AMENDAMENTUL ŞI ANEXELE VIII ŞI IX din 27 februarie 1998la Convenţia de la Basel*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 27 mai 2002    (adoptate prin Decizia IV/9 la cea de-a 4-a Reuniune a Conferintei părţilor Convenţiei de la Basel, care a avut loc la Kuching în Malaysia între 23-27 februarie 1998)----------- Notă *) Traducere.Conferinţa părţilor,reafirmand Decizia III/1 a Conferintei părţilor, care a instruit Grupul tehnic de lucru, printre altele, sa acorde prioritate deplina pentru terminarea activităţii referitoare la caracterizarea riscului şi la elaborarea listelor în vederea transmiterii acestora pentru aprobare la cea de-a 4-a Reuniune a Conferintei părţilor,reafirmand Decizia III/12 a Conferintei părţilor, care a instruit Grupul tehnic de lucru, printre altele, sa considere căile pentru accelerarea elaborării listelor deşeurilor periculoase şi procedurile aplicabile pentru revizuirea acestora pe baza rezultatelor activităţii Grupului tehnic de lucru şi pentru elaborarea în continuare a listelor deşeurilor care nu sunt sub incidenţa acestei convenţii,luând nota de activitatea desfăşurată de Grupul tehnic de lucru şi în particular pentru elaborarea listei deşeurilor care sunt considerate periculoase în baza art. 1 paragraful 1 a) [lista A continuta în nota referitoare la listele consolidate ale deşeurilor şi la procedurile aplicabile pentru revizuirea şi ajustarea acestora (UNEP/CHW.4/3)] şi a listei deşeurilor care nu sunt sub incidenţa art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie (lista B continuta în nota referitoare la listele consolidate ale deşeurilor şi la procedurile aplicabile pentru revizuirea şi ajustarea acestora), precum şi de progresele făcute în elaborarea procedurii pentru revizuirea sau ajustarea acestor liste şi a unui formular-tip cerut pentru includerea sau scoaterea deşeurilor de pe aceste liste,considerând ca anexa I şi anexa III vor constitui elementele pe baza cărora se vor caracteriza deşeurile ca periculoase pentru scopurile acestei convenţii, ca listele A şi B elaborate de Grupul tehnic de lucru constituie un mijloc eficient care facilitează implementarea acestei convenţii, inclusiv art. 4A, de stabilire a deşeurilor care sunt şi care nu sunt sub incidenţa art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie şi ca aceste liste ar avea statut egal,notând ca deşeurile incluse în listele A şi B sunt o elaborare şi clarificare a prevederilor art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie privind referirea la anexele I şi III,recunoscând ca lista A şi lista B nu intenţionează să fie exhaustive,luând nota de decizia Comitetului ad-hoc închis-deschis la cea de-a 3-a reuniune a acestuia, prin care s-a propus extinderea de către Conferinţa părţilor a mandatului Grupului tehnic de lucru pentru ca acesta sa elaboreze o procedură pentru revizuirea sau ajustarea listelor deşeurilor şi ca la Conferinţa părţilor să se adopte formularul-tip pentru acest scop, asa cum este stabilit în nota privind listele consolidate ale deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru revizuirea şi ajustarea acestora,luând nota ca, în baza Deciziei IV/6, Grupul tehnic de lucru este instruit sa păstreze listele deşeurilor sub revizuire şi să facă recomandări la Conferinţa părţilor pentru revizuire şi ajustare,în continuare luând nota ca, în baza Deciziei IV/6, Grupul tehnic de lucru este instruit sa revada procedura pentru revizuirea sau ajustarea listelor deşeurilor, inclusiv formularul-tip, asa cum este stabilit în nota privind listele consolidate ale deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru revizuirea şi ajustarea acestora, şi sa trimită o propunere pentru aprobare la cea de-a 5-a Reuniune a Conferintei părţilor,decide sa adopte următorul amendament şi anexele la aceasta convenţie:1. Se introduc următoarele paragrafe la sfârşitul anexei