HOTĂRÎREA nr. 647 din 26 noiembrie 1993privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 16 decembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentind: a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri; b) participări la tîrguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior; c) documentare, schimb de experienţa, burse sau cursuri şi stagii de practica şi specializare sau perfecţionare; d) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea; e) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizari ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive; f) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobîndirea calităţii de salariat al partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator; g) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentante în străinătate; h) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roti a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentante; i) executări de lucrări, precum şi control de graniţa, vamal, fitosanitar, de trafic feroviar, rutier şi altele asemenea, în zonele sau punctele comune de frontieră ale României cu alte state; j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cît aceştia se deplasează în străinătate, de către personalul specializat din Serviciul de Protecţie şi Paza.  +  Articolul 2 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru: a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii; b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinând seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea, precum şi organizarea temeinica a acesteia; c) analiza concluziilor şi propunerilor prezentate de către personalul în cauza la întoarcerea din deplasare prin raport scris înaintat la conducerea unităţii trimitatoare şi valorificarea optima a acestora. (2) În situaţia în care invitaţiile primite de la diferite organizaţii sau parteneri externi pentru participări la acţiunile menţionate la art. 1 lit. c)-f) de mai sus se referă la o anumită persoana, aceasta trebuie să solicite, în prealabil, aprobarea conducerii unităţii trimitatoare. (3) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoana şi exista mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia la astfel de acţiuni.  +  Articolul 3 (1) Personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor acţiuni cu caracter temporar, cu suportarea cheltuielilor de către minister şi celelalte unităţi trimitatoare, i se acordă:A. În străinătate: a) o indemnizaţie zilnica în valută, denumita în continuare diurna, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea; b) indemnizaţie zilnica în valută, denumita în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.B. În ţara:- salariul şi alte drepturi în lei, potrivit legii. (2) Ministerele şi celelalte unităţi trimitatoare mai suporta în valută şi în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), şi următoarele alte cheltuieli: a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanta dus-întors dintre aeroport sau gara şi locul de cazare; b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii; c) cheltuielile medicale, pentru vaccinuri şi medicamente, specifice unor tari sau localităţi cu clima greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenta, stabilite de către Ministerul Sănătăţii; d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţara al celor decedaţi; e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor, de rezervare a locurilor la mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea, obligatorii pe plan local.  +  Articolul 4 (1) Personalului care se deplasează temporar în străinătate ca urmare a unor invitaţii primite de la diferite organizaţii sau parteneri externi pentru a participa la acţiunile prevăzute la art. 1 lit. c)-f) din prezenta hotărâre, precum şi pentru studii de învăţământ postuniversitar şi efectuarea doctoratului şi care, în străinătate, nu dobândesc calitatea de angajat, i se acordă: a) salariul integral şi celelalte drepturi aferente în lei în ţara, dacă durata deplasării în străinătate nu depăşeşte 90 de zile calendaristice pentru bursieri şi 30 de zile calendaristice pentru restul personalului; b) o indemnizaţie lunară în lei, calculată în raport cu salariul de baza şi sporul de vechime, corespunzător funcţiei şi gradului profesional, dacă durata deplasării este mai mare de 30 de zile calendaristice, după cum urmează:- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;- 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreţinere, precum şi pentru soţul (sotia) care nu realizează venituri proprii.Sumele acordate potrivit lit. b) nu pot să depăşească 100% din salariul de baza şi sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexarilor aprobate; c) alocaţia de stat pentru copii, potrivit legii. (2) Cu aprobarea conducerii unităţii trimitatoare, personalul trimis în străinătate, prevăzut la alin. (1), poate beneficia şi de costul transportului în trafic internaţional, dus-întors, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, în limita sumelor defalcate cu aceasta destinaţie din fondurile aprobate prin bugetul de stat. (3) În situaţia în care organizaţia sau partenerii care invita, rambursează în valută costul biletelor de călătorie, sumele astfel obţinute se depun la înapoierea din deplasare în contul unităţii trimitatoare.  +  Capitolul 2 Indemnizaţii în valută  +  Secţiunea I Diurna  +  Articolul 5 (1) Diurna în valută se diferenţiază pe trei categorii, ţinând seama de scopul şi caracterul misiunii pentru care are loc deplasarea, precum şi de funcţia personalului, potrivit anexei nr. 1. (2) Cuantumul diurnei în valută, pe cele trei categorii, este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determina în funcţie de mijlocul de transport folosit, avîndu-se în vedere: a) momentul decolarii avionului, la plecarea în străinătate şi momentul aterizarii avionului la sosirea în ţara, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României; b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cît şi la înapoierea în ţara. (4) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore. (5) În situaţia în care durata deplasării depăşeşte 30 de zile, diurna se reduce cu 20%, începând cu cea de a 31-a zi.  +  Articolul 6 (1) Personalul menţionat la art. 3 alin. (1) are dreptul la numai 30% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care masa, dar nu şi banii de buzunar, se asigura de către partenerii externi potrivit comunicării primite de la aceştia. Pe timpul necesar călătoriei până la localitatea din ţara de destinaţie se acordă diurna şi cazare în valută, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre. (2) În situaţia în care partenerii externi suporta numai parţial cheltuielile privind masa, diferenţa de 70% din diurna se acordă în funcţie de numărul meselor asigurate, luindu-se în calcul 15% pentru micul dejun, 50% pentru masa de prinz şi 35% pentru masa de seara. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi: a) personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, se interneaza în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri. b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suporta din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia.  +  Articolul 7Personalul menţionat la art. 4 alin. (1), care se deplasează în străinătate ca invitat pe contul părţii primitoare pentru a participa la acţiunile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. c)-f), are dreptul, pentru acoperirea primelor cheltuieli la sosirea în ţara de destinaţie, la o sumă în valută, rambursabila la înapoierea din străinătate, care nu poate să depăşească nivelul unei diurne şi al cazării pe o zi.  +  Articolul 8Personalul care se deplasează în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri şi realizează venituri intimplatoare în valută, pe bază de contracte ori în mod intimplator sub forma de onorarii, drepturi de autor, premii sau alte drepturi similare, din activitatea sa artistică, publicistica, ştiinţifică, culturală, economică, tehnica, medicală, juridică, sportiva sau de alta natura, are obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data înapoierii din străinătate sau de la data încasării veniturilor în ţara sa declare aceste venituri la unitatea trimitatoare, în vederea recuperării cheltuielilor efectuate de către aceasta unitate. Persoanele care nu declara în termenul prevăzut sumele încasate vor suporta în valută cheltuielile efectuate de către unitatea trimitatoare, majorate cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 9Personalul care efectuează lucrări în zonele sau punctele comune de frontieră ale României cu alte state, precum şi control de graniţa, vamal, fitosanitar, de trafic feroviar, rutier şi altele asemenea, beneficiază de indemnizaţii în valută reprezentind: 2 dolari pentru deplasări până la 8 ore; 4 dolari pentru deplasări între 9-16 ore, 6 dolari pentru deplasări peste 16 ore, după caz.  +  Secţiunea a II-a Cazarea  +  Articolul 10 (1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurna în care se încadrează personalul, potrivit anexei nr. 1, pct. I. (2) Nivelul plafoanelor de cazare, pe categorii de diurna, este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internaţional se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor. (4) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurata la unităţile hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare. (5) Eventualele plati pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărâri, se aproba, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimitatoare, pe baza documentelor de plată. (6) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, şi costul micului dejun, atunci când este inclus în tarif.  +  Capitolul 3 Transportul  +  Articolul 11 (1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul sa călătorească cu avionul, cu trenul, precum şi cu mijloacele auto, în măsura în care cheltuielile aferente acestor mijloace de transport sunt mai reduse. (2) Personalul poate să călătorească cu avionul, la clasa economică sau la alte clase, cu excepţia membrilor Guvernului, care pot sa utilizeze clasa I. (3) De asemenea, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot sa călătorească cu avionul şi clasa I. (4) Personalul poate să călătorească cu trenul astfel:- miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare, la clasa I, cu vagon de dormit, cuseta single;- curierii diplomatici, la clasa I, cu vagon de dormit, cuseta dubla;- restul personalului, cu vagon de dormit, la clasa I, un loc în cuseta de 2-4 locuri. (5) Transportul în străinătate cu avionul, în măsura în care, prin convenţiile sau acordurile încheiate, nu s-a prevăzut altfel, se face cu avioanele companiilor româneşti sau pe rutele indicate de către acestea, precum şi cu avioanele aparţinând altor companii, în situaţia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate sunt mai reduse. (6) Transportul dus-întors pe distanta dintre aeroport sau gara şi locul de cazare se face cu mijloacele de transport în comun, iar în lipsa acestora, cu taxiul. De asemenea, pot călători cu taxiul delegaţii care au de îndeplinit sarcini speciale sau transporta documente, aparate, mostre şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii.  +  Capitolul 4 Alte cheltuieli  +  Articolul 12 (1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei şi al plafonului de cazare, la care are dreptul personalul. Avansarea de sume în valută peste aceasta limita se poate face în cazuri justificate, cu aprobarea conducerii unităţilor trimitatoare. (2) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unităţile trimitatoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburanţilor şi lubrifiantilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum şi cu plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde.  +  Capitolul 5 Modificarea nivelului diurnelor şi al plafoanelor de cazare  +  Articolul 13Comisia de baremuri, care funcţionează în cadrul Ministerului Finanţelor, formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai Ministerului Afacerilor Externe, stabileşte, prin asimilare, nivelul diurnelor şi al plafoanelor de cazare pentru ţările necuprinse în anexa nr. 2 şi le prezintă spre aprobare Guvernului.  +  Capitolul 6 Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută  +  Articolul 14 (1) Sumele în valută, cuvenite personalului în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub forma de avans. (2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentind drepturile de diurna, se face pe bază de documente şi se aproba de către conducătorii unităţilor trimitatoare. În cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate. (3) În situaţia în care în unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite se justifica pe bază de declaraţie data pe proprie răspundere. În ţările în care România are reprezentante, declaraţia se vizează de către aceste reprezentante dacă, pentru obţinerea vizei, nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.  +  Articolul 15 (1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condiţiilor în care au fost acordate se recuperează de la cei vinovaţi, în valută. (2) Eventualele penalităţi de întârziere se calculează în lei pe baza cursului valutar la data depunerii valutei datorate.  +  Articolul 16Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv penalităţile de întârziere, se face pe bază de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii trimitatoare la propunerea compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în munca titularul de avans.