LEGE nr. 298 din 15 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, adoptată în temeiul art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1 litera f), punctele 1-4 vor avea următorul cuprins:"f) aviz de garanţie - după caz:1. avizul de constituire a garanţiei şi de înscriere a celorlalte acte juridice supuse prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de garanţie iniţial;2. avizul modificator al avizului de garanţie iniţial, vizând descrierea bunului în garanţie, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite şi alte modificări reglementate de lege;3. avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile specificate în avizul de garanţie;4. avizul de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial sau de extindere a garanţiei asupra altor bunuri;"2. La articolul 1 litera f), punctul 9 se abroga.3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea de Supraveghere adopta acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, nefiind obligatorie procedura prealabilă."4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Nu poate fi director de arhiva persoana care, potrivit legii, este incapabila sau are antecedente penale ca urmare a săvârşirii de infracţiuni cu intenţie."5. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Agentul împuternicit va putea să efectueze înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare numai după comunicarea acceptului Autorităţii de Supraveghere. Autoritatea de Supraveghere va trebui să se pronunţe asupra capacităţii agentului de a desfăşura activitatea de înscriere a avizelor de garanţie, în termen de 48 de ore de la primirea documentaţiei din partea operatorului."6. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Decizia Autorităţii de Supraveghere de suspendare a dreptului operatorului de a efectua înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare produce efecte de la momentul publicării acestei decizii pe pagina de web a arhivei."7. La articolul 24 alineatul (2), literele a), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"a) 200.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garanţie iniţial;............................................................. d) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile specificate în avizul de garanţie; e) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial sau de extindere a garanţiei asupra altor bunuri;"8. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Situaţia financiară a corpului operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare va fi verificata financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 133/2002."9. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Prevederile art. 30, 31 şi 32 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU──────────────────────