LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, literele b) şi f) vor avea următorul cuprins:"b) contract de achiziţie publică - contract cu titlu oneros, încheiat în forma scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant;................................................................ f) contract de lucrări - contract de achiziţie publică, care are ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei combinatii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante şi care conduce la un rezultat menit sa îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economică;"2. La articolul 3, după litera f) se introduce litera f^1) cu următorul cuprins:"f^1) contract pentru concesiunea de lucrări - contract de achiziţie publică de acelaşi tip cu contractul de lucrări, cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata/administra rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adauga, după caz, plata unei sume;"3. La articolul 3, după litera g) se introduc literele g^1)-g^3) cu următorul cuprins:"g^1) persoana juridică afiliată - orice persoană juridică intrata în perimetrul de consolidare al unei alte persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, sau orice persoană juridică aflată în oricare dintre următoarele situaţii:(i) o autoritate contractantă sau un concesionar exercita o influenţa dominantă asupra sa;(îi) exercita o influenţa dominantă asupra unei autorităţi contractante sau asupra unui concesionar;(iii) ca urmare a asocierii cu o autoritate contractantă sau cu un concesionar se afla sub influenţa dominantă a unei alte persoane juridice;g^2) influenţa dominantă - situaţie în care, în raport cu o persoană juridică, o altă persoană juridică se afla în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:(i) deţine majoritatea capitalului subscris;(îi) deţine controlul majorităţii voturilor în adunarea generală;(iii) numeşte în componenta consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;g^3) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale, de o autoritate publică competentă şi în baza căreia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezerva dreptul de a desfăşura una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1);"4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică. (2) Oricare autoritate contractantă care finanţează contracte de achiziţie publică, ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligaţia de a impune, prin contractul de finanţare, aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractului respectiv. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care, după atribuirea unui contract pentru concesiunea de lucrări, concesionarul, în calitate de autoritate contractantă, atribuie contracte de lucrări către terţe părţi în scopul îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contractul de concesiune. Nu sunt considerate terţe părţi asociaţii care depun oferta comuna atunci când autoritatea contractantă intenţionează sa atribuie un contract pentru concesiunea de lucrări şi nici persoanele juridice afiliate concesionarului/concesionarilor asociat/asociaţi. (4) În cazul în care concesionarul nu este autoritate contractantă, acesta are obligaţia de a respecta cel puţin prevederile referitoare la publicarea anunţurilor de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, precum şi cele referitoare la datele limita pentru primirea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertelor atunci când atribuie contracte de lucrări către terţe părţi în scopul îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contractul de concesiune."5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) oricare autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, inclusiv autoritatea judecătorească; b) oricare instituţie publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorităţi publice; c) oricare persoana juridică, alta decât cele prevăzute la lit. a) sau b), care a fost înfiinţată pentru a desfăşura activităţi de interes public fără caracter comercial sau industrial şi care se afla cel puţin în una dintre următoarele situaţii:- este finanţată din fonduri publice;- se afla în subordinea sau sub controlul unei autorităţi ori instituţii publice;- în componenta consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate sau o instituţie publică; d) oricare persoana juridică ce desfăşoară activităţi relevante în unul dintre sectoarele de utilităţi publice - apa, energie, transporturi şi telecomunicaţii - şi care se afla, direct sau indirect, sub influenţa dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) sau c) ori care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi."6. La articolul 6 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziţie transportatorilor care operează pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport;"7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă atunci când atribuie contracte de achiziţie publică, dacă: a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implica măsuri speciale de securitate, în concordanta cu prevederile legale referitoare la apărarea naţionala, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţionala; b) procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt stabilite ca urmare a:- unui tratat sau a unui acord internaţional ce vizează implementarea ori exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulţi parteneri străini;- unui tratat, acord internaţional sau a altor asemenea documente referitoare la staţionarea de trupe;- aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internaţionale sau altor donatori/creditori; c) contractul este contract de servicii şi se atribuie unei persoane juridice care este ea însăşi autoritate contractantă şi care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale; d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafaţa sau din subteran în scopul desfăşurării de activităţi în domeniul producţiei, transportului sau distribuţiei de apa potabilă; e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili în scopul desfăşurării de activităţi în domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, de gaze naturale, cărbuni sau de alţi combustibili solizi; f) contractul are ca obiect:- cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; atribuirea contractelor pentru achiziţia serviciilor de intermediere financiară, care se încheie, indiferent de forma, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;- cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproductia de programe de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, precum şi achiziţia de timpi de emisie;- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex şi întreţinere a reţelei, de radioficare şi de comunicaţii prin satelit;- prestarea de servicii de arbitrare şi conciliere;- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, precum şi prestarea de servicii de către Banca Naţionala a României;- angajarea de forta de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu.În oricare dintre cazurile prevăzute în cadrul prezentului alineat autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică pe baza respectării unor criterii de natura economică şi, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achiziţiei. (2) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă atunci când achiziţionează: a) servicii hoteluri şi restaurante; b) servicii de transport pe calea ferată; c) servicii de transport pe apa; d) servicii anexe şi auxiliare transportului; e) servicii juridice; f) servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă; g) servicii de investigatie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor; h) servicii de învăţământ; i) servicii de sănătate şi asistenţa socială; j) servicii recreative, culturale şi sportive.În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică pe baza respectării principiilor prevăzute la art. 2, precum şi a prevederilor art. 37 referitoare la specificaţiile tehnice şi ale art. 78 referitoare la dosarul achiziţiei publice şi la monitorizarea sistemului achiziţiilor publice. (3) Autorităţile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă atunci când achiziţionează produse în scopul de a le revinde sau de a le închiria şi nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, oricare alte persoane juridice având şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă. (4) Autorităţile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă atunci când achiziţionează: a) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfăşurării de activităţi relevante; b) produse, lucrări sau servicii destinate desfăşurării unor activităţi relevante în alta ţara decât România, în condiţiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei reţele sau a unui areal geografic din România. (5) Prin excepţie de la alin. (4), prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică sau organizării unui concurs de soluţii de către o persoană juridică ce desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, transportului sau distribuţiei de apa potabilă, dacă respectivul contract este în legătură cu prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii sau cu proiecte privind lucrări de construcţii hidrotehnice, dar numai în cazul în care volumul de apa, destinat pentru aprovizionarea cu apa potabilă, reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispoziţie de instalaţiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective. (6) Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpara direct, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a avea obligaţia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achiziţionează produse, lucrări sau servicii a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul în lei a 2.000 euro."8. La articolul 9 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) cererea de oferta, respectiv procedura simplificata, prin care autoritatea contractantă solicita oferte de la mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori."9. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură care permite acesteia sa achizitioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigător/castigatori. Concursul de soluţii poate fi o procedură independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Proiectele/planurile depuse de către concurenţi trebuie să rămână anonime până la finalizarea evaluării acestora de către juriul constituit."10. La articolul 11 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare tuturor concurenţilor castigatori ai concursului respectiv."11. La articolul 12, literele b), e) şi h) vor avea următorul cuprins:"b) atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze, în mod adiţional, produse destinate înlocuirii parţiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor, instalaţiilor sau altor dotări achiziţionate anterior de la un anumit furnizor şi constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decât de la acelaşi furnizor, în vederea evitării incompatibilitatii sau dificultăţilor tehnice sporite de operare şi întreţinere pe care le implica achiziţionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achiziţionate. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval, de regula, nu mai mare de 3 ani de la atribuirea contractului de achiziţie publică iniţial;................................................................. e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de servicii concurentului câştigător al concursului respectiv;................................................................. h) în situaţie de forta majoră, respectiv stare de necesitate ori altele asemenea sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute şi ale căror circumstanţe, sub nici o formă, nu se datorează vreunei acţiuni a autorităţii contractante, dar numai pentru achiziţionarea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare pentru a face faţa situaţiei de extrema urgenta, într-o perioadă imediata, perioada care nu poate depăşi durata normală de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă."12. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare la concursul de soluţii dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. (3) Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparente maxime, de a face cunoscut anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. Anunţul de participare publicat şi în alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale trebuie să menţioneze numărul şi data apariţiei Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice în care s-a publicat anunţul de participare şi nu trebuie să conţină alte informaţii decât cele publicate în Monitorul Oficial al României."13. La articolul 17 alineatul (4), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv; d) atunci când autoritatea contractantă achiziţionează produse ce urmează să fie fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă autoritatea contractantă nu urmăreşte asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice."14. La articolul 20, alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul atribuirii contractelor de furnizare şi de servicii, a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, precum şi în cazul contractelor de lucrări, a căror valoare estimată fără T.V.A. este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limita stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 36 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. În cazuri excepţionale autoritatea contractantă are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor până la 26 de zile, dar are obligaţia de a prelungi această perioadă până la 36 de zile, dacă cel puţin unul dintre potentialii ofertanţi care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei solicita acest lucru. (4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost transmis de autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anunţului de participare."15. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În cazul atribuirii contractelor de furnizare şi de servicii, a căror valoare estimată fără T.V.A. este egala sau mai mica decât echivalentul în lei a 100.000 euro, precum şi în cazul contractelor de lucrări, a căror valoare estimată fără T.V.A. este egala sau mai mica decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limita stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 10 zile de la data publicării anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice."16. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Data limita stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de participare. (3) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice au dreptul de a reduce această perioadă la 26 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de participare."17. La articolul 22, alineatele (1), (3), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În etapa finala a procedurii de licitaţie restrânsă sau negociere competitivă autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în invitaţia de participare adresată candidaţilor selectaţi data limita pentru depunerea ofertelor................................................................... (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. (4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (5) În cazul în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autorităţii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 10 zile."18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - În cazul aplicării procedurii de cerere de oferta autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul şi în invitaţia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de: a) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de lucrări; b) 5 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii."19. La articolul 26, alineatul (4) se abroga.20. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (3) şi litera b) vor avea următorul cuprins:"(3) Numărul de candidaţi selectaţi trebuie să se încadreze între limita minima şi limita maxima a intervalului precizat în anunţul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anunţul de participare. Acest număr trebuie stabilit astfel încât sa nu afecteze concurenta reală şi trebuie să fie:................................................................ b) nu mai mic de 3 candidaţi selectaţi, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă, cu condiţia sa existe un număr suficient de candidaţi corespunzatori."21. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) În cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta numărul de furnizori, executanţi sau de prestatori, cărora autoritatea contractantă trebuie să le transmită invitaţia de participare, este de cel puţin 5, cu condiţia sa existe un număr suficient de potenţiali ofertanţi. Autoritatea contractantă are dreptul de a publică şi un anunţ privind aplicarea procedurii prin cerere de oferta într-o publicaţie de circulaţie naţionala."22. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă nu are obligaţia de a repeta procedura în cazul în care a publicat şi anunţul prevăzut la alin. (1)."23. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita candidaţilor/ofertanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1). În cazul candidaţilor/ofertanţilor, persoane fizice sau juridice străine, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilităţii în ţara în care candidatul/ofertantul este rezident."24. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc alineatele (2)-(5) cu următorul cuprins:"(2) În scopul verificării capacităţii economico-financiare a candidaţilor/ofertanţilor autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora bilanţul contabil sau un document similar cu bilanţul contabil, considerat legal şi edificator în ţara în care ofertantul/candidatul este rezident. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita şi alte documente care dovedesc capacitatea economico-financiară a candidaţilor/ofertanţilor, cum ar fi: scrisori de bonitate din partea băncilor, situaţii privind cifra de afaceri globală, confirmarea deţinerii unei/unor asigurări pentru diverse riscuri de natura profesională, în măsura în care acestea sunt relevante pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. În cazul în care, din motive temeinic motivate, candidatul/ofertantul nu are posibilitatea să prezinte documentele solicitate de către autoritatea contractantă, acesta poate să îşi demonstreze capacitatea economico-financiară şi prin prezentarea altor documente, în măsura în care autoritatea contractantă le considera suficient de edificatoare. (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare în scopul verificării capacităţii tehnice a candidaţilor/ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul şi de cantitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) informaţii referitoare la experienta similară, concretizata prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 3 ani, informaţii care vor conţine date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum şi modul de îndeplinire a contractelor respective; b) informaţii referitoare la dotările de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul, precum şi la sistemul de asigurare a calităţii produselor; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor cu standarde relevante. (4) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii în scopul verificării capacităţii tehnice a candidaţilor/ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul şi de volumul serviciilor ce urmează să fie prestate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) informaţii referitoare la experienta similară, concretizata prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 3 ani, informaţii care vor conţine date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum şi modul de îndeplinire a contractelor respective; b) informaţii