I:"a) Pentru a usura aplicarea acestei convenţii şi fiind subiect al paragrafelor b), c) şi d), deşeurile incluse în anexa VIII sunt caracterizate ca periculoase în baza art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie, iar deşeurile incluse în anexa IX nu intra sub incidenţa art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie. b) Includerea unui deseu în anexa VIII nu exclude, pentru un caz particular, utilizarea anexei III pentru a demonstra ca un deseu nu este periculos în baza art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie. c) Includerea unui deseu în anexa IX nu exclude, pentru un caz particular, caracterizarea acestui deseu ca periculos în baza art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie, dacă acest deseu conţine materiale incluse în anexa I într-o cantitate care îl determina sa manifeste o caracteristica prevăzută în anexa III. d) Anexele VIII şi IX nu împiedica aplicarea art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie, pentru caracterizarea deşeurilor."2. Se introduc următoarele doua anexe noi la convenţie: anexa VIII şi anexa IX.  +  Anexa VIIILISTA ADeşeurile incluse în aceasta anexa sunt caracterizate ca periculoase în baza art. 1 paragraful 1 a) din aceasta convenţie şi includerea lor în aceasta anexa nu exclude utilizarea anexei III pentru a demonstra ca un deseu nu este periculos.A1. Deşeuri metalice şi conţinând metaleA 1010 Deşeuri metalice şi deşeuri formate din aliaje ale oricăruia dintre următoarele metale:- antimoniu;- arsen;- beriliu;- cadmiu;- plumb;- mercur;- seleniu;- telur;- taliu,dar excluzând asemenea deşeuri specificate în lista B.A 1020 Deşeuri având drept constituenti sau contaminanti, excluzând însă deşeurile metalice în forma masiva, oricare dintre:- stibiu; compuşi ai stibiului;- beriliu; compuşi ai beriliului;- cadmiu; compuşi ai cadmiului;- plumb; compuşi ai plumbului;- seleniu; compuşi ai seleniului;- telur; compuşi ai telurului.A 1030 Deşeuri având drept constituenti sau contaminanti oricare dintre:- arsen; compuşi ai arsenului;- mercur; compuşi ai mercurului;- taliu; compuşi ai taliului.A 1040 Deşeuri având drept constituenti oricare dintre:- carbonili metalici;- compuşi ai cromului hexavalent.A 1050 Namoluri de galvanizareA 1060 Soluţii reziduale de la decaparea metalelorA 1070 Reziduuri de levigare de la prelucrarea zincului, praf şi namoluri, cum ar fi jarositul, hematitul etc.A 1080 Reziduuri de zinc deseu care nu sunt incluse în lista B, conţinând plumb şi cadmiu în concentratii suficiente pentru a conferi deseului caracteristicile prevăzute în anexa IIIA 1090 Cenusi de la incinerarea firelor de cupru izolateA 1100 Praf şi reziduuri de la sistemele de curatare a gazelor rezultate la topitoriile de cupruA 1110 Soluţii electrolitice epuizate de la operaţiunile de electrorafinare sau obţinerea electrolitica a cupruluiA 1120 Namoluri, exclusiv namolul anodic, de la sistemele electrolitice de purificare în operaţiunile de electrorafinare sau de obţinere electrolitica a cupruluiA 1130 Soluţii epuizate de la decapare, conţinând cupru dizolvatA 1140 Deşeuri de catalizatori de clorura cuprica şi cianura de cupruA 1150 Cenusi conţinând metale preţioase, de la incinerarea placilor de circuite imprimate, care nu sunt incluse în lista B*1)A 1160 Baterii uzate pe bază de plumb şi acid sulfuric, întregi sau sparteA 1170 Baterii uzate nesortate, excluzând numai amestecurile de baterii incluse în lista B. Bateriile uzate nespecificate în lista B, conţinând constituentii cuprinşi în anexa I în cantitate suficienta pentru a le considera periculoase.A 1180 Deşeuri de montaje electrice şi electronice sau fragmente*2) conţinând componenţi cum ar fi acumulatori sau alte baterii incluse în lista A, întrerupătoare cu mercur, sticlă de la tuburile catodice, alt tip de sticlă activata şi condensatori cu PCB, sau impurificate cu constituenti