LEGE nr. 290 din 15 mai 2002privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 29 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt activităţi creative cu rol fundamental în generarea şi susţinerea progresului tehnic în domeniul agriculturii, al silviculturii, al industriei alimentare, al protecţiei mediului şi al dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol. (2) Cercetarea-dezvoltarea în domeniul agricol este prioritate naţionala susţinută de stat, fiind organizată şi coordonata în concordanta cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde: cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea. (2) Cercetarea ştiinţifică şi inovarea sunt activităţi orientate către generarea, gestionarea, valorificarea şi implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultura şi de exploatare în domeniul agricol.  +  Capitolul 2 Organizarea, statutul juridic şi patrimoniul unităţilor de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 3Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă cu capital de stat prevăzute la art. 4 şi 5, care obţin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, conform prezentei legi.  +  Articolul 4Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul agricol se desfăşoară în următoarele instituţii publice: a) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi unităţile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia; b) instituţiile de învăţământ superior agroalimentar, silvic, de biologie, staţiunile didactice, centrele de studii europene, centrele de excelenta şi centrele de cercetare din învăţământul superior de stat; c) institutele de cercetare agricolă de ramura, staţiunile de cercetare-dezvoltare, staţiunile de dezvoltare agricolă, centrele de excelenta, centrele de cercetări şi laboratoarele acestora; d) unităţile de cercetare fundamentală şi avansată din subordinea Academiei Române, finanţate de la bugetul de stat.  +  Articolul 5 (1) Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică din domeniul agricol se desfăşoară în cadrul instituţiilor publice, societăţilor comerciale şi al altor organisme de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condiţiile de competenţa şi eligibilitate stabilite de lege pentru atribuirea şi finanţarea lucrărilor în sistem competitional, în mod direct sau în sistem instituţional. (2) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane fizice, conform prezentei legi. (3) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura în institute naţionale de cercetare-dezvoltare organizate conform legii şi în consortii de cercetare-dezvoltare constituite prin libera asociere, institute de cercetare agricolă şi de învăţământ superior agroalimentar, staţiuni de cercetare-dezvoltare, centre de studii europene, centre de excelenta şi centre de cercetare, organizate ca instituţii publice sau private.  +  Articolul 6 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, faţă de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, şi colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, cu Academia Română, cu Consortiul Universitatilor de Ştiinţe Agricole, precum şi cu alte ministere şi instituţii interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, responsabil al politicilor de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuţii referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare: a) stabileşte obiectivele de interes prioritar cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare în concordanta cu Programul Guvernului pentru fundamentarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a producţiei agricole, silviculturii şi industriei alimentare, pe care le finanţează de la bugetul propriu pe bază de contract; b) stabileşte necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi a Consorţiului Universitatilor de Ştiinţe Agricole, în vederea aprobării şi cuprinderii acestuia în bugetul ministerului; c) asigura din bugetul propriu finanţarea investiţiilor şi dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare aprobate; d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare şi rezultatele obţinute în cadrul programelor de cercetare finanţate din bugetul propriu; e) urmăreşte şi controlează modul de administrare a terenurilor agricole şi silvice aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ordonatorul principal de credite al cercetării-dezvoltării la nivel naţional, coordonează activitatea de elaborare, evaluare, atribuire şi finanţare a programelor şi proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi atribuie în sistem competitional sau în mod direct conducerea şi monitorizarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol. (4) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi Consortiul Universitatilor de Ştiinţe Agricole prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării rapoarte asupra rezultatelor cercetării ştiinţifice pentru proiectele finanţate de acestea şi propuneri pentru valorificarea lor.  +  Articolul 7 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 6 se reorganizează ca instituţii publice cu finanţare extrabugetara şi personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". (2) Institutele de cercetare-dezvoltare coordonatoare, precum şi staţiunile de cercetare-dezvoltare coordonate sunt stabilite de Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" prin regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 8 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol care sunt organizate şi funcţionează ca instituţii publice, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, unităţi private de cercetare-dezvoltare sau ca unităţi în structura unor regii sau companii naţionale exercita în nume propriu prerogativele dreptului de administrare asupra bunurilor din patrimoniul care le aparţine, iar bunurile domeniului public al statului se dobândesc prin concesionare conform legii. (2) Unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, care sunt organizate conform prezentei legi, pot beneficia de dreptul de preemţiune de a concesiona terenuri sau bunuri imobile proprietate a statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (3) Terenurile agricole, domeniu public al statului, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare agricolă, precum şi ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ şi ale unităţilor de cercetare private, destinate cercetării ştiinţifice, activităţii didactice şi producerii de seminţe, material săditor din categoriile biologice superioare, precum şi furajarii animalelor de rasa destinate reproducerii, sunt scutite de plată redeventei.  +  Articolul 9 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", instituţie publică specializată, de consacrare academica, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, funcţionează conform prevederilor propriului statut adoptat de către adunarea generală a acesteia şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol este organizată şi coordonata de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior din domeniile agroalimentar şi silvic, precum şi cu alte instituţii de învăţământ superior.  +  Articolul 10 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" îşi organizează filiale împreună cu instituţii de învăţământ superior de profil în centrele universitare Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova şi Braşov. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare privind funcţiile, structura organizatorică şi de conducere a filialelor se va elabora de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" împreună cu Consortiul Universitatilor de Ştiinţe Agricole în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" are următoarele atribuţii principale: a) fundamentează ştiinţific politicile agricole şi de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cuprinse în programele de guvernare ale României; b) propune şi realizează programe de cercetări multidisciplinare; c) colaborează la elaborarea programelor de cercetare anuale şi de perspectiva ale unităţilor de cercetare; d) analizează desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi urmăreşte creşterea eficientei acesteia; e) prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării sinteze ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi propuneri pentru valorificarea lor; f) organizează activităţi de perfecţionare şi specializare profesională şi de atestare a cercetatorilor şi poate acorda în condiţiile legii titluri academice şi grade ştiinţifice; g) organizează manifestări ştiinţifice pe probleme de cercetare teoretică şi aplicativa, precum şi de asistenţa tehnica în agricultura, industrie alimentara şi silvicultura; h) iniţiază şi dezvolta relaţii de colaborare cu instituţii ştiinţifice din ţara şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale; i) stabileşte liniile directoare ale cercetărilor ştiinţifice în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, imbunatatirilor funciare, protecţiei mediului în agricultura şi dezvoltării rurale durabile şi coordonează, pe linia realizării temelor şi programelor de cercetare, activitatea institutelor şi staţiunilor de cercetare agricolă din subordine; j) acorda distincţii, premii şi diplome pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice publicate, invenţii şi aplicaţii ale cercetării ştiinţifice, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Obiectivele activităţii unităţilor de cercetaredezvoltare sunt: cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativa; dezvoltarea tehnologică şi inovarea; producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, material săditor, animale de rasa şi alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională, servicii de consultanţa şi expertiza, editarea de publicaţii; relaţii ştiinţifice internaţionale; relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităţilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activităţi de cooperare sau de asociere cu alte instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 13 (1) Pentru evaluarea, atestarea şi acreditarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se constituie Consiliul de evaluare, atestare şi acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultura, silvicultura şi industrie alimentara, având în componenta personalităţi ştiinţifice, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. (2) Consiliul de evaluare, atestare şi acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultura, silvicultura şi industrie alimentara îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".  +  Capitolul 3 Finanţarea unităţilor şi a activităţii de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 14Finanţarea activităţilor din unităţile de cercetare-dezvoltare se realizează prin venituri provenite din: a) contracte de finanţare a programelor şi a proiectelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare; b) contracte de cercetare-dezvoltare sau servicii cu instituţii şi agenţi economici din ţara şi din străinătate; c) contractarea unor servicii de extensie, consultanţa şi expertiza; d) valorificarea produselor din campurile şi loturile experimentale, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, animale de rasa şi a oricăror produse realizate de acestea; e) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi asupra altor creatii originale; f) vânzări de licenţe de soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode; g) cofinantare prin resurse rezultate din activitatea sectoarelor proprii de dezvoltare; h) orice alte venituri rezultate din exploatarea patrimoniului în cadrul unor cooperări cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici sau din activităţi de cercetare-dezvoltare şi servicii.  +  Articolul 15Unităţile de cercetare-dezvoltare prezentate în anexele nr. 1, 2, 3, 5 şi 6 nu sunt plătitoare de T.V.A. şi beneficiază de toate prevederile legislaţiei în vigoare privind subvenţiile, creditarea şi alte facilităţi asigurate de stat agenţilor economici din agricultura, industrie alimentara şi silvicultura, inclusiv fonduri de investiţii.  +  Articolul 16Importurile de aparatura, utilaje, echipamente, tractoare şi maşini agricole, materii şi materiale, seminţe, material săditor, material seminal şi animale de rasa, necesare dotării şi execuţiei activităţii de cercetaredezvoltare, sunt scutite de taxe vamale pentru unităţile de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 17Veniturile şi cheltuielile unităţilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice finanţate integral din venituri extrabugetare se cuprind în bugetele şi bilanţurile contabile ale acestora, iar soldurile anuale provenite din diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rămân la dispoziţia acestora, nefiind afectate de taxe şi impozite, urmând să fie folosite pentru activitatea anului următor.  +  Articolul 18 (1) Finanţarea activităţii proprii a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se realizează extrabugetar din cote de până la 0,3% din veniturile realizate din activităţile de dezvoltare ale unităţilor care fac obiectul prezentei legi. (2) Sumele cuvenite se regularizează la sfârşitul anului agricol pe baza veniturilor realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare din activităţile de dezvoltare. (3) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" poate realiza venituri şi din contractarea de activităţi de cercetare-dezvoltare realizate cu diferiţi beneficiari.  +  Capitolul 4 Resurse umane  +  Articolul 19 (1) Personalul unităţilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice se considera transferat şi este salarizat potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea personalului din instituţiile organizate conform prezentei legi ca instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare. (2) Ocuparea funcţiilor de director general din unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Din comisia de concurs va face parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".  +  Articolul 20Pentru integrarea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului universitar unităţile de cercetare-dezvoltare din agricultura, industrie alimentara, silvicultura şi universităţile de profil pot asigura pe bază de protocol integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare şi a personalului de cercetare în activitatea didactica şi de cercetare ştiinţifică şi asigurarea instruirii practice a studenţilor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege. (2) Suprafeţele necesare pentru cercetarea şi producerea seminţelor şi materialului săditor din categorii biologice superioare şi pentru furajarea animalelor de rasa sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.  +  Articolul 22 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul zootehniei şi legumiculturii se înfiinţează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea şi Creşterea Suinelor Peris, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea şi Creşterea Pasarilor Balotesti, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Animale de Blana Targu Mures, Staţiunea de Cercetări Sericicole Baneasa, Bucureşti, Staţiunea de Cercetare pentru Acvacultura şi Ecologie Acvatica Iaşi şi Staţiunea de Dezvoltare pentru Legumicultura Arad, prin reorganizarea unităţilor prevăzute în anexa nr. 6. (2) În scopul cunoaşterii aprofundate a resurselor zonei montane şi pentru elaborarea unor soluţii ştiinţifice de dezvoltare durabila în zona montană se înfiinţează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu. (3) Unităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se organizează ca instituţii publice cu finanţare extrabugetara şi cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". (4) Înfiinţarea unităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23 (1) Evaluarea, atestarea şi acreditarea unităţilor de cercetare-dezvoltare conform art. 13 se face în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Unităţile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun evaluării periodice la maximum 5 ani. (3) În cazul în care unităţile acreditate nu îndeplinesc criteriile şi standardele de acreditare, acestora li se retrage acreditarea. (4) Până la obţinerea evaluării, atestării şi acreditării unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU  +  Anexa 1    ANEXA 1                      INSTITUTE DE CERCETARE - DEZVOLTARE                     ŞI SUPRAFEŢELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE──┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────Nr│Denumirea │ Sediul │Denumirea │ Sediul │Supr.c │unităţii │ │unităţii │ │tere-r │care se │ │care se │ │nurit │desfiinţează │ │înfiinţează │ │afla-  │ │ │ │ │te în  │ │ │ │ │adm.  │ │ │ │ │-ha-──┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────  │ │Localitate│ Judeţul │ │Localitate│ Judeţul │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 1│Institutul de│Fundulea │Calarasi │Institutul de│Fundulea │Calarasi │ 5677  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Cereale şi │ │ │Agricolă │ │ │  │Plante │ │ │Fundulea │ │ │  │Tehnice │ │ │ │ │ │  │Fundulea │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 2│Institutul de│Braşov │Braşov │Institutul de│Braşov │Braşov │ 1590  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie a │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Cartofului │ │ │pentru Cartof│ │ │  │Braşov │ │ │şi Sfecla de │ │ │  │ │ │ │Zahăr Braşov │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 3│Institutul de│Braşov │Braşov │Institutul de│Braşov │Braşov │ 500  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Cultura │ │ │Pajişti │ │ │  │Pajiştilor │ │ │Braşov │ │ │  │Braşov │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 4│Institutul de│Vidra │Ilfov │Institutul de│Vidra │Ilfov │ 309  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Legumicultura│ │ │pentru │ │ │  │şi │ │ │Legumicultura│ │ │  │floricultura │ │ │şi │ │ │  │Vidra │ │ │Floricultura │ │ │  │ │ │ │Vidra │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 5│Institutul de│Maracineni│Arges │Institutul de│Maracineni│Arges │ 641  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Pomicultura │ │ │Pomicultura │ │ │  │Maracineni │ │ │Maracineni │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 6│Institutul de│Valea │Prahova │Institutul de│Valea │Prahova │ 622  │Cercetări │Caluga- │ │Cercetare- │Caluga- │ │  │pentru │rească │ │Dezvoltare │rească │ │  │Viticultura │ │ │pentru │ │ │  │şi │ │ │Viticultura │ │ │  │Vinificaţie │ │ │şi │ │ │  │Valea │ │ │Vinificaţie │ │ │  │Calugareasca │ │ │Valea │ │ │  │ │ │ │Calugareasca │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 7│Institutul de│Balotesti │Ilfov │Institutul de│Balotesti │Ilfov │ 1829  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru Bovine│ │ │  │Creşterea │ │ │Balotesti │ │ │  │Bovinelor │ │ │ │ │ │  │Balotesti │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 8│Institutul de│Constanta │Constanta │Institutul de│Constanta │Constanta │ 705  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru Ovine │ │ │  │Creşterea │ │ │şi Caprine │ │ │  │Ovinelor şi │ │ │Palas │ │ │  │Caprinelor │ │ │ │ │ │  │Palas │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 9│Institutul de│Balotesti │Ilfov │Institutul de│Balotesti │Ilfov │ 260  │Biologie şi │ │ │Biologie şi │ │ │  │Nutriţie │ │ │Nutriţie │ │ │  │Animala │ │ │Animala │ │ │  │Balotesti │ │ │Balotesti │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────10│Institutul de│Bucureşti │- │Institutul de│Bucureşti │- │-  │Chimie │ │ │Cercetări │ │ │  │Alimentara │ │ │Alimentare │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────11│Institutul de│Bucureşti │- │Institutul de│Bucureşti │- │ 19  │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │  │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Pedologie, │ │ │Pedologie. │ │ │  │Agrochimie şi│ │ │Îmbunătăţiri │ │ │  │Protecţia │ │ │Funciare şi │ │ │  │Mediului în │ │ │Protecţia │ │ │  │Agricultura │ │ │Mediului în │ │ │  │ │ │ │Agricultura │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────12│Centrul de │Galaţi │Galaţi │Institutul de│Galaţi │Galaţi │ 441  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Piscicultura,│ │ │Piscicultura │ │ │  │Pescuit şi │ │ │şi │ │ │  │Industriali- │ │ │Industriali- │ │ │  │zarea │ │ │zarea │ │ │  │Peştelui │ │ │Peştelui │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────13│Centrul de │Bucureşti │- │Institutul de│Bucureşti │- │ 32  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Protecţia │ │ │pentru │ │ │  │Plantelor │ │ │Protecţia │ │ │  │ │ │ │Plantelor │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────14│Institutul de│Bucureşti │- │Institutul de│Bucureşti │- │ 3,5  │Economie │ │ │Cercetare- │ │ │  │Agrară │ │ │Dezvoltare │ │ │  │ │ │ │pentru │ │ │  │ │ │ │Economie │ │ │  │ │ │ │Agrară │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────15│Institutul de│Bucureşti │- │Institutul de│Bucureşti │0 │ 15  │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │  │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Industriali- │ │ │Industriali- │ │ │  │zarea şi │ │ │zarea şi │ │ │  │Marketingul │ │ │Marketingul │ │ │  │Produselor │ │ │Produselor │ │ │  │Horticole │ │ │Horticole │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────16│Institutul de│Bucureşti │- │Institutul de│Bucureşti │- │97062  │Cercetări şi │ │ │Cercetări şi │ │ │  │amenajări │ │ │Amenajări │ │ │  │Silvice │ │ │Silvice │ │ │──┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────  +  Anexa 2    ANEXA 2                        STAŢIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE                     ŞI SUPRAFEŢELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE──┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────Nr│Denumirea │ Sediul │Denumirea │ Sediul │Supr.c │unităţii │ │unităţii │ │tere-r │care se │ │care se │ │nurit │desfiinţează │ │înfiinţează │ │afla-  │ │ │ │ │te în  │ │ │ │ │adm.  │ │ │ │ │-ha-──┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────  │ │Localitate│ Judeţul │ │Localitate│ Judeţul │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 1│Staţiunea │Pitesti │Arges │Staţiunea de │Pitesti │Arges │ 1038  │Centrala │ │ │Cercetare- │ │ │  │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Cereale şi │ │ │Agricolă │ │ │  │Plante │ │ │Pitesti │ │ │  │Tehnice │ │ │ │ │ │  │Pitesti │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 2│Staţiunea de │Caracal │Olt │Staţiunea de │Caracal │Olt │ 2695  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Caracal │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Caracal │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 3│Staţiunea de │Valul lui │Constanta │Staţiunea de │Valul lui │Constanta │ 1778  │Cercetări │Traian │ │Cercetare- │Traian │ │  │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Culturi │ │ │Agricolă- │ │ │  │Irigate │ │ │Valul lui │ │ │  │Dobrogea │ │ │Traian │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 4│Staţiunea de │Livada │Satu Mare │Staţiunea de │Livada │Satu Mare │ 1828  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Livada │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Livada │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 5│Staţiunea de │Lovrin │Timiş │Staţiunea de │Lovrin │Timiş │ 2496  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Lovrin │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Lovrin │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 6│Staţiunea de │Podu- │Iaşi │Staţiunea de │Podu- │Iaşi │ 2137  │Cercetări │Iloaiei │ │Cercetare- │Iloaiei │ │  │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Podu Iloaiei │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Podu Iloaiei │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 7│Staţiunea de │Simnicu de│Dolj │Staţiunea de │Simnicu de│Dolj │ 2511  │Cercetări │Jos │ │Cercetare- │Jos │ │  │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Simnic │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Simnic │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 8│Staţiunea de │Turda │Cluj │Staţiunea de │Turda │Cluj │ 1933  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Turda │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Turda │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 9│Staţiunea de │Suceava │Suceava │Staţiunea de │Suceava │Suceava │ 1407  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Suceava │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Suceava │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────10│Staţiunea de │Oradea │Bihor │Staţiunea de │Oradea │Bihor │ 982  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │Agrozooteh- │ │ │Dezvoltare │ │ │  │nice Oradea │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Oradea │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────11│Staţiunea de │Secuieni │Neamt │Staţiunea de │Secuieni │Neamt │ 1672  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │Agrozooteh- │ │ │Dezvoltare │ │ │  │nice │ │ │Agricolă │ │ │  │Secuieni │ │ │Secuieni │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────12│Staţiunea de │Draganesti│Teleorman │Staţiunea de │Draganesti│Teleorman │ 2917  │Cercetări │Vlasca │ │Cercetare- │Vlasca │ │  │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Teleorman │ │ │Agricolă │ │ │  │ │ │ │Teleorman │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────13│Staţiunea de │Fundulea │Calarasi │Staţiunea de │Fundulea │Calarasi │ 406  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │pentru Plante│ │ │Dezvoltare │ │ │  │Medicinale şi│ │ │pentru Plante│ │ │  │Aromatice │ │ │Medicinale şi│ │ │  │Fundulea │ │ │Aromatice │ │ │  │ │ │ │Fundulea │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────14│Staţiunea de │Perisoru │Calarasi │Staţiunea de │Perisoru │Calarasi │ 2315  │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │  │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Culturi │ │ │Agricolă │ │ │  │Irigate │ │ │Marculesti │ │ │  │Marculesti │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────15│Staţiunea │Brăila │Brăila │Staţiunea de │Brăila │Brăila │ 3011  │Centrala de │ │ │Cercetare- │ │ │  │Cercetări │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │Agricolă │ │ │  │Ameliorarea │ │ │Brăila │ │ │  │Solurilor │ │ │ │ │ │  │Sărăturate │ │ │ │ │ │  │Brăila │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────16│Staţiunea │Dabuleni │Dolj │Staţiunea de │Dabuleni │Dolj │ 2170  │Centrala de │ │ │Cercetare- │ │ │  │Cercetări │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │cultura │ │ │Cultura │ │ │  │Plantelor pe │ │ │Plantelor pe │ │ │  │Nisipuri │ │ │Nisipuri │ │ │  │Dabuleni │ │ │Dabuleni │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────17│Centrul de │Cluj- │Cluj- │Laboratorul │Cluj- │Cluj- │ -  │Cercetare şi │Napoca │Napoca │Central │Napoca │Napoca │  │Proiectare │ │ │pentru │ │ │  │"Bios" Cluj- │ │ │Bio- │ │ │  │Napoca │ │ │stimulatori │ │ │  │ │ │ │Cluj-Napoca │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────18│Staţiunea de │Miercurea-│Harghita │Staţiunea de │Miercurea-│Harghita │ 108  │Cercetare şi │Ciuc │ │Cercetare- │Ciuc │ │  │Producţie a │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Cartofului │ │ │pentru Cartof│ │ │  │Miercurea- │ │ │Miercurea- │ │ │  │Ciuc │ │ │Ciuc │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────19│Staţiunea de │Marsani │Dolj │Staţiunea de │Marsani │Dolj │ 1220  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie a │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Cartofului │ │ │pentru Cartof│ │ │  │Marsani │ │ │Marsani │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────20│Staţiunea de │Targu │Covasna │Staţiunea de │Targu │Covasna │ 607  │Cercetare şi │Secuiesc │ │Cercetare- │Secuiesc │ │  │Producţie a │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Cartofului │ │ │pentru Cartof│ │ │  │Tg. Secuiesc │ │ │Tg. Secuiesc │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────21│Staţiunea de │Roman │Neamt │Staţiunea de │Roman │Neamt │ 116  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru Sfecla│ │ │  │Industriali- │ │ │de Zahăr │ │ │  │zarea Sfeclei│ │ │Roman │ │ │  │de Zahăr şi a│ │ │ │ │ │  │Substanţelor │ │ │ │ │ │  │Dulci Roman │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────22│Staţiunea de │Timişoara │Timiş │Staţiunea de │Timişoara │Timiş │ 812  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Cultura │ │ │Pajişti │ │ │  │Pajiştilor │ │ │Timişoara │ │ │  │Timişoara │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────23│Staţiunea de │Vaslui │Vaslui │Staţiunea de │Vaslui │Vaslui │ 900  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Cultura │ │ │Pajişti │ │ │  │Pajiştilor │ │ │Vaslui │ │ │  │Vaslui │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────24│Staţiunea de │Jucu │Cluj │Staţiunea de │Jucu │Cluj │ 1390  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Cultura │ │ │Pajişti Jucu │ │ │  │Pajiştilor │ │ │ │ │ │  │Jucu │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────25│Staţiunea de │Bacau │Bacau │Staţiunea de │Bacau │Bacau │ 98  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Legumicola │ │ │pentru │ │ │  │Bacau │ │ │Legumicultura│ │ │  │ │ │ │Bacau │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────26│Staţiunea de │Buzau │Buzau │Staţiunea de │Buzau │Buzau │ 422  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Legumicola │ │ │pentru │ │ │  │Buzau │ │ │Legumicultura│ │ │  │ │ │ │Buzau │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────27│Staţiunea de │Iernut │Mures │Staţiunea de │Iernut │Mures │ 106  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Legumicola │ │ │pentru │ │ │  │Iernut │ │ │Legumicultura│ │ │  │ │ │ │Iernut │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────28│Staţiunea de │Isalnita │Dolj │Staţiunea de │Isalnita │Dolj │ 565  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Legumicola │ │ │pentru │ │ │  │Isalnita │ │ │Legumicultura│ │ │  │ │ │ │Isalnita │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────29│Staţiunea de │Arad │Arad │Staţiunea de │Arad │Arad │ 610  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Industri- │ │ │Legumicultura│ │ │  │alizarea │ │ │Arad │ │ │  │Sfeclei de │ │ │ │ │ │  │Zahăr şi a │ │ │ │ │ │  │substanţelor │ │ │ │ │ │  │Dulci Arad │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────30│Staţiunea de │Bucureşti │ - │Staţiunea de │Bucureşti │ - │ 442  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │pentru │ │ │  │Baneasa │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Baneasa │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────31│Staţiunea de │Bistrita │Bistrita- │Staţiunea de │Bistrita │Bistrita- │ 296  │Cercetare şi │ │Nasaud │Cercetare- │ │Nasaud │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │pentru │ │ │  │Bistrita │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Bistrita │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────32│Staţiunea de │Cluj │Cluj │Staţiunea de │Cluj │Cluj │ 366  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola Cluj│ │ │pentru │ │ │  │ │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Cluj │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────33│Staţiunea de │Falticeni │Suceava │Staţiunea de │Falticeni │Suceava │ 504  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │pentru │ │ │  │Falticeni │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Falticeni │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────34│Staţiunea de │Geoagiu │Hunedoara │Staţiunea de │Geoagiu │Hunedoara │ 285  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │pentru │ │ │  │Geoagiu │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Geoagiu │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────35│Staţiunea de │Tg. Jiu │Gorj │Staţiunea de │Tg. Jiu │Gorj │ 897  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │Horticola │ │ │  │Tg. Jiu │ │ │Tg. Jiu │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────36│Staţiunea de │Rm. Valcea│Valcea │Staţiunea de │Rm. Valcea│Valcea │ 424  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │pentru │ │ │  │Valcea │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Valcea │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────37│Staţiunea de │Voinesti │Dambovita │Staţiunea de │Voinesti │Dambovita │ 114  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │pentru │ │ │  │Voinesti │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Voinesti │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────38│Staţiunea