NORME METODOLOGICE din 26 octombrie 1998 (*actualizate*)pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940(actualizate până la data de 19 iunie 2000*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 9/1998 foştii proprietari ai bunurilor imobile, construcţii şi terenuri, pe care le-au avut în judeţele Durostor şi Caliacra, precum şi ai recoltelor neculese de porumb, bumbac, floarea-soarelui, şi care nu au primit anterior sau au primit parţial compensaţii ori despăgubiri pentru acestea, precum şi moştenitorii lor legali.  +  Articolul 2 (1) De prevederile Legii nr. 9/1998 beneficiază cetăţenii români, indiferent de domiciliul sau de reşedinţa acestora. (2) Calitatea de cetăţean român trebuie să existe la data intrării în vigoare a legii.  +  Articolul 3 (1) Moştenitorii legali sunt cei definiţi astfel de legea civilă. (2) Moştenitorii care nu poseda certificat de moştenitor pot face dovada vocaţiei de moştenitor cu acte de stare civilă: certificatul de deces al proprietarului, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale moştenitorului.  +  Articolul 4 (1) Beneficiarii prevederilor Legii nr. 9/1998 au obligaţia să declare, pe propria răspundere, atât bunurile la a căror compensare şi despăgubire considera că au dreptul, cât şi dacă au beneficiat sau nu au beneficiat de despăgubiri sau de compensaţii parţiale, în bani sau în natura. (2) În cazul în care sunt doi sau mai mulţi moştenitori legali, în declaraţie se vor menţiona numele şi, eventual, adresa celorlalţi moştenitori.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarii prevederilor Legii nr. 9/1998 vor face, de asemenea, declaraţii cu privire la suprafeţele de teren obţinute în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Dovada acestora se face cu titlul de proprietate, cu adeverinţele însoţite de procesele-verbale de punere în posesie, eliberate de comisiile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, cu decizia sau cu ordinul prefectului, după caz. (3) Declaraţiile vor menţiona şi cererile depuse în temeiul Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.  +  Articolul 6Prin înscris, în sensul art. 5 din Legea nr. 9/1998, se înţelege orice dovada eliberată de instituţii - arhive, primării, notariate, instanţe judecătoreşti - în legătura cu fostele proprietăţi, cum ar fi: chitanţe de plata a impozitelor, extrase din cărţile de imobil, planuri şi autorizaţii de construcţie, rapoarte de expertiza, contracte de vânzare-cumpărare, hotărâri judecătoreşti şi orice alte documente care se referă la existenta bunurilor rămase în judeţele cedate, inclusiv listele-anexa la Tratatul de la Craiova.  +  Articolul 7Valoarea construcţiilor şi a terenurilor, urbane sau rurale, precum şi a recoltelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 se determina potrivit criteriilor stabilite la cap. II, III şi IV din prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Criteriile şi metodologia de evaluare pentru terenurile agricole şi recoltele de porumb, bumbac şi floarea-soarelui  +  Articolul 8 (1) Persoanele îndreptăţite - proprietarii sau moştenitorii legali ai acestora - beneficiază opţional, la cerere, pentru terenurile pe care le-au avut în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, de compensaţii, astfel: a) compensaţii în bani pentru suprafaţa de teren avută în proprietate, din care se scade, dacă este cazul, suprafaţa de teren reconstituită potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, dar nu mai mult decât suprafeţele prevăzute în aceasta lege; b) acţiuni la societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, în judeţele de domiciliu sau învecinate ale petiţionarilor, stabilite de comisia judeţeana sau a municipiului Bucureşti de aplicare a Legii nr. 9/1998, luându-se în calcul valoarea în bani, calculată conform criteriilor menţionate la lit. a), corelate cu valoarea unei acţiuni stabilită de societatea comercială respectiva. (2) Cuantumul compensaţiei se stabileşte în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 9/1998, respectiv, pentru fiecare hectar de teren, o suma calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată potrivit coeficientului de inflaţie existent la data plăţii compensaţiei, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994, astfel cum se prevede la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 9/1998.  +  Articolul 9 (1) Pentru recoltele de porumb, floarea-soarelui şi bumbac, neculese de pe terenurile prevăzute la art. 7, se acorda o suma calculată ţinându-se seama de producţiile medii la hectar în anul 1940, stabilite şi acceptate de Comisia mixtă de aplicare a Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, după cum urmează:- pentru porumb - 1.008 kg/ha;- pentru bumbac - 209 kg/ha;- pentru floarea-soarelui - 721 kg/ha. (2) Preţul pe unitatea de produs se calculează potrivit preţului de achiziţie al florii-soarelui şi porumbului, publicat de Comisia Naţională pentru Statistica pentru anul anterior celui în care se acorda despăgubirea, iar pentru bumbac, pe baza preţului pe piaţa internaţională din anul anterior, comunicat de Institutul de Economie Mondială, transformat în lei la cursul mediu din luna în care este stabilit în valuta.