cuprinşi în anexa I (de exemplu: cadmiu, mercur, plumb, bifenili policlorurati) într-o cantitate care să le confere oricare dintre caracteristicile conţinute în anexa III (a se observa categoria similară inclusă în lista B - B1110)*3)A2. Deşeuri conţinând în principal constituenti anorganici, care pot conţine metale şi substanţe organiceA 2010 Deşeuri de sticlă de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticlă activataA 2020 Compuşi anorganici reziduali conţinând fluor, sub forma de lichide sau namoluri, dar nu cei specificati în lista BA 2030 Catalizatori uzati, dar exclusiv cei specificati în lista BA 2040 Deşeuri de ghips rezultate din industria chimica, atunci când conţin constituenti cuprinşi în anexa I în cantitate suficienta pentru a prezenta una dintre caracteristicile periculoase prevăzute în anexa III (a se observa categoria similară din lista B - B 2080)A 2050 Deşeuri de azbest (praf şi fibre)A 2060 Cenusi zburătoare de la termocentralele pe bază de cărbune, conţinând substanţe cuprinse în anexa I în concentratii suficiente pentru a prezenta caracteristicile prevăzute în anexa III (a se vedea categoria similară din lista B - B 2050)A3. Deşeuri conţinând în principal constituenti organici, care pot conţine metale şi substanţe anorganiceA 3010 Deşeuri de la obţinerea sau prelucrarea cocsului de petrol şi a bitumuluiA 3020 Uleiuri minerale reziduale improprii utilizării scontateA 3030 Deşeuri care conţin, sunt formate din sau sunt impurificate cu namoluri conţinând compuşi antidetonanti cu plumbA 3040 Agenţi termici reziduali (de la transferul termic)A 3050 Deşeuri de la obţinerea, formarea şi utilizarea rasinilor, latexului, plastifiantilor, cleiurilor/adezivilor, excluzând deşeurile specificate în lista B (a se observa categoria similară din lista B - B 4020)A 3060 Deşeuri de nitrocelulozaA 3070 Fenoli reziduali, compuşi fenolici incluzând clorfenol, sub forma de lichide sau namoluriA 3080 Deşeuri de eteri, dar nu cei specificati în lista BA 3090 Deşeuri din tabacarie: pulberi razatura şi namoluri conţinând compuşi ai cromului hexavalent sau biocide (a se observa categoria similară din lista B - B 3100)A 3100 Resturi şi alte deşeuri de piele sau de piele sintetică, care nu sunt adecvate producerii de articole din piele, conţinând compuşi ai cromului hexavalent sau biocide (a se observa categoria similară din lista B -B 3090)A 3110 Deşeuri de blanarie care conţin compuşi de crom hexavalent sau biocide ori substanţe infectioase (a se observa categoria similară din lista B - B 3110)A 3120 Deşeuri de scama - fracţiunea uşoară rezultată în urma destramarii fibrelor textileA 3130 Deşeuri de compuşi organici ai fosforuluiA 3140 Solventi organici nehalogenati reziduali, dar nu cei specificati în lista BA 3150 Solventi organici halogenati rezidualiA 3160 Reziduuri de distilare neapoase, halogenate sau nehalogenate, rezultate de la operaţiunile de recuperare a solventilor organiciA 3170 Reziduuri de la obţinerea hidrocarburilor alifatice halogenate (cum ar fi: clormetanul, dicloretanul, clorura de vinil, clorura de viniliden, clorura de alil şi epiclorhidrina)A 3180 Deşeuri, substanţe şi materiale conţinând, formate din sau impurificate cu bifenili policlorurati (PCB), terfenili policlorurati (PCT), naftaline policlorurate (PCN) sau bifenili polibromurati (PBB) sau orice alţi omologi polibromurati ai acestor compuşi, în concentratii de 50 mg/kg sau mai mult*4)A 3190 Reziduuri de gudroane (excluzând cimenturile asfaltice) rezultate de la rafinare, distilare şi orice proces pirolitic de tratare a materialelor organiceA4. Deşeuri care pot conţine fie constituenti anorganici, fie constituenti organiciA 4010 Deşeuri de la obţinerea, prepararea şi utilizarea produselor farmaceutice, dar nu cele specificate în lista BA 4020 Deşeuri spitaliceşti şi similare, adică deşeuri provenind din practica medicală, activităţile