REGULAMENT din 3 aprilie 2002privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI - COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002   +  Articolul 1Taxele şi tarifele aplicabile în activităţile nucleare prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările ulterioare, sunt stabilite în funcţie de complexitatea obiectivelor, instalaţiilor, tehnicilor şi activităţilor nucleare cărora li se aplică regimul de control şi autorizare prevăzut de lege.  +  Articolul 2Taxele şi tarifele aplicabile în activităţile nucleare se suporta, conform legii, de către titularii de autorizaţii sau de către solicitanţii de autorizaţii şi avize în domeniul nuclear, persoane legal constituite.  +  Articolul 3Solicitanţii de autorizaţii şi avize plătesc taxele şi tarifele cuprinse în prezentul regulament înainte de prestarea serviciului şi vor anexa la documentaţia înaintată la Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare C.N.C.A.N., copii de pe ordinele de plată certificate de unitatea bancară pentru virarea sumelor în conturile respective.  +  Articolul 4 (1) Taxele şi tarifele de la solicitanţii persoane legal constituite, cu sediul pe teritoriul României, se încasează în lei. (2) Taxele în lei se virează, de către persoanele legal constituite solicitante, direct în contul bugetului de stat 20.17.01.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", care se încasează conform Normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor nr. 5.318/1998 pentru organizarea şi funcţionarea trezoreriei statului, potrivit principiului teritorialitatii, respectiv la trezoreriile unde plătitorul este arondat, în funcţie de domiciliul fiscal. (3) Tarifele în lei se încasează, de la persoanele legal constituite solicitante, cu ordin de plată, în contul 500310792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare", deschis la Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti pe seama C.N.C.A.N. (4) C.N.C.A.N. are obligaţia ca săptămânal (vinerea) sa defalcheze din încasările înregistrate în contul 500310792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare" o cota de 50% din tarifele menţionate mai sus, pe care o virează în contul bugetului de stat 2021013010792013 "Alte venituri ale instituţiilor publice", deschis la Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Pentru nevirarea în termen se aplică penalizările prevăzute pentru neplata creanţelor bugetare.  +  Articolul 5 (1) Taxele şi tarifele de la solicitanţii persoane legal constituite străine se încasează în valută în contul 2511.1-1089.9, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala municipiului Bucureşti pe seama C.N.C.A.N. (2) Săptămânal C.N.C.A.N. cedează la rezerva valutară a statului valuta aferentă taxelor şi tarifelor încasate, iar pentru contravaloarea în lei primită de la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala municipiului Bucureşti procedează astfel: a) contravaloarea în lei, aferentă taxelor în valută, se virează integral la bugetul de stat în contul 20.17.01.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti; b) din contravaloarea în lei a tarifelor în valută o cota de 50% se virează în contul bugetului de stat 20.21.01.30 "Alte venituri ale instituţiilor publice", deschis la Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, iar diferenţa de 50% se virează în contul C.N.C.A.N. 500310792013 "Disponibil din mijloace extrabugetare", deschis la aceeaşi unitate de trezorerie a statului.  +  Articolul 6Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor privind siguranţa în funcţionare a centralei nuclearoelectrice sunt cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 7Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor privind siguranţa în funcţionare a reactorilor de cercetare sunt cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de încercare, laboratoarelor de examinare post-iradiere, iradiatoarelor de mare capacitate şi ansamblelor subcritice sunt cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 9Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor privind tratarea şi depozitarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars sunt cuprinse în anexa nr. 4.  +  Articolul 10Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor de asigurare a calităţii sunt cuprinse în anexa nr. 5.  +  Articolul 11Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare cu surse de radiatii, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12, sunt cuprinse în anexa nr. 6.  +  Articolul 12Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul cercetării geologice, extractiei şi prelucrării materiilor prime nucleare sunt cuprinse în anexa nr. 7.  +  Articolul 13Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul transportului materialelor radioactive sunt cuprinse în anexa nr. 8.  +  Articolul 14Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind materialele, dispozitivele, echipamentele şi informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 9.  +  Articolul 15Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor de garantare a neproliferarii armelor nucleare sunt cuprinse în anexa nr. 10.  +  Articolul 16Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice acreditate sunt precizate în anexa nr. 11.  +  Articolul 17Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizarilor, evaluărilor şi controalelor pentru protecţia fizica a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare sunt precizate în anexa nr. 12.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 19Activităţile desfăşurate, dispuse de C.N.C.A.N. în situaţii deosebite prin ordin al preşedintelui acesteia, în vederea asigurării securităţii nucleare, radioprotectiei populaţiei şi mediului, sunt scutite de taxele şi tarifele prevăzute în prezentul regulament.-------------- Notă *) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.  +  Anexa 1--------la regulament--------------TAXE ŞI TARIFEpentru Centrala Nuclearoelectrica
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE (mii lei) TAXE (US$) TARIFE (mii lei) TARIFE (US$)
  1. Prima autorizare, reautorizarea pentru:
  1.1. Proiectarea obiectivului în regim de asigurarea calităţii 195.000 6.500 1.950.000 65.000
  1.2. Amplasare 147.000 4.900 1.470.000 49.000
  1.3. Construcţie şi montaj 840.000 28.000 8.400.000 280.000
  1.4. Punere în funcţiune 1.020.000 34.000 10.200.000 340.000
  1.5. Funcţionare de proba 405.000 13.500 4.050.000 135.000
  1.6. Funcţionare şi întreţinere 405.000 13.500 4.050.000 135.000
  1.7. Reparaţii sau modificări 252.000 8.400 2.520.000 84.000
  1.8. Conservare 252.000 8.400 2.250.000 84.000
  1.9. Dezafectare* 1.182.000 39.400 11.820.000 394.000
  2. Modificarea şi completarea autorizaţiei şi eliberarea autorizaţiei parţiale 102.000 3.400 1.020.000 34.000
  3. Examinarea personalului operator din Camera de Comanda (pe operator) şi a programului de pregătire
  3.1. Program de pregătire 6.000 200 60.000 2.000
  3.2. Dispecer şef de tura 900 30 9.000 300
  3.3. Operator 900 30 9.000 300
  4. Atestarea personalului de conducere (pe persoana)
  4.1. Director Centrala 6.000 200 60.000 2.000
  4.2. Director Tehnic şi de Securitate Nucleara 6.000 200 60.000 2.000
  4.3. Director Radioprotectie 6.000 200 60.000 2.000
  4.4. Director Producţie 6.000 200 60.000 2.000
  4.5. Inginer Şef Exploatare 6.000 200 60.000 2.000
  4.6. Inginer Şef Securitate Nucleara şi Autorizare 6.000 200 60.000 2.000
  5. Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 3 radioprotectie (pe persoana) 600 20 6.000 200
  6. Examinare instructor simulator 600 20 6.000 200
  Nota generală:1. Taxele şi tarifele se aplică pentru o singura unitate.2. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful în lei de 360.000 lei/ora, iar în dolari cu tariful de 12 US$/ora.3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afară tarifelor stabilite în prezentul regulament.-------------- Notă *) Taxa şi tariful sunt pentru dezafectarea la stadiul 3 (dezafectare totală). Pentru dezafectare la stadiul 2 taxa şi tariful sunt 25% din valorile din prezenta anexa, iar pentru dezafectarea la stadiul 1 taxa şi tariful sunt 10% din valorile din prezenta anexa.