de │Oradea │Bihor │Staţiunea de │Oradea │Bihor │ 414  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │pentru │ │ │  │Bihor │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Bihor │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────39│Staţiunea de │Constanta │Constanta │Staţiunea de │Constanta │Constanta │ 710  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola │ │ │pentru │ │ │  │Constanta │ │ │Pomicultura │ │ │  │ │ │ │Constanta │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────40│Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │ 978  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Pomicola Iaşi│ │ │pentru │ │ │  │ │ │ │Pomicultura │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────41│Staţiunea de │Blaj │Alba │Staţiunea de │Blaj │Alba │ 895  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Blaj │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Blaj │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────42│Staţiunea de │Dragasani │Valcea │Staţiunea de │Dragasani │Valcea │ 308  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Dragasani │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Dragasani │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────43│Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │ 410  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Iaşi │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Iaşi │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────44│Staţiunea de │Gheoroc │Arad │Staţiunea de │Gheoroc │Arad │ 435  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Minis │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Minis │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────45│Staţiunea de │Murfatlar │Constanta │Staţiunea de │Murfatlar │Constanta │ 688  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Murfatlar │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Murfatlar │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────46│Staţiunea de │Odobesti │Vrancea │Staţiunea de │Odobesti │Vrancea │ 453  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Odobesti │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Odobesti │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────47│Staţiunea de │Stefanesti│Arges │Staţiunea de │Stefanesti│Arges │ 1961  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Stefanesti │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Stefanesti │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────48│Staţiunea de │Pietroase-│Buzau │Staţiunea de │Pietroase-│Buzau │ 512  │Cercetare şi │le │ │Cercetare- │le │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Pietroasele │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Pietroasele │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────49│Staţiunea de │Tg. Bujor │Galaţi │Staţiunea de │Tg. Bujor │Galaţi │ 749  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │  │Bujoru │ │ │Viticultura │ │ │  │ │ │ │şi │ │ │  │ │ │ │Vinificaţie │ │ │  │ │ │ │Bujoru │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────50│Staţiunea de │Arad │Arad │Staţiunea de │Arad │Arad │ 1700  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Creşterea │ │ │Bovine Arad │ │ │  │Bovinelor │ │ │ │ │ │  │Mures-Arad │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────51│Staţiunea de │Dancu │Iaşi │Staţiunea de │Dancu │Iaşi │ 634  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru Bovine│ │ │  │Creşterea │ │ │Dancu │ │ │  │Bovinelor │ │ │ │ │ │  │Dancu │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────52│Staţiunea de │Sighetu- │Maramures │Staţiunea de │Sighetu- │Maramures │ 760  │Cercetare şi │Marmatiei │ │Cercetare- │Marmatiei │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Creşterea │ │ │Bovine │ │ │  │Bovinelor │ │ │Sighet │ │ │  │Sighet │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────53│Staţiunea de │Tg. Mures │Mures │Staţiunea de │Tg. Mures │Mures │ 595  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │Creşterea │ │ │Bovine │ │ │  │Bovinelor │ │ │Tg. Mures │ │ │  │Tg. Mures │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────54│Staţiunea de │Secuieni │Bacau │Staţiunea de │Secuieni │Bacau │ 612  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru Ovine │ │ │  │Creşterea │ │ │şi Caprine │ │ │  │Ovinelor şi │ │ │Secuieni │ │ │  │Caprinelor │ │ │ │ │ │  │Secuieni │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────55│Staţiunea de │Reghin │Mures │Staţiunea de │Reghin │Mures │ 237  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru Ovine │ │ │  │Creşterea │ │ │şi Caprine │ │ │  │Ovinelor şi │ │ │Reghin │ │ │  │Caprinelor │ │ │ │ │ │  │Reghin │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────56│Staţiunea de │Popauti │Botosani │Staţiunea de │Popauti │Botosani │ 1317  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru Ovine │ │ │  │Creşterea │ │ │Popauti │ │ │  │Ovinelor │ │ │ │ │ │  │Popauti │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────57│Staţiunea de │Caransebes│Caras- │Staţiunea de │Caransebes│Caras- │ 492  │Cercetare şi │ │Severin │Cercetare- │ │Severin │  │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru Ovine │ │ │  │Creşterea │ │ │Caransebes │ │ │  │Ovinelor │ │ │ │ │ │  │Caransebes │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────58│Staţiunea │Perieni │Vaslui │Staţiunea de │Perieni │Vaslui │ 819  │Centrala de │ │ │Cercetare- │ │ │  │Cercetări │ │ │Dezvoltare │ │ │  │pentru │ │ │pentru │ │ │  │combaterea │ │ │Combaterea │ │ │  │Eroziunii │ │ │Eroziunii │ │ │  │Solului │ │ │Solului │ │ │  │Perieni │ │ │Perieni │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────59│Institutul de│Baneasa │Giurgiu │Staţiunea de │Baneasa │Giurgiu │ 3000  │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │  │Inginerie │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Tehnologică │ │ │pentru │ │ │  │pentru │ │ │Irigaţii şi │ │ │  │Irigaţii şi │ │ │Drenaje │ │ │  │Drenaje │ │ │Baneasa- │ │ │  │Baneasa- │ │ │Giurgiu │ │ │  │Giurgiu │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────60│Staţiunea de │Nucet │Dambovita │Staţiunea de │Nucet │Dambovita │ 168  │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │  │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │  │Piscicultura │ │ │pentru │ │ │  │Nucet │ │ │Piscicultura │ │ │  │ │ │ │Nucet │ │ │──┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────  +  Anexa 3    ANEXA 3                             STAŢIUNI DE DEZVOLTARE                      ŞI SUPRAFEŢELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE──┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────Nr│Denumirea │ Sediul │Denumirea │ Sediul │Supr.c │unităţii │ │unităţii │ │tere-r │care se │ │care se │ │nurit │desfiinţează │ │înfiinţează │ │afla-  │ │ │ │ │te în  │ │ │ │ │adm.  │ │ │ │ │-ha-──┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────  │ │Localitate│ Judeţul │ │Localitate│ Judeţul │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 1│Ferma de │Stoenesti │Prahova │Staţiunea de │Stoenesti │Prahova │ 683  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │Agricolă │ │ │  │Agricolă │ │ │Stoenesti │ │ │  │Stoenesti │ │ │ │ │ │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 2│Staţiunea de │Buzau │Buzau │Staţiunea de │Buzau │Buzau │ 605  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │Pomicola │ │ │   │Pomicola │ │ │Buzau │ │ │   │Buzau │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 3│Staţiunea de │Viile Satu│Satu Mare │Staţiunea de │Viile Satu│Satu Mare │ 443  │Cercetare şi │Mare │ │Dezvoltare │Mare │ │   │Producţie │ │ │Pomicola Satu│ │ │   │Pomicola Satu│ │ │Mare │ │ │   │Mare │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 4│Staţiunea de │Strejeşti │Olt │Staţiunea de │Strejeşti │Olt │ 821  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │Pomicola │ │ │   │Pomicola │ │ │Strejeşti │ │ │   │Strejeşti │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 5│Staţiunea de │Caransebes│Caras- │Staţiunea de │Caransebes│Caras- │ 492  │Cercetare şi │ │Severin │Dezvoltare │ │Severin │   │Producţie │ │ │Pomicola │ │ │   │Pomicola │ │ │Caransebes │ │ │   │Caransebes │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 6│Staţiunea de │Carcea │Dolj │Staţiunea de │Carcea │Dolj │ 719  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │Pomicola │ │ │   │Pomicola │ │ │Dolj │ │ │   │Dolj │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 7│Staţiunea de │Focsani │Vrancea │Staţiunea de │Focsani │Vrancea │ 575  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │Pomicola │ │ │   │Pomicola │ │ │Vrancea │ │ │   │Vrancea │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 8│Staţiunea de │Zalau │Salaj │Staţiunea de │Zalau │Salaj │ 121  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │Pomicola │ │ │   │Pomicola │ │ │Zalau │ │ │   │Zalau │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 9│Staţiunea de │Drobeta- │Mehedinti │Staţiunea de │Drobeta- │Mehedinti │ 555  │Cercetare şi │Tr.Severin│ │Dezvoltare │Tr.Severin│ │   │Producţie │ │ │Pomicola │ │ │   │Pomicola │ │ │Mehedinti │ │ │   │Mehedinti │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────10│Staţiunea de │Greaca │Giurgiu │Staţiunea de │Greaca │Giurgiu │ 400  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │pentru │ │ │   │Vitivinicolă │ │ │Viticultura │ │ │   │Greaca │ │ │şi Vinifica- │ │ │   │ │ │ │tie Greaca │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────11│Staţiunea de │Dulbanu │Buzau │Staţiunea de │Dulbanu │Buzau │ 462  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │pentru │ │ │   │pentru │ │ │Bovine │ │ │   │Creşterea │ │ │Dulbanu │ │ │   │Bovinelor │ │ │ │ │ │   │Dulbanu │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────12│Staţiunea de │Sercaia │Braşov │Staţiunea de │Sercaia │Braşov │ 542  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │pentru │ │ │   │pentru │ │ │Creşterea │ │ │   │Creşterea │ │ │Bubalinelor │ │ │   │Bubalinelor │ │ │Sercaia │ │ │   │Sercaia │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────13│Staţiunea de │Rusetu │Buzau │Staţiunea de │Rusetu │Buzau │ 2000  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie │ │ │pentru │ │ │   │pentru │ │ │Ovine Rusetu │ │ │   │Creşterea │ │ │ │ │ │   │Ovinelor │ │ │ │ │ │   │Rusetu │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────14│Staţiunea de │Bilciu- │Dambovita │Staţiunea de │Bilciu- │Dambovita │ 725  │Cercetare şi │resti │ │Dezvoltare │resti │ │   │Producţie │ │ │pentru │ │ │   │pentru │ │ │Creşterea şi │ │ │   │Creşterea │ │ │Ameliorarea │ │ │   │Ovinelor │ │ │Ovinelor │ │ │   │Bilciuresti │ │ │Bilciuresti │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────15│Staţiunea de │Tulcea │Tulcea │Staţiunea de │Tulcea │Tulcea │ 765  │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Producţie a │ │ │pentru │ │ │   │Cartofului │ │ │Cultura │ │ │   │Tulcea │ │ │Cartofului │ │ │   │ │ │ │Tulcea │ │ │ ──┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────  +  Anexa 4    ANEXA 4                      UNITĂŢI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE            CARE SE DESFIINŢEAZĂ ŞI FUZIONEAZĂ CU ALTE UNITĂŢI C-D                     ŞI SUPRAFEŢELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE──┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────Nr│Denumirea │ Sediul │Denumirea │ Sediul │Supr.c │unităţii │ │unităţii │ │tere-r │care se │ │care se │ │nurit │desfiinţează │ │înfiinţează │ │afla-  │ │ │ │ │te în  │ │ │ │ │adm.  │ │ │ │ │-ha-──┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────  │ │Localitate│ Judeţul │ │Localitate│ Judeţul │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 1│Institutul de│Fundulea │Calarasi │Fuzionează cu│Braşov │Braşov │ -   │Cercetare şi │ │ │Institutul de│ │ │   │Producţie pt.│ │ │Cercetare- │ │ │   │Industriali- │ │ │Dezvoltare │ │ │   │zarea Sfeclei│ │ │pentru Cartof│ │ │   │de Zahăr şi a│ │ │şi Sfecla de │ │ │   │Substanţelor │ │ │Zahăr Braşov │ │ │   │Dulci │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 2│Staţiunea de │Pitesti │Arges │Fuzionează cu│Pitesti │Arges │ 490  │Cercetare şi │ │ │Staţiunea de │ │ │   │Producţie │ │ │Cercetare- │ │ │   │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Cultura │ │ │Agricolă │ │ │   │Pajiştilor │ │ │Pitesti │ │ │   │Pitesti │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 3│Staţiunea de │Braşov │Braşov │Fuzionează cu│Braşov │Braşov │ 108  │Cercetare şi │ │ │Institutul de│ │ │   │Producţie pt.