HOTĂRÂRE nr. 490 din 16 mai 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 35 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în vederea aplicării unitare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001.  +  Capitolul 2 Clasificarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 2 (1) Procedura de clasificare şi etichetare a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se aplică în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia situaţiilor în care pentru preparatele periculoase exista alte criterii specifice, conform legii. (2) Lista substanţelor periculoase clasificate şi etichetate în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1) este prezentată în anexa nr. 2. (3) Substantele periculoase cuprinse în anexa nr. 2 sunt caracterizate, când este cazul, prin limitele de concentraţie sau prin orice alt parametru ce permite evaluarea pericolului pentru sănătatea umană sau pentru mediu al preparatelor conţinând respectivele substanţe periculoase sau al substanţelor conţinând alte substanţe periculoase ca impuritati.  +  Articolul 3 (1) Testarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se face în conformitate cu metodele prevăzute în anexa nr. 3. (2) Proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor periculoase vor fi determinate în conformitate cu metodele prevăzute în secţiunea A din anexa nr. 3. (3) Toxicitatea substanţelor periculoase va fi determinata în conformitate cu metodele prezentate în secţiunea B din anexa nr. 3. (4) Ecotoxicitatea substanţelor periculoase va fi determinata în conformitate cu metodele prevăzute în secţiunea C din anexa nr. 3.  +  Capitolul 3 Ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 4 (1) Ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase destinate comercializării se face în recipiente care sunt prevăzute cu dispozitive de securitate, în funcţie de categoriile de pericol în care se încadrează produsul ambalat. Categoriile de pericol pentru substantele şi preparatele periculoase, precum şi simbolurile corespunzătoare sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Fiecare recipient, de orice capacitate, care conţine substanţe periculoase foarte toxice, toxice sau corosive, astfel cum au fost definite la art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, trebuie să aibă un sistem de închidere care să nu poată fi deschis de către copii şi un sistem tactil de avertizare asupra pericolului. (3) Fiecare recipient, de orice capacitate, care conţine substanţe periculoase etichetate ca nocive, foarte inflamabile sau extrem de inflamabile trebuie să aibă un sistem tactil de avertizare asupra pericolului.  +  Capitolul 4 Etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 5 (1) Eticheta ambalajelor pentru substantele şi preparatele chimice periculoase include: a) denumirea substanţei periculoase, astfel cum aceasta figurează în anexa nr. 2; b) numele şi, inclusiv, numărul de telefon ale celui care răspunde de plasarea pe piaţa a substanţei sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul ori distribuitorul; c) simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol atribuite substanţei periculoase, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.Simbolurile de pericol şi indicaţiile despre pericolele rezultate din folosirea substanţelor periculoase vor fi în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.Fiecare simbol va fi imprimat cu negru pe fond galben-oranj. Pentru substantele periculoase care nu sunt cuprinse în anexa nr. 2 simbolurile de pericol vor fi atribuite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1; d) frazele R atribuite substanţei periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizare. Lista frazelor R este prevăzută în anexa nr. 5.Pentru substantele periculoase care nu sunt cuprinse în anexa nr. 2 se vor atribui fraze R, care trebuie să fie definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1; e) frazele S atribuite substanţei periculoase, indicând recomandări referitoare la prudenta la utilizare. Lista frazelor S este prevăzută în anexa nr. 6.Pentru substantele periculoase care nu sunt cuprinse în anexa nr. 2 se vor atribui fraze S, care trebuie să fie definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1; f) Pentru substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 eticheta include şi cuvintele "eticheta CE". (2) Pentru substantele periculoase iritante, foarte inflamabile, inflamabile, oxidante şi nocive nu este necesar să se atribuie fraze R sau fraze S dacă ambalajul nu conţine mai mult de 125 ml. (3) Pe eticheta sau ambalajul substanţelor periculoase nu trebuie să apară indicaţii de tipul "netoxic", "nenociv" sau altele similare.  +  Articolul 6Etichetarea substanţelor periculoase trebuie să respecte următoarele condiţii: a) eticheta să fie prinsă ferm pe una sau mai multe fete ale ambalajului, astfel încât textul etichetei să poată fi citit pe direcţie orizontala când ambalajul este aşezat în poziţie normală. Dimensiunile etichetei sunt prevăzute la pct. 7.7 din anexa nr. 1.Eticheta trebuie să asigure toate informaţiile cerute şi, după caz, orice indicaţii suplimentare privind sănătatea umană sau prudenta în utilizare; b) dacă informaţiile prevăzute la art. 5 sunt înscrise direct şi clar pe ambalaj, eticheta poate să lipsească; c) culoarea şi modul de prezentare ale etichetei sau ambalajului să fie astfel încât să se distinga clar simbolul de pericol; d) informaţiile înscrise pe eticheta trebuie să fie clare şi distincte pe fondul acesteia şi să aibă dimensiuni şi spaţii care să permită o citire uşoară.Prevederile specifice referitoare la modul de prezentare şi la dimensiunile acestor informaţii sunt indicate în anexa nr. 1.  +  Articolul 7 (1) Excepţiile de la cerinţele de ambalare şi etichetare pentru substanţe periculoase sunt următoarele: a) etichetele pot să fie aplicate într-un alt mod adecvat pe ambalajele care sunt fie prea mici, fie nepotrivite; b) ambalajul substanţelor periculoase care nu sunt explozive, foarte toxice sau toxice poate să fie neetichetat sau etichetat altfel, dacă acel ambalaj conţine cantităţi atât de mici încât nu exista motive de ingrijorare privind sănătatea persoanelor care manipuleaza asemenea substanţe; c) în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru a putea fi etichetate şi nu exista nici un motiv de ingrijorare sau pericol pentru persoanele care manipuleaza asemenea ambalaje ori pentru alte persoane, se permite ca ambalajul substanţelor explozive, foarte toxice sau toxice să fie etichetat într-un alt mod adecvat. (2) Excepţiile prevăzute la alin. (1) nu permit utilizarea de simboluri, indicaţii de pericol, fraze de risc (R) sau fraze de prudenta (S) diferite de cele stabilite prin prezentele norme metodologice. (3) În cazul în care se face uz de excepţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să se obţină aprobări de la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi se procura de la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.────────────────