NORME DE CALITATE din 16 mai 2002pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2002     +  Articolul 1Prezentele norme de calitate reglementează cerinţele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, cu excepţia apei folosite în scopuri terapeutice şi a apei din piscine sau bazine de inot.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme de calitate, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) apa de imbaiere - un rau sau un lac ori părţi ale acestora, precum şi apa de mare, în care:- imbaierea este explicit autorizata de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei;- imbaierea nu este interzisă şi este tradiţional practicată de un număr mai mare de 150 de persoane; b) zona de imbaiere - orice loc unde exista apa de imbaiere; c) sezon de imbaiere - perioada pe durata căreia un număr mai mare de 150 de persoane este de asteptat sa folosească apa în acest scop, conform obiceiurilor, oricăror reguli locale referitoare la imbaiere ori condiţiilor de clima.  +  Articolul 3 (1) Parametrii de calitate şi valorile admise pentru apa de imbaiere din zonele naturale sunt prevăzute în anexa. (2) Valorile de referinţa prevăzute în anexa, cu sau fără corespondent în coloana "Valori obligatorii", vor fi atinse prin orice mijloace care conduc la îmbunătăţirea calităţii apei fără a deteriora însă calitatea naturala a acesteia.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba, pentru calitatea apei de imbaiere într-o anumită zona de imbaiere, şi alte valori pentru parametri decât cele prevăzute în anexa. (2) Valorile stabilite potrivit alin. (1) nu trebuie să fie mai mari decât valorile cuprinse în coloana "Valori obligatorii" prevăzută în anexa.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Alimentaţiei Publice, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura conformarea cu parametrii de calitate prevăzuţi la art. 3, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de calitate. (2) Toate zonele de imbaiere stabilite, special echipate în acest scop, trebuie să fie autorizate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, iar valorile din coloana "Valori obligatorii" prevăzută în anexa trebuie să fie urmărite din momentul în care imbaierea este permisă pentru prima data. (3) În primii 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de calitate apa din zonele de imbaiere autorizate potrivit alin. (2) poate respecta doar valorile obligatorii prevăzute în anexa. (4) În cazul apei de mare din vecinătatea frontierelor sau a apelor transfrontaliere care afectează calitatea apelor de imbaiere de pe teritoriul altor state obiectivele pentru calitatea apei de imbaiere se vor determina în colaborare cu statele riverane.  +  Articolul 6 (1) Cerinţele de calitate pentru apa dintr-o zona naturala amenajată pentru imbaiere sunt considerate ca fiind corespunzătoare dacă rezultatele analizelor efectuate din acea apa, din aceleaşi puncte şi la intervalele prevăzute în anexa arata ca ele se conformează valorilor parametrilor de calitate în cazul: a) a 95% din probele prelevate pentru parametrii din coloana "Valori obligatorii" prevăzută în anexa; b) a 90% din probele prelevate pentru toţi ceilalţi parametri, cu excepţia coliformilor totali şi a coliformilor fecali, pentru care procentajul poate fi de 80%. (2) Diferenţele de 5%, 10% sau 20% din probele prelevate, care nu sunt conforme cerinţelor de calitate, se considera corespunzătoare când: a) depăşirea valorii respectivului parametru nu este mai mare de 50%, cu excepţia valorilor pentru parametrii microbiologici, pH şi oxigenului dizolvat; b) în probele prelevate consecutiv, la intervale statistic determinate, valorile nu depăşesc valorile stabilite pentru parametrii relevanti. (3) Depasirile valorilor stabilite potrivit art. 4 nu se iau în considerare în calculul procentajelor prevăzute la alin. (1) şi (2), dacă aceste depăşiri sunt consecinţa inundaţiilor, a altor dezastre naturale sau a condiţiilor meteorologice excepţionale.  +  Articolul 7 (1) Frecventa de prelevare a probelor pentru monitorizarea calităţii apei de imbaiere trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în anexa. (2) Punctele de prelevare a probelor de apa se stabilesc acolo unde densitatea medie zilnica de inotatori este cea mai mare, de regula de la o adancime de 30 cm sub nivelul apei, cu excepţia probelor pentru uleiuri, care se preleveaza de la suprafaţa apei. (3) Prelevarea probelor trebuie să înceapă cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea sezonului de imbaiere. (4) Pentru autorizarea sanitară a zonei şi a apei de imbaiere se fac investigaţii locale privind condiţiile din amonte în cazul apelor curgătoare şi condiţiile din zona, cu posibil impact, în cazul lacurilor şi marilor, investigaţii ce trebuie făcute periodic în scopul obţinerii de date geografice şi topografice cat mai complete şi al determinării volumului, naturii şi efectelor deversarilor poluante sau potenţial poluante. (5) Dacă în cadrul inspecţiei efectuate de către autorităţile de sănătate publică teritoriale împreună cu autorităţile locale de mediu sau dacă din rezultatele obţinute în laborator se evidenţiază prezenta unei deversari sau a unei posibile deversari ce poate contribui la modificarea calităţii apei, se vor preleva probe adiţionale. Probele adiţionale se vor recolta ori de câte ori exista suspiciunea unei posibilităţi de deteriorare a calităţii apei. (6) Metodele de referinţa pentru analiza parametrilor sunt prevăzute în anexa. (7) În cazul utilizării altor metode de analiza laboratoarele trebuie să ia măsurile necesare şi sa dovedească faptul ca rezultatele obţinute sunt echivalente sau comparabile cu cele specificate în anexa.  +  Articolul 8Implementarea prezentelor norme de calitate nu trebuie să conducă sub nici o formă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii naturale a apei.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate acorda derogări de la prezentele norme de calitate în următoarele situaţii: a) condiţii excepţionale meteorologice sau geografice, pentru parametrii marcati cu (0) în anexa; b) apa de imbaiere este în proces natural de imbogatire în anumite substanţe care conduc la depăşirea valorilor prevăzute în anexa. (2) Imbogatirea naturala înseamnă procesul prin care, fără o intervenţie umană, o anumită apa primeşte din sol anumite substanţe conţinute în acesta. (3) Derogarile prevăzute la alin. (1) nu vor fi acordate dacă nu sunt respectate cerinţele esenţiale de protecţie a sănătăţii publice. (4) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va fi înştiinţat în scris de către autoritatea de sănătate publică teritorială asupra acestor situaţii, cu specificarea motivelor şi a perioadei estimate pentru care se aplică aceasta derogare.  +  Articolul 10Valorile parametrilor prevăzuţi în anexa pot fi revizuiti prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, în funcţie de progresul tehnic şi ştiinţific în domeniu.  +  Articolul 11 (1) Sezonul de imbaiere este de la 1 iunie la 15 septembrie. (2) În funcţie de condiţiile locale, sezonul de imbaiere poate fi stabilit pentru o alta perioada de către administraţia publică locală sau de Ministerul Turismului. (3) Populaţia va fi informată asupra perioadei sezonului de imbaiere de către organele administraţiei publice, prin anunţ public. (4) În zonele de imbaiere autorizate pentru acest scop de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei populaţia va fi informată de către acesta asupra oricăror modificări în calitatea apei. (5) În zonele de imbaiere folosite tradiţional în acest scop şi neautorizate pentru folosire, populaţia va fi, de asemenea, informată prin panouri avertizoare asupra calităţii apei de imbaiere. Informarea populaţiei se va face conform normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control elaborate potrivit art. 2 din hotărâre.  +  Articolul 12Anexa face parte integrantă din prezentele norme de calitate.  +  Anexa 1 ---------la normele de calitate----------------------
                                 PARAMETRII DE CALITATE
    ┌────┬─────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────────────┐│Nr. │PARAMETRI │ VALORI │ VALORI │FRECVENTA│METODA DE REFERINŢA││crt.│ │ DE │OBLIGATORII│MINIMA DE│PENTRU ANALIZA ŞI ││ │ │REFERINŢA│ ** │PRELEVARE│ DE INSPECŢIE ││ │ │ * │ │ A │ ││ │ │ │ │PROBELOR │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ │Parametrii │ │ │ │ ││ │microbiologici │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 1 │Coliformi totali/ │ 500 │ 10.000 │La 2 │Metoda tuburile ││ │100 ml │ │ │săptămâni│multiple, insaman- ││ │ │ │ │(1) │tarea tuburilor │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤pozitive pe mediu ││ 2 │Coliformi fecali/ │ 100 │ 2.000 │La 2 │de confirmare, ││ │100 ml │ │ │săptămâni│numaratoarea con- ││ │ │ │ │(1) │form numărului cel ││ │ │ │ │ │mai probabil sau ││ │ │ │ │ │metoda membranei ││ │ │ │ │ │filtrante cu ││ │ │ │ │ │insamantarea pe me-││ │ │ │ │ │diul cel mai ││ │ │ │ │ │adecvat, insamanta-││ │ │ │ │ │re şi identificarea││ │ │ │ │ │coloniilor suspecte││ │ │ │ │ │Temperatura de ││ │ │ │ │ │incubare este ││ │ │ │ │ │variabila, adecvată││ │ │ │ │ │investigarii ││ │ │ │ │ │coliformilor totali││ │ │ │ │ │sau fecali │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 3 │Streptococi fecali/ │ 100 │ - │(2) │Metoda Litsky ││ │100 ml │ │ │ │numărarea conform ││ │ │ │ │ │numărului cel mai ││ │ │ │ │ │probabil sau metoda││ │ │ │ │ │membranei filtrante││ │ │ │ │ │cu insamantarea pe ││ │ │ │ │ │mediu cel mai ││ │ │ │ │ │adecvat. │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 4 │Salmonella/L │ - │ 0 │(2) │Metoda membranei ││ │ │ │ │ │filtrante, inocula-││ │ │ │ │ │re pe mediu stan- ││ │ │ │ │ │dard, imbogatire- ││ │ │ │ │ │trecere pe mediu ││ │ │ │ │ │agar de izolare- ││ │ │ │ │ │identificare. │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 5 │Enterovirusuri │ - │ 0 │(2) │Concentrare prin ││ │UFP/10 L │ │ │ │filtrare, floculare││ │ │ │ │ │sau centrifugare şi││ │ │ │ │ │confirmare │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ │Parametrii │ │ │ │ ││ │fizico-chimici │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 6 │pH │ - │ 6-9 (0) │(2) │Electrometrie cu ││ │ │ │ │ │calibrare la pH 7 ││ │ │ │ │ │şi 9 │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 7 │Culoare │ - │Fără modifi│La 2 │Inspecţie vizuala ││ │ │ │cari anorma│săptămâni│sau fotometrie cu ││ │ │ │le ale │(1x2) │standarde pentru ││ │ │ │culorii │ │scala de culoare. │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 8 │Uleiuri minerale mg/l│ <=0,3 │Fără film │ │Inspecţia vizuala ││ │ │ │vizibil la │ │şi olfactorie sau ││ │ │ │suprafaţa │ │extracţie folosind ││ │ │ │apei şi │(1)(2) │un volum adecvat şi││ │ │ │fără miros │ │cantarind reziduul ││ │ │ │ │ │uscat │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 9 │Substanţe tensioacti-│ <=0,3 │Fără spuma │La 2 │Inspecţie vizuala ││ │ve (care reactioneaza│ │ │săptămâni│sau prin SA, metoda││ │cu albastru de │ │ │(1)(2) │cu albastru de ││ │metilen) mg/l lauril │ │ │ │metilen ││ │sulfat │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 10│Fenoli │ <=0,005 │Fără miros │La 2 │Verificarea absen- ││ │(indice de fenol) │ │specific │săptămâni│tei mirosului spe- ││ │C(4)H(5)OH mg/l │ │ <=0,05 │(1)(2) │cific de fenol sau ││ │ │ │ │ │prin SA, metoda cu ││ │ │ │ │ │4-aminoantipirina ││ │ │ │ │ │(4 AAP) │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 11│Transparenta m │ 2 │ 1(0) │La 2 │Discul Secchi ││ │ │ │ │săptămâni│ ││ │ │ │ │(1) │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 12│Oxigenul dizolvat % │ 80-120 │ - │(2) │Metoda Winkler sau ││ │de saturare cu O(2) │ │ │ │metoda electrometri││ │ │ │ │ │ca (oxigenometru) │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 13│Reziduuri de gudron │ Absente │ │La 2 │Inspecţie vizuala ││ │şi materiale │ │ │săptămâni│ ││ │plutitoare cum ar fi │ │ │(1) │ ││ │lemn, articole din │ │ │ │ ││ │plastic, sticle, │ │ │ │ ││ │recipiente din sticlă│ │ │ │ ││ │cauciuc sau din orice│ │ │ │ ││ │alt material. Deşeuri│ │ │ │ ││ │sau aschii. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 14│Amoniu mg/l NH(4) │ │categoria │(3) │SA, metoda Nessler,││ │ │ │Al-apa de │ │sau metoda albastru││ │ │ │suprafaţa │ │de indofenol │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 15│Azot-Kjeldahl mg/l N │ │categoria │(3) │Metoda Kjedahl ││ │ │ │Al-apa de │ │ ││ │ │ │suprafaţa │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ │Alte substanţe │ │ │ │ ││ │considerate ca │ │ │ │ ││ │indicatoare de │ │ │ │ ││ │poluare │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 16│Pesticide (paration, │ │categoria │(2) │GC ││ │HCH, dieldrin) mg/l │ │Al-apa de │ │ ││ │ │ │suprafaţa │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 17│Metale grele mg/l │ │categoria │(2) │SAA ││ │ │ │Al-apa de │ │ ││ │ │ │suprafaţa │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 18│Cianuri mg/l │ │categoria │(2) │SA cu reactiv ││ │ │ │Al-apa de │ │specific ││ │ │ │suprafaţa │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 19│Nitrati │ │categoria │(2) │ ││ │Fosfati mg/l │ │Al-apa de │ │ ││ │ │ │suprafaţa │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 20│CBO(5) mg/l O(2) │ 5 │categoria │ │ ││ │ │ │Al-apa de │ │ ││ │ │ │suprafaţa │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤│ 21│Suspensii totale │ Absente │ - │ │ │└────┴─────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────────────┘------------* Valoarea de referinţa este acea valoare, superioară calitativ valorii obligatorii şi care trebuie atinsa în perioada de derogare solicitată** Valoarea obligatorie este acea valoare minima a fi respectata pentru parametrii fizico-chimici, microbiologici, speciali şi toxici, în momentul utilizării apei cu scop de imbaiere. (0) se pot depăşi aceste valori în situaţii meteorologice şi geografice excepţionale. (1) când probele prelevate în anul precedent au arătat rezultate cu mult mai bune decât cele din acest tabel şi când nici un factor care ar putea sa diminueze calitatea apei nu a apărut, autoritatea de sănătate publică teritorială poate decide reducerea frecvenţei de prelevare la jumătate. (2) concentratii ce trebuie verificate de către autoritatea de sănătate publică când inspecţia zonei de imbaiere evidenţiază ca substanţa ar putea fi prezenta sau calitatea apei s-a deteriorat. (3) aceşti parametrii trebuie să fie verificaţi de către autorităţile de sănătate publică teritoriale atunci când exista o tendinta de eutrofizare a apei.------------