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 iunie 2000.  +  Capitolul III Criteriile şi metodologia de evaluare a locuinţelor, inclusiv a anexelor gospodăreşti aferente  +  Articolul 10 (1) Valoarea compensaţiilor care se acorda foştilor proprietari şi moştenitorilor legali ai acestora pentru imobilele cu destinaţia de locuinţa, inclusiv pentru anexele gospodăreşti aferente, se determina pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977 referitor la preţurile de vânzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat, astfel cum a fost modificat prin art. III din Decretul nr. 256/1984, ţinându-se seama de: tipul locuinţei, suprafaţa utila, regimul de înălţime, starea tehnica, dotarea, gradul de finisaj, vechimea construcţiei la data trecerii în proprietatea statului bulgar şi alte elemente de construcţie care au ridicat gradul de confort şi de finisaj al locuinţelor. (2) După depunerea cererilor, în condiţiile Legii nr. 9/1998, de către persoanele îndreptăţite la acordarea de compensaţii se va proceda la stabilirea valorii locuinţelor respective şi a anexelor acestora, conform prezentelor norme metodologice, după cum urmează: a) se determina suprafaţa utila a locuinţei folosindu-se elementele furnizate de solicitanţi. În cazul în care aceştia nu au planuri sau suprafeţe utile determinate, suprafaţa utila a locuinţelor pentru care urmează a se acorda despăgubiri se stabileşte ipotetic în limita suprafeţelor minimale înscrise în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată; b) pentru determinarea ipotetică a suprafeţei utile a locuinţelor pentru care urmează a se acorda despăgubiri, solicitanţii vor furniza, prin înscrisurile prevăzute în actualele norme metodologice, date privind mărimea locuinţei, respectiv numărul camerelor, al dependinţelor şi anexelor gospodăreşti aferente.De asemenea, se vor furniza date privind caracteristicile tehnico-economice ale acestora, respectiv tipul locuinţei, structura şi natura materialelor folosite, gradul de dotare şi de finisaj, vechimea construcţiei la data trecerii în proprietatea statului bulgar, precum şi alte elemente de construcţie care au ridicat gradul de confort şi de finisaj al locuinţelor; c) în cazul locuinţelor, prin suprafaţa utila a locuinţei se înţelege suprafaţa tuturor încăperilor care alcătuiesc locuinţa. Ea cuprinde camere de zi, dormitoare, băi, bucătării, încăperile pentru WC şi dus, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind în suprafaţa utila a locuinţei: pragurile golurilor de la uşi şi ale trecerilor cu deschideri de până la 1 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 mp pentru fiecare sobă şi cazan de baie). În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai puţin palierele, nu se cuprinde în suprafaţa utila a locuinţei; d) suprafeţele ocupate de dulapuri înzidite, amplasate în interiorul locuinţei, se iau în considerare ca suprafeţe utile; e) la suprafaţa utila se adauga suprafeţele logiilor şi ale balcoanelor, corectate cu coeficientul 0,35, aplicat la suprafaţa lor; f) se vor evidenţia separat, având alte preţuri, suprafeţele utile ale anexelor apartamentelor situate la subsoluri, demisoluri sau mansarde, ale teraselor, boxelor, garajelor şi ale altor dependinţe exterioare, precum şi lungimea împrejmuirilor etc.; g) în cazul clădirilor alcătuite din apartamente cu acces din exterior, fără a fi utilizate în comun spaţii construite din cadrul clădirii, suprafaţa utila va cuprinde şi spaţiile de circulaţie care fac parte din apartamentul care se evaluează, exclusiv rampa scărilor.  +  Articolul 11Pentru evaluarea locuinţelor se folosesc preţurile pe mp suprafaţa utila şi normele prevăzute în Decretul nr. 93/1977, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 1 şi 2, respectiv în tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984, iar pentru anexele gospodăreşti ale acestora se folosesc normele din tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la acelaşi decret.  +  Articolul 12 (1) Evaluarea terenurilor aferente locuinţelor se face pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) Terenurile aferente locuinţelor, respectiv terenul de sub construcţie şi curtea, se limitează la suprafeţele înscrise în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, în funcţie de localitate (urbana sau rurală). (3) Diferenţa de teren se compensează ca teren agricol, în funcţie de gradul de folosinţa şi de fertilitate, în condiţiile prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 13Pentru existenta sau lipsa unor instalaţii ori elemente de construcţii ori pentru cazurile în care locuinţele sau părţi din acestea sunt situate la demisol sau la mansardă, se aplica termenii de corecţie prevăzuţi în tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984.  +  Articolul 14 (1) Gradul de finisaj al locuinţelor poate fi superior sau inferior, având elementele caracteristice prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977. (2) Încadrarea în gradul de finisaj se face în funcţie de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificându-se încadrarea făcută, iar gradul de confort se stabileşte potrivit suprafeţei utile. (3) În cazul în care în apartamente exista elemente care depăşesc caracteristicile gradului de finisaj superior avut în vedere în norme (scări interioare din lemn de esenţa de calitate superioară sau placate cu marmura, şemineuri decorative, tavane bogat decorate şi altele asemenea), la valoarea rezultată din aplicarea preţurilor unitare prevăzute în tabelul nr. 1 la anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 se va adauga valoarea acestor elemente, determinata pe baza de deviz, conform cataloagelor de preţuri RpC populaţie - seria 1982. (4) Elementele de arta şi ornamentele deosebite (uşi furniruite, tâmplărie sculptată sau încrustată, lambriuri, mobila fixa, sculpturi, tapiserii, picturi, fresce, vitralii şi altele asemenea) vor fi evaluate separat şi vor putea fi compensate potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998.  +  Articolul 15În funcţie de nivelul la care este situata locuinţa, se aplica corecţia de nivel prevăzută în tabelul nr. 9 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.  +  Articolul 16 (1) Pentru locuinţele prevăzute în prezentele norme metodologice, la valoarea de înlocuire se aplica coeficientul de uzura în timp, prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, corespunzător vechimii, grupei din care face parte clădirea şi stării tehnice a acesteia. (2) Grupele de clădiri sunt prevăzute în nota de la tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, iar starea tehnica, în tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la acelaşi decret. (3) Pentru anexele gospodăreşti, coeficienţii de uzura sunt cei prevăzuţi în tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.  +  Articolul 17Vechimea construcţiei se stabileşte pe baza oricărui act în care sunt consemnate date privind vechimea imobilului respectiv în raport cu data trecerii în proprietatea statului bulgar.  +  Articolul 18 (1) În cazul apartamentelor realizate, total sau parţial, prin extindere în plan orizontal, la aplicarea coeficienţilor pentru uzura în timp se va tine seama de vechimea corespunzătoare a părţilor de clădire. (2) Pentru spaţiile supraetajate se considera că acestea au o vechime egala cu media duratei consumate a celor doua părţi ale clădirii, noua şi veche.  +  Articolul 19 (1) Preţurile locuinţelor şi ale anexelor gospodăreşti, determinate în condiţiile prevăzute la articolele precedente, se menţin sau se diferenţiază cu ± 10%, în funcţie de amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor. (2) Dacă nu se face dovada amplasării în centrul localităţii urbane, preţurile se menţin fără a se aplica corecţia de preţ.  +  Articolul 20Valoarea rezultată din aplicarea normelor de evaluare cuprinsă în Decretul nr. 93/1977, Decretul nr. 256/1984 (art. III de modificare a Decretului nr. 93/1977), în funcţie de structura de rezistenta şi de materialele folosite, regimul de înălţime, gradul de finisaj, starea tehnica de întreţinere, tipul de încălzire, dotările suplimentare, nivelul la care este situata locuinţa, gradul de uzura, precum şi de toate celelalte criterii prevăzute în prezentele norme metodologice, este la nivelul preţurilor în vigoare la data de 1 ianuarie 1990.  +  Articolul 21Pentru stabilirea valorii despăgubirilor care se acorda foştilor proprietari şi moştenitorilor legali ai acestora pentru apartamente, nivelul preţurilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor norme metodologice, se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plăţii despăgubirii pentru locuinţa faţă de cele existente în luna ianuarie 1990.  +  Articolul 22Comisia Naţională pentru Statistica, prin direcţiile sale teritoriale, va comunica, trimestrial, consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, abilitate să acorde compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, coeficientul de creştere a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului expirat faţă de cele realizate în luna ianuarie 1990.  +  Articolul 23Valoarea despăgubirilor care se acorda, potrivit Legii nr. 9/1998, foştilor proprietari sau moştenitorilor legali ai acestora pentru garaje este cea stabilită potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată.  +  Articolul 24 (1) În cazurile de despăgubire a foştilor proprietari şi a moştenitorilor legali ai acestora, la valorile calculate, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru construcţii (apartamente, anexe gospodăreşti şi garaje) se va adauga valoarea terenurilor aferente, stabilită pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) Criteriile în baza cărora se acorda notele necesare departajării terenurilor în operaţiunea de evaluare vor fi furnizate de solicitanţi şi vor fi cele existente la data trecerii imobilelor respective în proprietatea statului bulgar.  +  Articolul 25Valoarea despăgubirilor pentru locuinţe, inclusiv pentru anexele gospodăreşti şi terenurile aferente acestora, nu poate depăşi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe o perioada de 20 de ani, calculată la data stabilirii despăgubirii.  +  Capitolul IV Criteriile şi metodologia de evaluare a construcţiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinţa şi a anexelor gospodăreşti aferente  +  Articolul 26 (1) Valoarea compensaţiilor care se acorda foştilor proprietari şi moştenitorilor legali ai acestora pentru clădirile şi construcţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, inclusiv a anexelor gospodăreşti aferente, se determina pe baza fişelor de indicatori ai valorii de înlocuire pentru reevaluarea clădirilor şi construcţiilor din cataloagele elaborate de Comisia centrala pentru inventarierea şi reevaluarea fondurilor fixe în anul 1964, ţinându-se seama de caracteristicile obiectivului, delimitarea acestuia, unitatea de referinţa, valoarea de înlocuire şi de termenii de corecţie. (2) După depunerea cererilor, în condiţiile legii, de către persoanele îndreptăţite să primească despăgubiri, se va proceda la stabilirea valorii clădirilor şi a construcţiilor respective, conform prezentelor norme metodologice, după cum urmează: a) se determina aria desfăşurata a clădirilor şi construcţiilor, folosindu-se elementele furnizate de solicitanţi. În cazul în care aceştia nu au planuri sau arii desfăşurate determinate, aria desfăşurata a clădirilor şi a construcţiilor pentru care urmează a se acorda despăgubiri se stabileşte ipotetic; b) pentru determinarea ipotetică a ariei desfăşurate a clădirilor şi construcţiilor pentru care urmează a se acorda despăgubiri, solicitanţii vor furniza prin înscrisurile prevăzute în actualele norme metodologice date despre mărimea clădirilor şi a construcţiilor respective.De asemenea, se vor furniza date privind caracteristicile tehnico-economice ale acestora, respectiv tipul construcţiei (structura şi natura materialelor folosite), gradul de dotare şi de finisaj, vechimea construcţiei la data trecerii în proprietatea statului bulgar, precum şi alte elemente de construcţie; c) prin aria desfăşurata (Ad) a clădirii sau construcţiilor se înţelege suprafaţa orizontală a clădirii, măsurată imediat deasupra soclului în cuprinsul perimetrului exterior, iar la clădirile cu mai multe niveluri, este suma ariilor tuturor nivelurilor (etajelor sau câturilor) măsurate la un metru deasupra pardoselii etajului respectiv; d) podul, subsolurile şi planşeele parţiale nu se considera niveluri (etaje).Suprafaţa podului nu intra în aria desfăşurată; e) la clădirile în ale căror fise existenta subsolului este indicată la termenii de corecţie, suprafaţa subsolului nu se include în calculul ariei desfăşurate a clădirii respective; f) nu intra în aria desfăşurata: copertinele, braurile, cornişele, rampele de încărcare, terasele, golurile mai mari de 4 mp - fiecare în parte -, scările exterioare de acces, deschise; g) pentru stabilirea valorii de înlocuire la clădire un element important îl constituie înălţimea acesteia; h) la clădirile cu un singur nivel (parter) înălţimea se măsoară de la cota fetei superioare a pardoselii până la cota fetei de reazem al acoperişului; în cazul în care înălţimea nu este uniforma pe toată întinderea clădirii, se va considera înălţimea medie ponderată; i) la clădirile cu mai multe niveluri (etaje) înălţimea unui etaj se măsoară de la cota feţei superioare a pardoselii etajului respectiv până la cota superioară a feţei pardoselii etajului superior; j) volumul podului nu se ia în considerare la stabilirea volumului total.  +  Articolul 27Evaluarea construcţiilor se face pe baza Metodologiei pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 32/N din 16 octombrie 1995, şi cuprinde 3 etape: a) etapa 1 - stabilirea valorii de înlocuire a construcţiilor respective cu ajutorul cataloagelor de reevaluare, ediţia 1964, la nivelul preţurilor la 1 ianuarie 1965; b) etapa a 2-a - stabilirea valorii de înlocuire a construcţiilor la nivelul preţurilor la 1 ianuarie 1990, cu ajutorul sistemului de coeficienţi de indexare elaboraţi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, şi apoi actualizarea valorii de înlocuire a mijloacelor fixe, determinata potrivit prezentelor norme metodologice, se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plăţii despăgubirii pentru clădire faţă de cele existente în luna ianuarie 1990; c) etapa a 3-a - determinarea valorii rămase la acelaşi nivel de preţuri, pe baza Normativului P 135/1995 cuprinzând coeficienţii de uzură fizică a clădirilor şi construcţiilor, vechimea luându-se în considerare faţă de data trecerii acestora în proprietatea statului bulgar.  +  Articolul 28 (1) Evaluarea terenurilor aferente clădirilor şi construcţiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinţa se face pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) Terenurile aferente clădirilor şi construcţiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, respectiv terenul de sub construcţie şi curtea, se limitează la suprafeţele înscrise în Legea nr. 50/1991, republicată, în funcţie de localitate (urbana sau rurală). (3) Diferenţa de teren se despăgubeşte ca teren agricol, în funcţie de gradul de folosinţa şi de fertilitate, în condiţiile prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 29Vechimea construcţiilor se stabileşte pe baza oricărui act în care sunt consemnate date privind vechimea imobilului respectiv faţă de data trecerii în proprietatea statului bulgar.  +  Articolul 30În valoarea stabilită potrivit art. 27 din prezentele norme metodologice nu se cuprind cota-parte aferentă din totalitatea reparaţiilor capitale făcute construcţiilor, precum şi alte reparaţii efectuate în decursul timpului, în scopul conservării şi menţinerii în stare de funcţiune a clădirii pe durata existenţei acesteia.  +  Articolul 31Comisia Naţională pentru Statistica, prin direcţiile sale teritoriale, va comunica, trimestrial, consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, abilitate să acorde compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, coeficientul de creştere a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului expirat faţă de cele realizate în luna ianuarie 1990.  +  Articolul 32În cazurile de despăgubire a foştilor proprietari şi a moştenitorilor legali ai acestora, la valorile calculate potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru construcţii se va adauga valoarea terenurilor aferente, stabilită pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Capitolul V Organizarea şi funcţionarea comisiilor  +  Articolul 33 (1) În judeţe şi în municipiul Bucureşti se constituie, în cadrul prefecturilor, comisii pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, în componenta prevăzută la art. 6 din lege, având sediul la prefecturile judeţelor şi la Prefectura Municipiului Bucureşti, sub preşedinţia prefecţilor respectivi. (2) Comisia desemnează un secretar dintre membrii săi, care organizează înregistrarea cererilor, întocmirea dosarelor şi pregăteşte lucrările comisiei. (3) Componenta nominală a comisiei se aproba de către prefect. (4) În cazuri justificate, precum şi pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin, membrii comisiilor pot fi înlocuiţi, potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 9/1998.  +  Articolul 34Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale: a) primesc cererile celor îndreptăţiţi să solicite compensaţii, le înregistrează într-un registru special deschis, formând un dosar pentru fiecare cauza; b) verifica dacă actele depuse sunt cele stabilite de Legea nr. 9/1998 şi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) şi la art. 5 din lege; c) întocmesc un dosar special, potrivit prevederilor lit. a), pentru fiecare cerere şi numerotează actele primite, respectiv paginile dosarului; d) pentru aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din prezentele norme metodologice, solicita depunătorilor să menţioneze în declaraţia pe propria răspundere dacă bunurile pretinse le aparţin în totalitate sau dacă exista şi alţi coproprietari sau moştenitori ai acestora; e) verifica actele depuse şi în baza acestora rezolva cererile de acordare a compensaţiilor; f) pot convoca petiţionarii sau alte persoane, în vederea lămuririi unor situaţii; g) consemnează rezultatul evaluării într-un proces-verbal semnat de membrii acestora. Eventualele obiecţii se consemnează în nota separată, ambele acte trimiţându-se comisiei centrale; h) trimit, în termen, spre validare comisiei centrale hotărârile privind propunerile de acordare a compensaţiilor, împreună cu dosarul, sub semnătura preşedintelui comisiei.Cererile cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se depun la Comisia municipiului Bucureşti.  +  Articolul 34^1Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor şi recoltelor neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialişti în expertizări de construcţii şi evaluatori funciari, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale.-------------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 iunie 2000.  +  Articolul 35Comisia centrala pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, constituită potrivit art. 6 alin. (3) şi (4) din lege, are următoarele atribuţii principale, prevăzute la art. 7 din lege: a) primeşte hotărârile trimise de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti şi le înregistrează într-un registru special deschis; b) validează sau invalidează, în termenul stabilit de lege, hotărârile primite de la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) analizează contestaţiile primite de la solicitanţi împotriva hotărârilor comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti; comisia centrala admite sau respinge contestaţia printr-o hotărâre motivată; d) comunica măsura de invalidare a hotărârilor comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti; poate solicita noi acte şi relaţii; e) comunica hotărârile sale atât solicitanţilor, cât şi comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi primăriilor interesate.  +  Articolul 36Lucrările comisiilor se consemnează în procese-verbale în care se menţionează eventualele voturi împotriva, cu motivările respective.  +  Articolul 37Prefecţii judeţelor şi al municipiului Bucureşti vor sprijini şi vor stabili măsuri corespunzătoare în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare a activităţii comisiilor constituite.  +  Capitolul VI Utilizarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat pentru plata despăgubirilor şi a compensaţiilor  +  Articolul 38 (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 9/1998, plata compensaţiilor băneşti aprobate cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, se efectuează de către Ministerul Finanţelor prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Pe baza hotărârilor definitive ale comisiei centrale sau a hotărârilor judecătoreşti definitive, în termen de 10 zile de la primirea acestora beneficiarii solicita direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror raza teritorială îşi au domiciliul, plata sumelor aprobate. Solicitarea plăţii se face pe baza de cerere scrisă, la care se anexează şi hotărârea comisiei centrale sau hotărârea judecătorească definitiva.-------------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 iunie 2000.  +  Articolul 39Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, centralizează cererile primite şi transmit Ministerului Finanţelor necesarul de credite bugetare, menţionând numărul şi data hotărârii comisiei centrale sau ale hotărârii judecătoreşti definitive, numele şi prenumele beneficiarilor compensaţiilor aprobate, adresa şi suma de plata.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 iunie 2000.  +  Articolul 40Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, virează sumele în lei, reprezentând despăgubirea acordată în condiţiile legii, în contul personal al beneficiarului acesteia, deschis la o banca sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, după caz.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 iunie 2000.  +  Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 iunie 2000.  +  Articolul 42 (1) Fiecare membru al comisiei centrale şi al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, beneficiază de indemnizaţie pentru fiecare şedinţa, calculată în raport cu numărul de ore al fiecărei şedinţe, şi, respectiv, cu indemnizaţia bruta stabilită în lei/ora. Indemnizaţia bruta orară se determina prin aplicarea cotei de 20% asupra salariului de baza brut lunar stabilit pentru funcţia de secretar general din ministere, raportată la numărul de ore lucrătoare aferent fiecărei luni. (2) La nivelul unei luni, indemnizaţia lunară care se poate acorda fiecărui membru al comisiei nu poate depăşi limita prevăzută la art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedenţiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 43 (1) Indemnizaţiile pentru membrii comisiei centrale vor fi plătite de Ministerul Finanţelor, iar pentru membrii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor la cap. "Alte acţiuni", subcapitolul "Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale". (2) Membrii comisiilor au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o diurna, în condiţiile stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, dacă se impun deplasări în alte localităţi decât cea în care domiciliază, în vederea desfăşurării normale a activităţii comisiei.  +  Articolul 44Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice------------------------ Model de calcul -FIŞA TEHNICĂ DE CALCULpentru locuinţele şi anexele aferenteLocuinţa nr. ..... din clădirea situata în str. ............ nr. ...., localitatea .................I. Caracteristicile locuinţei1. Structura de rezistenţă a clădirii în care este situată locuinţa şi descrierea elementelor de construcţii şi instalaţii:    - fundaţie de ...................... stare ................    - zidărie de ....................... stare ................    - şarpantă de ...................... stare ................    - învelitoare din .................. stare ................    - planşee de ....................... stare ................    - tâmplărie exterioară ............. stare ................    - tâmplărie interioară ............. stare ................    - tencuieli exterioare ............. stare ................    - glet de .......................... stare ................    - stucaturi ........................ stare ................    - vopsitorii ....................... stare ................    - calcio-vecchio ................... stare ................    - lambriuri ........................ stare ................    - ornamente şi decoraţiuni ......... stare ................    - pardoseli calde .................. stare ................    - pardoseli reci ................... stare ................    - instalaţii sanitare .............. stare ................    - instalaţii electrice ............. stare ................    - instalaţii de încălzire .......... stare ................Faţă de elementele de mai sus, starea locuinţei este .............., cu un grad de finisaj ..............2. Numărul de niveluri ale clădirii ...........................3. Numărul de locuinţe din cadrul clădirii ....................4. Nivelul la care este situată locuinţa pentru care se acordă despăgubiri ......................5. Numărul de camere ale locuinţei ................6. Sistemul de încălzire a locuinţei (centrală de zonă sau termoficare, centrală termică proprie care deserveşte exclusiv aceasta clădire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne) ...................... .7. Vechimea clădirii în ani .......(la data trecerii în proprietatea statului bulgar)........8. Tipul locuinţei (Decretul nr. 256/1984 - anexa nr. 4, tabelul nr. 1) .............................9. Relevee anexate .......(plan de situaţie, plan de nivel curent)........II. Suprafeţele locuinţei şi ale anexelor    1. Suprafaţa utilă a locuinţei ......... mp    2. Suprafaţa utilă a camerei de serviciu situate la       subsol, la demisol sau la mansardă ......... mp    3. Suprafaţa utilă a pivniţei şi a boxelor de la subsol,       în folosinţa exclusivă a locuinţei ......... mp    4. Suprafaţa utilă a terasei, rezultată din retragerea din       gabarit ......... mp    5. Suprafaţa utilă a garajului ......... mp    6. Construcţii-anexe (tip, dimensiune, vechime şi stare) ......... mpIII. Evaluarea locuinţei1. Valoarea de înlocuire a locuinţei(cost/mp, corespunzător tipului construcţiei, regimului de înălţime şi gradului de finisaj, superior sau inferior, prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)......... mpx ....... lei/mp = ....... lei.2. Valoarea de înlocuire a dependinţelor- camera de serviciu situata la subsol, la demisol sau la mansardă (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984);- pivniţe, boxe în subsol, în folosinţa exclusivă (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)......... mpx ....... lei/mp = ....... lei;- terasa rezultată din retragere în gabarit (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)......... mpx ....... lei/mp = ....... lei.TOTAL CAP. I - LOCUINŢE ŞI DEPENDINŢE: ........ leiSe adaugă sau se scade, pentru existenţa sau lipsa unor instalaţii ori elemente de construcţii (tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984).A. Se adaugă:----------- încălzire centrală......... mpx ....... lei/mp = ....... lei- construcţia şi echipamentul centralei termice......... mpx ....... lei/mp = ....... lei- încălzire cu gaze la sobe......... mpx ....... lei/mp = ....... lei- obloane......... mpx ....... lei/mp = ....... lei- valoarea elementelor deosebite ce depăşesc caracteristicile gradului de finisaj superior, evaluată pe baza de deviz de către specialişti: ........ lei.B. Se scad:--------- învelitoare de carton bitumat, sita, şindrilă, stuf sau paie......... mpx ....... lei/mp = ....... lei- lipsa unor instalaţii:- cada de baie ........ lei/bucata = .......... lei- lavoar .............. lei/bucata = .......... lei- chiuveta bucătărie .. lei/bucata = .......... lei- lipsa tencuielilor exterioare......... mpx ....... lei/mp = ....... lei- lipsa fundaţiilor......... mpx ....... lei/mp = ....... lei- pardoseli de pământ......... mpx ....... lei/mp = ....... leiTOTAL CAP. II - LOCUINŢE ŞI DEPENDINŢE: ........ lei3. Corecţia de nivel(tabelul nr. 9 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)............ lei x .......... = leiTOTAL: ................... lei4. Aplicarea coeficientului de uzură în timp (tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)............ lei x .......... = lei5. Cota-parte lift............ lei x .......... = leiTOTAL CAP. III: ............... leiIV. Valoarea lucrărilor de arta şi a ornamentelorEvaluate de specialişti - se va anexa modul de calculTOTAL CAP. IV: ............... leiV. Evaluarea anexelor locuinţelor(Tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 şi pentru - uzura tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)TOTAL EVALUARE CAP. V: ....... leiVI. Total general locuinţe şi anexaVII. Menţinerea sau diferenţierea cu +/- 10% a preţului apartamentului şi al anexelor acestuia, stabilit potrivit alineatului precedent, în funcţie de amplasarea clădirilor în cadrul localităţilor urbane; pentru locuinţele situate în mediul rural preţurile se menţin nediferenţiat.VIII. Totalul prevăzut la cap. VII este obţinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.Acesta se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete din ultima luna a trimestrului expirat anterior plăţii faţă de cel existent în luna ianuarie 1990, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistica prin direcţiile sale teritoriale.IX. La valoarea locuinţei astfel determinată se adaugă valoarea garajului, stabilită potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată.X. În cazul despăgubirii foştilor proprietari şi a moştenitorilor acestora, se va adauga valoarea terenului aferent, stabilită pe baza Criteriilor privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.XI. Preţul astfel obţinut se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete din ultima luna a trimestrului expirat anterior plăţii faţă de cel existent la 28 februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistica prin direcţiile sale teritoriale.  +  Anexa 2 -------la normele metodologice------------------------ Model de calcul -FIŞA TEHNICĂ DE CALCULpentru clădirile şi construcţiile cu altă destinaţiedecât cea de locuinţăConstrucţiile sunt situate în str. ..................... nr. ....., localitatea ..............I. Caracteristicile construcţiilor1. Structura de rezistenta a clădirii şi a construcţiilor şi descrierea elementelor de construcţii şi instalaţii:    - fundaţie de ...................... stare ................    - zidărie de ....................... stare ................    - şarpantă de ...................... stare ................    - învelitoare din .................. stare ................    - planşee de ....................... stare ................    - tâmplărie exterioară ............. stare ................    - tâmplărie interioară ............. stare ................    - tencuieli exterioare ............. stare ................    - pardoseli calde .................. stare ................    - pardoseli reci ................... stare ................    - instalaţii sanitare .............. stare ................    - instalaţii electrice ............. stare ................    - instalaţii de încălzire .......... stare ................Faţă de elementele de mai sus, starea construcţiilor este ..............2. Numărul de niveluri ale clădirii şi construcţiilor ..................3. Sistemul de încălzire a construcţiilor (centrala de zonă sau termoficare, centrala termică proprie care deserveşte exclusiv aceasta clădire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne) ...................... .4. Vechimea clădirii în ani .......(la data trecerii în proprietatea statului bulgar).......5. Tipul clădirii (Catalog nr. ..... pentru reevaluarea clădirilor şi construcţiilor, număr de fise)6. Relevee anexate .......(plan de situaţie, plan de nivel curent).......II. Aria desfăşurată a clădirii şi construcţiilorAria desfăşurată .................. mpIII. Evaluarea construcţiilorValoarea de înlocuire a construcţiilor(cost/mp, corespunzător tipului construcţiei şi regimului de înălţime, prevăzute în tabelul cuprinzând indicatorii valorii de înlocuire)......... mpx ....... lei/mp = ....... leiTOTAL CAP. I - CONSTRUCŢII: ........ LEISe adaugă sau se scade, pentru existenţa sau lipsa unor instalaţii ori elemente de construcţii (termeni de corecţie prevăzuţi în fise).TOTAL CAP. II - CONSTRUCŢII: ........ LEIAplicarea coeficientului de uzură în timp......... mpx ....... lei/mp = ....... leiTOTAL CAP. III: ............... leiIV. Total general construcţii ........ leiTotalul prevăzut la capitolul anterior este obţinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.Acesta se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete din ultima luna a trimestrului expirat anterior plăţii faţă de cel existent în luna ianuarie 1990, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistica prin direcţiile sale teritoriale.V. În cazul despăgubirii foştilor proprietari şi a moştenitorilor legali ai acestora, se va adăuga valoarea terenului aferent, stabilită pe baza Criteriilor privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.VI. Preţul astfel obţinut la alineatul precedent se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete din ultima lună a trimestrului expirat anterior plăţii faţă de cel existent la 28 februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistică prin direcţiile sale teritoriale.-------