   +  Anexa 2--------la regulament--------------TAXE ŞI TARIFEpentru Reactori de Cercetare
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE (mii lei) TAXE (US$) TARIFE (mii lei) TARIFE (US$)
  1. Prima autorizare şi reautorizarea pentru:
  1.1. Proiectarea obiectivului în regim de asigurarea calităţii 147.000 4.900 1.470.000 49.000
  1.2. Amplasare 123.000 4.100 1.230.000 41.000
  1.3. Construcţie şi montaj 186.000 6.200 1.860.000 62.000
  1.4. Punere în funcţiune 218.000 7.300 2.190.000 73.000
  1.5. Funcţionare de proba 90.000 3.000 900.000 30.000
  1.6. Funcţionare şi întreţinere 90.000 3.000 900.000 30.000
  1.7. Reparaţii sau modificări 60.000 2.000 600.000 20.000
  1.8. Conservare 60.000 2.000 600.000 20.000
  1.9. Dezafectare* 261.000 8.700 2.610.000 87.000
  2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale 21.900 730 219.000 7.300
  3. Examinarea personalului operator din Camera de Comanda (pe operator) şi a programului de pregătire 360 12 3.600 120
  3.1. Program de pregătire 1.500 50 15.000 500
  3.2. 4. Operator Atestarea personalului de conducere (pe persoana) 1.200 3.000 12 100 12.000 30.000 120 1.000
  5. Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 2 sau 3 radioprotectie (pe persoana) 360 12 3.600 120
  ----------Notă: Notă *) Taxa şi tariful sunt pentru dezafectarea la stadiul 3 (dezafectare totală). Pentru dezafectare la stadiul 2 taxa şi tariful sunt 25% din valorile din tabel, iar pentru dezafectarea la stadiul 1 taxa şi tariful sunt 10% din valorile din tabel.Nota generală:1. Taxele şi tarifele se aplică pentru o singura unitate.2. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful în lei de 360.000 lei/ora, iar în dolari de 12 US$/ora.3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afară tarifelor stabilite în regulament.
   +  Anexa 3--------la regulament--------------TAXE ŞI TARIFEpentru Instalaţii de încercare, Laboratoare de examinarepost-iradiere Iradiatoare de Mare Capacitate(peste 100kCi Co-60) şi Ansamble Subcritice*
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE (mii lei) TAXE (US$) TARIFE (mii lei) TARIFE (US$)
  1. Prima autorizare şi reautorizarea pentru:
  1.1. Proiectarea instalaţiei în regim de asigurarea calităţii 18.000 600 180.000 6.000
  1.2. Amplasare 7.500 250 75.000 2.500
  1.3. Construcţie şi montaj 36.000 1.200 360.000 12.000
  1.4. Punere în funcţiune 36.000 1.200 360.000 12.000
  1.5. Funcţionare de proba 18.000 600 180.000 6.000
  1.6. Funcţionare şi întreţinere 18.000 600 101.000 6.000
  1.7. Reparaţii sau modificări 9.000 300 90.000 3.000
  1.8. Conservare 9.000 300 90.000 3.000
  1.9. Dezafectare** 45.000 1.500 450.000 15.000
  2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale 4.500 150 45.000 1.500
  3. Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 2 sau 3 radioprotectie (pe persoana) 180 6 1.800 60
  Notă:-----* Pentru ansamblele subcritice taxele şi tarifele se reduc la 50% din valorile prevăzute în tabel.** Pentru instalaţiile de încercări în care nu este prezenta contaminarea sau pericolul de contaminare este scăzut, taxa şi tariful de dezafectare sunt 10% din valorile prevăzute în tabel sau corectate conform prevederilor de la*).Nota generală:1. Taxele şi tarifele se aplică pentru o singura unitate.2. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful în lei de 360.000 lei/ora, iar în dolari cu tariful de 12 US$/ora.3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afară tarifelor stabilite în prezentul regulament.