de caritate, stomatologie, medicina veterinara sau practici similare, precum şi deşeuri generate în spitale sau în alte instituţii în decursul investigatiilor clinice sau al tratarii pacientilor ori al activităţilor de cercetareA 4030 Deşeuri de la obţinerea, formarea şi utilizarea substanţelor biocide şi fitofarmaceutice, inclusiv deşeurile de pesticide şi erbicide în afară specificatiilor, care sunt expirate*5) sau improprii utilizării scontateA 4040 Deşeuri de la producerea, formarea şi utilizarea conservantilor pentru lemn*6)A 4050 Deşeuri care conţin, sunt formate din sau sunt impurificate cu oricare dintre:- cianuri anorganice, exceptând reziduurile solide de metale preţioase care conţin urme de cianuri anorganice;- cianuri organice.A 4060 Reziduuri uleiuri/apa, amestecuri hidrocarburi/apa, emulsiiA 4070 Deşeuri de la obţinerea, formarea şi utilizarea cernelurilor, colorantilor, pigmentilor, vopselelor, lacurilor, emailurilor, exclusiv cele specificate în lista B (a se vedea categoria similară din lista B - B 4010)A 4080 Deşeuri de natura exploziva (dar nu cele specificate în lista B)A 4090 Soluţii reziduale acide sau alcaline, altele decât cele specificate la categoria corespunzătoare din lista B (a se vedea categoria similară din lista B - B 2120)A 4100 Reziduuri de la echipamentele de control al poluarii industriale, pentru epurarea gazelor industriale emise, dar exclusiv cele specificate în lista BA 4110 Deşeuri care conţin, sunt formate din sau sunt impurificate cu oricare dintre:- orice omolog de dibenzofuran policlorurat;- orice omolog de dibenzodioxina policlorurata.A 4120 Deşeuri care conţin, sunt formate din sau sunt impurificate cu peroxiziA 4130 Deşeuri de ambalaje şi containere conţinând substanţe cuprinse în anexa I în concentratii suficiente pentru a prezenta caracteristicile periculoase prevăzute în anexa IIIA 4140 Deşeuri formate din sau conţinând substanţe chimice fără specificaţie sau expirate*7), corespunzând categoriilor din anexa I şi prezentând caracteristicile din anexa IIIA 4150 Deşeuri de substanţe chimice rezultate din activităţile de cercetare-dezvoltare sau învăţământ, care nu sunt identificate şi/sau sunt noi şi ale căror efecte asupra omului şi/sau mediului înconjurător nu sunt cunoscuteA 4160 Cărbune activ uzat neinclus în lista B (a se vedea categoria similară din lista B - B 2060)------------*1) A se observa ca la categoria foarte asemănătoare inclusă în lista B (B 1160) nu sunt specificate excepţii.*2) Aceasta categorie nu include fragmente de montaje de la producerea de energie electrica.*3) Nivelul concentratiei de PCB este de 50 mg/kg sau mai mult.*4) Nivelul de concentraţie de 50 mg/kg este considerat a fi un nivel practic internaţional pentru toate deşeurile. Totuşi multe tari au stabilit niveluri mai mici (de exemplu 20 mg/kg) pentru deşeuri specifice.*5) Expirate înseamnă nefolosite în perioada recomandată de producător.*6) Aceasta categorie nu include lemnul tratat cu substanţe chimice conservante.*7) Expirate înseamnă nefolosite în perioada recomandată de producător.  +  Anexa IXLISTA BDeşeurile incluse în aceasta anexa nu vor fi deşeurile la care se referă art. 1 paragraful 1 a) din Convenţia de la Basel, dacă nu conţin substanţe cuprinse în anexa I într-o cantitate care să determine apariţia unei caracteristici prevăzute în anexa III.B1. Deşeuri metalice şi conţinând metaleB 1010 Deşeuri de metale şi aliaje metalice în forma metalică, nedispersabila:- metale preţioase (aur, argint, grupul platinei, dar nu mercur);- fragmente de fonta şi oţel;- fragmente de cupru;- fragmente de nichel;- fragmente de aluminiu;- fragmente de zinc;- fragmente de staniu;- fragmente de wolfram;- fragmente de molibden;- fragmente de tantal;- fragmente de magneziu;- fragmente de cobalt;- fragmente de bismut;- fragmente de titan;- fragmente de zirconiu;- fragmente de mangan;- fragmente