NORME METODOLOGICE din 8 mai 2002privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Nr. 127 din 8 mai 2002
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
 • Nr. 202 din 8 mai 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 29 mai 2002  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 127/202/2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 29 mai 2002.
   +  Capitolul I Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor1. Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziția Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, constituit din taxe plătite de persoanele fizice și juridice solicitante pentru scoaterile din circuitul agricol, în proporția stabilită prin Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 5.120/441/2001, va fi folosit astfel:a) pentru stabilirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea, execuția lucrărilor de ameliorare și urmărirea execuției lucrărilor din perimetrele de ameliorare prevăzute în proiectele tehnice și pentru recepția parțială și finala.Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de către comisii de specialiști ale căror componenta și atribuții sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum și componenta, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;b) pentru acoperirea unor cheltuieli necesare furnizarii informațiilor privind calitatea solurilor, prin întocmirea de studii pedologice și de bonitare a terenurilor de către oficiul de studii pedologice și agrochimice, la solicitarea direcției generale pentru agricultura și industrie alimentara.2. Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, precum și lista studiilor de inventariere, proiectelor, lucrărilor noi și a lucrărilor în continuare. Lucrările în continuare se stabilesc în baza inventarelor de lucrări la finele anului precedent.Contractarea studiilor, a proiectelor și execuția lucrărilor prevăzute în lista se fac în conformitate cu reglementările privind achizițiile publice.Decontarea studiilor, proiectelor și a lucrărilor de amenajare, ameliorare și punere în valoare a terenurilor degradate și poluate se efectuează pe baza documentelor de plată, verificate și aprobate de direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București.Documentațiile tehnico-economice elaborate potrivit reglementărilor legale se avizează de direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, și se aproba de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.Decontarea lucrărilor cuprinse în perimetrele de ameliorare se asigura prin Trezoreria statului, prin contul 50.57 "Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație agricolă", deschis pe seama direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, beneficiare.În funcție de derularea procesului investitional și a soldului Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație agricolă, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în calitate de ordonator principal de credite, va reactualiza în cursul anului bugetul și lista cu lucrările de ameliorare.3. Evidentierea în contabilitate a veniturilor, cheltuielilor și a disponibilităților Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație agricolă se face potrivit Planului de conturi pentru instituții publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 324/1994, cu modificările ulterioare, utilizându-se în principal următoarele conturi:119.01 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"213 "Alte decontări"337 "Fonduri cu destinație specială", analitic 337.42 "Fondul de ameliorare a fondului funciar"421 "Cheltuieli din fonduri cu destinație specială".Disponibilitățile, veniturile și cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar se raportează în anexa nr. 15 la Darea de seama contabila trimestriala și anuală pentru instituții publice, la rândul 20, și se aduna în totalul de la rândul 01.Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar este următoarea:
  La Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
  Încasarea taxelor datorate de persoanele fizice și juridice, potrivit legii, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol 119.01 337.42
  Înregistrarea dobânzii calculate pentru disponibilitățile aflate în cont 119.01 337.42
  Transmiterea sumelor la direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara, pentru efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat 213/analitic distinct 119.01
  La sfârșitul anului, preluarea cheltuielilor efectuate de direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara 421 213/analitic distinct
  La sfârșitul anului, închiderea contului de cheltuieli efectuate în cursul anului din Fondul de ameliorare a fondului funciar 337.42 421
  La direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara
  Evidentierea sumelor de la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat 119.01 213/analitic distinct
  Efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat 421 119.01
  La sfârșitul anului, închiderea contului de cheltuieli 213/analitic distinct 421
  4. Recepția se face potrivit Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, astfel:– la terminarea lucrărilor sau a unor obiecte ori părți de obiecte, când acestea pot funcționa independent. La decontare se va prezenta procesul-verbal de recepție, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, și situațiile de lucrări aprobate de direcția generală pentru agricultura și industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului București;– la expirarea perioadei de garanție de minimum un an, când se va convoca recepția finala și se va prezenta la Ministerul Agriculturii, Aliementatiei și Pădurilor procesul-verbal de recepție finala încheiat conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 273/1994.Receptiile se fac de o comisie de specialiști, constituită din 5-7 persoane, numita de direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, din care trebuie să facă parte reprezentanți ai direcției generale pentru agricultura și industrie alimentara, ai oficiului de studii pedologice și agrochimice, ai oficiului de cadastru, geodezie și cartografie, ai consiliilor locale și proprietarii ale căror terenuri fac obiectul perimetrului de ameliorare, în prezenta proiectantului și executantului lucrării, care convoacă comisia.Pentru realizarea lucrărilor din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație agricolă oficiile de studii pedologice și agrochimice județene asigura urmărirea execuției acestora.Comisia de recepție va analiza dacă s-au executat toate lucrările de amenajare și ameliorare la parametrii prevăzuți în documentația tehnico-economică aprobată.Procesele-verbale de recepție se difuzează, prin grija direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, conform prevederilor art. 44 și 45 din Hotărârea Guvernului nr. 273/1994.Predarea-primirea lucrărilor terminate se va face prin proces-verbal încheiat între direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, executant, proprietarii de teren și reprezentantul administrației publice locale.