NORME din 15 aprilie 2002privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 13 mai 2002    A. PRINCIPII GENERALE1. În calitate de candidată la aderare şi ţară parteneră la Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic (Parteneriatul pentru pace), România a semnat la data de 8 iulie 1994 Acordul de securitate cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, denumita în continuare NATO, iar la data de 10 septembrie 1994 Codul de conduită.2. Prin semnarea documentelor menţionate mai sus România şi-a luat angajamente clare de a proteja şi apăra informaţiile şi materialele clasificate ale Alianţei Nord-Atlantice şi membrilor acesteia, în conformitate cu documentul "Securitatea în cadrul NATO-C-M (55) 15 (Final)" şi cu actele normative naţionale.3. În baza obligaţiilor bine definite ce revin României prin Hotărârea Guvernului nr. 864 din 10 octombrie 2000 a fost înfiinţată Autoritatea Naţională de Securitate, denumită în continuare ANS, instituţie investită cu atribuţii de reglementare, autorizare şi control în conformitate cu standardele minime privind protecţia informaţiilor clasificate ale NATO.4. ANS reprezintă organismul naţional de legătura cu Oficiul de Securitate NATO, denumit în continuare NOS, şi cu celelalte structuri de securitate ale Alianţei Nord-Atlantice şi asigură aplicarea şi coordonarea unitară a activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate NATO pe teritoriul României.5. Domeniile principale în care ANS îşi exercită atribuţiile sunt securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, protecţia informaţiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare automată a datelor, denumită în continuare INFOSEC, securitatea industrială, precum şi alte domenii care implică protecţia informaţiilor clasificate ale NATO, pentru care elaborează instrucţiuni şi proceduri interne, cu respectarea strictă a prevederilor legale din România şi a standardelor NATO.6. Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate ale NATO au competenţe următoarele instituţii: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Apărării Naţionale - Direcţia generală de informaţii a apărării şi Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, îndeplinesc atribuţii specifice, conform competentelor legale, şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Ministerul de Interne şi Serviciul de Protecţie şi Pază.B. DEFINIŢII7. Informaţie semnifică acea noţiune care poate fi comunicată în orice formă.8. Informaţie clasificată semnifică acea informaţie sau material care necesita protecţie împotriva dezvăluirii neautorizate, atribuindu-i-se în acest scop o clasificare de securitate.9. Material include documente şi orice elemente ale unui echipament, mecanism sau armament prelucrat ori în curs de prelucrare.10. Informaţii clasificate NATO se referă la toate informaţiile clasificate de natură politică, militară şi economică, vehiculate în cadrul NATO, elaborate în cadrul structurilor NATO sau primite de la statele membre ori de la alte organizaţii internaţionale.11. Document semnifică toate tipurile de medii de stocare a informaţiilor, cum ar fi: documentele pe suport hârtie (documentele tipărite, copii, traduceri, schiţe, hărţi, planşe, fotografii, desene, note, hârtii de indigo, listinguri etc.), mediile de stocare ale calculatoarelor (suporturi optice, benzi magnetice, casete, dischete, hard-discuri, memorii PROM şi EPROM etc.), microfilme, riboane de printare, dispozitivele de procesare portabile (agende electronice, laptop) la care hard-discul este folosit pentru stocarea informaţiilor clasificate NATO.12. Document clasificat NATO semnifica acel document care conţine informaţii clasificate NATO.13. Securitatea documentelor clasificate NATO reprezintă ansamblul procedurilor, instrucţiunilor şi măsurilor privind gestionarea şi controlul documentelor clasificate NATO.14. Gestionarea informaţiilor clasificate NATO reprezintă totalitatea activităţilor de primire, de evidenţă a elaborării şi consultării, verificare, evidenţă, distribuţie, transmitere, transport, multiplicare, distrugere, inventariere şi arhivare a informaţiilor clasificate NATO.15. Controlul informaţiilor clasificate NATO reprezintă totalitatea activităţilor de verificare a modului în care sunt gestionate documentele clasificate NATO.C. ACCESUL LA INFORMAŢIILE CLASIFICATE NATO16. Accesul la informaţiile clasificate NATO se acordă în baza certificatului de securitate eliberat de ANS şi a respectării principiului nevoii de a şti (need-to-know).17. Conform Hotărârii Guvernului nr. 864/2000, ANS eliberează certificate de securitate, documente în baza cărora se acordă accesul la informaţii şi la documente clasificate NATO.18. Acestea sunt de două tipuri:- certificat de securitate tip A, cu o valabilitate de 3 ani, care permite accesul la informaţii şi documente clasificate NATO;- certificat de securitate tip B, care autorizează participarea persoanei la activităţi organizate de Alianţa Nord-Atlantică în cadrul cărora se vehiculează informaţii clasificate NATO şi pentru care Alianţa Nord-Atlantică solicită astfel de documente. Acest tip de certificat este valabil doar pe durata desfăşurării activităţii respective. Certificatele de securitate tip B nu se eliberează în absenţa certificatelor de securitate tip A.19. Nivelul de acces acordat prin certificatul de securitate eliberat trebuie să fie similar cu nivelul de clasificare a informaţiilor la care persoana necesită acces în îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu.20. Accesul la informaţii clasificate NATO pe baza certificatului de securitate trebuie să respecte principiul nevoia de a şti (need-to-know), care are următorul înţeles: nici o persoană nu este îndreptăţită doar prin rang, funcţie sau certificat de securitate să aibă acces la informaţii clasificate NATO. Numărul persoanelor care au acces la informaţii şi documente clasificate NATO trebuie restrâns la cele ale căror activitate şi îndatoriri profesionale impun lucrul cu astfel de informaţii.21. Persoanele cărora le-au fost eliberate certificate de securitate şi urmează să li se acorde accesul la informaţii clasificate NATO vor fi instruite de către funcţionarul de securitate al instituţiei cu privire la reglementările şi normele de protecţie a acestora. Acestea se vor angaja, sub semnătură, să asigure securitatea informaţiilor clasificate NATO şi să respecte prevederile reglementărilor specifice pe linia protecţiei informaţiilor clasificate/planurilor de securitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.D. SISTEMUL NAŢIONAL DE REGISTRE22. Structura instituţională se referă la ministere, organisme centrale, instituţii, autorităţi, agenţii, agenţi economici etc., în care sunt sau vor fi utilizate informaţii clasificate NATO.23. Componentă a sistemului naţional de registre (CSNR) se referă la acea componentă din cadrul unei structuri instituţionale, responsabilă cu gestionarea şi consultarea informaţiilor clasificate NATO. Acestea sunt: Registrul Central, registrele externe, registrele interne, subregistrele şi punctele de lucru.24. Sistemul naţional de registre reprezintă ansamblul tuturor CSNR.25. În cadrul sistemului naţional de registre sunt aplicate unitar reglementările privind securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială şi INFOSEC pentru a se asigura cadrul adecvat gestionării informaţiilor clasificate NATO în conformitate cu standardele NATO de securitate.26. Fiecare structură instituţională (militară sau civilă) care utilizează informaţii clasificate NATO are obligaţia să îşi înfiinţeze propria CSNR, forma de organizare a acesteia depinzând de volumul şi de nivelul de clasificare a informaţiilor vehiculate, în concordanţă cu structura administrativă existentă.27. Registrul Central reprezintă CSNR care este constituită şi funcţionează în cadrul ANS şi răspunde, la nivel naţional, de gestionarea şi controlul tuturor informaţiilor clasificate NATO.28. Registrul extern reprezintă CSNR aflată în exteriorul ţării, subordonată Registrului Central, care gestionează informaţiile clasificate NATO primite/transmise de la/la NATO şi de la/la celelalte structuri de securitate ale Alianţei Nord-Atlantice.29. Registrul intern reprezintă CSNR care gestionează şi controlează, la nivelul unei structuri instituţionale, informaţiile clasificate NATO.30. Subregistrul reprezintă CSNR subordonată unui registru intern şi care gestionează şi controlează, la nivel departamental, informaţiile clasificate NATO.31. Punctul de lucru reprezintă CSNR care are doar atribuţii de evidenţă, consultare, distribuţie, păstrare şi control al informaţiilor clasificate NATO.32. Modul de organizare a unei CSNR este determinat în principal de volumul informaţiilor clasificate NATO pe care le gestionează şi de nivelul de clasificare a informaţiilor vehiculate, precum şi de atribuţiile funcţionale pe care trebuie să le îndeplinească. O CSNR se compune din:A. Secţiunea de documente care, la rândul ei, se compune din:● componenta de evidenţă;● componenta de distribuţie.B. Secţiunea de curierat33. Secţiunea de documente are următoarele atribuţii principale:- primirea, evidenţa elaborării şi consultării, verificarea, evidenţa, transmiterea, transportul, multiplicarea, distrugerea, inventarierea, arhivarea şi controlul informaţiilor clasificate NATO;- distribuţia - colectarea, verificarea, ambalarea, predarea/primirea la/de la secţiunea de curierat.34. Secţiunea de curierat are următoarele atribuţii principale:- colectarea, verificarea şi transportul documentelor clasificate NATO, în conformitate cu reglementările naţionale privitoare la transportul documentelor naţionale cu nivel de clasificare echivalent şi cu respectarea standardelor minime de securitate NATO.35. Fiecare CSNR trebuie să îşi organizeze Secţiunea de