de germaniu;- fragmente de vanadiu;- fragmente de hafniu, indiu, niobiu, reniu, galiu;- fragmente de toriu;- fragmente de pamanturi rare.B 1020 Fragmente curate, necontaminate, inclusiv aliaje în forma fasonata (foi, plăci, bare, grinzi etc.):- fragmente de antimoniu;- fragmente de beriliu;- fragmente de cadmiu;- fragmente de plumb (dar exclusiv baterii acid plumb);- fragmente de seleniu;- fragmente de telur.B 1030 Reziduuri conţinând metale refractareB 1040 Deşeuri de ansambluri de instalaţii de generare a energiei electrice, necontaminate cu ulei lubrifiant, PCB sau PCT într-o măsura care să le facă periculoaseB 1050 Amestec de metale neferoase, resturi din fracţiunea grea, fără materiale cuprinse în anexa I în concentratii suficiente pentru a le face să prezinte caracteristicile prevăzute în anexa III*8)B 1060 Deşeuri de selen şi telur în forma metalică elementara, inclusiv pulbereB 1070 Deşeuri de cupru şi aliaje de cupru în forma dispersabilă, dacă nu conţin componentii cuprinşi în anexa I în concentratii suficiente pentru a le face să prezinte caracteristicile prevăzute în anexa IIIB 1080 Cenusi şi reziduuri de zinc, inclusiv aliaje de zinc, în forma dispersabilă, dacă nu conţin componentii cuprinşi în anexa I în concentratii suficiente pentru a le face să prezinte caracteristicile prevăzute în anexa III sau nu prezintă caracteristica periculoasa H4.3*9)B 1090 Deşeuri de baterii conform unei specificaţii, exclusiv cele făcute cu plumb, cadmiu sau mercurB 1100 Deşeuri conţinând metale, rezultate de la obţinerea, topirea şi rafinarea metalelor:- aliaj dur de zinc;- reziduuri conţinând zinc:● reziduu superficial de la galvanizarea placilor de zinc (>90% Zn);● reziduu de fund de la galvanizarea placilor de zinc (>92% Zn);● reziduu de la turnarea zincului sub presiune (>85% Zn);● reziduu de la galvanizarea la cald a placilor de zinc (în sarje) (>92% Zn);● zguri conţinând zinc;- zguri (sau tunder) conţinând aluminiu, exclusiv zgurile saline;- zgura de la prelucrarea cuprului pentru procesare ulterioară sau rafinare, fără arseniu, plumb sau cadmiu într-o măsura care să le facă să prezinte caracteristicile periculoase prevăzute în anexa III;- deşeuri de captuseli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului;- zguri de la prelucrarea metalelor preţioase pentru rafinare ulterioară;- zguri de staniu conţinând tantal, cu mai puţin de 0,5% staniu.B 1110 Ansambluri electrice şi electronice:- ansambluri electrice constând numai din metale sau aliaje;- deşeuri de ansambluri electrice sau electronice ori resturi*10) (inclusiv plăci circuite imprimate), care nu conţin componenţi ca acumulatori sau baterii incluse în lista A, contacte cu mercur, sticlă de la tuburi catodice sau alta sticlă activata şi condensatori cu PCB sau nu sunt contaminate cu constituenti cuprinşi în anexa I (de exemplu: cadmiu, mercur, plumb, bifenil policlorurat) ori de la care acestea au fost indepartate, într-o măsura în care nu mai poseda nici una dintre caracteristicile conţinute în anexa III (a se vedea categoriile similare incluse în lista A - A 1180);- ansambluri electrice şi electronice (inclusiv plăci cu circuite integrate, componente electronice şi fire) destinate pentru refolosire directa*11) şi nu pentru reciclare sau eliminare finala*12).B 1120 Catalizatori epuizati, exclusiv lichide folosite drept catalizatori, conţinând unul dintre:- metalele tranzitionale, exclusiv deşeuri de catalizatori (catalizatori epuizati, catalizatori lichizi epuizati sau alţi catalizatori) incluse în lista A: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden, tantal, reniu;- lantanide (metale pamanturi rare): lantan, praeseodymiu, samariu, gadoliniu, disprosiu, erbiu, yterbiu, ceriu, neodim, europiu, terbiu, holmiu, tuliu, lutetiu.B 1130 Catalizatori curati epuizati, cu metale preţioaseB 1140 Reziduuri cu metale preţioase în forma