│ │ │Cercetare- │ │ │   │Industriali- │ │ │Dezvoltare │ │ │   │zarea Sfeclei│ │ │pentru Cartof│ │ │   │de Zahăr şi a│ │ │şi Sfecla de │ │ │   │Substanţelor │ │ │Zahăr Braşov │ │ │   │Dulci │ │ │ │ │ │   │Braşov │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 4│Staţiunea de │Tg. Jiu │Gorj │Fuzionează cu│Tg. Jiu │Gorj │ 383  │Cercetare şi │ │ │Staţiunea de │ │ │   │Producţie a │ │ │Cercetare- │ │ │   │Cartofului │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Tg. Jiu │ │ │Horticola │ │ │   │ │ │ │Tg. Jiu │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 5│Staţiunea de │Giurgiu │Giurgiu │Fuzionează cu│Baneasa │Giurgiu │ 329  │Cercetare │ │ │Staţiunea de │ │ │   │pentru Indus-│ │ │Cercetare- │ │ │   │trializarea │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Sfeclei de │ │ │pentru Iriga-│ │ │   │Zahăr şi a │ │ │tii şi Drenaj│ │ │   │Substanţelor │ │ │Baneasa- │ │ │   │Dulci │ │ │Giurgiu │ │ │   │Giurgiu │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 6│Staţiunea de │Tg.Mures │Mures │Fuzionează cu│Reghin │Mures │ 141  │Cercetare şi │ │ │Staţiunea de │ │ │   │Producţie │ │ │Cercetare- │ │ │   │Pomicola │ │ │Dezvoltare pt│ │ │   │Mures │ │ │Creşterea şi │ │ │   │ │ │ │Ameliorarea │ │ │   │ │ │ │Ovinelor │ │ │   │ │ │ │Reghin │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 7│Staţiunea de │Margineni │Neamt │Fuzionează cu│Secuieni │Neamt │ 466  │Cercetare şi │ │ │Staţiunea de │ │ │   │Producţie │ │ │Cercetare- │ │ │   │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Creşterea │ │ │Agricolă │ │ │   │Bovinelor │ │ │Secuieni- │ │ │   │Margineni │ │ │Neamt │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 8│Institutul de│Fundulea │Calarasi │Fuzionează cu│Fundulea │Calarasi │ 248  │Cercetare şi │ │ │Institutul de│ │ │   │Producţie │ │ │Cercetare- │ │ │   │pentru Indus-│ │ │Dezvoltare │ │ │   │trializarea │ │ │Agricolă │ │ │   │Sfeclei de │ │ │Fundulea │ │ │   │Zahăr şi a │ │ │ │ │ │   │Substanţelor │ │ │ │ │ │   │Dulci │ │ │ │ │ │   │(Baza │ │ │ │ │ │   │Fundulea) │ │ │ │ │ │ ──┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────  +  Anexa 5    ANEXA 5                           STATIUNII ŞI FERME DIDACTICE            ALE UNIVERSITATILOR DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA                       ŞI SUPRAFEŢELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE ──┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────Nr│Denumirea │ Sediul │Denumirea │ Sediul │Supr.c │unităţii de │ │unităţii │ │-ha- r │învăţământ │ │care se │ │ t │care se │ │înfiinţează │ │   │desfiinţează │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────  │ │Localitate│ Judeţul │ │Localitate│ Judeţul │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 1│Universitatea│Bucureşti │Bucureşti │1.1.Ferma │Belciuga- │Calarasi │ 1563  │de Ştiinţe │ │ │Belciugatele │tele │ │ 576  │Agronomice şi│ │ │1.2.Ferma │Moara Dom-│Ilfov │   │Medicina │ │ │Moara Dom- │neasca │ │   │Veterinara │ │ │neasca │ │   │ │ │ │1.3.Ferma │Baneasa │Bucureşti 226,61  │ │ │ │Baneasa │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 2│Universitatea│Cluj- │Cluj- │2.1.Staţiunea│Cluj- │Cluj- 858,58  │de Ştiinţe │Napoca │Napoca │Didactica │Napoca │Napoca   │Agronomice şi│ │ │Experimentala│ │ │   │Medicina │ │ │Manastur │ │ │   │Veterinara │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 3│Universitatea│Craiova │Dolj │3.1.Staţiunea│Craiova │Dolj │ 1124  │din Craiova │ │ │Didactica │ │ │   │ │ │ │"Banu │ │ │   │ │ │ │Maracine" │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 4│Universitatea│Iaşi │Iaşi │4.1.Staţiune │Iaşi │Iaşi │ 411  │de Ştiinţe │ │ │Didactica │ │ │   │Agronomice şi│ │ │ │ │ │   │Medicina │ │ │ │ │ │   │Veterinara │ │ │ │ │ │   │"Ion Ionescu │ │ │ │ │ │   │de la Brad │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 5│Universitatea│Timişoara │Timiş │5.1.Staţiune │Timişoara │Timiş 1633,77  │de Ştiinţe │ │ │Didactica │ │   │Agronomice şi│ │ │Experimentala│ │ │   │Medicina │ │ │ │ │ │   │Veterinara a │ │ │ │ │ │   │Banatului │ │ │ │ │ │ ──┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────    ANEXA 6                           SOCIETĂŢI COMERCIALE             CARE SE REORGANIZEAZĂ ÎN UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE                      ŞI SUPRAFEŢELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE──┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────Nr│Denumirea │ Sediul │Denumirea │ Sediul │Supr.c │unităţii │ │unităţii │ │-ha- r │care se │ │care se │ │ t │desfiinţează │ │înfiinţează │ │ ──┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────────────┼──────────┬──────────┼─────  │ │Localitate│ Judeţul │ │Localitate│ Judeţul │──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 1│SC Romsuin- │Peris │Ilfov │Institutul de│Peris │Ilfov │ 289  │test Peris SA│ │ │Cercetare- │ │ │   │ │ │ │Dezvoltare │ │ │   │ │ │ │pentru │ │ │   │ │ │ │Ameliorarea │ │ │   │ │ │ │Creşterea │ │ │   │ │ │ │Suinelor, │ │ │   │ │ │ │Peris │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 2│SC Institutul│Balotesti │Ilfov │Institutul de│Balotesti │Ilfov │ 88  │de Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │   │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │   │pentru Păsări│ │ │pentru │ │ │   │şi Animale │ │ │Ameliorarea │ │ │   │Mici SA │ │ │şi Creşterea │ │ │   │Balotesti │ │ │Pasarilor, │ │ │   │ │ │ │Balotesti │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 3│SC Staţiunea │Tg. Mures │Mures │Staţiunea de │Tg. Mures │Mures │10,34  │de Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │   │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │   │pentru │ │ │pentru │ │ │   │Animale de │ │ │Creşterea │ │ │   │Blana SA, │ │ │Animalelor de│ │ │   │Tg. Mures │ │ │Blana, Tg. │ │ │   │ │ │ │Mures │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 4│SC Sericarom │Bucureşti │Bucureşti │Staţiunea de │Bucureşti │Bucureşti │ 53,8  │SA │ │ │Cercetări │ │ │   │ │ │ │Sericicole, │ │ │   │ │ │ │Baneasa │ │ │   │ │ │ │-Bucureşti- │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 5│Societatea │Cristian │Sibiu │Institutul de│Cristian │Sibiu │ 1476  │Comercială de│ │ │Cercetare- │ │ │   │Cercetare- │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Dezvoltare │ │ │pentru │ │ │   │Rurală │ │ │Montanologie,│ │ │   │"CEDER" SA │ │ │Cristian- │ │ │   │Cristian- │ │ │Sibiu │ │ │   │Sibiu │ │ │ │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 6│SC Staţiunea │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │10,73  │de Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │   │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │   │Acvacultura │ │ │pentru │ │ │   │şi Ecologie │ │ │Acvacultura │ │ │   │Acvatica SA │ │ │şi Ecologie │ │ │   │Iaşi │ │ │Acvatica, │ │ │   │ │ │ │Iaşi │ │ │ ──┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───── 7│SC Supersem │Arad │Arad │Staţiunea de │Arad │Arad │ 311  │SA Arad │ │ │Dezvoltare │ │ │   │ │ │ │pentru │ │ │   │ │ │ │Legumicultura│ │ │   │ │ │ │Arad │ │ │ ──┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────────