   +  Anexa 4--------la regulament-------------TAXE ŞI TARIFEpentru tratarea şi depozitarea deşeurilor radioactiveşi a combustibilului ars
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE (mii lei) TAXE (US$) TARIFE (mii lei) TARIFE (US$)
  1. Staţii pentru tratarea deşeurilor radioactive *
  1.1. Prima autorizare şi reautorizarea pentru:
  1.1.1. Proiectarea instalaţiei în regim de asigurarea calităţii 22.500 750 225.000 7.500
  1.1.2. Amplasare 10.500 350 105.000 3.500
  1.1.3. Construcţie şi montaj 33.000 1.100 330.000 11.000
  1.1.4. Punere în funcţiune 14.400 480 144.000 4.800
  1.1.5. Funcţionare de proba 14.400 480 144.000 4.800
  1.1.6. Funcţionare şi întreţinere 14.400 480 144.000 4.800
  1.1.7. Reparaţii sau modificări 7.200 240 72.000 2.400
  1.1.8. Conservare 7.200 240 72.000 2.400
  1.1.9. Dezafectare 37.500 1.250 375.000 12.500
  1.2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale 3.600 120 36.000 1.200
  2. Depozite finale de deşeuri radioactive de suprafaţa sau lângă suprafaţa (deşeuri de joasa şi medie activitate care se preteaza la astfel de depozitari)
  2.1. Prima autorizare şi reautorizarea pentru:
  2.1.1. Proiectarea instalaţiei în regim de asigurarea calităţii 24.000 800 240.000 8.000
  2.1.2. Amplasare 24.000 800 240.000 8.000
  2.1.3. Construcţie şi montaj 40.500 1.350 405.000 13.500
  2.1.4. Punere în funcţiune 33.000 1.100 330.000 11.000
  2.1.5. Funcţionare şi întreţinere 15.600 520 156.000 5.200
  2.1.6. Funcţionare de proba 15.600 520 156.000 5.200
  2.1.7. Reparaţii sau modificări 8.100 270 81.000 2.700
  2.1.8. Conservare 8.100 270 81.000 2.700
  2.1.9. Dezafectare (închidere) 39.000 1.300 390.000 13.000
  2.2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale 3.900 130 39.000 1.300
  3. Depozite finale de deşeuri radioactive de adancime (deşeuri de înaltă activitate, sau de medie activitate care nu se preteaza la depozitarea de suprafaţa)
  3.1. Prima autorizare şi reautorizarea pentru:
  3.1.1. Proiectarea instalaţiei în regim de asigurarea calităţii 90.000 3.000 900.000 30.000
  3.1.2. Amplasare 150.000 5.000 1.500.000 50.000
  3.1.3. Construcţie şi montaj 240.000 8.000 2.400.000 80.000
  3.1.4. Punere în funcţiune 150.000 5.000 1.500.000 50.000
  3.1.5. Funcţionare de proba 108.000 3.600 1.080.000 36.000
  3.1.6. Funcţionare şi întreţinere 108.000 3.600 1.080.000 36.000
  3.1.7. Reparaţii sau modificări 48.000 1.600 480.000 16.000
  3.1.8. Conservare 48.000 1.600 480.000 16.000
  3.1.9. Dezafectare (închidere) 255.000 8.500 2.550.000 85.000
  3.2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale 30.000 1.000 300.000 10.000
  4. Depozite intermediare uscate de combustibil uzat provenind din centrale nuclearo-electrice
  4.1. Prima autorizare şi reautorizarea pentru:
  4.1.1. Proiectarea instalaţiei în regim de asigurarea calităţii 165.000 5.500 1.650.000 55.000
  4.1.2. Amplasare 186.000 6.200 1.860.000 62.000
  4.1.3. Construcţie şi montaj 255.000 8.500 2.550.000 85.000
  4.1.4. Punere în funcţiune 135.000 4.500 1.350.000 45.000
  4.1.5. Funcţionare de proba 105.000 3.500 1.050.000 35.000
  4.1.6. Funcţionare şi întreţinere 105.000 3.500 1.050.000 35.000
  4.1.7. Reparaţii sau modificări 45.000 1.500 450.000 15.000
  4.1.8. Conservare 45.000 1.500 450.000 15.000
  4.1.9. Dezafectare 90.000 3.000 900.000 30.000
  4.2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale 30.000 1.000 300.000 10.000
  5. Depozite intermediare uscate de combustibil uzat provenind din reactori de cercetare
  5.1. Prima autorizare şi reautorizarea pentru:
  5.1.1. Proiectarea instalaţiei în regim de asigurarea calităţii 135.000 4.500 1.350.000 45.000
  5.1.2. Amplasare 132.000 4.400 1.320.000 44.000
  5.1.3. Construcţie şi montaj 210.000 7.000 2.100.000 70.000
  5.1.4. Punere în funcţiune 90.000 3.000 900.000 30.000
  5.1.5. Funcţionare de proba 60.000 2.000 600.000 20.000
  5.1.6. Funcţionare şi întreţinere 60.000 2.000 600.000 20.000
  5.1.7. Reparaţii sau modificări 24.000 800 240.000 8.000
  5.1.8. Conservare 24.000 800 240.000 8.000
  5.1.9. Dezafectare 60.000 2.000 600.000 20.000
  5.2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale 12.000 400 120.000 4.000
  6. Depozite finale de combustibil uzat
  6.1. Prima autorizare şi reautorizarea pentru:
  6.1.1. Proiectarea instalaţiei în regim de asigurarea calităţii 150.000 5.000 1.500.000 50.000
  6.1.2. Amplasare 150.000 5.000 1.500.000 50.000
  6.1.3. Construcţie şi montaj 360.000 12.000 3.600.000 120.000
  6.1.4. Punere în funcţiune 144.000 4.800 1.440.000 48.000
  6.1.5. Funcţionare de proba 105.000 3.500 1.050.000 35.000
  6.1.6. Funcţionare şi întreţinere 105.000 3.500 1.050.000 35.000
  6.1.7. Reparaţii sau modificări 72.000 2.400 720.000 24.000
  6.1.8. Conservare 72.000 2.400 720.000 24.000
  6.1.9. Dezafectare (închidere) 450.000 15.000 4.500.000 150.000
  6.2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea autorizaţiei parţiale 45.000 1.500 450.000 15.000
  7. Examinarea operatorilor (pe operator)** 600 20 6.000 200
  8. Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 2 sau 3 radioprotectie (pe persoana) 360 12 3.600 120
  -------------Notă:-----* Taxa şi tariful din tabel sunt pentru staţii de tratare a deşeurilor de joasa şi medie activitate. Pentru staţii de tratare a deşeurilor înalt active se aplică o taxa şi un tarif de 1000% din valorile din tabel. Instalaţiile de recuperare a tritiului vor fi considerate ca staţiile de tratare a deşeurilor de activitate medie.** Taxa şi tariful pentru examinarea operatorilor sunt valabile numai pentru operatorii care lucrează în depozitele de combustibil ars sau în depozitele de deşeuri radioactive de adancime.Nota generală:1. Taxele şi tarifele se aplică pentru o singura unitate.2. Consultatiile se tarifeaza la ore efectiv lucrate, cu tariful în lei de 360.000 lei/ora, iar în dolari cu tariful de 12 US$/ora.3. Analizele suplimentare sau expertizarile independente solicitate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afară tarifelor stabilite în prezentul regulament.