solida, care conţin urme de cianuri anorganiceB 1150 Deşeuri de metale preţioase şi aliaje (aur, argint, grupul platinei, dar nu mercur) în forma dispersabilă nelichida, cu ambalaj şi etichete adecvateB 1160 Cenusi cu metale preţioase de la incinerarea placilor cu circuite integrate (a se vedea categoriile similare incluse în lista A - A 1150)B 1170 Cenusi cu metale preţioase de la incinerarea filmelor fotoB 1180 Deşeuri de filme fotografice conţinând halogenuri de argint şi argint metalicB 1190 Deşeuri de hârtie fotografica conţinând halogenuri de argint şi argint metalicB 1200 Zgura granulata de la fabricarea fontei şi oteluluiB 1210 Zgura de la fabricarea fontei şi otelului, inclusiv zguri ca sursa de TiO(2) şi vanadiuB 1220 Zgura de la producţia zincului, stabilizata chimic, cu un conţinut ridicat de fier (peste 20%) şi prelucrata în conformitate cu specificaţiile industriale (de exemplu, DIN 4301), în special pentru construcţiiB 1230 Tunder de la fabricarea fontei şi oteluluiB 1240 Tunder de oxid de cupruB2. Deşeuri conţinând în principal constituenti anorganici, care pot conţine metale şi materiale organiceB 2010 Deşeuri de la minerit, în forma nedispersabila:- deşeuri naturale de grafit;- deşeuri de ardezie, indiferent dacă sunt cioplite, tăiate sau altfel;- deşeuri de mica;- deşeuri de leucit, nefelin şi nefelin sienit;- deşeuri feldspat;- deşeuri fluorina;- deşeuri silice în forma solida, exclusiv cele folosite în operaţiuni de turnatorie.B 2020 Deşeuri de sticlă în forma nedispersabila:- rebuturi şi alte deşeuri şi resturi de sticlă, exceptând sticlă de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticlă activataB 2030 Deşeuri de ceramica în forma nedispersabila:- deşeuri şi resturi ceramico-metalice (materiale compozite conţinând metale şi ceramica);- fibre pe bază de ceramica, care nu sunt specificate sau incluse în alta categorie.B 2040 Alte deşeuri conţinând în principal constituenti anorganici:- sulfat de calciu parţial rafinat, rezultat de la desulfurarea gazelor (FGD);- deşeuri de plăci din fibra ghipsata sau plăci de ghips, provenind de la demolarea construcţiilor;- zgura de la obţinerea cuprului, stabilizata chimic, având un conţinut ridicat de fier (peste 20%) şi prelucrata în conformitate cu specificaţiile industriale (de exemplu: DIN 4301 şi DIN 8201) în principal pentru aplicatiile din construcţii şi obţinerea materialelor abrazive;- sulf în forma solida;- calcar de la obţinerea cianamidei de calciu (având un pH mai mic de 9);- cloruri de sodiu, potasiu şi calciu;- carborund (carbura de siliciu);- beton sfaramat;- resturi de sticlă conţinând litiu-tantal şi litiu-niobiu.B 2050 Cenusi zburătoare de la termocentralele pe bază de cărbune, care nu sunt incluse în lista A (a se vedea categoriile incluse în lista A - A 2060)B 2060 Cărbune activ uzat rezultat de la tratarea apei potabile şi din procesele tehnologice din industria alimentara şi obţinerea vitaminelor (a se vedea categoriile incluse în lista A - A 4160)B 2070 Namol conţinând fluorura de calciuB 2080 Deşeuri de ghips provenind din procesele tehnologice din industria chimica, neincluse în lista A (a se vedea categoriile incluse în lista A - A 2040)B 2090 Deşeuri de anozi parţial consumaţi de la obţinerea otelului sau aluminiului, fabricati din cocs de petrol sau bitum şi curati în conformitate cu specificaţiile industriale (exclusiv anozii parţial consumaţi din industria clorosodica şi industria metalurgica)B 2100 Deşeuri de hidrati de aluminiu şi de alumina, precum şi reziduuri de la obţinerea aluminei, excluzând materialele utilizate în procesele de epurare a gazelor, floculare sau filtrareB 2110 Reziduu de bauxita ("namol roşu") (pH mediu până la 11,5)B 2120 Soluţii reziduale acide sau alcaline, cu un pH cuprins între 2 şi 11,5, care nu sunt corosive sau periculoase în alt mod (a se vedea categoriile incluse în lista A - A 