ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 16 mai 2002pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 27 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) La cererea debitorilor - agenţi economici, indiferent de forma de proprietate şi de modul de organizare - creditorii vor acorda, după caz, pentru obligaţiile de plată scadente şi neachitate până la data de 31 decembrie 2001, reprezentând contravaloarea facturilor pentru energie electrica, energie termica, gaze naturale, combustibili petrolieri, cărbune şi apa, precum şi pentru majorările de întârziere şi/sau penalităţile de întârziere aferente datorate la data încheierii convenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă: a) eşalonarea la plata a sumei reprezentând contravaloarea facturilor pe o perioadă de până la 2 ani, în rate lunare; b) amânarea şi/sau reducerea la plata a majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere aferente, după caz; c) amânarea şi/sau scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere aferente, după caz; d) reducerea şi/sau scutirea la plata a sumei reprezentând contravaloarea facturilor, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Cererile vor fi depuse în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) În vederea soluţionării operative a cererilor debitorilor se înfiinţează o comisie tehnica interministeriala pentru supravegherea aplicării prevederilor art. 1. (2) Comisia tehnica interministeriala prevăzută la alin. (1) este formată din reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Administraţiei Publice şi ai Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, care vor fi nominalizaţi prin ordin comun al ministrilor de resort.  +  Articolul 3La agenţii economici creditori, în baza mandatului primit, adunarea generală a acţionarilor va imputernici consiliul de administraţie sa decidă asupra acordării înlesnirilor prevăzute la art. 1, pe baza cererilor depuse de debitori.  +  Articolul 4Înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 se acordă de fiecare creditor, iar graficul de eşalonări şi condiţiile în care se acordă înlesnirile se stabilesc printr-o convenţie încheiată între creditor şi debitor.  +  Articolul 5Începând cu data comunicării aprobării, pentru creanţele prevăzute la art. 1 pentru care s-au obţinut înlesniri la plata conform prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile respectării graficelor de eşalonări, executarea silită sau orice măsuri pentru recuperarea acestor debite se suspenda.  +  Articolul 6Orice suma reprezentând obligaţiile de plată ale creditorilor către debitori se compensează în contul datoriilor, iar diferenţa se eşalonează în condiţiile art. 1 alin. (1).  +  Articolul 7De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru neplata în termen a datoriilor contractuale, agenţii economici aplica majorări de întârziere şi/sau penalităţi de întârziere aferente, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare pentru creanţele bugetare, referitoare la majorările de întârziere şi, respectiv, la penalităţile de întârziere.  +  Articolul 8Analiza acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor restante se face pe baza criteriilor de performanţă economico-financiară şi de disciplina financiară în rambursarea datoriilor.  +  Articolul 9Criteriile de performanţă economico-financiară şi de disciplina financiară a debitorilor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligaţiilor restante, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) Punctajul obţinut de debitor se corecteaza cu: a) minus 10 puncte pentru cei care la data scadentei obligaţiilor aveau disponibilitati băneşti la nivelul obligaţiilor; b) minus 10 puncte pentru cei care în perioada în care au acumulat obligaţii restante au plătit dividende acţionarilor/asociaţilor. (2) Nu beneficiază de înlesniri la plata debitorii care în urma evaluării obţin un punctaj mai mic de 30 de puncte, precum şi cei care au ca obiect de activitate organizarea de jocuri de noroc.  +  Articolul 11 (1) Debitorii beneficiază de următoarele înlesniri la plata: a) debitorii care obţin între 30-50 de puncte beneficiază de reducerea cu 30% a majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere aferente; b) debitorii care obţin între 50-80 de puncte beneficiază de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere aferente; c) debitorii care obţin peste 80 de puncte beneficiază de scutirea majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere aferente; d) în situaţia în care după data depunerii cererii debitorii achită până la data aprobării acesteia 30% din obligaţiile datorate conform art. 1, exclusiv majorările de întârziere şi/sau penalităţile de întârziere, ei beneficiază de eşalonarea la plata diferenţei de 70% a sumelor reprezentând contravaloarea facturilor şi reducerea cu 75% a majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere aferente. (2) Dacă timp de 7 ani de la data intrării în vigoare a convenţiilor de eşalonare prevăzute la art. 1 s-au achitat facturile curente şi s-au respectat integral graficul de eşalonare, precum şi termenele de plată şi condiţiile prin care s-au aprobat înlesnirile la plata datoriilor, agenţii economici beneficiază de scutirea integrală de la plata majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere aferente.  +  Articolul 12Datoriile debitorilor reprezentând contravaloarea facturilor pentru energie electrica, energie termica, gaze naturale, combustibili petrolieri, cărbune şi apa, precum şi majorările de întârziere şi/sau penalităţile de întârziere aferente, provenite din neplata de către consiliile locale a subvenţiilor pentru energie termica, înregistrate la data de 31 decembrie 2001, vor fi reduse în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2).  +  Articolul 13Majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere, precum şi datoriile prevăzute la art. 12 rămân evidentiate în contabilitatea debitorilor şi creditorilor, în conturi bilantiere, până la punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (2).  +  Articolul 14Numărul de luni de eşalonare la plata obligaţiilor restante se determina în funcţie de raportul procentual dintre totalul obligaţiilor şi cifra de afaceri, astfel: a) până la 15%...................................... 12 luni; b) între 15% şi 50%................................. 18 luni; c) peste 50%........................................ 24 de luni.  +  Articolul 15Înlesnirile la plata îşi pierd valabilitatea în situaţia în care debitorii nu îşi achită obligaţiile de plată curente (factura curenta) faţă de creditori începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenţiei încheiate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul în care debitorii nu achită la scadenta obligaţiile curente (factura curenta), pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente, datorate la data plăţii.  +  Articolul 16Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor conform prezentei ordonanţe de urgenţă nu vor participa la nici o procedură de privatizare organizată de instituţiile publice implicate sau de agenţii de privatizare, în vederea cumpărării de acţiuni la alte societăţi comerciale sau achiziţionării de alte valori mobiliare pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plata.  +  Articolul 17Înlesnirile la plata obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pe baza datoriilor din evidenta analitica a contractelor, precum şi pe baza facturilor sau a notificărilor pentru majorările de întârziere şi penalităţile aferente.  +  Articolul 18Nerespectarea termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plata atrage anularea acestora, începerea sau reluarea, după caz, a procedurilor de executare silită pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.  +  Articolul 19O noua cerere de înlesniri la plata nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterior acordate.  +  Articolul 20La cererea debitorilor, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) şi la art. 12, prin hotărâre a Guvernului, se acordă scutirea la plata obligaţiilor.  +  Articolul 21În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin comun al ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului administraţiei publice se vor emite norme de aplicare care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa CRITERIIde performanţă economico-financiară şi de disciplina financiară1. Vechimea debitorului (data de la începerea activităţii; la societăţile rezultate din divizare, vechimea o da societatea nou-divizata):
         