   +  Anexa 5-------la regulament--------------TAXE ŞI TARIFEpentru activităţile din domeniul asigurării calităţii
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE (mii lei) TAXE (US$) TARIFE (mii lei) TARIFE (US$)
  1. Prima autorizare şi reautorizarea sistemelor de asigurarea calităţii pentru*:
  1.1. Activitatea de conducere a lucrărilor de realizare, funcţionare şi dezafectare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare**):
  1.1.1. Centrala Nuclearoelectrica 15.000 500 150.000 5.000
  1.1.2. Reactori de Cercetare 6.000 200 60.000 2.000
  1.1.3. Instalaţii de încercare, Laboratoare de examinare postiradiere, Iradiatoare de Mare Capacitate (peste 100 kCi Co-60), Instalaţii de tratare deşeuri radioactive şi combustibil ars şi Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars 3.000 100 30.000 1.000
  1.1.4. Ansamble Subcritice 1.500 50 15.000 500
  1.2. Activităţile de amplasare pentru obiective şi instalaţii nucleare
  1.2.1. Centrala Nuclearoelectrica 9.000 300 90.000 3.000
  1.2.2. Reactori de Cercetare 4.500 150 45.000 1.500
  1.2.3. Instalaţii de încercare, Laboratoare de examinare postiradiere, Iradiatoare de Mare Capacitate (peste 100 kCi Co-60), Instalaţii de tratare deşeuri radioactive şi combustibil ars, Depozite de deseu- ri radioactive şi combustibil ars şi Ansamble subcritice 3.000 100 30.000 1.000
  1.3. Activităţile de construcţii-montaj a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
  1.3.1. Centrala Nuclearoelectrica 24.000 800 240.000 8.000
  1.3.2. Reactori de Cercetare 10.500 350 105.000 3.500
  1.3.3. Instalaţii de încercare, Laboratoa- re de examinare postiradiere, Iradiatoare de Mare Capacitate (peste 100 kCi Co-60), Instalaţii de tratare deşeuri radioactive şi combustibil ars, Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi Ansamble subcritice 10.500 350 105.000 3.500
  1.3.4. Sisteme, structuri şi echipamente 10.500 350 105.000 3.500
  1.4. Activităţile de punere în funcţiune a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
  1.4.1. Centrala Nuclearoelectrica 24.000 800 240.000 8.000
  1.4.2. Reactori de Cercetare 10.500 350 105.000 3.500
  1.4.3. Instalaţii de încercare, Laboratoare de examinare postiradiere, Iradiatoare de Mare Capacitate (peste 100 kCi Co-60), Instalaţii de tratare deşeuri radioactive şi combustibil ars, Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi Ansamble subcritice 7.500 250 75.000 2.500
  1.5. Activităţile de funcţionare de proba, funcţionare (exploatare), întreţinere, reparare şi conservare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
  1.5.1. Centrala Nuclearoelectrica 24.000 800 240.000 8.000
  1.5.2. 1.5.3. Reactori de Cercetare Instalaţii de încercare, Laboratoa- re de examinare postiradiere, Iradiatoare de Mare Capacitate (peste 100 kCi Co-60), Instalaţii de tratare deşeuri radioactive şi combustibil ars, Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi Ansamble subcritice 1.200 7.500 400 250 120.000 75.000 4.000 2.500
  1.6. Activităţile de dezafectare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
  1.6.1. Centrala Nuclearoelectrica 18.000 600 180.000 6.000
  1.6.2. Reactori de Cercetare 9.000 300 90.000 3.000
  1.6.3. Instalaţii de încercare, Laboratoare de examinare postiradiere, Iradiatoare de Mare Capacitate (peste 100 kCi Co-60), Instalaţii de tratare deşeuri radioactive şi combustibil ars şi Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars 7.500 250 75.000 2.500
  1.6.4. Ansamble Subcritice 3.000 100 30.000 1.000
  1.7. Activităţile de aprovizionare (inclusiv exportul şi importul) pentru produse, sisteme şi servicii destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare 6.000 200 60.000 2.000
  1.8. Activităţi de cercetare-dezvoltare şi proiectare pentru obiective şi instalaţii nucleare
  1.8.1. Activităţile de cercetare-dezvolta- re şi proiectare pentru produse, sisteme şi servicii destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare 7.500 250 75.000 2.500
  1.8.2. Activităţile de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi utilizare a produselor software 7.500 250 75.000 2.500
  1.9. Activităţile de fabricare (producere) pentru produse, sisteme şi servicii destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare clasificate în***:
  1.9.1. Categoriile/clasele I şi a II-a de asigurare a calităţii 12.000 400 120.000 4.000
  1.9.2. Categoria/clasa a III-a de asigurare a calităţii 9.000 300 90.000 3.000
  1.9.3. Categoria/clasa a IV-a de asigurare a calităţii 6.000 200 60.000 2.000
  2. Modificarea şi completarea autorizaţiei (care nu implica aprobarea documentelor programului de asigurare a calităţii). 450 15 4.500 150
  3. 3.1. Activităţi privind aprobarea documentelor programului de asigurare a calităţii: Reactualizarea manualului de asigurare a calităţii 900 30 9.000 300
  3.2. Reactualizarea unei proceduri a unei funcţii de sistem 150 5 1.500 50
  3.3. Plan de control de calitate, verificări şi încercări şi planul calităţii 300 10 3.000 100
  3.4. Reactualizarea planului de control de calitate, verificări şi încercări şi a planului calităţii 150 5 1.500 50
  3.5. Procedura de proces special sau alta procedura 225 7,5 2.250 75
  3.6. Reactualizarea unei proceduri de proces special sau altei proceduri 135 4,5 1.350 45
  4. Examinarea personalului în domeniul asigurării calităţii. 300/ exa- men şi om 10/ exa- men şi om 3000/ exa- men şi om 100/ exa- men şi om
  5. Expertizari tehnice, consultaţii, examinari şi controale care nu sunt enumerate mai sus ****)
  Nota generală:1. Suplimentar la aceste taxe şi tarife, solicitantul sau deţinătorul de autorizaţie va suporta şi costul deplasarii în străinătate al echipei de Audit/Examinare Tehnica de Asigurarea Calităţii, în cazul în care sediul acestuia se afla în străinătate.2. Taxele şi tarifele prevăzute la punctele 1 şi 4, se reduc cu 10% în cazul în care certificarea sistemelor calităţii se efectuează de către organismul desemnat pentru certificare.--------------Notă: Notă *) Taxele şi tarifele includ şi aprobarea manualului de asigurarea calităţii, a procedurilor funcţiilor de sistem şi examinarea/atestarea personalului în domeniul asigurării calităţii, numai dacă aceste activităţi se efectuează în cadrul procesului de autorizare/reautorizare. Notă **) Se plăteşte numai taxa şi tariful cu valoarea cea mai ridicată dintre obiectivele şi instalaţiile nucleare care se autorizeaza. Notă ***) Taxele şi tarifele includ şi cerinţe suplimentare prevăzute în codul ASME şi alte cerinţe speciale. Notă ****) Se tarifeaza, pentru orele efectiv lucrate, la tariful de 360.000 lei/ora, iar în dolari cu tariful de 12 US$/ora. Taxa reprezintă 10% din tarif.