documente. Secţiunea de curierat poate fi inclusă/asigurată de structura instituţională de care aparţine.36. Atribuţiile Registrului Central se referă la: a) coordonarea activităţii tuturor structurilor CSNR din subordine; b) aplicarea metodologiilor specifice elaborate de către ANS în cadrul structurii proprii, transmiterea acestora CSNR subordonate şi urmărirea modului în care sunt aplicate; c) gestionarea informaţiilor clasificate NATO; d) asigurarea organizării şi funcţionarii arhivei cu informaţii clasificate NATO, la nivel naţional; e) efectuarea inventarierii anuale a tuturor documentelor proprii şi centralizarea rezultatelor inventarierii la toate CSNR din cadrul Sistemului naţional de registre; f) gestionarea originalelor tuturor certificatelor de securitate tip A eliberate de ANS; g) evidenţa tuturor CSNR aflate în subordine; h) controlul periodic privind gestionarea informaţiilor clasificate NATO în cadrul CSNR din subordine; i) pregătirea şi instruirea personalului propriu.37. Atribuţiile registrelor externe se referă la: a) aplicarea metodologiilor specifice, elaborate de către ANS în cadrul structurii proprii, transmiterea acestora CSNR subordonate şi urmărirea modului în care sunt aplicate; b) primirea/transmiterea documentelor clasificate de la/la NATO sau de la/la alte structuri de securitate ale Alianţei Nord-Atlantice; c) gestionarea informaţiilor clasificate NATO primite/transmise de la/la Registrul Central; d) asigurarea organizării şi funcţionarii arhivei proprii cu informaţii clasificate NATO; e) efectuarea inventarierii anuale a tuturor documentelor proprii şi centralizarea rezultatelor inventarierii la toate CSNR din subordine; f) gestionarea originalelor certificatelor de securitate tip B ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul propriei structuri; g) evidenţa tuturor CSNR din subordine; h) controlul periodic privind informaţiile clasificate NATO în cadrul CSNR din subordine şi centralizarea rezultatelor; i) pregătirea şi instruirea personalului propriu; j) sprijinirea activităţilor organizate de NATO pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; k) transmiterea la NOS a materialelor specifice pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO, elaborate de ANS.38. Atribuţiile registrelor interne se referă la: a) coordonarea activităţii tuturor CSNR din subordine, subregistrelor sau punctelor de lucru; b) aplicarea metodologiilor specifice elaborate de către ANS în cadrul structurii proprii, transmiterea acestora CSNR subordonate şi urmărirea modului în care sunt aplicate; c) gestionarea informaţiilor clasificate NATO şi asigurarea fluxului informaţional de la/la CSNR subordonate, precum şi transmiterea către Registrul Central a documentelor naţionale; d) asigurarea organizării şi funcţionarii arhivei cu informaţii clasificate NATO la nivelul structurii instituţionale din care face parte; e) efectuarea inventarierii anuale a tuturor documentelor proprii şi centralizarea rezultatelor inventarierii la toate CSNR din subordine; f) gestionarea tuturor originalelor certificatelor de securitate (tip A şi tip B) eliberate de ANS pentru personalul din structura sa proprie şi păstrarea listei actualizate cuprinzând toate persoanele din cadrul tuturor CSNR din subordine, care au acces la informaţii clasificate NATO; g) evidenţa tuturor CSNR aflate în subordine; h) controlul periodic privind gestionarea informaţiilor clasificate NATO în cadrul CSNR din subordine; i) pregătirea şi instruirea personalului propriu şi a subregistrelor/punctelor de lucru subordonate.39. Atribuţiile subregistrelor se referă la: a) coordonarea activităţii tuturor CSNR din subordine (puncte de lucru); b) aplicarea metodologiilor specifice elaborate de către ANS în cadrul structurii proprii; c) gestionarea informaţiilor clasificate NATO şi asigurarea fluxului informaţional de la/la CSNR subordonate, precum şi transmiterea către Registrul intern a documentelor naţionale; d) asigurarea organizării şi funcţionarii arhivei proprii cu informaţii clasificate NATO; e) efectuarea inventarierii anuale a tuturor documentelor proprii şi centralizarea rezultatelor inventarierii la toate CSNR din subordine; f) gestionarea originalelor certificatelor de securitate (tip A şi tip B) eliberate de ANS pentru personalul din competenţă; g) evidenţa tuturor CSNR din subordine; h) controlul periodic privind gestionarea informaţiilor clasificate NATO în cadrul CSNR din subordine; i) pregătirea şi instruirea personalului propriu şi al punctelor de lucru subordonate.40. Atribuţiile punctelor de lucru se referă la: a) aplicarea metodologiilor specifice elaborate de către ANS şi transmise prin intermediul CSNR căreia îi este subordonat; b) gestionarea tuturor originalelor certificatelor de securitate (tip A şi tip B) eliberate de ANS; c) asigurarea organizării şi funcţionarii arhivei proprii cu informaţii clasificate NATO; d) efectuarea inventarierii anuale a tuturor documentelor proprii; e) asigurarea evidenţei, consultării, distribuţiei, controlului şi păstrării informaţiilor clasificate NATO, precum şi transmiterea către CSNR imediat superioară a documentelor naţionale.41. Gestionarea informaţiilor clasificate NATO se efectuează exclusiv în cadrul Sistemului naţional de registre.42. Documentele primite de către Registrul extern de la NATO, SHAPE sau de la alte structuri de securitate ale Alianţei Nord-Atlantice sunt gestionate conform procedurilor elaborate de ANS şi sunt transmise la Registrul Central care constituie unicul canal de transmitere a informaţiilor clasificate NATO de la/la NATO.43. Registrul central va transmite/primi informaţiile clasificate NATO la/de la CSNR direct subordonate, în conformitate cu procedurile existente, iar acestea la rândul lor le vor transmite/primi la/de la CSNR din subordinea lor directă, cu respectarea aceloraşi proceduri.44. Registrul Central, în conformitate cu procedurile existente, va transmite la NATO, prin intermediul Registrului extern, toate documentele primite.45. Fiecare structură instituţională care în desfăşurarea activităţii sale gestionează sau urmează să gestioneze informaţii clasificate NATO trebuie să îşi înfiinţeze o CSNR proprie.46. Înfiinţarea unei CSNR se realizează printr-o procedură unică ce se finalizează prin eliberarea unei autorizaţii de înfiinţare şi funcţionare, document eliberat de către ANS, care certifică faptul că sunt îndeplinite standardele de securitate privind protecţia informaţiilor clasificate NATO.47. ANS, prin Registrul Central, păstrează evidenţa tuturor CSNR, precum şi evidenţa tuturor documentelor referitoare la înfiinţarea/transformarea/desfiinţarea acestora şi are obligaţia de a efectua controlul periodic asupra modului în care sunt îndeplinite condiţiile de securitate.48. Fiecare structură instituţională va păstra la rândul său evidenţa la zi asupra tuturor înfiinţărilor/transformărilor/desfiinţărilor CSNR din sfera lor de competenţă.49. ANS are obligaţia de a prezenta Oficiului de Securitate NATO, cu ocazia controalelor anuale efectuate, situaţia la zi a tuturor CSNR care există la nivel naţional şi de a informa ori de câte ori este necesar instituţiile naţionale cu atribuţii în materie de protecţie a informaţiilor clasificate asupra modului în care se desfăşoară activitatea în acest domeniu.50. În situaţiile în care atribuţiile unei CSNR se modifică în sensul extinderii/diminuării activităţii sale se impune transformarea acesteia.51. Transformarea unei CSNR se efectuează la solicitarea instituţiei, cu aprobarea ANS, şi se materializează prin eliberarea unei noi autorizaţii de înfiinţare şi funcţionare.52. Desfiinţarea unei CSNR are loc atunci când nu se mai justifică funcţionarea acesteia şi se face la solicitarea în scris a respectivei instituţii.53. ANS va analiza solicitarea şi va aproba desfiinţarea respectivei CSNR.54. O dată pe an şi ori de câte ori este necesar ANS are obligaţia să efectueze controlul la Registrul Central, care se desfăşoară conform unei grile de control şi se finalizează cu un raport de control.55. Echipa care efectuează controlul va fi alcătuită din persoane desemnate de Consiliul de coordonare al ANS.56. Raportul de control va fi analizat de Consiliul de coordonare al ANS, iar concluziile desprinse vor fi consemnate în decizia acestuia. Consiliul de coordonare al ANS va stabili măsurile necesare a fi întreprinse şi termene precise pentru rezolvarea problemelor apărute ca urmare a controlului.57. În cazul apariţiei unor evenimente deosebite conducerea ANS are obligaţia să informeze operativ NOS, iar pe plan naţional, instituţiile abilitate pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi să prezinte măsurile întreprinse pentru reglementarea situaţiei.58. O dată pe an şi ori de câte ori este necesar ANS, prin intermediul Registrului Central, are obligaţia să verifice registrele interne/externe şi să întocmească raportul de control care va fi prezentat conducerii ANS.59. Echipa care efectuează controlul va fi alcătuită din persoane desemnate de Consiliul de coordonare al ANS.60. Raportul de control va fi elaborat în termen de 7 zile de la data efectuării controlului.61. Concluziile şi recomandările cuprinse în raportul de control vor fi prezentate spre analiza şi aprobare Consiliului de coordonare al ANS, care va decide asupra celor constatate. Secretariatul tehnic al ANS va informa în termen de 7 zile conducerea instituţiei respective asupra rezultatelor controlului şi va prezenta recomandările Consiliului de coordonare al ANS, împreună cu măsurile care se consideră că trebuie întreprinse pentru reglementarea situaţiei.62. Raportul de control împreună cu măsurile/recomandările consemnate vor fi păstrate la Registrul Central, constituind documente de evidenţă, o copie de pe acestea fiind trimisă şi la registrul respectiv.63. În