În actul de recepție și de predare-primire se vor specifică suprafața și folosință agricolă, starea de calitate a terenului ameliorat, recomandări și măsuri privind menținerea și creșterea fertilitatii acestuia, precum și eventualele restrictii cu privire la sortimentul culturilor și agrotehnica acestora.Pe baza actului de recepție și de predare-primire, direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, vor comunică oficiilor județene de cadastru, geodezie și cartografie modificările survenite referitoare la categoriile de folosință a terenurilor amenajate cuprinse în perimetrul de ameliorare.Oficiul de studii pedologice și agrochimice, unitate de specialitate din subordinea direcției generale pentru agricultura și industrie alimentara, realizează acțiunile prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 5.120/441/2001.5. Lucrările aflate în derulare conform contractelor încheiate cu fostele oficii de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene și al municipiului București și programului aprobat pentru 2001, care nu au fost inventariate și recepționate de direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, până la data de 31 decembrie 2001, se vor prelua de către direcția generală pentru agricultura și industrie alimentara prin întocmirea unui act adițional cuprinzând proiectantii și executanții lucrărilor finanțate din Fondul de ameliorare a fondului funciar, preluandu-se în acest scop toate documentele privind perimetrele de ameliorare în derulare de la fostele oficii de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol.Receptiile și situațiile de plată depuse la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, decontate parțial, nedecontate sau încheiate anterior datei de 1 iulie 2001, ori nedepuse la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor vor fi decontate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor prin direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București.6. În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație agricolă Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor îndeplinește atribuțiile și răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea finanțelor publice nr. 72/1996, iar direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, au calitatea de autoritate contractantă.
   +  Capitolul II Ministerul Administrației Publice - Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie1. Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziția Ministerului Administrației Publice, respectiv a Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, constituit din taxe plătite de persoanele fizice și juridice solicitante pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, în proporția stabilită prin Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 5.120/441/2001, va fi folosit pentru următoarele lucrări:a) furnizarea de date și informații din evidenta cadastrala cu privire la pozitionarea terenurilor propuse pentru îmbunătățiri funciare, planimetric și altimetric, pe baza sistemei geodezice naționale și regionale;b) efectuarea de măsurători cadastrale, bornarea și delimitarea terenurilor;c) materializarea punctelor din rețeaua de indesire și rețeaua de ridicare, însoțite de descrieri topografice și schite de reperaj pentru terenurile la care urmează să se efectueze îmbunătățiri funciare;d) efectuarea operațiunilor de indesire și completare a rețelei geodezice pentru măsurarea corecta a terenului pe categorii de folosință, destinație și proprietari;e) participarea efectivă la lucrările de evaluare a terenurilor propuse pentru îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului;f) alte cheltuieli curente și de capital pentru procurarea de instrumente necesare efectuării lucrărilor de specialitate.2. În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, pentru destinația stabilită conform Ordinului ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 5.120/441/2001, Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie îndeplinește atribuțiile și răspunderile ordonatorilor secundari de credite, stabilite prin Legea finanțelor publice nr. 72/1996.În conformitate cu prevederile art. II pct. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată, soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.3. Evidentierea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor aferente scoaterii din circuitul agricol se face potrivit Planului de conturi pentru instituțiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 324/1994, cu modificările ulterioare, utilizându-se în principal următoarele conturi:119.01 "Disponibil din fonduri cu destinație specială și de redistribuire"120 "Disponibil al instituției publice finanțate din venituri extrabugetare - analitic corespondent"213 "Alte decontări"231 "Creditori - analitic corespondent"337 "Fonduri cu destinație specială - analitic corespondent"420 "Cheltuieli ale instituției publice finanțate din venituri extrabugetare - analitic corespondent"421 "Cheltuieli din fonduri cu destinație specială"520 "Venituri extrabugetare ale instituției publice - analitic corespondent".Disponibilitățile, veniturile și cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar se raportează în anexa nr. 15 la Darea de seama contabila trimestriala și anuală pentru instituții publice, la rândul 20, și se aduna în totalul de la rândul 01.Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar este următoarea:
  La O.N.C.G.C.