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi personalului din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat care se deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor menţionate la art. 1. (2) Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate de către Presedintie, organele autorităţii legislative, judecătoreşti şi de alte organe ale autorităţii publice locale, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 18Se recomanda agenţilor economici, alţii decît cei prevăzuţi la art. 17, precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altor asemenea să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri. (2) În situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acorda drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceasta destinaţie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot să depăşească pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenta şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.  +  Articolul 21Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 1993. Cu aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 620 din 26 mai 1990, Hotărârea Guvernului nr. 1311 din 13 decembrie 1990, art. 30 şi anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 307 din 25 aprilie 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor, Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul afacerilorexterne,Teodor Viorel MelescanuMinistru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  Anexa 1 CATEGORII DE DIURNE ŞI PLAFOANE DE CAZAREI. Categorii de diurne1. Categoria I - coeficient 1,00 La această categorie se încadrează personalul trimis în străinătate pentru: a) documentare, schimb de experienţa, burse, cursuri şi stagii de practica şi specializare sau perfecţionare; b) elaborari de lucrări sau documentaţii; c) alte acţiuni neprevăzute la categoria a II-a. 2. Categoria a II-a - coeficient 1,25La această categorie se încadrează personalul trimis în străinătate pentru: a) efectuari de vizite oficiale la invitaţia organelor guvernamentale ale altor state; b) participări la adunări generale şi speciale şi la sesiunile secţiilor şi grupelor de lucru ale O.N.U., B.E.R.D., F.M.I., B.I.R.D., I.A.T.A., Eurocontrol, precum şi ale altor organizaţii internaţionale sau instituţii specializate ale acestora; c) participări la tratative (negocieri) în vederea încheierii sau semnării de acorduri, convenţii, protocoale, programe, declaraţii, rezoluţii, contracte externe, precum şi la alte acţiuni pe bază de împuternicire; d) control şi îndrumare la oficii diplomatice, societăţi cu capital integral românesc, birouri, agenţii, unităţi proprii de comercializare, şantiere, precum şi la societăţi mixte; e) personalul artistic din teatre, opere, operete, filarmonici, orchestre simfonice, circuri, ansambluri folclorice şi corale, exclusiv personalul tehnico-administrativ, precum şi sportivi de performanţă, inclusiv antrenorii.De asemenea, se încadrează la această categorie directorii generali, directorii, adjunctii şi asimilaţii acestora din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, corespondenţii de presa, curierii diplomatici, directorii de tîrguri şi expoziţii, precum şi inginerii şi alt personal cu studii superioare care asigura coordonarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate. 3. Categoria a III-a - coeficient 2,00La această categorie se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat pe funcţii similare, precum şi academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Române.Pentru personalul încadrat pe funcţii superioare, diurna de categoria a III-a se majorează astfel:- cu 10% pentru miniştrii de stat;- cu 20% pentru primul-ministru. NOTĂ: a) Personalul care asigura protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa misiunii şi situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de cazare ca şi persoana căreia îi asigura protecţia. b) Translatorii, dactilografele, stenodactilografele, precum şi personalul de însoţire se încadrează la categoria I. II. Plafoane de cazare1. Plafonul A, coeficient 1,00, la care se încadrează personalul prevăzut la categoriile I şi a II-a de diurna.2. Plafonul B, coeficient 2,00, la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a III-a de diurna.  +  Anexa 2 CUANTUMUL DIURNELOR ŞI AL PLAFOANELOR DE CAZARE
    Nr. crt.ŢaraValutaCategorii de diurnePlafoane de cazare
    IIIIIIAB
    01234567
    1.Afganistan$2126422550
    2.Africa de Sud (Republica)$25315050100
    3.Albania$22274450100
    4.Algeria$2227443570