cazul apariţiei unor evenimente deosebite conducerea ANS are obligaţia să informeze operativ NOS, iar pe plan naţional, instituţiile abilitate pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi să prezinte măsurile întreprinse pentru reglementarea situaţiei.64. O dată pe an şi ori de câte ori este necesar structurile instituţionale care deţin subregistre, prin intermediul registrelor interne, au obligaţia să verifice toate subregistrele din subordine şi să întocmească raportul de control.65. Echipa care efectuează controlul va fi alcătuită din persoane desemnate de conducerea instituţiei din cadrul Registrului intern în a cărui subordine directă se află.66. Concluziile şi recomandările cuprinse în raportul de control vor fi analizate şi aprobate de conducerea Registrului intern. Rezultatul controlului împreună cu măsurile întreprinse vor fi transmise conducerii instituţiei, în termen de 7 zile de la data efectuării controlului.67. Raportul de control împreună cu măsurile/recomandările consemnate vor fi păstrate la CSNR care are în subordine respectivul subregistru, constituind documente de evidenţă, o copie de pe acestea fiind trimisă şi la subregistrul care a fost controlat.68. În cazul apariţiei unor evenimente deosebite conducerea ANS are obligaţia să informeze operativ NOS, iar pe plan naţional, instituţiile abilitate pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi să prezinte măsurile întreprinse pentru reglementarea situaţiei.69. O dată pe an şi ori de câte ori este necesar CSNR care are în subordine respectivul punct de lucru are obligaţia să îl controleze şi să întocmească raportul de control.70. Echipa care efectuează controlul va fi alcătuită din persoane desemnate de conducerea CSNR căreia i se subordonează direct respectivul punct de lucru.71. Concluziile şi recomandările cuprinse în raportul de control vor fi analizate şi aprobate de conducerea CSNR. Rezultatul controlului împreună cu măsurile întreprinse vor fi transmise conducerii instituţiei în termen de 7 zile de la data efectuării controlului.72. Raportul de control împreună cu măsurile/recomandările consemnate vor fi păstrate la CSNR căreia i se subordonează respectivul punct de lucru, constituind documente de evidenţă, o copie de pe acestea fiind trimisă şi la punctul de lucru care a fost controlat.73. În cazul apariţiei unor evenimente deosebite conducerea ANS are obligaţia să informeze operativ NOS, iar pe plan naţional, instituţiile abilitate pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi să prezinte măsurile întreprinse pentru reglementarea situaţiei.E. SECURITATEA FIZICĂ74. Securitatea fizică reprezintă ansamblul reglementărilor, normelor şi măsurilor care au drept scop prevenirea accesului neautorizat la informaţii clasificate NATO, precum şi a oricăror situaţii, împrejurări sau fapte de natura să pericliteze ori să compromită securitatea şi integritatea acestora.75. ANS răspunde de stabilirea reglementărilor specifice în domeniu, precum şi de elaborarea măsurilor de protecţie a obiectivului propriu, asigurând aplicarea corectă a acestora.76. Conducătorii instituţiilor asigură punerea în aplicare şi respectarea măsurilor de protecţie fizică a informaţiilor clasificate NATO prin desemnarea unei structuri/unui funcţionar de securitate.77. Nivelurile de protecţie fizică se stabilesc în funcţie de următorii parametri: a) nivelul de clasificare a informaţiilor; b) volumul şi suportul fizic de prezentare a informaţiilor clasificate NATO; c) nivelul de acces conferit de certificatul de securitate, cu aplicarea principiului nevoii de a şti (need-to-know); d) situaţia din zona de localizare a obiectivului.78. Termenul obiectiv defineşte totalitatea zonelor de securitate în care sunt gestionate informaţii clasificate NATO.79. Zonele de securitate sunt împărţite în 3 clase definite, organizate şi administrate conform următoarelor criterii: a) Zona de securitate clasa I presupune că orice persoană aflată în interiorul acesteia are acces la informaţii clasificate NATO. În această zonă se pot gestiona informaţii clasificate NATO până la nivelul SECRET. O asemenea zonă necesită:1. perimetru clar definit şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;2. controlul sistemului de intrare, care să permită numai accesul persoanelor verificate corespunzător şi autorizate în mod special;3. indicarea clasei şi a nivelului de securitate a informaţiilor existente. b) Zona de securitate clasa II presupune gestionarea informaţiilor clasificate NATO prin aplicarea unor măsuri specifice de protecţie a acestora împotriva accesului persoanelor neautorizate. În această zonă se pot gestiona informaţii clasificate NATO până la nivelul CONFIDENŢIAL. O asemenea zonă necesită:1. perimetru clar definit şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;2. controlul sistemului de intrare, pentru a permite accesul numai persoanelor verificate şi autorizate să pătrundă în această zonă. Pentru toate celelalte persoane trebuie să existe reguli de însoţire, supraveghere şi prevenire a accesului neautorizat în aceasta zonă. c) Zonă administrativă. În jurul zonelor de securitate clasa I sau clasa II poate fi stabilită o zonă administrativă cu perimetru vizibil definit, în interiorul căreia să existe posibilitatea de control al personalului şi vehiculelor. În zona administrativă sunt gestionate numai informaţii NATO/RESTRICTED.80. Incintele în care nu se lucrează zilnic 24 de ore vor fi inspectate imediat după orele de program pentru a verifica dacă informaţiile clasificate NATO sunt protejate corespunzător.81. Intrările în zonele de securitate clasa I şi clasa II vor fi controlate prin permis de intrare sau printr-un sistem de recunoaştere personală aplicat personalului permanent. De asemenea, trebuie instituit un sistem de control al vizitatorilor în vederea interzicerii accesului neautorizat la informaţii clasificate NATO.82. Permisul de intrare nu va specifica în clar identitatea organizaţiei emitente sau locul în care deţinătorul are acces. Controlul intrărilor şi ieşirilor poate fi completat de un sistem automatizat de identificare, care nu se substituie sistemului de pază şi apărare.83. Inopinat sau la ordin, la intrarea sau la ieşirea din zonele de securitate clasa I sau clasa II, va fi efectuat controlul bagajelor (incluzând colete, genţi şi alte containere în care s-ar putea transporta informaţii şi materiale clasificate NATO).84. Personalul care asigură sistemul de pază şi apărare pentru zonele de securitate şi informaţiile clasificate NATO, gestionate în interiorul obiectivului, trebuie să deţină certificat de securitate şi să fie instruit permanent cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor specifice.85. În afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare se vor organiza patrulări în perimetrul obiectivului, la intervale care vor fi stabilite prin instrucţiuni elaborate pe baza planului de securitate al obiectivului.86. Pentru eficientizarea sistemelor de pază şi apărare trebuie asigurată detectarea pătrunderii neautorizate prin folosirea unor modalităţi adecvate (televiziune cu circuit închis, sisteme de alarmă sau pentru inspectare vizuală). Se va constitui în mod obligatoriu o forţă de intervenţie pentru situaţii de urgenţă. Timpul de reacţie a personalului de pază şi apărare în situaţii de urgenţă va fi testat periodic.87. Atunci când se folosesc sisteme de alarmă, televiziune cu circuit închis sau alte dispozitive destinate supravegherii zonelor de securitate ori protecţiei informaţiilor clasificate NATO trebuie să existe o sursă de alimentare de rezervă (generator de avarie).88. Informaţiile clasificate NATO sunt păstrate în containere speciale care se împart în 3 clase:- clasa A: seifuri (containere cu cifru) aprobate de ANS pentru depozitarea informaţiilor NATO/TOP SECRET;- clasa B: fişete metalice prevăzute cu cifru pentru depozitarea informaţiilor NATO/SECRET şi NATO/CONFIDENŢIAL;- clasa C: mobilier de birou adecvat numai pentru păstrarea informaţiilor NATO/RESTRICTED.89. În situaţii de urgenţă, dacă documentele clasificate NATO trebuie evacuate, se vor utiliza lăzi metalice.90. Încuietorile folosite la containerele în care sunt păstrate informaţii clasificate NATO nu trebuie scoase din obiectiv. Ele se împart în 3 grupe, astfel:- grupa A: aprobate de ANS pentru containerele din clasa A;- grupa B: pentru containerele din clasa B;- grupa C: indicate numai pentru mobilierul de birou pentru clasa C.91. Combinaţiile încuietorilor containerelor vor fi cunoscute numai de persoanele abilitate.92. În afara orelor de program cheile de serviciu de la încăperile şi containerele din cadrul obiectivului vor fi păstrate în cutii sigilate la personalul care asigură paza şi apărarea. Acestea vor fi utilizate pentru intervenţie în situaţii de urgenţă. Cutiile vor fi predate/primite, pe bază de semnătură, într-un registru special destinat.93. Cheile de rezervă şi combinaţiile încuietorilor vor fi păstrate în plicuri mate, sigilate, la şeful structurii/funcţionarul de securitate. Evidenţa fiecărei combinaţii trebuie păstrată în plic separat. Cheilor şi plicurilor trebuie să li se asigure un nivel de protecţie corespunzător nivelului de clasificare a informaţiilor clasificate NATO la care acestea permit accesul.94. Cunoaşterea combinaţiilor containerelor de securitate va fi restrânsă la un număr minim de persoane. Cheile şi combinaţiile vor fi schimbate: a) ori de câte ori are loc o schimbare în rândul personalului care le manipulează; b) în cazul în care se constată existenţa unui risc de securitate; c) la intervale regulate, de preferinţă o dată la 6 luni (fără a se depăşi 12 luni).95. Copiatoarele şi dispozitivele telefax vor funcţiona în încăperi special destinate, în care vor avea acces doar persoanele autorizate să le