   +  Anexa 6
      --------
  la regulament
  -------------
                                  TAXE ŞI TARIFE
      pentru activităţile nucleare cu instalaţii nucleare şi surse de radiatii
     altele decât cele prevăzute în anexele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ,11 şi 12
  Nr. Crt. ACTIVITATEA(*1) TAXE MII LEI TAXE (US$) TARIFE (MII LEI) TA- RIFE (US$)
  1. Prima autorizare de securitate radiolo- gica pentru desfăşurarea de activităţi şi reautorizarea desfăşurării activităţilor nucleare cu instalaţii nucleare şi surse de radiatii care necesita autorizarea în faza unica sau pe faze de realizare*(2), *(13) pentru:
  1.1. Amplasare 450 15 4.500 150
  1.2. Construcţie 1.800 60 18.000 600
  1.3. Utilizare, producere, prelucrare, modificare, manipulare 2.250 75 22.500 750
  1.4. Dezafectare, conservare, depozitare 1.050 35 10.500 350
  2. Prima autorizare de securitate radiolo- gica pentru desfăşurarea de activităţi şi reautorizarea desfăşurării activita- tilor nucleare care nu necesita amenajări speciale pentru: deţinerea*(3),*(4) depozitarea*(3), furnizarea*(3), închirierea*(3),*(4), transferul*(4), producerea*(6), prelucrarea*(6), modificare*(6), conservarea*(6) şi manipularea*(6) instalaţiilor nucleare şi a surselor de radiatii. 600 20 6.000 200
  3. Înregistrarea utilizării surselor de radiatii şi a instalaţiilor radiologice care nu sunt exceptate de la regimul de autorizare*(5) 1.500 50 15.000 500
  4. Autorizarea importului*(7) şi exportului*(8) de instalaţii nucleare şi surse de radiatii 300 10 3.000 100
  5. Autorizaţia de securitate nucleara*(9) pentru instalaţii nucleare, surse de radiatii nucleare, aparatura dozimetrica şi echipamentul de protecţie la radiatii în vederea producerii (fabricării), exportului sau importului
  6. Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare şi extinderea valabilităţii permisului de exercitare*(10) 180 6 1.800 60
  7. Eliberarea duplicatelor 150 5 1.500 50
  8. Eliberarea avizului pentru încadrarea în prevederile Legii 19/2000 150 5 1.500 50
  9. Eliberarea acordului pentru desfăşurarea activităţilor de expert acreditat 360 12 3.600 120
  10. Examinare Tehnica de Asigurarea Calităţii în vederea evaluării sistemului calităţii în producerea, reconditionarea şi manipularea instalaţiilor nucleare şi a surselor de radiatii*(11) 1.800 60 18.000 600
  11. Expertizari tehnice, examinari şi controale care nu sunt enumerate mai sus*(11),*(12)
  Notă:*(1) Taxele şi tarifele se aplică separat pentru fiecare activitate.*(2) Taxele şi tarifele se aplică funcţie de instalatia nucleara sau sursa de radiatii după cum urmează: a) 50% din taxa şi tarif pentru generatorii de radiatii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 110 kV; b) 100% din taxa şi tarif pentru generatorii de radiatii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 110kV; c) 300% din taxa şi tarif pentru acceleratorii de particule; d) 50% din taxa şi tarif pentru instalaţii nucleare care conţin surse închise de radiatii cu activitatea < 37 GBq; e) 100% din taxa şi tarif pentru instalaţiile nucleare care conţin surse închise de radiatii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 TBq; f) 250% din taxa şi tarif pentru instalaţiile nucleare care conţin surse închise de radiatii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq şi 37 TBq; g) 500% din taxa şi tarif pentru instalaţiile nucleare care conţin surse închise de radiatii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq şi 370 TBq; h) 1000% din taxa şi tarif pentru instalaţiile nucleare care conţin surse închise de radiatii cu activitatea peste 370 TBq; i) 100% din taxa şi tarif pentru instalaţiile nucleare care conţin surse deschise de radiatii care necesita amenajări de categoria III-a de lucrări; j) 300% din taxa şi tarif pentru instalaţiile nucleare care conţin surse deschise de radiatii care necesita amenajări de categoria a II-a de lucrări; k) 700% din taxa şi tarif pentru instalaţiile nucleare care conţin surse deschise de radiatii care necesita amenajări de categoria I de lucrări; l) taxa şi tariful calculate conform literelor de la a) la i) sunt pentru o singura instalatie. Ele se majorează cu 10% pentru fiecare instalatie suplimentară; m) Taxa şi tariful calculate conform literelor de la a) la l) se majorează cu 50% în cazul permiterii utilizării instalaţiilor în afară" incintelor amenajate;*(3) Se taxeaza şi tarifeaza separat fiecare grupa de instalaţii şi surse, tip de echipament de radioprotectie sau aparatura dozimetrica, după cum urmează: 100% pentru generatori de radiatii, instalaţii fără surse închise sau deschise de radiatii, 200% pentru surse închise de radiatii, surse deschise de radiatii, instalaţii cu surse închise sau deschise de radiatii, 10% pentru furnizarea de aparatura dozimetrica sau echipament de radioprotectie.*(4) Se aplica 100% din taxa şi tarif dacă activităţile se referă la cel mult 10 instalaţii nucleare sau surse de radiatii. Pentru fiecare grupa de 10 instalaţii nucleare sau surse de radiatii suplimentare se adauga 10% din taxa şi tarif. Nu se aplică pentru aparatura dozimetrica şi echipamentul de radioprotectie.*(5) Se taxeaza şi tarifeaza fiecare tip de instalatie nucleara sau de sursa de radiatii: a) cu 100% din taxa şi tarif dacă activitatea sursei este de cel mult 3,7 MBq sau tensiunea de accelerare este de cel mult 50 kV; b) cu 200% din taxa şi tarif dacă sunt depăşite limitele de tensiune de accelerare de la subpunctul a) iar activitatea este mai mare de 3,7 MBq până la 3,7 GBq; c) cu 500% dacă activitatea depăşeşte 3,7 GBq; d) taxele şi tarifele calculate conform pct. a) şi b) sunt pentru o singura instalatie nucleara şi o singura sursa de radiatii. Taxa şi tariful se majorează cu 10% pentru fiecare instalatie nucleara şi pentru fiecare sursa de radiatii suplimentară.