DECRET Nr. 203 din 31 octombrie 1974privind înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecătoreşti şi unităţi de procuratura
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 131 din 31 octombrie 1974     +  Articolul 1La judecătoriile Constanta şi Galaţi, la tribunalele judeţene Constanta şi Galaţi, precum şi la procuraturile locale şi judeţene corespunzătoare acestor instanţe, se înfiinţează secţii maritime şi fluviale. Judecătorii de la secţiile maritime şi fluviale sînt desemnaţi de către ministrul justiţiei dintre judecătorii instanţelor judecătoreşti arătate în alineatul precedent.  +  Articolul 2Secţiile maritime şi fluviale ale judecătoriilor judeca:1. în prima instanţa:A. în materie penală: a) infracţiunile contra siguranţei navigaţiei pe apa, infracţiunile contra disciplinei şi ordinii la bord şi alte infracţiuni în legătură cu activitatea marinei civile, prevăzute în Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă; b) infracţiunile împotriva protecţiei muncii săvîrşite de personalul marinei civile; c) infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul prevăzute în Codul penal, săvîrşite de personalul marinei civile, cu excepţia infracţiunilor de divulgare a unor secrete privind interesele obşteşti, neglijenţa în păstrarea secretului de stat şi refuz al înapoierii în ţara, prevăzute în art. 251-253 din acelaşi cod; d) infracţiunile contra avutului obştesc prevăzute în Codul penal, referitoare la bunuri aflate în administrarea sau folosinţă unităţilor marinei civile, ori încredinţate acestora pentru expediţie, transport sau păstrare, săvîrşite de personalul marinei civile; e) infracţiunile contra avutului obştesc prevăzute în Codul penal, referitoare la bunuri aflate în administrarea sau folosinţă unităţilor marinei civile, în cazul în care fapta a pus sau ar fi putut pune în pericol nave, utilaje portuare, instalaţii de încărcare, descărcare şi manipulare a mărfurilor în port sau a creat o stare de pericol pentru siguranţa navigaţiei ori a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport maritima sau fluviala;B. în materie civilă:Litigiile, indiferent de valoare, cu excepţia celor dintre organizaţiile socialiste, avînd drept obiect: a) despăgubirile pentru avarii cauzate navelor şi instalaţiilor plutitoare, clădirilor şi utilajelor portuare, instalaţiilor destinate navigaţiei, instalaţiilor de încărcare, descărcare şi manipulare a mărfurilor în port, ca urmare a abordajelor, coliziunilor sau altor accidente de navigaţie, precum şi pentru orice prejudicii cauzate prin alte fapte ilicite în legătură cu activitatea marinei civile; b) retributia pentru asistenţa şi salvare, precum şi repartizarea acesteia între salvatori.În litigiile dintre organizaţii socialiste şi persoane fizice sau juridice străine ori între părţi care sînt toate străine, părţile pot alege, în condiţiile prevăzute de lege sau de convenţii internaţionale, competenţa comisiei de arbitraj pentru rezolvarea litigiilor de comerţ exterior de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România sau a altor organe de arbitraj;2. În ultima instanţa, plingerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor privind poluarea apelor marii de către nave maritime, dacă amenda prevăzută de actul normativ este mai mare de 1.000 lei sau dacă despăgubirea stabilită pe bază de tarif ori valoarea lucrărilor confiscate depăşeşte 1.000 lei.  +  Articolul 3Secţiile maritime şi fluviale ale tribunalelor judeţene judeca:1. în prima instanţa: a) infracţiunile contra siguranţei navigaţiei pe apa care au avut ca urmare un accident de navigaţie, constind în abordaj cu consecinţe materiale importante, avarierea grava a unei nave ori distrugerea sau degradarea importanţa de instalaţii şi bunuri de orice fel, infracţiunea de stinjenire a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale echipajului de conducere a unei nave, dacă prin aceasta s-ar pune în pericol siguranţa navei, sau de preluare fără drept a controlului navei direct sau indirect, precum şi omisiunea denunţării acestei infracţiuni, prevăzute în art. 115, 123 şi 124 din Decretul nr. 443/1972; b) infracţiunea de delapidare, infracţiunile de furt, tilharie, piraterie, înşelăciune, distrugere şi distrugere din culpa în paguba avutului obştesc prevăzute în art. 223 alin. 2 şi 3, 224 alin. 3, 225 alin. 2 şi 3, 226, 229 alin. 3, 231 alin. 3 şi 4 şi 232 alin. 3 şi 4 din Codul penal, referitoare la bunuri aflate în administrarea sau folosinţă unităţilor marinei civile, ori încredinţate acestora pentru expediţie, transport sau păstrare şi infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 248 alin. 2 din Codul penal, săvîrşite de personalul marinei civile; c) infracţiunile contra avutului obştesc, menţionate la lit. b), referitoare la bunuri aflate în administrarea sau folosinţă unităţilor marinei civile, dacă consecinţele grave sau foarte grave ale acestor infracţiuni constau în punerea în pericol a navelor, utilajelor portuare, instalaţiilor de încărcare, descărcare şi manipulare a mărfurilor în port, ori în crearea unei stări de pericol pentru siguranţa navigaţiei sau în tulburarea activităţii de transport maritime sau fluviale;2. ca instanţa de recurs: a) recursurile împotriva hotărîrilor pronunţate în prima instanţa de secţiile maritime şi fluviale ale judecătoriilor; b) recursurile extraordinare împotriva hotărîrilor pronunţate în ultima instanţa de către secţiile maritime şi fluviale ale judecătoriilor.  +  Articolul 4Supravegherea asupra actelor de urmărire penală, precum şi toate celelalte atribuţii ale procurorului, în cauzele de competenţa secţiilor maritime şi fluviale ale instanţelor judecătoreşti, se exercită de către procurorii de la secţiile maritime şi fluviale ale unităţilor de procuratura prevăzute în art. 1, corespunzătoare instanţei care judeca în prima instanţa cauza.Actele şi măsurile procesuale care nu suferă amînare, efectuate de organele de cercetare penală, vor fi, după caz, autorizate, confirmate sau încuviinţate de către procurorul competent potrivit prevederilor Codului de procedura penală. În aceleaşi condiţii, se poate dispune arestarea învinuitului sau inculpatului. Măsura procesuala dispusă se va comunică de îndată secţiei maritime şi fluviale a procuraturii competente.  +  Articolul 5Raza teritorială a secţiilor maritime şi fluviale ale instanţelor judecătoreşti şi procuraturilor este următoarea: a) secţiile maritime şi fluviale Constanta: judeţele Constanta şi Tulcea, marea teritorială, Dunarea pînă la mila marina 64 inclusiv; b) secţiile maritime şi fluviale Galaţi: celelalte judeţe, Dunarea de la mila marina 64, în amonte pînă la km 1075.Cînd infracţiunile de competenţa materială a secţiilor maritime şi fluviale sînt săvîrşite pe o nava aflată în afară apelor româneşti, competenţa revine secţiilor maritime şi fluviale Constanta dacă nava este maritima şi secţiilor maritime şi fluviale Galaţi dacă nava este fluviala.  +  Articolul 6Secţiile maritime şi fluviale ale judecătoriilor tribunalelor judeţene judeca, în prima instanţa, în complet compus potrivit legii cu asesori populari, aleşi dintre persoanele încadrate sau care au fost încadrate în marina civilă, cauzele menţionate în art. 2 pct. 1 A lit. a), b) şi c), art. 3 pct. 1 lit. a), precum şi infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 248 alin. 2 din Codul penal săvîrşită de personalul marinei civile.  +  Articolul 7Judecătorii secţiilor maritime şi fluviale participa şi în alte complete de judecată ale instanţelor din care fac parte.  +  Articolul 8În caz de indivizibilitate sau conexitate şi dacă, potrivit legii, competenţa nu revine unei instanţe militare, judecarea cauzelor penale reunite se face de secţia maritima şi fluviala.  +  Articolul 9Judecata pricinilor arătate în art. 2 şi 3 se desfăşoară la sediul instanţei. Pentru motive temeinice, instanţa poate dispune ca judecata să se desfăşoare în alt loc.  +  Articolul 10Dispoziţiile din Codul de procedură penală privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante nu se aplică infracţiunilor menţionate în art. 2 şi 3.  +  Articolul 11Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească se modifica după cum urmează: a) După articolul 18 se introduce articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1 - La unele judecătorii şi tribunale judeţene se pot înfiinţa, prin lege, secţii maritime şi fluviale pentru judecarea unor cauze privind navigaţia civilă." b) Articolul 23 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Pricinile privind infracţiuni împotriva protecţiei muncii şi litigiile de muncă, precum şi cele privind alte infracţiuni, litigii sau cereri, în cazurile anume prevăzute de lege, se judeca în complet format dintr-un judecător şi doi asesori populari."  +  Articolul 12La articolul 40 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România se introduce un alineat final, cu următorul cuprins:"La unele procuraturi locale şi judeţene se pot înfiinţa, prin lege, secţii maritime şi fluviale."  +  Articolul 13Codul de procedură penală se modifica după cum urmează: a) Articolul 31 alineatul 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:"Infracţiunea săvîrşită pe o nava este de competenţa instanţei în a carei raza teritorială se afla primul port român în care ancoreaza nava, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.""Dacă nava nu ancoreaza într-un port român sau dacă aeronava nu aterizeaza pe teritoriul român, competenţa este cea prevăzută de alin. 1, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel." b) Articolul 208 alineatul 1 litera e) va avea următorul cuprins:"e) capitanii porturilor, pentru infracţiunile contra siguranţei navigaţiei pe apa şi contra disciplinei şi ordinii la bord, precum şi pentru infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul, prevăzute în Codul penal, săvîrşite de personalul navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau ar fi putut pune în pericol siguranţa navei sau a navigaţiei;"  +  Articolul 14Articolul 129 din Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 129 - Infracţiunile prevăzute în art. 115, 123 şi 124 se judeca de secţia maritima şi fluviala a tribunalului judeţean."  +  Articolul 15Cauzele în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentului decret vor continua să fie judecate, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrilor, de către instanţele judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor legale aplicabile anterior acestei date.În caz de admitere a recursului, dacă se dispune casarea hotărîrii şi trimiterea cauzei spre rejudecare, cauza se va judeca de instanţele competente potrivit dispoziţiilor prezentului decret.Regulile de competenţa prevăzute în prezentul decret se aplică cauzelor în curs de urmărire penală, actele şi lucrările efectuate potrivit dispoziţiilor legale pînă la intrarea în vigoare a prezentului decret raminind valabile.  +  Articolul 16Ministerul Justiţiei şi Procuratura Republicii Socialiste România vor lua măsuri pentru organizarea secţiilor maritime şi fluviale înfiinţate potrivit art. 1. Posturile de personal necesare pentru secţiile maritime şi fluviale se vor asigura prin redistribuire în cadrul numărului maxim de personal aprobat pentru instanţele judecătoreşti şi unităţile de procuratura.De asemenea, Ministerul Justiţiei şi Procuratura Republicii Socialiste România, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, vor lua măsuri pentru specializarea judecătorilor şi procurorilor acestor secţii.  +  Articolul 17Prezentul decret intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.---------