utilizeze.96. Pe baza prezentelor reglementări, a normelor şi reglementărilor proprii fiecărei instituţii structura/funcţionarul de securitate va elabora planul de securitate al obiectivului, aprobat de conducătorul instituţiei şi avizat de instituţiile abilitate prin lege. Elementele obligatorii care trebuie cuprinse în planul de securitate sunt următoarele: a) delimitarea şi marcarea zonelor de securitate; b) sistemul de control al accesului; c) sistemul de avertizare şi alarmare; d) sistemul de pază şi apărare; e) planul de evacuare a documentelor în caz de urgenţă; f) modul de acţiune în situaţii de urgenţă (măsuri de evacuare/distrugere a documentelor); g) modul de raportare, investigare şi evidenţă a încălcărilor măsurilor de securitate; h) modalităţile de realizare a pregătirii şi instruirii personalului; i) responsabilităţile privind verificarea sistemului de securitate al obiectivului; j) modalităţile de realizare a inspecţiilor asupra măsurilor de securitate aplicate în cadrul obiectivului.F. SECURITATEA PERSONALULUI97. Securitatea personalului reprezintă ansamblul procedurilor de securitate care se aplică persoanelor care urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO.98. Măsurile de securitate a personalului sunt menite: a) să prevină accesul persoanelor neautorizate la informaţii clasificate NATO; b) să garanteze că informaţiile clasificate NATO sunt distribuite pe baza existenţei certificatului de securitate, exclusiv pe baza principiului nevoii de a şti (need-to-know); c) să permită identificarea persoanelor care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor clasificate NATO şi să interzică accesul acestor persoane la astfel de informaţii.99. Asigurarea securităţii personalului se realizează prin următoarele elemente: selecţionarea, verificarea, avizarea şi autorizarea accesului la informaţiile clasificate NATO, revalidarea, retragerea certificatului, controlul şi instruirea personalului.100. Persoanele care fac obiectul verificărilor de securitate sunt cele care prin natura funcţiei sau activităţii lor necesită ori urmează să aibă acces la informaţiile clasificate, trebuie să participe la activităţile NATO sau să lucreze în cadrul unui contract clasificat NATO.101. Accesul la informaţii clasificate NATO, obţinut în baza certificatului de securitate emis ca rezultat al procedurii de verificare a personalului, este restricţionat de principiul nevoia de a şti (need-to-know).102. Procesul de verificare are ca obiectiv reducerea riscurilor de securitate, sustragere sau divulgare neautorizată a informaţiilor şi materialelor clasificate NATO.103. Verificarea în vederea avizării pentru accesul la informaţii clasificate NATO se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind responsabilităţile în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, după cum urmează:A. Serviciul Român de Informaţii, pentru:- personalul propriu;- personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;- personalul agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi al persoanelor juridice de drept public, altele decât cele date în competenţa instituţiilor menţionate la lit. B, C şi D ale acestui punct.B. Ministerul Apărării Naţionale - Direcţia generală de informaţii a apărării, pentru:- personalul militar şi civil propriu;- angajaţii din unităţile productive şi de afaceri, din unităţile ştiinţifice, de cercetare sau dezvoltare, înfiinţate de/în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, precum şi din alte unităţi organizatorice, în măsura producţiei sau serviciilor angajate prin contracte de furnizare de tehnică, aparatură şi utilităţi militare în cadrul unor contracte, colaborări sau programe de asistenţă cu NATO.C. Serviciul de Informaţii Externe, pentru:- personalul militar sau civil propriu;- personalul român al reprezentanţelor diplomatice, misiunilor permanente, consulare, centrelor culturale, organismelor internaţionale etc., care îşi desfăşoară activitatea în străinătate şi care are acces la date clasificate NATO;- cetăţenii români aflaţi în străinătate în cadrul unor contracte, stagii de perfecţionare, programe de cercetare sau în calitate de angajaţi la firme, societăţi de stat sau private care derulează contracte de producţie, servicii ori cooperare cu NATO ori cu structuri ale Alianţei Nord-Atlantice.D. Ministerul de Interne, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru personalul propriu.104. Atunci când se impune, structurile competente în realizarea verificărilor de securitate cooperează, pe baza protocoalelor, în îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor propuse.105. Principalele criterii de evaluare a compatibilităţii unei persoane în acordarea avizului de securitate, pe baza căruia se eliberează de către ANS certificatul de securitate, vizează trăsăturile circumstanţiale şi de caracter care pot genera riscuri de securitate. Deşi aceste criterii se referă la persoana care trebuie avizată, conduita, caracterul, concepţiile sau împrejurările de viaţă ale soţului/soţiei ori concubinului/concubinei pot fi, de asemenea, relevante şi trebuie luate în considerare.106. Factorii ce trebuie analizaţi pentru titular şi soţul/soţia sau coabitantul: a) dacă a comis sau a intenţionat să comită, a fost complice, a ajutat ori a instigat pe altcineva să comită (sau să intenţioneze să comită) acte de spionaj, terorism, trădare ori revoltă; b) dacă a încercat, susţinut, participat, cooperat sau sprijinit acţiuni de spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie ori de a fi membre ale unor organizaţii sau puteri străine inamice securităţii ţărilor membre ori partenere NATO sau complice ale reprezentanţilor acestora; c) dacă este sau a fost membru al unei organizaţii care susţine ori încearcă să răstoarne guvernul dintr-o ţară membră sau parteneră NATO ori să schimbe forma de guvernământ dintr-o ţară membră sau parteneră NATO prin mijloace violenţe, subversive ori prin alte forme ilegale; d) dacă este sau a fost un susţinător al vreunei organizaţii descrise în subparagraful c) de mai sus, este sau a fost recent în relaţii apropiate cu membrii unor astfel de organizaţii, într-o formă care să ridice suspiciuni temeinice cu privire la siguranţa persoanei.107. Factorii suplimentari ce trebuie analizaţi numai pentru titular: a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu relevanţă în planul securităţii ori a minţit prin completarea formularelor-tip ori în cursul interviului de securitate; b) dacă a fost condamnat pentru infracţiuni de drept comun sau delicte care indică tendinţe infracţionale de comportament; are serioase probleme financiare sau există o diferenţă frapantă între nivelul sau de trai şi veniturile legal realizate; este dependent de folosirea alcoolului în exces sau de uzul de droguri; are sau a avut comportamente promiscue ori alte forme de deviaţii sexuale, care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la şantaj sau presiuni; a demonstrat prin fapte sau vorbe nesiguranţă, necinste, incorectitudine ori indiscreţie; a încălcat regulile de securitate; c) dacă suferă sau a suferit de boli fizice ori mintale, care pot cauza deficienţe de discernământ sau pot transforma persoana, în mod neintenţionat, într-un factor de risc. În toate aceste cazuri se va solicita, cu acordul persoanei, un aviz medical competent; d) dacă poate fi supus la presiuni din cauza rudelor sau a persoanelor apropiate, care ar putea genera o vulnerabilitate exploatabilă de către serviciile de informaţii străine, ale căror interese sunt ostile pentru interesele de securitate ale NATO şi/sau ale ţărilor membre şi partenere.108. Accesul la informaţiile clasificate NATO/RESTRICTED se va face la nivelul instituţiilor angajatoare, pe baza avizului dat de structura/funcţionarul de securitate, cu aprobarea şefului instituţiei.109. Pentru acces la informaţii clasificate NATO/RESTRICTED nu se solicita certificat de securitate.110. Verificarea de nivel I - pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/CONFIDENŢIAL (echivalent SECRET). Avizarea pentru acces la informaţiile NATO/CONFIDENŢIAL se va baza pe: a) verificarea corectitudinii datelor menţionate în formularul de bază; b) referinţe minime de la locurile de muncă şi din mediile frecventate (cel puţin de la 3 persoane).În situaţia în care este necesară clarificarea anumitor aspecte sau la solicitarea persoanei verificate investigatorul poate avea o întrevedere cu aceasta.111. Verificarea de nivel II - pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/SECRET (echivalent STRICT SECRET). Avizarea pentru acces la informaţii clasificate de nivel NATO/STRICT SECRET se va baza pe: a) verificarea corectitudinii datelor personale menţionate în formularul de bază şi în formularul suplimentar; b) referinţe minime de la locurile de muncă şi din mediile frecventate (cel puţin de la 3 persoane); c) verificări asupra membrilor familiei în legătură cu datele prezentate în formular; d) o discuţie cu persoana verificată.112. Verificarea de nivel III - pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/TOP SECRET (echivalent STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ). Avizarea accesului la informaţiile clasificate NATO/TOP SECRET se va baza pe: a) verificarea corectitudinii datelor menţionate în formularele de bază, suplimentar şi financiar; b) investigaţii de cunoaştere a antecedentelor la domiciliul actual şi cele anterioare, la locul de muncă actual şi cele anterioare, precum şi la instituţiile de învăţământ urmate începând de la vârsta de 18 ani. Investigaţiile nu se vor limita la audierea persoanelor indicate de solicitantul avizului; c) verificări ale mediului relaţional pentru a identifica existenţa unor riscuri de securitate în cadrul acestora; d) un interviu de securitate cu persoana solicitantă; e) în