LEGE nr. 301 din 17 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 22 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, adoptată în temeiul art. 1 lit. D pct. 26 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind auditul public internşi controlul financiar preventiv"2. Litera o) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"o) inspecţie - verificare efectuată la faţa locului în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs, după caz;"3. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) Compartimentul de audit public intern trebuie să exercite următoarele atribuţii: a) certificarea anuală a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară; b) examinarea legalităţii, regularitatii şi conformitatii operaţiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele şi, pe aceasta baza, propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz; c) examinarea sistemului contabil şi a fiabilitatii acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute; d) examinarea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor; e) evaluarea economicitatii, eficacitatii şi eficientei cu care sistemele de conducere şi execuţie din cadrul instituţiei publice şi la nivelul unui program/proiect utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite; f) identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propunerea de măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz."4. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Compartimentul de audit public intern este obligat sa auditeze, fără a se limita numai la acestea, următoarele activităţi şi operaţiuni: a) deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare; b) angajamentele bugetare şi legale din care deriva, direct sau indirect, obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; e) plăţile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeană; f) constituirea veniturilor publice în legătură cu autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanta, precum şi facilităţile acordate la încasarea titlurilor de creanta. (5) Activităţile şi operaţiunile prevăzute la alin. (4) vor fi auditate cel puţin o dată la 3 ani."5. După alineatul (6) al articolului 8 se introduce alineatul (6^1) cu următorul cuprins:"(6^1) În situaţiile în care s-a constatat săvârşirea unor fapte calificate de lege ca fiind contravenţii se va întocmi proces-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor."6. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Instituţiile publice, prin conducătorii acestora, au obligaţia de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenta angajamentelor în cadrul compartimentului contabil."7. După alineatul (6) al articolului 13 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:"(7) Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu."8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) Înainte de a emite un refuz de viza controlorul delegat are obligaţia sa îl informeze în scris, în legătură cu intenţia sa, pe ordonatorul de credite, precizând motivele refuzului. Dacă ordonatorul de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de viza, controlorul delegat poate consulta, înainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra a altor controlori financiari asupra cazului. Opinia neutra se motiveaza şi se formulează în scris şi are rol consultativ, soluţia finala fiind de competenţa exclusiva a controlorului delegat competent, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuţiilor de control financiar preventiv delegat. În cazul consultării neutre se constituie adhoc o comisie, prin decizia controlorului financiar şef. Comisia este formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegaţi, dintre care 2 controlori delegaţi, alţii decât cei care exercită viza la instituţia publică de la care s-au primit argumentele pentru efectuarea operaţiunii, precum şi controlorul financiar şef sau unul dintre adjunctii acestuia."9. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării prevăzute la art. 17 alin. (3) până la primirea răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplică şi pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă nu poate depăşi 3 zile lucrătoare."10. Litera c) a alineatului (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar şef cu privire la situaţia curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi situaţiile intenţiilor şi refuzurilor de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum şi aspectele deosebite ale derulării operaţiunilor financiare;"11. Alineatul (4) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(4) Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent. El îl poate informa în mod direct pe ministrul finanţelor publice asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa şi nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat."12. După alineatul (3) al articolului 22 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Până la aplicarea legii privind salarizarea funcţionarilor publici salariile de baza, sporurile şi celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegaţi se menţin la nivelul stabilit anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, potrivit prevederilor alin. (2) şi evaluării performantelor profesionale individuale."13. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:"(4) Controlorul financiar şef are 2 adjuncţi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef. (5) Tot în structura Ministerului Finanţelor Publice, pe lângă Corpul controlorilor delegaţi şi în subordinea controlorului financiar şef, funcţionează o direcţie de specialitate care asigura suportul metodologic şi informaţional necesar în activitatea Corpului controlorilor delegaţi şi ale carei atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef."14. La articolul 23 alineatul (8), după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) prezintă ministrului finanţelor publice, trimestrial, rapoarte privind activitatea controlorilor delegaţi, situaţia intenţiilor şi refuzurilor de viza, precum şi aspectele importante privind utilizarea fondurilor publice;"15. Alineatele (1), (4), (5) şi (7) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) O operaţiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua dacă este autorizata prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiei publice din cadrul administraţiei publice centrale în care se exercită funcţia de ordonator de credite. În şedinţa Guvernului controlorul financiar şef prezintă punctul de vedere al controlorului delegat implicat, precum şi opinia neutra. Guvernul se pronunţa în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării proiectului hotărârii la Secretariatul General al Guvernului. Initiatorul proiectului hotărârii are obligaţia sa transmită şi controlorului financiar şef o copie de pe proiectul hotărârii şi de pe nota de fundamentare o dată cu depunerea acestora la Secretariatul General al Guvernului, în vederea includerii în ordinea de zi a şedinţelor de Guvern. Controlorul financiar şef depune la Secretariatul General al Guvernului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de discutarea proiectului de hotărâre în şedinţa Guvernului, refuzul de viza şi opinia neutra.................................................................... (4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de control financiar preventiv, conducătorii persoanelor juridice prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 30 şi la art. 37 alin. (1) dispun, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, contabilul-şef al persoanei juridice aflate în aceasta situaţie având obligaţia sa informeze în scris Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al instituţiei publice. (5) Documentele privind proiecte de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate şi efectuate............................................................... (7) Operaţiunile efectuate în condiţiile prevederilor alin. (6) se înregistrează şi într-un cont în afară bilanţului."16. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Ministerul Finanţelor Publice va declansa inspecţia în toate instituţiile publice atunci când este sesizat de şeful structurii de audit public intern al acestora în legătură cu efectuarea de operaţiuni nelegale care au viza de control financiar preventiv delegat, situaţie rezultată în urma efectuării unei misiuni de audit public intern."17. Alineatul (7) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(7) În cazul în care în urma inspecţiei efectuate se constata abateri de la legalitate care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va întocmi proces-verbal de inspecţie. Împotriva procesului-verbal de inspecţie se poate formula contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. Contestaţia se va depune la structura care a efectuat inspecţia. Contestaţiile vor fi soluţionate prin decizie motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Decizia este definitivă. Dacă prin soluţionare contestaţia a fost respinsă, procesul-verbal de inspecţie devine titlu executoriu şi va fi transmis spre executare organului fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul contestatorul. Împotriva deciziei se poate formula acţiune în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, la curtea de apel în a carei raza teritorială îşi are domiciliul reclamantul."18. Alineatul (8) al articolului 26 se abroga.19. După alineatul (8) al articolului 26 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:"(9) În situaţiile în care s-a constatat săvârşirea unor fapte calificate de lege ca fiind contravenţii se va întocmi proces-verbal de contravenţie."20. Alineatul (2) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"(2) Instituţia publică cu un număr de posturi mai mic de 25, care nu este în subordinea unei alte instituţii publice, poate decide sa nu organizeze distinct activitatea de audit public intern. Conducătorul instituţiei publice care a decis neorganizarea activităţii de audit are obligaţia să solicite efectuarea certificării anuale a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară de către persoane desemnate din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice ori pe bază de contract încheiat de instituţia publică în cauza cu persoane fizice sau juridice agreate potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 32ContravenţiiConstituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) încălcarea obligaţiei de a avea, la nivelul instituţiei publice, structuri organizatorice functionale de audit public intern, conform cerinţelor art. 6; b) neorganizarea structurii functionale de audit public intern în termen de 90 de zile de la data infiintarii instituţiei publice, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1); c) aprobarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară fără certificare şi raport de certificare; d) neelaborarea planului de audit, conform prevederilor art. 8 alin. (1)-(3); e) refuzul de a prezenta auditorilor şi persoanelor cu atribuţii de inspecţie documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit şi a inspecţiilor, conform prevederilor art. 8 alin. (5) şi ale art. 26 alin. (5); f) neîndeplinirea obligaţiei, de către conducătorul instituţiei, de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1); g) nerespectarea obligaţiei privind stabilirea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, precum şi omisiunea de evidenţiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) şi (3); h) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operaţiuni fără viza de control financiar preventiv; i) depăşirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4); j) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5); k) emiterea unui refuz de viza fără motivare, conform art. 24 alin. (2); l) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5); m) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4); n) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7)."22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 33Sancţionarea contravenţiilorContravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a)-c), e)-g) şi k) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), h)-j) şi l)-n), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei."23. Titlul articolului 34 va avea următorul cuprins:"Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor"24. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se vor face de către: a) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a), b)-g), i)-l) şi n); b) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale fiecărei instituţii publice, pe criteriul de competenţa a acestora, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a), c)-h) şi l)-n); c) persoanele cu atribuţii de inspecţie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. e), f), h), l) şi m); d) controlorii financiari din cadrul Corpului controlorilor delegaţi, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. f) şi l)................................................................ (4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, întocmit conform competentelor stabilite potrivit alin. (1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicării acestuia. Plângerea, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se trimit de îndată judecătoriei în a carei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia."25. Alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat, prevăzut la alin. (1), se asimilează reglementările cuprinse în prezenta ordonanţă, aplicabile instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (3) şi la art. 25 alin. (1)."26. În tot cuprinsul ordonanţei denumirea Ministerul Finanţelor se va înlocui cu denumirea Ministerul Finanţelor Publice, sintagma ministrul finanţelor, cu sintagma ministrul finanţelor publice, iar expresia audit intern, cu expresia audit public intern.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, şi Legea nr. 486/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 septembrie 2001.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------