*(6) Se taxeaza şi tarifeaza fiecare tip de instalatie nucleara şi fiecare tip de surse de radiatii după cum urmează: a) 100% din taxa şi tarif pentru generatorii de radiatii; b) 200% din taxa şi tarif pentru celelalte instalaţii nucleare şi surse de radiatii.*(7) Se taxeaza şi tarifeaza separat dispozitivele generatoare de radiatii ionizante şi sursele de radiatii astfel: a) 50% din taxa şi tarif pentru componente (tub, cupola, etc.) sau o activitate totală a surselor de radiatii per autorizaţie mai mica de 37 MBq; b) 100% din taxa şi tarif pentru un dispozitiv generator de radiatii X (instalatie completa) sau o activitate totală a surselor de radiaţie per autorizaţie cuprinsă între 37 MBq şi 37 GBq; c) în cazul importului mai multor generatoare de radiatii X sau al mai multor componente ale acestora, taxa şi tariful calculate conform lit. b, respectiv lit. a se maresc cu 10% pentru fiecare componenta sau dispozitiv suplimentar; d) dacă numărul surselor de radiaţie per autorizaţie depăşeşte 1000 bucăţi, fiecare 1000 bucăţi suplimentare se taxeaza cu încă 25% din taxa şi respectiv tarif. e) 200% din taxa şi tarif dacă activitatea totală a surselor de radiatii per autorizaţie este cuprinsă între 37 GBq şi 37T Bq; f) 300% din taxa şi tarif dacă activitatea totală a surselor de radiatii per autorizaţie este cuprinsă între 37GBq şi 370TBq;S g) 500% din taxa şi tarif dacă activitatea totală a surselor de radiatii per autorizaţie depăşeşte 370 TBq;*(8) Pentru activitatea de export se aplică 50% din taxa şi tariful pentru activitatea de import.*(9) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 25 de ore, la tariful în lei de 360.000 lei/ora, iar în dolari de 12 US$/ora. Taxa reprezintă 10% din tarif.*(10) Se taxeaza şi tarifeaza separat fiecare domeniu şi specialitate. Taxa şi tariful se suporta de unitatea la care îşi desfăşoară activitatea salariatul respectiv.*(11) Suplimentar la aceste taxe şi tarife solicitantul va suporta şi costul deplasarii echipei de Examinare Tehnica de Asigurarea Calităţii (2 persoane) la sediul producătorului (în ţara sau străinătate), în cazul în care aceasta examinare se efectuează de CNCAN.*(12) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, la tariful în lei de 360.000 lei/ora, iar în dolari de 12 US$/ora. Taxa reprezintă 10% din tarif.*(13) În cazul practicilor care se autorizeaza sau reautorizeaza în faza unica valorile taxei şi tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevăzute pentru autorizarea desfăşurării fiecărei activităţi componente a practicii, reducându-se suma totală cu 20%.
   +  Anexa 7
      -------
  la regulament
  -------------
                              TAXE ŞI TARIFE
              pentru activităţile nucleare din domeniul cercetării
           geologice, extractiei şi prelucrării materiei prime nucleare
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE MII LEI TAXE (US$) TARIFE (MII LEI) TA- RIFE (US$)
  1. Autorizarea lucrărilor de cercetare geologica*(1) a materiilor prime nucleare (prospecţiuni*(2) şi explorari geologice pentru materii prime nucleare) 9.000 300 90.000 3.000
  2. Autorizarea lucrărilor de extracţie a materiilor prime nucleare*(1) 18.000 600 180.000 6.000
  3. Autorizarea lucrărilor de prelucrare a materiilor prime nucleare (inclusiv fabricare a elementelor combustibile)*(3) 27.000 900 270.000 9.000
  4. Autorizarea activităţii de proiectare de instalaţii nucleare din domeniul materii prime nucleare, destinate cercetării geologice, exploatării şi prelucrării materiilor prime nucleare (inclusiv a întocmirii proiectelor de dezafectare a instalaţiilor de acest tip şi a elaborării analizelor de risc radiologic din acest domeniu) 6.000 200 60.000 2.000
  5. Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 2 sau 3 radioprotectie 180 6 1.800 60
  6. Modificare autorizaţie pentru domeniul materii prime nucleare 900 30 9.000 300
  7. Expertizari tehnice, avizari analize de risc radiologic pentru domeniul materii prime nucleare sau alte surse naturale, examinari şi controale care nu sunt menţionate mai sus*(4);*(5)
  Notă:*(1) Taxele şi tarifele pentru cercetarea geologica şi pentru extractia materiilor prime nucleare sunt valabile pentru faza de funcţionare. Pentru faza de amplasare a acestor instalaţii nucleare, taxa şi tariful sunt 25% din valorile pentru faza de funcţionare iar pentru faza de construcţie taxa şi tariful sunt 200% din valorile pentru funcţionare. Pentru dezafectare tariful este 200% din valoarea stabilită pentru tariful de funcţionare iar taxa este 50% din valoarea stabilită pentru taxa de funcţionare. Pentru conservare taxa şi tariful sunt 25% din valoarea stabilită pentru taxa şi tariful de funcţionare.*(2) În cazul în care cercetarea geologica se reduce numai la prospecţiuni, pentru toate fazele de autorizare, taxele şi tarifele se reduc la 50% din valorile corespunzătoare pentru cercetarea geologica.*(3) Taxele şi tarifele referitoare la prelucrarea materiilor prime nucleare (inclusiv pentru fabricarea elementelor combustibile) sunt valabile pentru faza de funcţionare. Pentru faza de amplasare taxa şi tariful sunt 25% din valorile taxei şi tarifului de funcţionare iar pentru faza de construcţie taxa şi tariful sunt 200% din valorile taxei şi tarifului de funcţionare. Pentru dezafectare tariful este 200% din valoarea stabilită pentru tariful de funcţionare iar taxa este 50% din valoarea stabilită pentru taxa de funcţionare. Pentru conservare taxa şi tariful sunt 50% din valorile taxei şi tarifului pentru autorizarea fazei de funcţionare.*(4) Se tarifeaza la ore efectiv lucrate dar nu mai puţin de 12 ore, la tariful de 360.000 lei/ora, iar în dolari cu tariful de 12 dolari SUA/ora. Taxa reprezintă 10% din tarif.*(5) În afară acestor taxe şi tarife solicitantul va suporta şi costul deplasarii echipei de expertizare tehnica şi control la locul expertizei.