cazul în care din verificările întreprinse rezultă că ar exista unele deficienţe psihice ori de comportament, cu acordul subiectului, acesta poate fi supus unui test psihologic specific, limitat la domeniul ce trebuie clarificat.113. Dacă în cursul verificărilor, pentru orice nivel, apar informaţii ce evidenţiază riscuri de securitate, se va realiza o verificare suplimentară de fond cu implicarea mijloacelor specifice instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.114. În funcţie de nivelul de securitate investigaţia de cunoaştere a antecedentelor va cuprinde gradual următoarele: a) Evidenţe naţionale - se va efectua o verificare în evidenţele naţionale de securitate şi la cazierul judiciar, în evidenţele centrale şi locale ale poliţiei, precum şi în baza de date a Oficiului registrului comerţului. b) Registre de stare civilă şi verificarea identităţii - se vor verifica datele personale şi locul de naştere, iar identitatea va fi confirmată fără posibilitate de dubiu. c) Statutul cetăţeniei - se va stabili cu certitudine statutul cetăţeniei şi al naţionalităţii persoanei, în prezent şi în trecut. d) Educaţia - în mod normal investigaţia va indica şcolile, universităţile şi alte instituţii de învăţământ urmate de titular de la împlinirea vârstei de 18 ani. e) Angajări - investigaţiile vor acoperi angajarea actuală şi pe cele anterioare, cu referinţe din surse ca: dosarele de angajare, aprecierile anuale asupra performanţelor şi eficienţei activităţii desfăşurate, date furnizate de şefii instituţiilor, şefi de departamente sau de colegi. f) Interviuri - se vor purta discuţii cu persoane care pot face evaluări asupra trecutului persoanei, activităţii şi corectitudinii sale. g) Evidenţele organelor centrale şi locale de poliţie - se vor verifica evidenţele centrale şi cele ale organelor locale de ordine din vecinătatea locurilor unde persoana a locuit sau a lucrat perioade substanţiale. h) Serviciul militar - se va verifica serviciul efectuat de persoană în forţele armate şi modalitatea în care a fost lăsată la vatră. i) Relaţii în străinătate - se va verifica existenţa unor riscuri de securitate datorate unor presiuni exercitate de surse din străinătate. j) Antecedente financiare - se vor verifica solvabilitatea şi reputaţia financiară ale persoanei. k) Organizaţii - în cursul investigaţiei, aşa cum a fost prezentată mai sus, se va stabili dacă persoana este sau a fost membru ori afiliat al vreunei organizaţii, asociaţii, mişcări, grupări de persoane străine sau autohtone, care au adoptat ori au manifestat o politică de sprijinire sau aprobare a comiterii de acte de forţă sau violenţă, în scopul afectării drepturilor altor persoane, ori care caută să schimbe forma de guvernare din ţările membre sau partenere NATO prin mijloace neconstituţionale.115. Eliberarea certificatului de securitate tip A are loc în baza unei solicitări scrise, semnată de şeful instituţiei şi adresată ANS prin intermediul Registrului intern.116. Solicitarea va fi însoţită de formularele-tip, care vor fi introduse într-un plic separat sigilat şi vor fi completate de persoana selecţionată.117. Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia să pună la dispoziţie persoanei selecţionate formularele-tip corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului, să acorde asistenţă în vederea completării acestora şi să respecte următoarele termene pentru transmiterea solicitării în raport cu data la care se preconizează accesul persoanei selecţionate la informaţii clasificate NATO: a) pentru acces la NATO/TOP SECRET - cu trei luni în avans; b) pentru acces la NATO/SECRET - cu două luni în avans; c) pentru acces la NATO/CONFIDENŢIAL - cu o lună în avans.118. În termen de 7 zile de la primirea solicitării ANS va transmite la instituţia cu competenţă pentru efectuarea verificărilor cererea-tip de declanşare a procedurii de verificare pentru persoana selecţionată, la care va anexa plicul sigilat cu formularele-tip completate.119. După primirea formularelor instituţia abilitată va efectua verificările şi va transmite concluziile în scris la ANS în interiorul termenelor prevăzute mai sus. În concluzii se va preciza dacă rezultă sau nu rezultă riscuri de securitate în legătură cu persoana pentru care s-a solicitat verificarea.120. Pentru cadrele proprii ale Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului de Interne, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, aceste instituţii notifică ANS cu privire la declanşarea procedurii de verificare, iar eliberarea certificatului de securitate tip A are loc în baza unei solicitări scrise, semnată de şeful instituţiei şi adresată ANS. În solicitarea scrisă se va preciza faptul ca s-au efectuat verificările şi se vor consemna concluziile cu privire la existenţa/inexistenţa riscurilor de securitate sau a altor elemente relevante din punct de vedere al securităţii.121. Certificatele de securitate tip B sunt eliberate numai persoanelor care deţin certificate de securitate tip A.122. Eliberarea certificatului de securitate tip B se realizează, în baza aprobării şefului instituţiei, de către structura/funcţionarul de securitate din instituţia în care persoana respectivă îşi desfăşoară activitatea. În lipsa structurii/funcţionarului de securitate respectiva instituţie adresează solicitarea la ANS, care va elibera respectivul certificat. În aceasta situaţie solicitarea va fi adresată ANS cu cel puţin două săptămâni înainte de data începerii activităţii pentru care este necesară eliberarea certificatului de securitate.123. Eliberarea certificatului de securitate se face pe baza analizării concluziilor verificărilor transmise de instituţia abilitată să le efectueze. În cazul în care în concluziile verificărilor este evidenţiată existenţa unor riscuri de securitate, ANS va decide dacă acestea pot fi un obstacol pentru eliberarea certificatului de securitate. Atunci când sunt semnalate elemente care nu constituie riscuri, dar sunt relevante din punct de vedere al securităţii, în luarea deciziei de eliberare a certificatului de securitate vor prima interesele de securitate.124. ANS are la dispoziţie un termen de 7 zile pentru emiterea certificatului de securitate sau pentru a comunica refuzul de eliberare a acestuia instituţiei solicitante.125. Un exemplar al adresei de comunicare a deciziei ANS privind acordarea/neacordarea certificatului de securitate se va transmite instituţiei care a efectuat verificările.126. Certificatul de securitate tip A se emite în două exemplare originale. Unul rămâne la Registrul Central, iar al doilea va fi păstrat la locul de muncă al persoanei.127. Valabilitatea certificatului de securitate tip A eliberat unei persoane este de 3 ani.128. O copie de pe certificatul de securitate tip B se păstrează la structura/funcţionarul de securitate din cadrul instituţiei respective.129. Reverificarea unei persoane se face dacă este necesară eliberarea unui nou certificat de securitate, dacă sunt evidenţiate riscuri de securitate sau la cererea NATO. Eliberarea unui nou certificat de securitate poate avea loc, la solicitarea instituţiei, în următoarele situaţii: a) dacă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu persoana necesită acces la informaţii clasificate NATO de nivel superior; b) dacă a expirat perioada de valabilitate a certificatului de securitate deţinut anterior; c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare a persoanei care sunt prevăzute în certificat, certificatul de securitate vechi se retrage, eliberându-se un nou certificat.130. Reverificarea se efectuează fără eliberarea unui nou certificat de securitate în următoarele situaţii: a) în cazul în care există modificări ale datelor declarate în formularele completate anterior, cu excepţia celor prevăzute la pct. 129 lit. c); b) în cazul în care pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de securitate se evidenţiază existenţa unor riscuri de securitate; c) în cazul în care structuri ale Alianţei Nord-Atlantice sau ale unor autorităţi naţionale de securitate din ţări membre sau partenere NATO solicită expres reverificarea persoanei.131. ANS este singura instituţie autorizată să retragă certificatul de securitate. ANS va comunica instituţiilor decizia de retragere a certificatelor de securitate.132. Certificatele de securitate tip A şi tip B se retrag în următoarele cazuri: a) la iniţiativa ANS; b) la cererea instituţiilor care au solicitat iniţial eliberarea certificatului, inclusiv în situaţia expirării acestuia; c) la plecarea din instituţie sau la schimbarea locului de muncă al deţinătorului, dacă noul loc de muncă nu presupune lucrul cu informaţii clasificate NATO; d) la schimbarea nivelului de acces.133. În cazul retragerii certificatului de securitate angajatului i se va interzice accesul la informaţii clasificate NATO.134. După retragere certificatele de securitate tip A şi tip B se distrug pe bază de proces-verbal, comunicându-se instituţiei care a derulat verificările acest fapt.G. SECURITATEA DOCUMENTELOR135. Consiliul Nord-Atlantic (denumit în continuare NAC ) este autoritatea supremă care distribuie informaţiile clasificate NATO, cu caracter oficial, către statele membre şi partenere. Această autoritate funcţionează după principiul consensului titularului informaţiei.136. Toate transferurile de documente de la NATO către statele partenere se efectuează prin Registrul NATO către Registrul Central al statului partener respectiv. Documentele care sunt transmise se referă la acţiuni, activităţi etc., care au fost aprobate de către NAC.137. Organismele NATO păstrează, în calitate de deţinător originar, evidenţa tuturor informaţiilor NATO clasificate pe care le transmit statelor partenere şi transmit datele de identificare a acestor documente (numărul, titlul şi data transmiterii) către