  Încasarea taxelor datorate de persoanele fizice și juridice, potrivit legii, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol 119.01 337.02
  Înregistrarea dobânzii calculate pentru disponibilitățile aflate în cont 119.01 337.02
  Transmiterea sumelor la O.J.C.G.C. pentru efectuarea de cheltuieli 213.02 119.01
  La sfârșitul anului, preluarea cheltuielilor efectuate de O.J.C.G.C. 421 213.02
  La sfârșitul anului, închiderea contului de cheltuieli efectuate în cursul anului din Fondul de ameliorare a fondului funciar 337.02 421
  La O.J.C.G.C.
  Încasarea sumelor de către O.J.C.G.C., transmise de către O.N.C.G.C., pentru efectuarea cheltuielilor stabilite 120/analitic corespondent 520/analitic corespondent
  Înregistrarea cheltuielilor efectuate de O.J.C.G.C. 420/analitic corespondent 120/analitic corespondent
  Închiderea contului de cheltuieli la sfârșitul anului de către O.J.C.G.C. 520/analitic corespondent 420/analitic corespondent
  4. Sumele încasate din scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, necesare amplasarii obiectivelor de investiții, vor fi virate în conturile:● 50.57.905.1601 "Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar" - în creditul acestui cont se înregistrează taxa pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol;● 50.66.905.1601 "Disponibil garanții pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar" - în creditul acestui cont se înregistrează garanția depusa de către beneficiarul aprobării, aferentă scoaterii temporare din circuitul agricol;● aceste conturi sunt deschise la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.
   +  Capitolul III Tarife și garanții1. Tarifele cuvenite pentru executarea lucrărilor în vederea obținerii acordului de principiu și a documentației necesare obținerii avizului sau aprobării, după caz, a Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și a Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 5.120/441/2001 (anexa nr. 3), se vor stabili în funcție de suprafața terenului, după cum urmează:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Lucrarea din           Tarifele în funcție de suprafața terenului (mii lei)anexa nr. 3  ─────────────────────────────────────────────────────────────────             <1.000 mp   1.001 mp-5.000 mp   5.001 mp-10.000 mp    >10.000 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1             700            1.500               2.500              3.500  2             350              700               1.500              2.000  3*)         1.000            3.000               5.000             10.000  4*)         5.000            6.000               7.000             10.000  5             300              350                 400                500  6           1.500            2.000               3.000             45.000  7             250              500               1.000              2.500  8             300              300                 300                300  9           1.000            2.000               3.500              5.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Tarifele lucrărilor prevăzute la pct. 3 și 4 se referă la persoanele fizice și juridice, în vederea construirii obiectivelor de investiții, pentru persoanele fizice tariful fiind de 350.000 lei și, respectiv, 200.000 lei în vederea construirii de locuințe.2. Tarifele cuvenite direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara și oficiilor județene de cadastru, geodezie și cartografie, stabilite conform anexei nr. 3 la Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 5.120/441/2001, vor fi percepute de instituțiile care executa lucrarea: oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie sau oficiul de studii pedologice și agrochimice, cu excepția lucrărilor prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3 la ordinul menționat, care se vor împărți în mod egal între cele doua instituții (oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie - oficiul de studii pedologice și agrochimice).3. Restituirea garanției și a dobânzii aplicate de banca pentru perioada de depozit, conform art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face pe baza documentației depuse de beneficiar la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și la Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie.Documentația va cuprinde:– cerere de restituire a garanției din partea beneficiarului, în care se va specifică numărul contului și banca la care se face restituirea;– proces-verbal de redare a terenului în circuitul agricol, care va fi semnat de proprietarul terenului, direcția generală pentru agricultura și industrie alimentara, oficiul de studii pedologice și agrochimice, oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie, beneficiarul de investiție și primăria pe teritoriul căreia se afla terenul și care îl va inregistra la sediu;– studiu pedologic, întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice, prin care se confirma redarea terenului la clasa de calitate avută anterior scoaterii din circuitul agricol;– copie de pe avizul de scoatere temporară din circuitul agricol;– copie de pe documentul de plată a garanției.Data încheierii procesului-verbal de redare a terenului în circuitul agricol trebuie să se încadreze în perioada de aprobare prevăzută în aviz, perioada care nu poate să fie mai mare de 2 ani cumulat.Emitentii avizului de scoatere temporară a terenului din circuitul agricol au obligația sa urmărească respectarea termenului aprobat prin aviz și sa atenționeze în scris beneficiarul de investiție pentru respectarea acestuia.--------