ACORD din 30 octombrie 2001între România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 16 mai 2002    PREAMBULRomânia şi Statele Unite ale Americii, denumite în continuare părţi,având în vedere ca prin înţelegerile dintre părţi elemente ale forţelor Statelor Unite ale Americii, componenta lor civilă şi membrii familiilor acestora se pot afla în România,având în vedere ca scopul prezentei unor astfel de forte ale Statelor Unite ale Americii în România este o continuare a eforturilor părţilor de a promova pacea şi securitatea în zone de interes reciproc,având în vedere ca prevederile art. I şi IV din Acordul dintre statele părţi ale Tratatului Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, semnat la 19 iunie 1995 la Bruxelles (NATO/SOFA/PpP) şi paragraful al doilea al Preambulului la Acordul dintre statele părţi ale Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO/SOFA), permit înţelegeri suplimentare la aceste acorduri,dorind astfel sa suplimenteze NATO/SOFA/PpP, la care ambele tari sunt părţi şi care incorporeaza prin trimitere NATO/SOFA,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Definiţii1. Pentru sfera de aplicare a prezentului acord, termenul componenta civilă, astfel cum este definit în paragraful 1(b) al art. I din Acordul NATO/SOFA, include angajaţii care nu au cetăţenie română ai organizaţiilor nonprofit care sunt cetăţeni sau au rezidenţă în mod obişnuit în S.U.A. şi care, exclusiv pentru scopul de a contribui la bunăstarea, moralul şi educaţia forţelor Statelor Unite ale Americii, însoţesc acele forte în România. Termenul va include, de asemenea, cetăţenii Statelor Unite ale Americii sau persoanele rezidente în mod obişnuit în Statele Unite ale Americii, care sunt angajate de contractanţii Statelor Unite ale Americii, care servesc exclusiv forţele Statelor Unite ale Americii în România. Aceste persoane nu vor fi considerate ca având statutul membrilor componentei civile pentru scopul art. VIII din Acordul NATO/SOFA. Termenul componenta civilă include, de asemenea, membrii de familie, în sensul prezentului acord, când sunt angajaţi de forţele Statelor Unite ale Americii sau de organizaţiile menţionate mai sus şi în art. XVIII.2. Pentru sfera de aplicare a prezentului acord, termenul membru de familie, astfel cum este definit în paragraful 1(c) al art. I din Acordul NATO/SOFA, include membrii de familie de gradul I ai unui membru al forţei sau al componentei civile, care este din punct de vedere financiar, legal sau din motive de sănătate dependent şi întreţinut de acel membru, care locuieşte împreună cu acel membru şi care se afla în România cu consimţământul autorităţilor forţei.3. Pentru scopurile prezentului acord, termenul taxa include taxele vamale şi toate celelalte taxe care se plătesc la import şi la export, după caz. Termenul nu include taxele pentru servicii solicitate şi primite.  +  Articolul 2Intrarea şi ieşirea1. Dacă nu se convine altfel, România renunţa la autoritatea sa, conform paragrafului 2(b) al art. III din Acordul NATO/SOFA, de a cere contrasemnarea ordinelor de deplasare.2. România nu va cere paşapoarte sau vize de intrare şi plecare din România pentru membrii forţei care deţin un ordin de deplasare valid ce poate fi în mod clar atribuit deţinătorului şi nu va cere vize nici în cazul membrilor componentei civile, nici al membrilor de familie. Autorităţile române pot face în pasapoartele acestor persoane orice adnotare prevăzută de legea română.3. Membrii forţei, ai componentei civile şi membrii de familie ai acestora vor fi scutiţi de înregistrarea şi controlul aplicate persoanelor străine.  +  Articolul 3Jurisdicţia penală1. România recunoaşte importanţa deosebită a controlului disciplinar exercitat de autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii asupra membrilor forţei şi a efectului pe care acest control îl are asupra pregătirii operationale. În consecinţa, pentru îndeplinirea angajamentului de apărare colectivă România îşi exercită voinţa suverana de a renunţa la dreptul prioritar de exercitare a jurisdicţiei sale penale, în conformitate cu paragraful 3(c) al art. VII din Acordul NATO/SOFA.2. Pe baza unor aranjamente speciale care pot fi făcute pentru infracţiunile cu gravitate redusă, sancţionate prin amenda sau arestare pe durata mai mica de un an, forţele Statelor Unite ale Americii vor notifica autorităţilor române competente despre cazurile individuale care cad sub incidenţa prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol.3. Când autorităţile române competente considera ca un caz grav, de o importanţa deosebită şi de interes major pentru România, impune exercitarea jurisdicţiei române, ele pot reveni asupra renunţării stipulate în condiţiile paragrafului 1 al prezentului articol printr-o declaraţie scrisă către autorităţile militare americane competente, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol.4. Membrii forţei, ai componentei civile şi membrii de familie ai acestora nu vor fi judecati în absentia fără consimţământul lor.  +  Articolul 4Determinarea jurisdicţiei penale1. Oricând pe durata procesului civil sau penal împotriva unui membru al forţei sau al componentei civile este necesar să se determine dacă exista o prezumtiva infracţiune sau dacă poate fi angajata răspunderea civilă în urma unei acţiuni sau a unei omisiuni comise în timpul exercitării îndatoririlor oficiale. Aceasta determinare se va face de către cea mai înaltă autoritate militară corespunzătoare a Statelor Unite ale Americii în România, care poate supune tribunalului sau autorităţii române responsabile de acest caz un certificat cu privire la acesta. Acest certificat va fi considerat ca o dovadă suficienta a faptei.2. La notificarea autorităţilor române competente de către autorităţile Statelor Unite ale Americii despre existenta unei nedumeriri referitoare la autoritatea care va exercita jurisdicţia cu privire la o anumită infracţiune, autoritatea română care se ocupa de caz va suspenda procedurile până când părţile decid cu privire la jurisdicţie.3. Ori de câte ori un membru al forţei sau al componentei civile ori un membru de familie al acestuia este judecat de autorităţile române, numai tribunalele civile ordinare vor avea competenţa de judecată.  +  Articolul 5Detenţia şi vizitarea1. Prevederile legii române referitoare la privarea de libertate înaintea procesului sau impunând reţinerea acuzatului vor fi suspendate până la încheierea tuturor procedurilor judiciare, printr-un certificat executat în mod corespunzător al autorităţilor militare ale Statelor Unite ale Americii, care asigura reprezentarea membrului forţei în faţa autorităţilor judiciare române competente în orice procedura care necesita prezenta persoanei respective. În cazul în care procedurile judiciare române nu sunt finalizate în termen de un an, autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor fi scutite de orice obligaţii conţinute în prezentul paragraf. În aceste cazuri prevederile paragrafului 4 al art. III din prezentul acord nu se vor aplica.2. Când un membru al forţei a fost condamnat de o instanţa română şi a fost pronunţată o sentinta cu închisoarea, fără suspendarea pedepsei, autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor asigura custodia acuzatului, până la încheierea tuturor procedurilor de apel.3. Orice perioada petrecuta în detenţia autorităţilor române sau în custodia exercitată de autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii va fi dedusă din sentinta cu închisoarea decisa în final.4. Când un membru al forţei, al componentei civile sau un membru de familie al acestuia este arestat, deţinut ori reţinut de autorităţile române, reprezentanţi ai Statelor Unite ale Americii vor avea acces imediat la persoana respectiva oricând se solicita.  +  Articolul 6Arestul şi vizitareaPrivarea de libertate impusa de o instanţa din România asupra membrilor forţei, ai componentei civile sau asupra membrilor de familie ai acestora va fi executată în instituţii penale din România desemnate în acest scop de către părţi. Autorităţile române vor permite autorităţilor Statelor Unite ale Americii şi familiilor sa viziteze aceste persoane oricând şi să le asigure asistenţa necesară pentru sănătatea, bunăstarea şi moralul acestora, precum: haine, hrana, asternuturi, îngrijire medicală şi stomatologica. Convenţia privind transferul persoanelor condamnate, încheiată la 21 martie 1983, se va aplica persoanelor menţionate mai sus, condamnate de instanţele române.  +  Articolul 7Disciplina1. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor fi responsabile de menţinerea disciplinei în rândul membrilor forţei.2. În vederea menţinerii disciplinei în rândul forţelor Statelor Unite ale Americii autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii pot înfiinţa unităţi de poliţie militară în incintele în care sunt stabilite forţele Statelor Unite ale Americii. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii pot, de asemenea, autoriza funcţionarea acestor unităţi în comunitatile situate în apropierea imediata a facilităţilor militare în care forţele Statelor Unite ale Americii sunt localizate, în cooperare cu autorităţile locale, în condiţiile ce vor fi stabilite de comun acord de autorităţile militare române şi ale Statelor Unite ale Americii.  +  Articolul 8Securitatea1. În conformitate cu prevederile paragrafului 11 al art. VII din Acordul NATO/SOFA, România va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea şi protecţia adecvată a forţelor Statelor Unite ale Americii, a membrilor forţei, ai componentei civile şi a membrilor de familie ai acestora din România. În vederea îndeplinirii acestei responsabilităţi autorităţile române vor coopera strâns cu autorităţile americane pentru a asigura securitatea adecvată şi intrarea şi ieşirea nestanjenita din facilităţile şi zonele unde sunt localizate forţele Statelor Unite ale Americii.2. Dacă siguranţa forţelor Statelor Unite ale Americii, a membrilor forţei, ai componentei civile sau a membrilor de familie ai acestora este în pericol, autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii pot lua orice măsură necesară pentru a menţine sau a reinstaura ordinea şi disciplina în facilităţile sau zonele unde forţele Statelor Unite ale Americii sunt localizate.3. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor manifesta maxima precautie în autorizarea folosirii forţei când este vorba de aspecte de securitate, în mod special când cooperarea şi/sau sprijinul autorităţilor române relevante nu este disponibil imediat, în situaţia în care un pericol iminent la adresa siguranţei personalului Statelor Unite ale Americii necesita acţiune imediata.  +  Articolul 9Pretenţii1. Membrii forţei şi ai componentei civile nu vor fi supuşi nici unei proceduri în pretenţii civile decurgând din acţiuni sau omisiuni care pot fi atribuite unor astfel de persoane, infaptuite în exercitarea atribuţiilor lor oficiale. Astfel de plângeri pot fi depuse la autorităţile competente române şi vor fi rezolvate conform dispoziţiilor art. VIII din Acordul NATO/SOFA.2. Exclusiv pentru scopul acestui articol şi pentru cel al art. VIII din Acordul NATO/SOFA termenul componenta civilă include, de asemenea, şi cetăţenii români şi alţi civili, care sunt angajaţi ai Statelor Unite ale Americii, care îşi desfăşoară activitatea în vederea îndeplinirii îndatoririlor oficiale încredinţate de forţele Statelor Unite ale Americii, dar nu îi include şi pe angajaţii contractanţilor şi ai organizaţiilor necomerciale.3. Membrii forţei sau ai componentei civile ori membrii de familie ai acestora nu vor fi judecati în lipsa şi nu le vor fi prejudiciate interesele atunci când aceştia nu pot fi prezenţi la procese nepenale la care sunt părţi, datorită îndeplinirii unor misiuni oficiale, sau atunci când absenta lor temporară este riguros motivată.  +  Articolul 10Scutiri oficiale de taxe1. Forţele Statelor Unite ale Americii şi contractanţii acestora, astfel cum sunt definiţi în art. XXI, vor fi scutiţi de impozitarea directa şi indirecta pentru activităţile oficiale sau contractuale, precum şi pentru proprietăţile afectate acestor activităţi. Livrările făcute şi serviciile prestate de aceasta forta sau de aceşti contractanţi pentru membrii forţei, ai componentei civile şi pentru membrii de familie ai acestora vor fi considerate astfel de activităţi. În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) scutirile se vor aplica la bunurile şi serviciile achiziţionate de forţele Statelor Unite ale Americii sau de către contractanţii acestora atunci când ei acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii. Contractanţii Statelor Unite ale Americii din România, angajaţi exclusiv în scopul de a sprijini forţele Statelor Unite ale Americii, nu vor face subiectul nici unei impuneri de nici o natura din partea Guvernului României sau de către subdiviziunile politice ale acestuia.2. Vehiculele, navele şi aeronavele aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru forţele Statelor Unite ale Americii nu vor face obiectul nici unor taxe portuare sau aeroportuare, taxe de pilotaj, de navigaţie, de zbor sau taxe pentru servicii de