Registrul Central NATO de la Bruxelles. La cerere, autorităţile naţionale pot obţine detalii prin intermediul Registrului Central NATO de la Bruxelles.138. Informaţiile NATO neclasificate, deşi nu presupun o protecţie specifică, pot fi transmise şi către state care nu fac parte din NATO, organizaţii, persoane doar atunci când se consideră că nu sunt afectate interesele NATO.139. Informaţiile clasificate NATO necesită o protecţie specifică şi sunt vehiculate în conformitate cu principiul nevoii de a şti (need-to-know) fără a fi menţionat deţinătorul originar, ci doar specificând "NATO". Informaţia iniţială rămâne proprietatea deţinătorului originar, care este singura autoritate care decide asupra nivelului de clasificare şi diseminării acesteia, şi nu poate fi transmisă unui alt stat care nu este stat membru sau unei organizaţii internaţionale decât cu acordul acestuia.140. Gestionarea documentelor clasificate NATO se face conform procedurilor NATO privind protecţia informaţiilor clasificate NATO, în cadrul Sistemului naţional de registre, de către persoane care trebuie să posede certificat de securitate cu nivel de clasificare corespunzător.141. Gestionarea documentelor clasificate NATO, precum şi a documentelor naţionale transmise de România Alianţei Nord-Atlantice se face separat de gestionarea documentelor naţionale.142. Informaţiile neclasificate NATO nu fac obiectul procedurilor de securitate prin care se protejează informaţiile clasificate NATO. Aceste informaţii vor fi gestionate în conformitate cu normele interne existente pentru informaţiile naţionale cu nivel echivalent, astfel încât să nu fie afectate interesele Alianţei Nord-Atlantice.143. Clasificarea informaţiilor NATO este necesară pentru a indica gradul de sensibilitate al informaţiilor şi, în consecinţă, nivelul care trebuie atribuit pentru a determina complexitatea măsurilor şi procedurilor care se impun în vederea protecţiei respectivelor informaţii împotriva dezvăluirii neautorizate.144. Nivelurile de clasificare impun, pe de o parte, asigurarea măsurilor de securitate în conformitate cu standardele NATO pentru protejarea informaţiilor, iar pe de altă parte, controlul accesului la respectivele informaţii.145. Responsabilitatea încadrării informaţiilor şi a materialelor într-o categorie de clasificare revine deţinătorului originar al informaţiilor/materialelor şi se face în funcţie de importanţa şi conţinutul acestora. Subestimarea (subclasificarea) importanţei documentului este la fel de periculoasă ca şi supraestimarea (supraclasificarea) acestuia.146. Şeful ierarhic al deţinătorului originar al documentului are obligaţia să verifice dacă acestea au fost clasificate corect şi să ia măsurile care se impun pentru clasificarea corectă atunci când constată că au fost efectuate clasificări necorespunzătoare.147. Schimbarea nivelului de clasificare a documentelor primite de la alte structuri instituţionale se poate efectua numai cu acordul deţinătorului originar al documentului.148. Adresele care însoţesc documentele, în funcţie de informaţiile pe care le conţin, primesc nivelul de clasificare corespunzător, indiferent de nivelul de clasificare a documentului.149. Extrasele din documentele care conţin informaţii clasificate NATO vor fi clasificate corespunzător conţinutului informaţiilor cuprinse, nivelul de clasificare fiind cel puţin egal cu cel al documentului de bază (din care s-a efectuat extragerea).150. În funcţie de importanţa şi sensibilitatea informaţiilor există următoarele niveluri NATO de clasificare a informaţiilor şi care au următoarea echivalenţă în legislaţia naţională:    ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┐    │ ROMÂNIA │ NATO │    ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤    │ SECRET DE SERVICIU │ RESTRICTED │    ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤    │ SECRET │ CONFIDENŢIAL │    ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤    │ STRICT SECRET │ SECRET │    ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤    │ STRICT SECRET DE │ TOP SECRET │    │ IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ │ │    └──────────────────────────────┴───────────────────────┘151. Potrivit riscurilor generate de divulgarea neautorizată a informaţiilor clasificate NATO, nivelurile de clasificare se atribuie în mod corespunzător importanţei acestora şi au următoarea semnificaţie:- NATO/RESTRICTED - SECRET DE SERVICIU: nivel de clasificare care se aplică acelor informaţii şi materiale a căror divulgare neautorizată va fi în dezavantajul intereselor NATO şi al celor naţionale;- NATO/CONFIDENŢIAL - SECRET: nivel de clasificare care se aplică informaţiilor şi materialelor a căror divulgare neautorizată va provoca prejudicii intereselor NATO şi celor naţionale;- NATO/SECRET - STRICT SECRET: nivel de clasificare care se aplică doar informaţiilor şi materialelor a căror divulgare neautorizată va genera prejudicii grave la adresa NATO şi a intereselor naţionale;- NATO/TOP SECRET - STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ: nivel de clasificare care se aplică doar informaţiilor şi materialelor a căror divulgare ar putea determina prejudicii extrem de grave la adresa NATO şi a intereselor naţionale.152. Conform acordurilor de securitate încheiate, NATO transmite ţărilor partenere informaţii clasificate marcate NATO până la nivelul SECRET inclusiv.153. Informaţiile NATO clasificate pot fi supuse procesului de scădere a nivelului de clasificare sau declasificării numai de către sau cu acordul deţinătorului originar şi numai după ce au fost consultate celelalte state membre şi organizaţii.154. Scăderea nivelului de clasificare se face periodic, în urma unei analize speciale care va stabili dacă nivelul de clasificare acordat iniţial documentului mai concordă sau nu cu valoarea lui informaţională la momentul analizei.155. Schimbarea nivelului de clasificare a unui document va fi adusă imediat la cunoştinţă tuturor deţinătorilor acelui document.156. Prin declasificare se înţelege anularea nivelului de clasificare a unei informaţii clasificate NATO şi astfel scoaterea ei de sub incidenţa tuturor reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO.157. Informaţiile clasificate NATO de nivel CONFIDENŢIAL sau SECRET vor fi sistematic revizuite pentru declasificare (numai după o perioadă de cel puţin 30 de ani).158. Marca NATO aplicată pe un document semnifică faptul că documentul este proprietate NATO şi că informaţia conţinută rămâne proprietatea deţinătorului originar. Astfel marca NATO se va aplica pe toate copiile pregătite de Alianţa Nord-Atlantică spre a fi puse în circulaţie, inclusiv pe documentele neclasificate (de exemplu: NATO-UNCLASSIFIED).159. Toate documentele care conţin informaţii NATO clasificate, inclusiv dosarele, volumele şi broşurile legate sau reproducerile din acestea, vor fi marcate, scris sau tipărit, în partea de sus şi de jos a primei pagini (coperta), a paginii cu titlul, pe prima pagină, pe ultima pagină şi pe exteriorul copertei din spate. Fiecare dintre paginile documentului propriu-zis va avea marcat în partea de sus şi în partea de jos nivelul de clasificare atribuit de deţinătorul originar.160. Documentele transmise de NATO îşi vor păstra nivelul de clasificare acordat de Alianţa Nord-Atlantică pe toată durata existenţei lor. Pe prima pagina a documentului va fi înscris numele componenţei din cadrul NATO care a autorizat comunicarea, data când s-a hotărât comunicarea, precum şi alte elemente care au legătură cu aceasta.161. În situaţia în care un document clasificat este transmis de către NATO ca urmare a derulării unor activităţi comune, aprobate de către NAC, clasificarea este precedată de marca NATO şi de numele unei activităţi, numele unei ţări sau de numele unei organizaţii.Exemplu: NATO/EAPC/PfP CONFIDENŢIAL sauNATO/ROMÂNIA CONFIDENŢIAL sauNATO/OSCE CONFIDENŢIAL.162. În situaţia în care titularul documentului consideră necesar să limiteze distribuţia informaţiei clasificate, acest lucru se va marca indicându-se sub linia de demarcare numele ţării/ţărilor căreia/cărora i/li se transmite documentul.Exemplu: NATO/PfP CONFIDENŢIALROMÂNIA/BULGARIA onlysauNATO/PfP CONFIDENŢIALEXERCISE COPPERPLATE only163. Documentele transmise Alianţei Nord-Atlantice de către România vor purta marca ROMÂNIA, urmată de nivelul naţional de clasificare a documentului (echivalat cu nivelul de clasificare existent la NATO), şi structura/activitatea din cadrul NATO către/în cadrul căreia se doreşte transmiterea respectivului document.Exemplu:ROMÂNIA-CONFIDENŢIAL ROMÂNIA-SECRETNATO only PfP only164. Cerinţele minime pentru gestionarea informaţiilor NATO clasificate se aplică în funcţie de nivelul de clasificare.165. Informaţiile NATO/RESTRICTED vor fi vehiculate şi păstrate în spaţii care nu vor fi accesibile persoanelor neautorizate.166. Documentele vor fi transmise prin canale de comunicaţie autorizate de ANS în conformitate cu procedurile existente. Sistemele criptografice aprobate de un stat membru NATO sau de NAMIL COM vor fi utilizate pentru criptarea informaţiilor NATO RESTRICTED care vor fi transmise prin mijloace electronice.