ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 mai 2002pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 30 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După litera c) a alineatului (1) al articolului 4 se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) o subvenţie în cuantum de 20% din valoarea locuinţei, numai pentru prima locuinta construită cu credit ipotecar, destinată persoanelor sau familiilor care nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subvenţii pentru o alta locuinta."2. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Subvenţia prevăzută la alin. (1) lit. d) se asigura de la bugetul de stat de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."3. După articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Agenţia Naţionala pentru Locuinţe este autorizata să efectueze toate operaţiunile imobiliare necesare construirii, finalizarii şi predării către beneficiari a locuinţelor construite prin programele proprii."4. După articolul 24 se introduce articolul 24^1 cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Pentru construcţia de locuinţe din lemn destinate închirierii tinerilor proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, masa lemnoasă necesară se asigura de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. (2) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se pune în mod gratuit la dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, la solicitarea fundamentată a acesteia, de către Regia Naţionala a Pădurilor."  +  Articolul 2Pentru anul 2002 se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă în bugetul de stat modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va actualiza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 şi le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 4După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă Legea nr. 152/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------------