   +  Anexa 8
      -------
  la regulament
  -------------
                                   TAXE ŞI TARIFE
                   pentru activităţile nucleare din domeniul
                     transportului materialelor radioactive
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE MII LEI TAXE (US$) TARIFE (MII LEI) TA- RIFE (US$)
  1. Aprobarea sau validarea modelelor de colet şi material radioactiv sub forma specială*(1) 450 15 4.500 150
  2. Autorizarea sau validarea autorizării navei sau tipului de vagon special destinate transportului materialelor fisionabile 4.500 150 45.000 1.500
  3. Autorizarea mijlocului de transport special destinat transportului de material radioactiv*(2) 300 10 3.000 75
  4. Autorizarea expeditiei materialelor radioactive*(3),*(4),*(5) 120 4 1.200 40
  5. Autorizarea transportului şi a tranzitului materialelor radioactive 600 20 6.000 200
  6. Examinare pentru eliberarea permisului de exercitare pentru conducătorii auto şi consilierii de transport materiale radioactive*(6) 120 4 1.200 40
  *(1) Valorile taxei şi tarifului din tabel se modifica în funcţie de tipul coletul după cum urmează: a) 100% din taxa şi tarif pentru coletul de tip A; b) 500% din taxa şi tarif pentru coletul de tip B(U) sau de tip IPF; c) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(M) sau de tip AF; d) de 20 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip C; e) de 25 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U)F; f) de 100 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(M)F; g) de 200 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip CF.*(2) Valorile taxei şi tarifului din tabel se modifica în funcţie de tipul mijlocului de transport după cum urmează: a) 100% din taxa şi tarif pentru mijlocul de transport auto; b) 200% din taxa şi tarif pentru vagonul de transport feroviar;oo*(3) în funcţie de tipul de expediţie menţionat în Programele de cerinţe pentru transport de tipuri specifice de incarcaturi de material radioactiv, stabilite în Normele fundamentale pentru Transportul în siguranţa al materialelor radioactive, taxa şi tariful se modifica, după caz, prin multiplicare cu următorii coeficienţi: a) 1, pentru expeditii de material radioactiv, colet exceptat:- cantităţi limitate- instrumente şi articole- articole fabricate din uraniu natural sau uraniu saracit sau toriu- ambalaje goale b) 2, pentru expeditii de material radioactiv:- cu activitate specifică joasa ASJ-I- cu activitate specifică joasa ASJ-II- cu activitate specifică joasa ASJ-III c) 3, pentru expeditii de material radioactiv - obiecte contaminate la suprafaţa OSC-I şi OSC-II d) 5, pentru expeditii de material radioactiv în colete tip A e) 10, pentru expeditii de material radioactiv în colete tip B(U) f) 50, pentru expeditii de material radioactiv în colete tip B(M) g) 100, pentru expeditii de material radioactiv în colete tip C h) 10, pentru expeditii de materiale fisile (coeficientul total de multiplicare se obţine inmultind coeficientul pentru expeditii de materiale fisile cu coeficientul corespunzător tipului de colet). a) 2, pentru expeditiile formate din 6 până la 50 colete; b) 5, pentru expeditiile cuprinzând peste 50 colete; c) pentru expeditii care se referă la transportul în vrac:c.i) 1, pentru cantităţi de până la 50 kg;c.ii) 2, pentru cantităţi între 50 şi 500 kg;c.iii) 3, pentru cantităţi între 500 şi 5000 kg;c.iv) 5, pentru cantităţi între 5000 şi 50000 kg;c.v) 50, pentru cantităţi peste 50000 kg.*(5) Taxele şi tarifele aplicate pentru expeditiile de materiale radioactive conform valorii din tabel modificate după precizările de la punctele*(3),*(4) sunt valabile pentru expeditii normale. Pentru expeditiile materialelor radioactive realizate prin aranjament special taxele şi tarifele se majorează cu 100%.*(6) Taxa şi tariful se majorează cu 300% pentru consilierii de transport materiale radioactive.
   +  Anexa 9
      -------
  la regulament
  -------------
                                   TAXE ŞI TARIFE
        pentru activităţi privind materialele, dispozitivele, echipamentele
          şi informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare
             prevăzute în Anexa Nr. 1 a Legii nr. 111/1996, republicată
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE MII LEI TAXE (US$) TARIFE (MII LEI) TA- RIFE (US$)
  1. Autorizarea activităţilor privind materialele, dispozitivele şi echipamentele*1),*2),*3)
  1.1. Autorizare pentru producere 4.500 150 45.000 1.500
  1.2. Autorizare pentru furnizare 3.000 100 30.000 1.000
  1.3. Autorizaţie pentru închiriere 1.500 50 15.000 500
  1.4. Autorizaţie pentru transfer 1.500 50 15.000 500
  1.5. Autorizaţie pentru deţinere 1.500 50 15.000 500
  1.6. Autorizaţie de import 900 30 9.000 300
  1.7. Autorizaţie de export 600 20 6.000 200
  2. Autorizare pentru informaţii nepublicate aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor de la pct. 1*1)
  2.1. Autorizaţie pentru deţinere 3.000 100 30.000 1.000
  2.2. Autorizaţie pentru transfer 4.500 150 45.000 1.500
  2.3. Autorizaţie de import 1.500 50 15.000 500
  2.4. Autorizaţie de export 1.500 50 15.000 500
  Notă:1. Taxele şi tarifele menţionate sunt valabile pentru un singur import sau export.2. Taxele şi tarifele menţionate se aplică separat pentru fiecare tip de material, dispozitiv sau echipament. În cazul mai multor echipamente sau dispozitive se aplică o majorare de 10% pentru fiecare dispozitiv sau echipament suplimentar.3. Taxele şi tarifele menţionate se majorează cu următorii coeficienţi în cazul materialelor: a) 1 - pentru cantitate până la 1 Kg b) 2 - pentru cantităţi de la 1 Kg la 10 Kg c) 5 - pentru cantităţi de la 10 Kg la 100 Kg d) 10 - pentru cantităţi de la 100 Kg la 500 Kg e) 20 - pentru cantităţi peste 500 Kg.