În situaţii deosebite, când viteza este elementul primordial şi mijloacele de criptare nu sunt posibile, informaţiile NATO RESTRICTED pot fi transmise electronic în text clar prin sistemele publice de comunicaţii.167. Copierea şi traducerea documentelor NATO RESTRICTED pot fi realizate în cadrul CSNR, cu respectarea stricta a principiului nevoii de a şti (need-to-know).168. Informaţiile NATO CONFIDENŢIAL vor fi vehiculate şi păstrate în zone în care accesul este controlat strict. Accesul va fi permis doar persoanelor care sunt în posesia certificatului de securitate corespunzător şi pentru care s-a aprobat accesul.169. Transmiterea documentelor se va face prin curier special sau sac diplomatic.170. Sistemele criptografice aprobate de un stat membru NATO sau de NAMIL COM vor fi utilizate pentru criptarea informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL care vor fi transmise prin mijloace electronice.171. Copierea şi traducerea documentelor NATO CONFIDENŢIAL pot fi realizate de către persoane autorizate, cu respectarea principiului nevoii de a şti (need-to-know).172. Informaţiile NATO SECRET vor fi vehiculate şi păstrate în zone pentru care accesul este strict controlat. Accesul va fi permis doar persoanelor care au certificat de securitate corespunzător şi pentru care s-a stabilit necesitatea de a accesa astfel de documente în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.173. Transmiterea documentelor trebuie făcută prin curier special sau sac diplomatic. Pentru criptarea informaţiilor vor fi utilizate numai sistemele criptografice autorizate de către NAMIL COM.174. Copierea şi traducerea documentelor NATO clasificate SECRET pot fi realizate de către posesorul acestora în conformitate cu principiul nevoii de a şti (need-to-know), numai după obţinerea aprobării scrise a deţinătorului originar. Copiile de pe documentele NATO clasificate SECRET trebuie să fie marcate prin imprimarea numărului copiei. Numărul atribuit copiilor/traducerilor unor astfel de documente trebuie să existe în evidenţa respectivei componente a Sistemului naţional de registre (CSNR).175. Activitatea de gestionare a documentelor clasificate NATO presupune:- primirea documentelor - constă în activitatea de a desigila, dezambala documentele sosite;- verificarea - constă în: a) verificarea sigiliilor, a ambalajelor etc.; b) verificarea documentelor care însoţesc documentul propriu-zis (adrese, borderouri etc.); c) verificarea integrităţii documentului; d) verificarea concordanţei dintre numărul de pagini înscris pe borderou şi numărul de pagini al documentului; la fel se va proceda şi pentru anexe; e) verificarea inscripţionărilor obligatorii pe document;- evidenţa - constă în înscrierea documentului în registrul de evidenţă din cadrul respectivei CSNR şi inscripţionarea pe document a numărului de înregistrare atribuit în cadrul registrului;- consultarea - consultarea documentelor clasificate NATO de către persoanele autorizate se face pe bază de semnătură, cu respectarea principiului nevoii de a şti (need-to-know);- distribuirea - constă în activitatea de repartizare a documentelor pentru rezolvarea acestora, în conformitate cu principiul nevoii de a şti (need-to-know);- transmiterea - se referă la activitatea de circulaţie a documentelor clasificate NATO în cadrul Sistemului naţional de registre şi între acesta şi NATO;- transportul - se referă la modul în care documentele clasificate NATO circulă între expeditor şi destinatar;- multiplicarea - se referă la activitatea de copiere a documentelor clasificate NATO. Evidenţa copiilor se păstrează în registrul special destinat;- distrugerea - se referă la activitatea de tocare, incinerare, topire etc. a acelor documente care se consideră că nu mai sunt necesare pentru a fi păstrate; se efectuează diferit în funcţie de nivelul de clasificare a documentului şi, de regulă, are loc după o inventariere prealabilă a documentelor care vor fi păstrate în continuare;- inventarierea - constă în activitatea anuală de verificare a existenţei documentelor şi de reînregistrare a celor care se consideră că mai sunt necesare în desfăşurarea activităţii;- arhivarea - constă în activitatea de păstrare în spaţii special amenajate a acelor documente care nu au fost distruse şi care se consideră că sunt necesare în activitatea viitoare, dar pentru care nu se impune ca ele să fie păstrate în acelaşi loc cu documentele de uz curent.H. SECURITATEA INDUSTRIALA176. În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO în domeniul industrial, ANS desemnează în calitate de autorităţi desemnate de securitate instituţiile care, potrivit legislaţiei, au competenţă naţională în sfera civilă, respectiv militară, a sectorului industrial. În acest sens aceste autorităţi au următoarele competenţe: a) implementarea politicii de securitate naţională în domeniul industrial, îndrumarea şi acordarea asistenţei necesare în aplicarea acestei politici; b) impunerea respectării normelor de securitate industrială la nivel naţional (au dreptul să inspecteze şi să aprobe măsurile pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO); c) urmărirea respectării componentelor unui contract sau subcontract clasificat NATO potrivit standardelor Alianţei Nord-Atlantice. Înainte de transmiterea informaţiilor clasificate NATO unui agent economic în cadrul derulării unui contract clasificat NATO, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- să asigure măsuri de protecţie a acestora corespunzătoare prezentelor reglementări;- să deţină certificat de securitate pentru obiectivul industrial implicat în contract;- personalul implicat în derularea contractului clasificat NATO să deţină certificat de securitate de nivel corespunzător nivelului de clasificare a informaţiilor NATO la care au acces;- accesul la informaţiile clasificate vehiculate în cadrul contractului este permis doar persoanelor care lucrează la acel contract, cu respectarea principiului nevoii de a şti (need-to-know); d) la cererea unei autorităţi naţionale de securitate dintr-un stat membru NATO, eliberează certificat de securitate unui agent economic implicat în negocierea sau executarea unui contract ori subcontract clasificat NATO; e) la cererea unei autorităţi naţionale de securitate dintr-un stat membru NATO, eliberează certificat de securitate pentru personalul implicat în negocierea sau executarea unui contract ori subcontract clasificat NATO; f) va fi desemnată o structura/un funcţionar de securitate în obiectivele implicate în derularea contractelor şi subcontractelor clasificate NATO, cu atribuţii specifice tipului de contract derulat.177. În vederea eliberării certificatului de securitate pentru agenţii economici implicaţi în derularea unui contract clasificat NATO se va verifica dacă sunt îndeplinite cerinţele de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO, potrivit nivelului de clasificare a informaţiilor vehiculate în cadrul contractului sau subcontractului, conform prezentelor reglementări.178. Pentru persoanele implicate în derularea unui contract clasificat NATO se va elibera certificat de securitate conform prezentelor norme.I. INFOSEC179. Politica de securitate şi cerinţele acestei secţiuni se vor aplica tuturor sistemelor de prelucrare automată a datelor, denumite în continuare SPAD, şi reţelelor de transmisii de date, denumite în continuare RTD, precum şi sistemelor informatice şi de comunicaţii, denumite în continuare SIC, care stochează, procesează şi/sau transmit informaţii clasificate NATO. Aceste sisteme necesită măsuri de securitate a informaţiilor, îndeosebi de control al accesului, pe baza principiului nevoii de a şti şi a nivelului de securitate atribuit.180. Protecţia SPAD şi/sau RTD (SIC) din compunerea sistemelor de armament şi de detecţie va fi definită în contextul general al sistemelor din care acestea fac parte şi va fi realizată prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.181. Protecţia informaţiilor clasificate NATO care sunt stocate, procesate sau transmise în SPAD şi/sau RTD (SIC) este asigurată de către ANS prin intermediul următoarelor autorităţi: Autoritatea de Acreditare de Securitate, denumită în continuare AAS, Autoritatea de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii, denumită în continuare ASIC, Autoritatea pentru Distribuirea Materialului Criptografic, denumită în continuare ADMC.182. AAS este responsabilă la nivel naţional cu acreditarea de securitate şi aplicarea politicii de securitate NATO conform acreditării date pentru SIC.183. AAS este responsabilă pentru aprobarea data unui SPAD şi/sau RTD (SIC) de a stoca, de a procesa sau de a transmite informaţii clasificate NATO până la nivelul de clasificare acordat (incluzând, unde este cazul, unele categorii cu destinaţie specială) în mediul său operaţional. AAS este responsabilă cu evaluarea şi certificarea sistemelor SPAD şi/sau RTD (SIC) sau a unor elemente componente ale acestora.184. AAS este o structura de acreditare la nivel naţional, subordonată ANS, cu reprezentanţe delegate/desemnate din cadrul departamentelor implicate, în funcţie de SPAD şi/sau RTD (SIC) care trebuie acreditate. AAS este responsabilă cu procesul periodic de reacreditare a SPAD şi/sau RTD (SIC).185. AAS îşi exercită responsabilitatea în domeniul securităţii în numele ANS, este responsabilă pentru securitate în toate cazurile, cu excepţia unor situaţii speciale, şi are autoritatea de a impune standarde de securitate.186. AAS stabileşte strategia de acreditare de securitate din cadrul politicii generale de securitate a ANS şi formulează explicit condiţiile în care poate fi solicitată să acrediteze SPAD şi/sau RTD (SIC).187. ASIC este structura care activează la nivel naţional, subordonată ANS, cu reprezentanţe delegate/desemnate de către ANS în cadrul departamentelor implicate. ASIC îşi exercită autoritatea pe plan local prin intermediul Autorităţii Operaţionale a SIC, denumită în continuare AOSIC. Este responsabilă cu conceperea şi implementarea mijloacelor şi metodelor de protecţie a informaţiilor clasificate NATO, care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul SIC, şi are în principal următoarele responsabilităţi: a) coordonarea tuturor activităţilor de protecţie a informaţiilor clasificate NATO, care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul SIC; b) initiaţiva elaborării şi promovării de reglementări şi standarde specifice; c) analiza cauzelor provocatoare de incidente de securitate şi gestionarea