referitoare la dotările de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul; c) informaţii referitoare la pregătirea şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; d) informaţii referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) informaţii privind sistemul de asigurare a calităţii; f) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calităţii; g) informaţii privind proporţia în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi. (5) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări în scopul verificării capacităţii tehnice a candidaţilor/ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul şi de volumul lucrărilor ce urmează să fie executate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) informaţii referitoare la experienta similară, concretizata prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 5 ani, informaţii care vor conţine date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum şi modul de îndeplinire a contractelor respective; b) informaţii referitoare la dotările de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul; c) informaţii referitoare la pregătirea şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de lucrări; d) informaţii referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) informaţii privind sistemul de asigurare a calităţii; f) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calităţii; g) informaţii privind proporţia în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi."25. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie deschisă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în cel mult 6 zile de la primirea unei solicitări în acest sens, de către orice furnizor, executant sau prestator de la care a primit în timp rezonabil solicitarea respectiva. (2) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie restrânsă sau prin negociere, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea imediata a unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către toţi candidaţii selectaţi cărora li s-a transmis invitaţia de participare cu oferta. (3) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin cerere de oferta, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în cel mult două zile de la solicitare, de către toţi furnizorii, executanţii sau prestatorii care solicită documentaţia respectiva. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili: a) modalitatea în care furnizorii, executanţii sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obţine exemplarul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; şi b) după caz, costul exemplarului documentaţiei şi, eventual, al transmiterii acestuia, precum şi condiţiile de plată asociate."26. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Fără a afecta reglementările tehnice obligatorii, astfel cum sunt definite acestea în legislaţia interna referitoare la standardizarea naţionala, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice, prin referire, de regula în următoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care adopta standarde europene, la alte autorizari/omologări sau specificaţii tehnice comune utilizate în Comunitatea Europeană ori la standarde naţionale care adopta standarde internaţionale. În cazul în care nu exista astfel de standarde specificaţiile tehnice vor fi definite prin referire la alte standarde naţionale sau prin alte referinţe de natura tehnica, în acest ultim caz fiind obligatorie precizarea menţiunii sau echivalent. (2) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indica o anumită origine/sursa sau producţie, procedee speciale, mărci de fabrica sau de comerţ, brevete de invenţie, licenţe de fabricaţie sau a oricăror alte cerinţe care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanţi. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea sau echivalent şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza în caietul de sarcini specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate."27. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul ofertei atât în lei, cat şi în euro. În cazul contractelor de achiziţie publică formula de actualizare a preţului contractului, aplicată pentru a asigura protecţia împotriva inflaţiei, nu trebuie să conducă la depăşirea preţului exprimat în euro la data depunerii ofertei."28. După articolul 43 se introduce articolul 43^1 cu următorul cuprins:"Art. 43^1. - Ofertanţii care participa la procedura de atribuire a unui contract pentru concesiunea de lucrări au obligaţia de a include în oferta lista cuprinzând persoanele juridice afiliate lor; concesionarul va avea obligaţia de a actualiza aceasta lista, în mod permanent, până la finalizarea contractului pentru concesiunea lucrărilor."29. La articolul 44 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:"a) aceasta este întocmită utilizându-se specificaţii tehnice definite în alt mod decât cele prevăzute în caietul de sarcini, în măsura în care ofertantul poate demonstra ca soluţia propusă asigura îndeplinirea corespunzătoare a tuturor cerinţelor de natura tehnica solicitate de autoritatea contractantă;"30. După articolul 45 se introduce articolul 45^1 cu următorul cuprins:"Art. 45^1. - (1) Autoritatea contractantă, atunci când urmează sa atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul de a solicita: a) concesionarului sa atribuie contracte de lucrări unor terţe părţi într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul concesiunii; b) ofertanţilor sa precizeze în oferta valoarea contractelor de lucrări pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în anunţul de participare sau în invitaţia de participare, precum şi în condiţiile contractuale procentul minim impus la care se face referire la alin. (1) lit. a) sau faptul ca potenţialilor ofertanţi li se solicita sa indice valoarea la care se face referire la alin. (1) lit. b). (3) Orice ofertant are dreptul să prezinte în oferta un procent mai mare decât procentul minim prevăzut la alin. (1) lit. a), stabilit de către autoritatea contractantă."31. La articolul 51, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică în parte, o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activităţi:"32. La articolul 51, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este negocierea cu o singura sursa, autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică în parte, o comisie de evaluare care răspunde de negocierea şi stabilirea prevederilor finale ale clauzelor contractuale."33. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comisia de evaluare sau, după caz, comisia de negociere este formată din cel puţin 3 membri cu pregătire profesională şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscută."34. La articolul 52, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"c) în funcţie de criteriile prevăzute în anunţul de participare, adopta o decizie sau formulează o opinie;"35. La articolul 52, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Juriul este format din cel puţin 3 membri, persoane fizice independente faţă de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscută."36. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la:- fundamentarea economică a modului de formare a preţului ofertei;- soluţii tehnice adoptate sau condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;- originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei."37. La articolul 61, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin luarea în considerare, alături de preţ, a unor variate criterii de evaluare a ofertei, în funcţie de specificul fiecărui contract de achiziţie publică în parte cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de execuţie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau funcţional, servicii postvanzare şi asistenţa tehnica, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, condiţii referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Aceste criterii trebuie să fie definite clar, să aibă legătură concretă cu specificul contractului şi, după ce au fost stabilite, sa nu poată fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică."38. La articolul 63 alineatul (4), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) electronică."39. La articolul 63, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul ori prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) are obligaţia de a transmite documentele respective, în cel mult 24 de ore, şi prin forma de scrisoare prin posta sau în forma electronică. În cazul în care documentele scrise se transmit în forma electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronică, astfel încât sa îndeplinească condiţiile de proba şi de validitate ale unui act juridic."40. La articolul 66, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) În cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă, cerere de oferta, precum şi la sfârşitul etapei finale în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor ofertanţilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective. (2) În cazul ofertanţilor a căror oferta nu a fost declarata câştigătoare comunicarea trebuie să motiveze aceasta decizie şi sa indice numele ofertantului câştigător, iar în cazul ofertelor declarate corespunzătoare, sa indice inclusiv caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necastigator."41. La articolul 68, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 68. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia aceasta decizie, de regula, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:"42. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult două zile de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul anulării."43. La articolul 71, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Fără a fi incalcate prevederile alin. (3), în cazul în care contractul a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică numai după 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective."44. Articolul 73 se abroga.45. La articolul 80, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă este competenţa să soluţioneze contestaţiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligaţia sa indice în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare denumirea, adresa, faxul şi/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autorităţii contractante unde se transmit/depun sau, după caz, se soluţionează contestaţiile."46. La articolul 81 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:"c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă a încheiat deja contractul de achiziţie publică mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunţului de atribuire."47. Articolul 84 se abroga.48. Articolul 85 va avea următorul cuprins:"Art. 85. - (1) Ori de câte ori primeşte o contestaţie autoritatea contractantă suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza. (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. (3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum şi tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la data inaintarii contestaţiei. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza, în oricare dintre următoarele situaţii: a) contestaţia este în mod evident nejustificată sau conţinutul acesteia este în mod evident neserios; b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsura sa îl argumenteze. (5) Prevederile alin. (1) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanţelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică."49. Articolul 89 va avea următorul cuprins:"Art. 89. - (1) Forma de atac pe cale administrativă al actelor şi deciziilor nelegale, care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este contestaţia. (2) Contestaţia trebuie formulată în scris. (3) Documentul prevăzut la alin. (2) trebuie să precizeze explicit faptul ca reprezintă o contestaţie în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, să facă referire la actul sau la decizia invocată ca nelegală, să prezinte interesele lezate şi/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatorul, precum şi modul în care acesta asteapta să fie rezolvat cazul în speta."50. La articolul 90, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 90. - (1) Îndată după primirea unei contestaţii autoritatea contractantă verifica contestaţia şi estimeaza temeinicia suspendării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, potrivit prevederilor art. 85. (2) Pentru fiecare contestaţie autoritatea contractantă are obligaţia de a formula o rezoluţie motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului, precum şi celorlalţi participanţi încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data inaintarii contestaţiei."51. Articolul 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - În cazul în care, prin acţiunea în justiţie, se solicita plata de despăgubiri, în baza unui prejudiciu adus ca urmare a unui act sau a unei decizii nelegale a autorităţii contractante, pentru dovedirea faptului ca au fost incalcate prevederile legale este suficient să se constate: a) existenta unei hotărâri irevocabile a instanţei, conform prevederilor art. 95; b) adoptarea de către autoritatea contractantă a unor măsuri corective ca urmare a contestaţiei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU--------