   +  Anexa 10
      --------
  la regulament
  -------------
                             TAXE ŞI TARIFE
                pentru garantarea neproliferarii armelor nucleare
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE MII LEI TAXE (US$) TARIFE (MII LEI) TA- RIFE (US$)
  1. Expertizarea, evaluare, controlul, avizarea şi aprobarea sau respingerea documentaţiei pentru "Design Information Questionnaire" (DIQ) după tipul instalaţiei
  1.1. Centrala nuclearoelectrica 14.040 468 140.400 4.680
  1.2. Reactori de cercetare 4.680 156 46.800 1.560
  1.3. Ansambluri subcritice, reactori de putere zero 4.680 156 46.800 1.560
  1.4. Fabrica de combustibil nuclear 9.360 312 93.600 3.120
  1.5. Fabrica de conversie 9.360 312 93.600 3.120
  1.6. Depozit de combustibil nuclear proaspăt 4.680 156 46.800 1.560
  1.7. Depozit de combustibil nuclear ars 9.360 312 93.600 3.120
  1.8. Instalaţii speciale de testare materiale nucleare 9.360 312 93.600 3.120
  1.9. Laboratoare de cercetări 9.360 312 93.600 3.120
  1.10. Alte instalaţii ce conţin materiale nuclear 4.680 156 46.800 1.560
  1.11. Uzina de apa grea 4.680 156 46.800 1.560
  2. Amendarea sau modificarea documentului DIQ (expertiza, aviz, aprobare) 1440 48 14.400 480
  3. Expertizarea, avizarea şi aprobarea proiectului instalaţiilor nucleare de la pct. 1 din punct de vedere al indepli- nirii cerinţelor de garanţii internaţionale 1440 48 14.400 480
  4. Expertizarea, avizarea şi aprobarea documentului "facility attachment" pentru instalaţiile de la pct. 1 1440 48 14.400 480
  5. Expertizarea, avizarea şi aprobarea procedurilor de garanţii 1440 48 14.400 480
  6. Cereri pentru alte activităţi supuse controlului de garanţii 288 9,6 2.880 96
  7. Scutire de garanţii 288 9,6 2.880 96
  8. Evaluarea şi aprobarea unui "end-use statement" şi a comunicării acesteia către partenerul extern 288 9,6 2.880 96
  9. Evaluarea şi aprobarea unor transferuri interne speciale între zonele de bilanţ material 576 19,2 5.760 192
  10. Evaluarea şi aprobarea unor operaţiuni speciale, efectuate în interiorul unei zone de bilanţ material (dezasamblare fascicule, etc.) 288 9,6 2.880 96
  11. Avizarea responsabilului de garanţii nucleare 1.500 50 15.000 500
   +  Anexa 11
      --------
  la regulament
  -------------
                                      TAXE ŞI TARIFE
                pentru activităţile privind desemnarea organismelor
      notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice acreditate
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE MII LEI TAXE (US$) TARIFE (MII LEI) TA- RIFE (US$)
  1. Desemnarea ca organism notificat a:
  1.1. Laboratorului de încercări 15.000 500 150.000 5.000
  1.2. Laboratorului de etalonare 12.000 400 120.000 4.000
  1.3. Organismului de certificare a produselor 15.000 500 150.000 5.000
  1.4. Organismului de certificare a sistemului calităţii 15.000 500 150.000 5.000
  1.5. Organismului de certificare a personalului 9.000 300 90.000 3.000
  1.6. Organismului dozimetric acreditat 7.500 250 75.000 2.500
  2. Evaluarea modificărilor survenite în structura, organizarea sau în documentele manualului calităţii 600 20 6.000 200
  3. Prelungirea desemnării ca organism notificat a:
  3.1. Laboratorului de încercări 12.000 400 120.000 4.000
  3.2. Laboratorului de etalonare 6.000 200 60.000 2.000
  3.3. Organismului de certificare a produselor 12.000 400 120.000 4.000
  3.4. Organismului de certificare a sistemului calităţii 12.000 400 120.000 4.000
  3.5. Organismului de certificare a personalului 6.000 200 60.000 2.000
  3.6. Organismului dozimetric acreditat 6.000 200 60.000 2.000
  4. Extinderea domeniului 2.000 100 20.000 1.000
  Notă:1. Valorile taxei şi tarifului se dublează dacă organismul desemnat desfăşoară activităţile pentru care este notificat şi în afară tarii.2. În afară acestor taxe şi tarife organismul notificat va suporta costul deplasarii pentru echipa C.N.C.A.N., cu prilejul auditului.
   +  Anexa 12
      --------
  la regulament
  -------------
                               TAXE ŞI TARIFE
      pentru protecţia fizica a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
  Nr. Crt. ACTIVITATEA TAXE MII LEI TAXE (US$) TARIFE (MII LEI TA- RIFE (US$)
  1. Autorizarea pentru proiectarea sistemelor de protecţie fizica*)
  1.1. Centrale nucleare 60.000 2.000 600.000 20.000
  1.2. Reactoare de cercetare 30.000 1.000 300.000 10.000
  1.3. Fabrici de combustibil nuclear 15.000 500 150.000 5.000
  1.4. Fabrici de conversie 15.000 500 150.000 5.000
  1.5. Depozit de combustibil proaspăt 15.000 500 150.000 5.000
  1.6. Depozite intermediare de combustibil ars 30.000 1.000 300.000 10.000
  1.7. Depozite de deşeuri radioactive de joasa şi medie activitate 15.000 500 150.000 5.000
  1.8. Ansamble subcritice, Reactori de putere zero 6.000 200 60.000 2.000
  1.9. Staţii de tratare deşeuri radioactive 6.000 200 60.000 2.000
  1.10. Laboratoare de examinare postiradiere 6.000 200 60.000 2.000
  1.11. Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi) 6.000 200 60.000 2.000
  1.12. Fabrica de apa grea 9.000 300 90.000 3.000
  2. Reevaluarea sistemelor de protecţie fizica**)
  2.1. Centrale nucleare 6.000 200 60.000 2.000
  2.2. Reactoare de cercetare 3.000 100 30.000 1.000
  2.3. Fabrici de combustibil nuclear 1.500 50 15.000 500
  2.4. Fabrici de conversie 1.500 50 15.000 500
  2.5. Depozit de combustibil proaspăt 1.500 50 15.000 500
  2.6. Depozite intermediare de combustibil ars 3.000 100 30.000 1.000
  2.7. Depozite de deşeuri radioactive de joasa şi medie activitate 1.500 50 15.000 500
  2.8. Ansamble subcritice, Reactori de putere zero 600 20 6.000 200
  2.9. Staţii de tratare deşeuri radioactive 600 20 6.000 200
  2.10. Laboratoare de examinare postiradiere 600 20 6.000 200
  2.11. Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi) 600 20 6.000 200
  2.12. Fabrica de apa grea 900 30 9.000 300
  3. Autorizarea serviciilor de paza şi protecţie 15.000 500 150.000 5.000
  4. Avizarea responsabilului cu protecţia fizica 1.500 50 15.000 500
  Notă *) Se plăteşte numai taxa şi tariful cu valoarea cea mai ridicată pentru proiectarea sistemelor de protecţie fizica. Notă **) Evaluarea iniţială a sistemului de protecţie fizica este inclusă în taxa şi tariful de autorizare a obiectivelor sau instalaţiilor nucleare respective.-------------