comerciale şi vor lua măsuri pentru buna organizare a aprovizionarii cu bunuri de consum a portului liber Sulina. (2) În portul liber Sulina pot funcţiona, potrivit legii, unităţi comerciale de desfacere eu amănuntul, cu plata mărfurilor în valută liber convertibilă.  +  Articolul 11 (1) Pentru administrarea şi conducerea activităţii portului liber Sulina se înfiinţează "Administraţia portului liber Sulina" - întreprindere specializată de comerţ exterior - cu sediul în oraşul Sulina, judeţul Tulcea, în subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale. (2) Administraţia portului liber Sulina funcţionează pe principiul autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică şi este autoritate portuara pentru portul liber Sulina. Administraţia portului are structura organizatorică prevăzută în anexa*) la prezentul decret şi se încadrează în gradul I de organizare.--------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 12Administraţia portului liber Sulina are următoarele atribuţii: a) efectuează operaţiuni de comerţ exterior şi avizează activităţile prevăzute la art. 2 din prezentul decret; b) efectuează prestaţii portuare şi expeditii internaţionale de mărfuri, agenturarea şi aprovizionarea navelor şi echipajelor străine şi alte prestaţii specifice; c) realizează cooperarea cu şantierul naval şi celelalte unităţi economice de pe teritoriul oraşului Sulina în executarea de lucrări şi prestări de servicii pentru firmele şi organizaţiile economice străine; d) efectuează şi coordonează acţiunile de investiţii, avizează constituirea de societăţi mixte precum şi asupra altor forme de cooperare cu parteneri străini în portul liber Sulina; e) avizează înfiinţarea de reprezentante ale firmelor şi organizaţiilor economice române şi străine în portul liber Sulina; f) ia măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului decret; g) exercita alte atribuţii stabilite potrivit legii.  +  Articolul 13Tarifele prestaţiilor şi serviciilor în portul liber Sulina se aproba de către Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 14Consiliile populare ale judeţului Tulcea şi oraşului Sulina sînt obligate sa pună la dispoziţia Administraţiei portului liber Sulina spaţiile de lucru şi de depozitare necesare începerii şi desfăşurării activităţii în portul liber.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor este obligat sa amenajeze şi sa întreţină danele şi celelalte instalaţii portuare, să execute reparaţiile navelor, sa proiecteze şi să execute investiţiile din portul liber Sulina. (2) Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va lua măsuri şi va asigura mijloacele necesare pentru ca activitatea în portul liber Sulina sa înceapă cu data 15 august 1978.  +  Articolul 16Personalul muncitor încadrat la Administraţia portului liber va purta uniforma de serviciu specifică şi va beneficia de echipament de protecţie şi de lucru potrivit legii.  +  Articolul 17Se suplimenteaza planul forţelor de muncă şi retribuire al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale pe anul 1978 cu cel mult 195 posturi, din care muncitori 165. Încadrarea acestor posturi se va face pe măsura începerii şi dezvoltării activităţii portului liber.  +  Articolul 18Operaţiunile bancare în lei şi valuta străină în portul liber Sulina vor fi asigurate de sucursala Băncii Naţionale a judeţului Tulcea.  +  Articolul 19Prezentul decret intră în vigoare la data de 15 august 1978. Pe aceeaşi dată Decretul Consiliului de Stat nr. 101 din 27 martie 1978 privind Zona libera Sulina, se abroga.--------