      - peste 10 ani ...................................................10 puncte;
      - între 5-10 ani .................................................5 puncte;
      - între 2-5 ani ..................................................2 puncte;
      - sub 2 ani ......................................................0 puncte.
  2. Raportul dintre vechimea arieratelor şi vechimea debitorului:
         
      - până la 40% ....................................................10 puncte;
      - între 40-50% ...................................................8 puncte;
      - între 50-70% ...................................................4 puncte;
      - între 70-80% ...................................................2 puncte;
      - între 80-100% ..................................................0 puncte.
  3. Mobilitatea debitorului din punct de vedere al sediului:
         
      - sediu stabil în ultimii 5 ani ..................................10 puncte;
      - o schimbare în ultimii 5 ani ...................................5 puncte;
      - două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani ..................0 puncte
  4. Indatorarea financiară calculată ca raport:
         
      Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)x 100
    Cifra de afaceri
      - mai mic de 30% .................................................10 puncte;
      - între 30% şi 90% ...............................................5 puncte;
      - peste 90% ......................................................0 puncte.
  5. Lichiditatea globală calculată ca raport:
                 
        Active circulante    
        Datorii totale sub un an    
      - mai mare decât 1 ...............................................10 puncte;
      - mai mic decât 1 ................................................5 puncte.
  6. Solvabilitatea calculată ca raport:
             
        Total active    
        Total datorii    
      - peste 2 ........................................................10 puncte;
      - între 1 şi 2 ...................................................5 puncte;
      - între 0 şi 1 ...................................................0 puncte.
  7. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri:
         
      - nu .............................................................10 puncte;
      - da, respectate .................................................5 puncte;
      - da, nerespectate ...............................................0 puncte.
  8. Rentabilitatea economică calculată ca raport:
             
        Profitul brut din exploatare    
    Cifra de afaceri (fără T.V.A.)
      - peste 10% ...................................................50 de puncte;
      - peste 0 .....................................................30 de puncte;
      - sub 0 .......................................................0 puncte.
  9. Obligaţii neachitate în contul impozitelor cu stopaj la sursa:
         
      - nu ..........................................................20 de puncte;
      - da ..........................................................0 puncte.
  10. Situaţia privind achitarea debitelor anului curent către agenţii economici creditori:
         
      - achitat peste 90% ...........................................20 de puncte;
      - achitat 60%-90% .............................................10 puncte;
      - achitat 30%-60% .............................................5 puncte;
      - neachitate sau achitate până la 30% .........................0 puncte.
  11. Suma totală solicitată pentru înlesniri la plata:
             
        Datorii + majorări    
    Cifra de afaceri
      - mai mic de 25% ..................................................8 puncte;
      - între 25%-50% ...................................................4 puncte;
      - între 50%-100% ..................................................2 puncte;
      - peste 100% ......................................................0 puncte.
  13. Punctajul maxim este 168 de puncte, iar punctajul minim este 30 de puncte.-------