LEGE nr. 213 din 19 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 16 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 31 august 2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, adoptată în temeiul art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea unor măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii, reproducerii sau comercializării neautorizate a programelor pentru calculator şi a videogramelor pe teritoriul României."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator privind cesiunea unor drepturi către utilizatorul programului şi care însoţeşte programul; b) videograma - orice fixare a unei opere audiovizuale prin orice metoda, inclusiv numerică, pe suporturi tip caseta video, compact disc sau disc numeric versatil; c) comercializare sau închiriere neautorizata - comercializarea sau închirierea videogramelor ori a programelor pentru calculator cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă; d) marcaj holografic - eticheta având un model unic autorizat de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care consta într-o imagine tridimensionala, inseriata cu un cod alfanumeric reprezentând seria şi numărul exemplarului videogramei, realizată pe un suport autoadeziv şi autodistructiv; e) coperta videogramei sau a programului de calculator elementul grafic purtător de informaţii pentru identificarea videogramei sau a programului de calculator şi a conţinutului acestora, care le însoţeşte; f) producere sau reproducere neautorizata - producerea sau reproducerea operelor audiovizuale fixate pe videograme, a marcajelor holografice ori a programelor pentru calculator, facuta cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe."3. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanele fizice sau juridice care produc în vederea comercializării, reproduc, distribuie, comercializează sau închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României vor comunică Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor următoarele:.............................................................. (2) Sunt exceptaţi de la obligaţia prevăzută la alin. (1) producătorii de programe pentru calculator, titulari ai drepturilor de autor asupra acestor programe, în cazul în care ei înşişi produc, distribuie, comercializează, reproduc sau închiriază programele pentru calculator asupra cărora deţin drepturile de autor. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate, prin scrisoare recomandată, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sau, după caz, de la începerea activităţii de producere în scop de comercializare, reproducere, distribuire sau închiriere a programelor pentru calculator."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Persoanele fizice sau juridice care importa, produc sau reproduc videograme sunt obligate să solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor eliberarea unei adeverinte în vederea obţinerii marcajelor holografice corespunzătoare numărului de videograme destinate comercializării sau închirierii. (2) Adeverinta va cuprinde titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, precum şi numărul de marcaje holografice care vor fi eliberate."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Marcajul holografic se eliberează contra cost de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (2) Cheltuielile pentru realizarea şi eliberarea marcajelor holografice se finanţează din bugetul alocat Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (3) La preţul de cost al marcajelor holografice se adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul Cultural Naţional. (4) Sumele încasate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, potrivit alin. (1), se vărsa la bugetul de stat, cu excepţia sumelor cuvenite Fondului Cultural Naţional, care se virează până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În vederea eliberării adeverintei prevăzute la art. 4 solicitanţii vor prezenta Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor următoarele documente: a) autorizaţia de funcţionare a persoanei fizice sau juridice în domeniul audiovizualului; b) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în Registrul cinematografiei; c) titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, destinate comercializării sau închirierii, şi numărul de marcaje solicitate. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt eliberate de Consiliul Naţional al Cinematografiei potrivit reglementărilor în vigoare cu privire la înfiinţarea Registrului cinematografiei."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Marcajul holografic se va aplica de către persoanele fizice sau juridice menţionate la art. 4 alin. (1) pe fiecare exemplar al videogramei, înainte de a fi comercializata sau închiriată. (2) Revânzarea marcajelor holografice sau aplicarea acestora pe videograme cu alte titluri decât cele pentru care au fost solicitate este interzisă. (3) În primele 15 zile ale fiecărui trimestru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor documentele din care să rezulte numărul videogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, tipul suportului acestora, precum şi titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, conform anexelor la facturile fiscale."8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) deţinerea de videograme, programe de calculator, coperte de videograme ori programe de calculator sau marcaje holografice, contrafăcute sau pirat, în spaţiile comerciale, în anexele acestora şi în mijloacele de transport utilizate la transportul sau depozitarea produselor susmenţionate, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi confiscarea videogramelor, a programelor pentru calculator, a copertelor sau a marcajelor holografice; b) comercializarea sau închirierea videogramelor fără marcaj holografic ori distribuirea, comercializarea sau închirierea neautorizata a programelor de calculator, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei; c) deţinerea de videograme, programe de calculator, marcaje holografice sau coperte, fără acte justificative, ori de aparatura ce permite realizarea videogramelor, programelor de calculator, marcajelor holografice sau a copertelor, în scopul producerii sau reproducerii neautorizate a acestora, cu amendă de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei şi confiscarea suporturilor, materialelor şi a aparatelor; d) revânzarea marcajelor holografice sau aplicarea marcajelor holografice pe alte titluri ale operelor audiovizuale fixate pe videograme decât cele pentru s-au solicitat marcaje holografice la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu amendă de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei; e) producerea sau comercializarea neautorizata a marcajelor holografice, cu amendă de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei şi confiscarea marcajelor holografice şi a aparaturii pentru producere; f) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi la art. 7 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei."9. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne sau de personalul împuternicit prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor................................................................ (4) Titularii dreptului de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor, care au domiciliul ori sediul social în România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanţi pe teritoriul României, au dreptul de a fi informati, la cererea lor, de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, în termen de 15 zile de la încheierea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Suporturile, materialele, videogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit art. 8 alin. (1)-(3) vor fi distruse după data expirării termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după caz. Distrugerea se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 624/2001."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va aproba prin decizie normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, precum şi modelul marcajului holografic şi condiţiile de eliberare a acestuia."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU────────────────────