    5.Angola$2025403060
    6.AngliaL1620324080
    7.Antile$20254050100
    8.Antigua$20254050100
    9.Arabia Saudită$2227443570
    10.Argentina$24304850100
    11.Armenia$16203250100
    12.AustriaSch. A3003756005001.000
    13.Azerbaidjan$16203250100
    14.Australia$27345450100
    15.Bahrein$2126423570
    16.Bahamas$20254050100
    17.Bangladesh$1822363060
    18.Belarus$16203250100
    19.BelgiaFr. B1.0001.2502.0002.0004.000
    20.Benin$1519303060
    21.Birmania$2025402550
    22.Bolivia$2025403060
    23.Botswana$1519303570
    24.Brazilia$2227443060
    25.Burkina Fasso$2025403060
    26.Burundi$2025402550
    27.Bulgaria$20254050100
    28.Cambodgia$2025404080
    29.Camerun$2025404080
    30.Canada$28355660120
    31.Capului Verde (Insulele)$2025402550
    32.Cehia$22274460120
    33.Chile$1924384080
    34.Chineză (R. P.)$1822364080
    35.Centraficană (Republica)$2126423060
    36.Ciad$1721343060
    37.Cipru$2025402550
    38.Coasta de Fildeş$2126422550
    39.Columbia$1924384080
    40.Congo$2025403570
    41.Coreea (Republica)$27345450100
    42.Coreeană (R.P.D.)$16203250100
    43.Costa Rica$2025402550
    44.Croaţia$22274450100
    45.Cuba$16203250100
    46.DanemarcaKr. d.1602003205001.000
    47.Djibouti$2025402550
    48.Dominicană (Republica)$2227444080
    49.Ecuador$1822363060
    50.Egipt$2227444080
    51.ElveţiaFr. elv.44558890180
    52.Emiratele Arabe Unite$21264250100
    53.Estonia$16203250100
    54.Etiopia$2025402550
    55.Fidji (Insula)$2025402550
    56.Filipine$1924384080
    57.FinlandaFMK120150240400800
    58.FranţaFr. F160200320300600
    59.Gabon$20254050100
    60.Gambia$2025403570
    61.GermaniaDM45569090180
    62.Georgia$16203250100
    63.Ghana$1721343060
    64.Grecia$2227444080
    65.Guatemala$1924383060
    66.Guineea$2025403570
    67.Guineea Ecuatorială$2025403060
    68.Guineea Bissau$2025403570
    69.Guyana$2025402550
    70.Haiti$2025402550
    71.Honduras$1924383060
    72.Hong Kong$2025404080
    73.India$2025404080
    74.Indonezia$2025404080
    75.Iordania$2227444080
    76.Irak$2227443570
    77.Iran$2025404080
    78.IrlandaL1519303060
    79.Islanda$2227443570
    80.Israel$24304860120
    81.Italia$28355670140
    82.Iugoslavia (R. F.)$22274450100
    83.Jamaica$2025403060
    84.JaponiaYeni6.0007.50012.00010.00020.000
    85.Kazahstan$15193050100
    86.Kenya$2025402550
    87.Kîrgîzstan$15193050100
    88.Kuwait$24304860120
    89.Laos$2025402550
    90.Letonia$16203250100
    91.Liban$2227444080
    92.Liberia$2025402550
    93.Libia$2025402550
    94.Lituania$16203250100
    95.Lesotho$2025403060
    96.LuxemburgFr. Lux.1.0001.2502.0002.0004.000
    97.Macedonia$22274450100
    98.Madagascar$1721342040
    99.Malayezia$17213450100
    100.Mali$1721342550
    101.Malta$2632522550
    102.Mauritius$2025403060
    103.Maroc$2227442550
    104.Mauritania$2025402550
    105.Mexic$2025403060
    106.Moldova$1519304080
    107.Mongolia$1519303060
    108.Mozambic$2025403060
    109.Nepal$1822363570
    110.Nicaragua$2025403060
    111.Niger$2025402550
    112.Nigeria$24304860120
    113.Namibia$2227443570
    114.NorvegiaKr. N200250400450900
    115.Noua Zeelandă$2531503060
    116.OlandaH. Fl.5062100100200
    117.Oman$2126424080
    118.Panama$2025402550
    119.Papua-Noua Guinee$2025402550
    120.Paraguay$2227442550
    121.Pakistan$1822362550
    122.Peru$2227443060
    123.Polonia$20254050100
    124.Portugalia$2531504080
    125.Qatar$2025403570
    126.Ruanda$2025403060
    127.Rusă (Federaţia)$20254060120
    128.Salvador$2025403060
    129.Sao Tome şi Principe$2025403570
    130.Senegal$2025402550
    131.Sierra Leone$2025403060
    132.Singapore$20254050100
    133.Slovacia$22274460120
    134.Slovenia$22274450100
    135.Siria$2227444080
    136.Somalia$2025402550
    137.Spania$25315050100
    138.Sri Lanka$2025403060
    139.S.U.A.$30376070140
    140.Sudan$2227443060
    141.SuediaKr. S2002504005001.000
    142.Surinam$2025402550
    143.Taiwan$2025403060
    144.Tanzania$2025402550
    145.Tadjikistan$16203250100
    146.Thailanda$2025404080
    147.Togo$2025402550
    148.Tunisia$1822362550
    149.Turcia$2025403060
    150.Turkmenistan$15193050100
    151.Ucraina$15193050100
    152.Uganda$2025402550
    153.Ungaria$22274460120
    154.Uruguay$2025403570
    155.Uzbekistan$15193050100
    156.Venezuela$2227443060
    157.Vietnam (R. S.)$1820364080
    158.Yemen$2025403570
    159.Zair$2025403060
    160.Zambia$2025402550
    161.Zimbabwe$2025403060
  --------------