4090)B3. Deşeuri conţinând în principal constituenti organici, care pot conţine metale şi substanţe anorganiceB 3010 Deşeuri solide din plasticUrmătoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu condiţia sa nu fie amestecate cu alte deşeuri şi să fie fabricate cu specificaţie:● resturi de plastic din polimeri şi copolimeri nehalogenati, inclusiv, dar nu numai, următorii*13):- etilenă;- stiren;- polipropilena;- polietilentereftalat;- acrilonitril;- butadiena;- poliacetali;- poliamide;- polibutilentereftalat;- policarbonati;- polieteri;- polisulfura de fenilen;- polimeri acrilici;- alcani C10-C13 (plastifianti);- poliuretan (care nu conţin clorofluorocarboni);- polisiloxani;- polimetacrilat de metil;- alcool polivinilic;- polivinil butiral;- polivinil acetat;● rasini uzate întărite sau produşi de condensare, inclusiv următoarele:- rasini ureoformaldehidice;- rasini fenol-formaldehida;- rasini melamina-formaldehida;- rasini epoxi;- rasini alchidice;- poliamide.Următoarele deşeuri de polimeri fluorurati*14):- perfluoretilena/propilenă (FEP);- perfluoralcoxi alcani (PFA);- perfluoralcoxi alcani (MFA)- polifluorura de vinil (PVF);- polifluorura de viniliden (PVDF).B 3020 Deşeuri de hârtie, carton şi produse din hârtieUrmătoarele materiale, cu condiţia sa nu fie amestecate cu deşeuri periculoase:● deşeuri şi resturi de hârtie sau carton din:- hârtie sau carton nealbite ori hârtie sau carton ondulate;- alt tip de hârtie sau carton, fabricat în principal din celuloza inalbita, necolorata în masa;- hârtie sau carton fabricat în principal din pasta mecanică (de exemplu: ziare, reviste şi materiale tipărite similare);- altele, inclusiv, dar nu limitate la : 1) carton dur (bachelitat); 2) resturi nesortate.B 3030 Deşeuri textileUrmătoarele materiale, cu condiţia sa nu fie amestecate cu alte deşeuri şi să fie fabricate cu specificaţie:● deşeuri de mătase (inclusiv gogosi de mătase necorespunzătoare pentru depanarea în sculuri, deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat):- necardate sau nepieptanate;- altele;● deşeuri de lana ori de par animal fin sau aspru, inclusiv deşeuri de fire textile, dar exclusiv material fibros garnetat:- resturi de la pieptanatul lanii sau al parului animal fin;- alte deşeuri de lana sau de par animal fin;- deşeuri de par aspru de animal;● deşeuri de bumbac (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat):- deşeuri de fire textile (inclusiv resturi de fire);- material fibros garnetat;- altele;● calti şi deşeuri de în;● calti şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de canepa (Cannabis sativa L.);● calti şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de iuta şi alte fibre textile liberiene (exclusiv în, canepa şi ramie);● calti şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de sisal şi alte fibre textile din genul Agave;● calti, resturi de la pieptanat şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de nuca de cocos;● calti, resturi de la pieptanat şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de abaca (canepa de Manila sau Musa textilis Nee);● calti, resturi de la pieptanat şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de ramie şi alte fibre textile vegetale care nu sunt specificate sau incluse în alta categorie;● deşeuri (inclusiv resturi de la pieptanat, deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de fibre chimice:- de fibre sintetice;- de fibre artificiale;● îmbrăcăminte uzata şi alte articole textile uzate;● deşeuri de carpe, resturi de sfoara, franghii şi parame, precum şi articole uzate din sfoara, franghii sau parame din materiale textile:- sortate;- altele.B 3040 Deşeuri de cauciucUrmătoarele materiale, cu condiţia sa nu fie amestecate cu alte deşeuri:- deşeuri şi resturi de cauciuc dur (de exemplu, ebonita);- alte deşeuri de cauciuc (exclusiv cele specificate în alta categorie).B 3050 Deşeuri de pluta netratata