parcare, acostare în port şi iluminare şi nici al vreunei alte taxe, în legătură cu îndeplinirea unor misiuni legate de operarea sau folosirea acelor facilităţi proprietate de stat ori utilizate de stat; totuşi Statele Unite ale Americii vor plati sume rezonabile pentru serviciile solicitate şi prestate.3. Dispoziţiile legislaţiei române şi reglementările referitoare la retinerile obligatorii de impozit pe venit şi de contribuţii la asigurările sociale nu se vor aplica cetăţenilor americani şi angajaţilor forţelor Statelor Unite ale Americii care nu au cetăţenie română sau contractanţilor Statelor Unite ale Americii care servesc în exclusivitate forţele în România.  +  Articolul 11Scutiri de taxe ale personalului1. În ceea ce priveşte art. X şi XI din Acordul NATO/SOFA şi în conformitate cu art. X din prezentul acord, membrii forţei sau ai componentei civile nu vor fi ţinuţi responsabili de plată nici unei taxe sau obligaţii similare, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată (T.V.A.), în România, pentru dreptul de proprietate, posesia, utilizarea, transferul între ei sau transferul pentru cauza de moarte al bunurilor mobile corporale importate în România sau achiziţionate aici, pentru uzul personal al acestora. Vehiculele cu motor aflate în proprietatea oricărui membru al forţei sau al componentei civile ori a membrilor de familie ai acestuia vor fi exceptate de la taxele româneşti de circulaţie, înregistrare şi autorizare şi de la alte taxe similare.2. Scutirea de taxe pe venit prevăzută la art. X din Acordul NATO/SOFA se va aplica, de asemenea, venitului dobândit de membrii forţei sau ai componentei civile ori de membrii de familie ai acestora prin angajarea lor de către organizaţiile prevăzute la paragraful 1 al art. I şi la art. XVIII din prezentul acord şi venitului provenit din surse din afară României.  +  Articolul 12Importuri şi exporturi oficiale1. Cu referire la art. XI din Acordul NATO/SOFA importurile de echipamente, rezerve, provizii şi alte bunuri în România de către forţele Statelor Unite ale Americii sau de către contractanţii Statelor Unite ale Americii pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii vor fi scutite de toate taxele. Forţele Statelor Unite ale Americii vor fi obligate la plata serviciilor prestate de către Guvernul României sau de către oricare subdiviziune politica a acestuia numai atunci când astfel de servicii au fost solicitate şi furnizate.2. Echipamentele, rezervele, proviziile şi alte bunuri vor fi scutite de orice impozit sau taxa, care altfel ar fi fost percepute asupra unor astfel de bunuri, după importul sau achiziţionarea lor de către forţele Statelor Unite ale Americii.3. Exporturile de echipamente, rezerve, provizii şi alte bunuri la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol, efectuate de către forţele Statelor Unite ale Americii din România, vor fi scutite de toate tipurile de taxe în România. În anumite cazuri astfel de bunuri pot fi lichidate în România, în conformitate cu termenele şi condiţiile, inclusiv plata taxelor, impuse de autorităţile din România.4. Scutirile la care s-a făcut referire în paragrafele 1, 2 şi 3 ale prezentului articol se vor aplica, de asemenea, serviciilor, echipamentelor, rezervelor, proviziilor şi altor bunuri importate sau achiziţionate pe piaţa interna din România de către sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii pentru uzul oricărui contractant care executa un contract pentru aceste forte. Forţele Statelor Unite ale Americii vor coopera pe deplin cu autorităţile române competente pentru prevenirea eventualelor abuzuri comise în virtutea acestor privilegii.5. Depunerea certificatului la care s-a făcut referire la paragraful 4 al art. XI din Acordul NATO/SOFA va fi acceptată ca substitut pentru inspecţiile vamale efectuate de către autorităţile române asupra produselor importate sau exportate de către forţele Statelor Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile prezentului articol.  +  Articolul 13Importuri şi exporturi cu titlu personal1. Membrii forţei sau ai componentei civile, precum şi membrii de familie ai acestora pot importa efecte personale, mobila, vehicule private cu motor şi alte bunuri destinate uzului sau consumului personal ori intern, fără taxe, pe durata misiunii lor în România.2. Bunurile la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol, precum şi alte bunuri dobândite fără plata taxelor şi a impunerilor nu pot fi vândute sau transferate în nici un alt mod persoanelor din România, neindreptatite sa importe astfel de proprietăţi fără taxe, cu excepţia cazului în care un astfel de transfer a fost acceptat de către autorităţile române competente. Aceasta prevedere nu se va aplica bunurilor donate în scopuri de caritate. Membrii forţei sau ai componentei civile, precum şi membrii de familie ai acestora pot transfera în mod liber între ei şi către sau de la membrii forţei astfel de proprietăţi, iar aceste transferuri se vor efectua fără plata unor taxe sau impuneri. Forţele Statelor Unite ale Americii vor fi responsabile pentru păstrarea documentelor care vor fi acceptate de către autorităţile române ca dovada a acestor transferuri de mărfuri fără taxe sau impuneri. În situaţia în care o proprietate fără taxe a membrilor forţei, ai componentei civile sau a membrilor de familie ai acestora a fost furata, autorităţile române vor accepta ca dovezi copii de pe rapoartele de poliţie completate adecvat, ceea ce exceptează persoanele individuale de la orice obligaţie de plată a taxelor sau impunerilor.3. Membrii forţei sau ai componentei civile, precum şi membrii de familie ai acestora pot reexporta, fără taxe sau impuneri de export, orice bunuri importate de către ei pe teritoriul României sau achiziţionate de aceştia în perioada misiunii lor în România.  +  Articolul 14Vehicule cu motor1. Autorităţile române vor recunoaşte înmatricularea şi licentele de circulaţie (plăcile şi certificatele de înmatriculare) eliberate de autorităţile militare şi civile ale Statelor Unite ale Americii pentru vehiculele cu motor şi remorcile forţei, ale componentei civile şi ale membrilor de familie ai acestora. La solicitarea autorităţilor militare ale Statelor Unite ale Americii autorităţile române vor elibera numere de înmatriculare fără plata taxelor, numere care vor fi similare cu cele eliberate cetăţenilor români în general.2. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor lua măsurile de securitate corespunzătoare pentru vehiculele cu motor şi remorcile înmatriculate şi autorizate de către acestea sau utilizate de către forta Statelor Unite ale Americii în România şi vor coopera cu autorităţile române pentru protejarea mediului.  +  Articolul 15Permise de conducere1. Permisele de conducere sau alte licenţe eliberate membrilor forţei sau ai componentei civile de către autorităţile militare din Statele Unite ale Americii, care autorizeaza deţinătorul sa conducă vehicule, nave sau aeronave ale forţei, sunt valabile pentru conducerea unor astfel de vehicule, nave sau aeronave în România.2. Autorităţile din România vor recunoaşte permisele de conducere eliberate de către autorităţile militare şi civile ale Statelor Unite ale Americii pentru conducerea vehiculelor motorizate private de către membrii forţei, ai componentei civile şi de membrii de familie ai acestora, în cazul în care aceste autorităţi au stabilit ca pe lângă capacitatea de a conduce un vehicul cu motor persoanele în cauza poseda şi cunoştinţe adecvate cu privire la reglementările de circulaţie în România. În astfel de cazuri nu vor fi solicitate permise de conducere internaţionale.3. a) Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor retrage permisele de conducere cu valabilitate în România, în conformitate cu paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, în cazul în care exista îndoieli serioase cu privire la abilitatea sau capacitatea deţinătorilor acestor permise de a conduce un vehicul cu motor. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor acorda atenţia cuvenită solicitărilor autorităţilor române privind retragerea unor astfel de permise de conducere. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor notifica autorităţilor române în legătură cu toate retragerile efectuate în conformitate cu prezentul subparagraf şi asupra tuturor situaţiilor în care în urma unor astfel de retrageri un permis de conducere a fost eliberat din nou. b) În situaţiile în care tribunalele române îşi exercită jurisdicţia în temeiul art. VII din Acordul NATO/SOFA şi al art. IV din prezentul acord, prevederile legislaţiei penale din România, referitoare la retragerea permisului de conducere, rămân aplicabile în ceea ce priveşte permisele de conducere la care s-a făcut referire în paragraful 2 al prezentului articol.  +  Articolul 16Proceduri vamale1. România va lua toate măsurile adecvate pentru a asigura desfăşurarea în mod eficient şi rapid a importurilor şi exporturilor forţei, membrilor forţei, componentei civile şi membrilor de familie ai acestora, cu concursul autorităţilor vamale române.2. Inspecţiile vamale la care se face referire în prezentul acord se vor desfăşura în incintele agreate şi în conformitate cu procedurile convenite între autorităţile române competente şi forţele Statelor Unite ale Americii. Orice inspecţie efectuată de către autorităţile vamale române, de intrare sau de ieşire a proprietăţilor personale ale membrilor forţei, componentei civile sau ale membrilor de familie ai acestora, va fi efectuată atunci când bunurile sunt livrate la sau ridicate de la locuinta persoanei respective.3. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor stabili controalele vamale necesare la facilităţile unde sunt localizate forţele Statelor Unite ale Americii, în scopul prevenirii abuzurilor legate de drepturile garantate de Acordul NATO/SOFA şi de prezentul acord. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii şi autorităţile române vor coopera în cadrul anchetelor cu privire la orice infracţiune prezumtiva care implica încălcarea reglementărilor vamale.  +  Articolul 17Activităţile serviciului militar1. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii pot stabili, menţine sau opera birouri de schimb ale Serviciului militar, magazine şi alte puncte de vânzare, cantine militare, centre sociale şi educaţionale, precum şi servicii de recreere în România pentru uzul membrilor forţei, ai componentei civile şi membrilor de familie ai acestora.2. Structurile şi activităţile la care s-a făcut referire în paragraful 1 al prezentului articol sunt părţi integrante ale forţelor Statelor Unite ale Americii şi le vor fi acordate aceleaşi scutiri fiscale şi vamale garantate forţei, inclusiv cele prevăzute la art. X şi XII din prezentul acord.3. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii vor adopta măsuri adecvate pentru preîntâmpinarea vânzării de bunuri şi proprietăţi importate sau achiziţionate în România de către structurile la care s-a făcut referire în paragraful 1 al prezentului articol către persoanele neautorizate să fie clienţi ai unor astfel de structuri.  +  Articolul 18Oficiile de posta militară1. Statele Unite ale Americii pot înfiinţa, întreţine sau utiliza oficii de posta militară în folosul forţei, al membrilor forţei sau ai componentei civile, pensionarilor forţei Statelor Unite ale Americii şi membrilor de familie.2. Corespondenta transmisă prin astfel de oficii de posta militară poate purta timbre emise în Statele Unite ale Americii.3. Corespondenta oficială a forţei va fi exceptată de perchezitie ori confiscare de către autorităţile române.  +  Articolul 19Valuta şi schimbul valutar1. Forţele Statelor Unite ale Americii vor avea dreptul sa importe, sa exporte sau sa folosească orice suma în valută sau în instrumente de plată, exprimată în moneda Statelor Unite ale Americii.2. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii pot pune la dispoziţie sau schimba pentru membrii forţei, ai componentei civile şi pentru membrii de familie ai acestora, moneda, precum şi instrumentele de plată cu valoare în moneda: a) Statelor Unite ale Americii; b) României; c) oricărei alte tari, în limita cerută de scopul călătoriei autorizate, inclusiv al călătoriei de plecare în concediu.3. Un membru al forţei, al componentei civile şi membrii de familie ai acestuia pot: a) sa importe moneda Statelor Unite ale Americii şi instrumentele de plată în moneda Statelor Unite ale Americii; şi b) sa exporte orice moneda, alta decât cea română, precum şi instrumentele de plată exprimate în oricare dintre aceste monede, cu condiţia ca o astfel de persoana sa fi importat o astfel de moneda sau instrument de plată ori sa fi primit o astfel de moneda sau instrument de plată de la autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii.4. Autorităţile militare ale Statelor Unite ale Americii, în cooperare cu autorităţile din România, vor lua măsurile corespunzătoare în scopul prevenirii oricărei încălcări a drepturilor prevăzute de acest articol şi vor ocroti sistemul actual de reglementări cu privire la schimburile valutare din România, în conformitate cu modul în care acestea se aplică personalului la care se face referire în acest acord.  +  Articolul 20Proceduri de contractare1. În conformitate cu legile şi cu regulamentele din Statele Unite ale Americii forţele Statelor Unite ale Americii pot contracta achiziţionarea de articole şi servicii, inclusiv de clădiri, în România. Acestea pot fi obţinute de către forţele Statelor Unite ale Americii din orice sursa.2. Forţele Statelor Unite ale Americii pot sa folosească la construcţii personalul propriu.3. La cererea autorităţilor Statelor Unite ale Americii, persoanelor a căror prezenta la o instalatie este necesară pentru îndeplinirea unui contract le va fi acordată intrarea în România în termen de şapte (7) zile lucrătoare de la data cererii. O astfel de intrare poate fi refuzată sau retrasă din ratiuni de securitate ori din cauza unui comportament neadecvat al persoanei în cauza. Dacă autorităţile române competente refuza sau retrag o astfel de intrare, acestea vor explica în scris motivele deciziei lor autorităţilor militare competente ale Statelor Unite ale Americii.4. România va acorda forţei Statelor Unite ale Americii un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat forţelor armate ale României în privinta achiziţionării de bunuri, servicii şi utilităţi.  +  Articolul 21Statutul contractanţilorCetăţenii americani şi firmele americane, cetăţenii şi firmele din state terţe, precum şi corporatiile, care servesc în mod exclusiv forţele Statelor Unite ale Americii, sau orice subunitate a acestora vor fi exceptate de la legile şi reglementările române, cu respectarea termenilor şi condiţiilor angajării lor şi a autorizării şi înregistrării întreprinderilor şi societăţilor comerciale. Astfel de furnizori vor fi, de asemenea, exceptaţi de la toate impozitele pe venit şi pe profit care decurg din furnizarea către forţele Statelor Unite ale Americii de bunuri şi servicii sau din construirea de facilităţi.  +  Articolul 22ComunicaţiiForţele Statelor Unite ale Americii vor fi autorizate sa opereze propriile servicii de telecomunicaţii, inclusiv emiterea de programe radio. Aceasta va include dreptul de a utiliza acele mijloace şi servicii care sunt necesare pentru a asigura deplina capacitate de comunicare, precum şi dreptul de a utiliza în mod gratuit anumite frecvente din spectrul de unde electromagnetice, conform prevederilor acestui acord. În folosirea acestui drept forţele Statelor Unite ale Americii vor face toate eforturile posibile pentru coordonarea utilizării frecventelor cu autorităţile române de resort, în scopul evitării unor interferente perturbatoare reciproce şi al sprijinirii României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ei internaţionale.  +  Articolul 23Implementarea şi soluţionarea disputelor1. Prin acord mutual părţile vor perfecta acele aranjamente necesare pentru a aduce la îndeplinire activităţile şi operaţiunile prevăzute conform acestui acord, inclusiv modalităţile de intrare, stationare, tranzit şi ieşire de pe teritoriul României ale membrilor forţelor Statelor Unite ale Americii, ai componentei civile şi ale membrilor de familie ai acestora.2. Orice disputa derivata din interpretarea sau implementarea acestui acord va fi soluţionată prin consultări între părţi, fără a se recurge la nici o jurisdicţie externa.  +  Articolul 24Intrarea în vigoare şi durata1. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi aduc la cunoştinţa faptul ca cerinţele lor legale interne au fost îndeplinite. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată.2. Oricare dintre părţi va putea denunta acest acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi, caz în care încetarea acordului va deveni efectivă după 6 luni de la data primirii acestei notificări.3. Prezentul acord poate fi amendat în orice moment de către oricare dintre părţi. Amendamentele vor intra în vigoare potrivit procedurilor stabilite în paragraful 1 al acestui articol.4. Drept mărturie, subsemnaţii, deplin împuterniciţi de guvernele lor, au semnat acest acord.5. Semnat la Washington, Statele Unite ale Americii, la 30 octombrie 2001, în doua exemplare originale, în limbile engleza şi română, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergenta, prevalează textul în limba engleza al prezentului acord.Pentru România,Adrian Nastase,prim-ministruPentru Statele Unite ale Americii,Colin Powell,secretar de stat────────────────────