şi deşeuri de lemn:- deşeuri şi resturi de lemn, aglomerate sau nu în bare, brichete, pelete sau forme similare;- deşeuri de pluta: macinata, granulata sau pluta bruta.B 3060 Deşeuri provenind din industria agroalimentara, cu condiţia sa nu fie infectioase:- depuneri de la vin;- deşeuri, reziduuri şi produse secundare vegetale uscate şi sterilizate, sub forma de pelete sau nu, de natura a fi utilizate pentru hrana animalelor, care nu sunt specificate sau incluse în alta categorie;- degras: reziduuri rezultate de la tratarea substanţelor grase sau a cerurilor animale ori vegetale;- deşeuri de oase şi coarne, neprelucrate, degresate, pregătite simplu (dar nu într-o anumită forma), tratate cu acid sau degelificate;- deşeuri de peste;- coji, pastai şi alte deşeuri de cacao;- alte deşeuri din industria agroalimentara, exclusiv produsele secundare care îndeplinesc cerinţele şi standardele naţionale şi internaţionale pentru consum uman sau animal.B 3070 Următoarele deşeuri:- deşeuri de par uman;- deşeuri de paie;- micelii de fungi inactivi de la obţinerea penicilinei, folosite ca hrana pentru animale.B 3080 Taieturi şi resturi de cauciucB 3090 Resturi şi alte deşeuri de piele sau de piele sintetică, care nu sunt adecvate producerii de articole din piele, excluzând namolurile de tabacarie, care nu conţin compuşi ai cromului hexavalent şi biocide (a se observa categoria similară inclusă în lista A-A 3100)B 3100 Pulbere şi razatura de piele, namoluri de la prelucrarea pielii care nu conţin crom hexavalent sau biocide (a se vedea categoriile incluse în lista A - A 3090)B 3110 Deşeuri din tabacarie care nu conţin compuşi ai cromului hexavalent, biocide sau substanţe infectioase (a se observa categoria similară inclusă în lista A - A 3110)B 3120 Deşeuri ce conţin coloranti alimentariB 3130 Polimeri eterici şi monomeri eterici nepericulosi, incapabili de a forma peroxiziB 3140 Anvelope uzate, exclusiv cele destinate operaţiunilor prevăzute în anexa IV secţiunea A.B4. Deşeuri care pot conţine fie constituenti anorganici, fie constituenti organiciB 4010 Deşeuri formate în principal din vopsele pe bază de apa/latex şi lacuri întărite, care nu conţin solventi organici, metale grele sau biocide în cantitate suficienta pentru a le considera periculoase (a se vedea categoriile incluse în lista A - A 4070)B 4020 Deşeuri de la obţinerea, formarea şi utilizarea rasinilor, latexului, plastifiantilor, cleiurilor/adezivilor, neincluse în lista A, lipsite de solventi sau alţi impurificatori în măsura în care să nu prezinte caracteristicile prevăzute în anexa III, de exemplu pe bază de apa sau cleiuri naturale pe bază de cazeina, amidon, dextrina, eteri de celuloza, alcooli polivinilici (a se observa categoria similară inclusă în lista A - A 3050)B 4030 Aparate fotografice de unica folosinţă, cu baterii care nu sunt incluse în lista A."------------*8) Chiar dacă nivelul contaminarii cu materiale cuprinse în anexa I existent iniţial este scăzut, procesarea subsecventa, inclusiv reciclarea, poate conduce la o concentrare a materialelor cuprinse în anexa I, în fracţiunile separate.*9) Statutul cenusilor de zinc este revizuit în prezent şi exista o recomandare a Conferintei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), conform căreia cenusile de zinc nu ar fi produse periculoase.*10) Aceasta categorie nu include fragmente de la generatoarele de energie electrica.*11) Reutilizarea poate include repararea, renovarea sau modernizarea, dar nu reasamblari majore.*12) În unele tari aceste materiale sunt destinate utilizării directe şi nu sunt considerate deşeuri.*13) Se înţelege de la sine ca aceste resturi trebuie să fie complet polimerizate.*14) Deşeurile postconsum sunt excluse din această categorie. Deşeurile nu trebuie amestecate. Trebuie luate în considerare problemele care pot să apară ca urmare a arderii în aer liber.-------------