bazei de date privind vulnerabilităţile din sistemele de comunicaţie şi informatice, necesare pentru managementul riscurilor asupra securităţii SIC; d) semnalarea către AAS a incidentelor de securitate; e) integrarea măsurilor privind protecţia fizică de personal, de documente, administrativă, COMPUSEC, COMSEC, TEMPEST, criptologică; f) executarea inspecţiilor periodice asupra SPAD şi/sau RTD (SIC) în vederea reacreditării acordate de către AAS; g) supunerea certificării şi autorizării a sistemelor de securitate specifice SIC; h) cooperarea cu AAS, ADMC şi cu alte structuri de securitate implicate.188. ADMC este o structură naţională subordonată ANS şi are următoarele responsabilităţi:- managementul materialelor şi echipamentelor criptografice specifice NATO;- distribuirea materialelor şi echipamentelor criptografice specifice NATO;- raportarea periodică la ASIC a incidentelor de securitate cu care s-a confruntat;- cooperarea cu AAS, ASIC şi cu alte structuri de securitate implicate.189. Ameninţarea poate fi definită ca o posibilitate de compromitere accidentală sau deliberată a securităţii SPAD şi/sau RTD (SIC) prin pierderea confidenţialităţii, a integrităţii sau disponibilităţii informaţiilor în formă electronică. Vulnerabilitatea poate fi definită ca fiind o slăbiciune sau lipsă de control care ar permite sau ar facilita o manevră de ameninţare împotriva unei valori ori ţinte specifice şi ea poate fi de natură tehnică, procedurală sau operaţională.190. Măsurile de securitate prevăzute în aceasta secţiune se aplică SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate NATO, începând cu nivelul CONFIDENŢIAL.191. Crearea mediului de securitate în care trebuie să opereze SPAD şi/sau RTD (SIC) presupune definirea şi implementarea unui set echilibrat de măsuri de securitate (fizice, de personal, administrative, de tip TEMPEST, privind tehnica de calcul şi comunicaţiile).192. Măsurile de securitate destinate protecţiei SIC trebuie să asigure controlul accesului pentru prevenirea sau detectarea divulgării neautorizate a informaţiilor. Procesul de certificare şi acreditare va stabili dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare.193. Cerinţele de securitate specifice, denumite în continuare CSS, se constituie într-un document încheiat între AAS şi AOSIC, fiind o listă completă de principii de securitate care trebuie respectate şi de măsuri de securitate detaliate ce trebuie implementate, care stau la baza procesului de certificare şi acreditare a SPAD şi/sau RTD (SIC).194. CSS se elaborează pentru toate SPAD şi/sau RTD (SIC) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate NATO. Aceste cerinţe sunt stabilite de către AOSIC şi sunt aprobate de către AAS.195. CSS vor fi formulate încă din faza de proiectare a SPAD şi/sau RTD (SIC) şi vor fi dezvoltate de-a lungul întregului ciclu de viaţa al sistemului.196. CSS au la baza principiile politicii NATO de securitate şi de evaluare a riscurilor, promovate de către ANS, ţinând seama de parametrii esenţiali ai mediului operaţional, de nivelul minim de autorizare a personalului, de nivelul de clasificare a informaţiilor şi de modul de operare a sistemului care urmează să fie acreditat.197. SPAD şi/sau RTD (SIC) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate NATO vor fi certificate şi acreditate să opereze pe anumite perioade şi în diverse moduri de operare, astfel: a) dedicat; b) de nivel înalt; c) multinivel.198. În modul de operare "dedicat" toate persoanele cu drept de acces la SPAD şi/sau RTD au certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD şi/sau RTD (SIC). Necesitatea de cunoaştere pentru aceste persoane se referă la toate informaţiile stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD şi/sau RTD (SIC).1. În acest mod de operare principiul nevoii de a şti (need-to-know) nu impune o cerinţă expresă de separare a informaţiilor, în cadrul SPAD şi/sau RTD, ca mijloc de securitate a SIC.2. Celelalte elemente de securitate (de exemplu: securitatea fizică, de natură procedurală sau la nivel de personal) vor satisface cerinţele impuse de cel mai înalt nivel de clasificare şi de toate categoriile de informaţii cu destinaţie specială stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD şi/sau RTD.199. În modul de operare "de nivel înalt" toate persoanele cu drept de acces la SPAD şi/sau RTD (SIC) au certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD şi/sau RTD (SIC), dar accesul la informaţii se face diferenţiat, conform principiului nevoii de a şti (need-to-know).1. Faptul că în acest mod accesul la informaţii se face diferenţiat, conform principiului nevoii de a şti (need-to-know), înseamnă că trebuie să existe în compensaţie facilităţi de securitate care să asigure un mod de acces selectiv la informaţiile din cadrul SPAD şi/sau RTD (SIC).2. Celelalte facilităţi de securitate (de exemplu: securitatea fizică, de natură procedurală sau de personal) vor satisface cerinţele de protecţie pentru cel mai înalt nivel de clasificare şi pentru toate categoriile de informaţii cu destinaţie specială stocate, procesate, transmise în cadrul SPAD şi/sau RTD (SIC).3. Toate informaţiile stocate, procesate sau vehiculate în cadrul unui SPAD şi/sau RTD (SIC) sub acest mod de operare vor fi protejate ca informaţii cu destinaţie specială şi ca informaţii cu nivel maxim de clasificare.200. În modul de operare "multinivel" nu toate persoanele cu drept de acces SPAD şi/sau RTD (SIC) au certificat de securitate pentru acces la informaţii de cel mai înalt nivel de clasificare, care sunt stocate, procesate sau transmise prin SPAD şi/sau RTD (SIC). De asemenea, nu toate persoanele cu acces la SPAD şi/sau RTD (SIC) au acces la toate informaţiile stocate, procesate, transmise în cadrul SPAD şi/sau RTD, accesul la informaţii făcându-se diferenţiat, conform principiului nevoii de a şti (need-to-know).1. Acest mod de operare protejat permite stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor cu diferite niveluri de clasificare şi de diverse destinaţii.2. Faptul că nu toate persoanele sunt autorizate pentru cel mai înalt nivel de clasificare, combinat cu faptul că accesul la informaţii se face diferenţiat, conform principiului nevoii de a şti (need-to-know), înseamnă că trebuie să existe în compensaţie facilităţi de securitate care să asigure un mod selectiv de acces la informaţiile din cadrul SPAD şi/sau RTD.201. AOSIC este persoana sau compartimentul având responsabilitatea, delegată de către ASIC, asupra SPAD şi/sau RTD (SIC) pentru implementarea metodelor şi mijloacelor necesare protecţiei informaţiilor, precum şi pentru exploatarea operaţională a SPAD şi/sau RTD (SIC) în condiţii de securitate. Responsabilitatea AOSIC cuprinde întregul ciclu de viaţa al SPAD şi/sau RTD (SIC), începând cu proiectarea, continuând cu elaborarea specificaţiilor, testarea instalării, acreditarea, testarea periodică în vederea reacreditării, exploatarea operaţională, modificarea şi sfârşind cu scoaterea din uz. În anumite situaţii speciale rolul AOSIC poate fi preluat de către diverse componente ale organizaţiei, în decursul ciclului de viaţă. Este important ca rolul AOSIC să fie de la început identificat şi exercitat fără întrerupere în decursul ciclului de viaţă.202. AOSIC coordonează cooperarea dintre organismul care exercită autoritatea asupra SIC al unei organizaţii şi organismul care asigură acreditarea de securitate, atunci când organizaţia: a) planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD şi/sau RTD; b) propune schimbări ale unei configuraţii de sistem existente; c) propune conectarea unui SPAD şi/sau a unei RTD (SIC) cu un alt SPAD şi/sau RTD (SIC); d) propune schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD şi/sau RTD (SIC); e) propune schimbări în programele existente sau propune utilizarea de noi programe care au impact asupra securităţii SPAD şi/sau RTD (SIC); f) propune modificarea nivelului de clasificare a securităţii pentru SPAD şi/sau RTD (SIC) care au fost deja acreditate; g) planifică, propune sau intenţionează să întreprindă orice altă activitate care poate afecta securitatea SPAD şi/sau RTD (SIC) deja acreditate (de exemplu, creşterea substanţială a numărului de utilizatori).203. AOSIC, îndrumat de către AAS şi în cooperare cu cel care exercită autoritatea asupra SIC, stabileşte standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorul de echipamente pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi/sau RTD (SIC). AOSIC este responsabilă pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor tehnice de asigurare a securităţii care constituie parte a SPAD şi/sau RTD (SIC).204. AOSIC atribuie structurilor de securitate şi management ale SPAD şi/sau RTD (SIC), încă de la înfiinţare, responsabilităţile necesare pe care să le exercite pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi/sau RTD (SIC).205. AOSIC sau structura delegată competentă desemnează administratorul de securitate al obiectivului SIC, care răspunde de asigurarea implementării şi menţinerii măsurilor de securitate fizică aplicabile obiectivului respectiv.206. Un obiectiv SIC reprezintă un amplasament specific sau un grup de amplasamente în care funcţionează un SPAD şi/sau o RTD. Responsabilităţile pentru fiecare zona de amplasare a unui terminal/a unei staţii de lucru care funcţionează la distanţă trebuie explicit determinate. Responsabilităţile unui administrator de securitate de obiectiv sunt îndeplinite de funcţionarul de securitate din cadrul structurii de securitate a obiectivului, ca parte a îndatoririlor profesionale.207. AOSIC desemnează un administrator de securitate al SPAD (SIC), care este responsabil cu supervizarea dezvoltării, implementării şi administrării măsurilor de securitate dintr-un SPAD (SIC), inclusiv cu participarea la elaborarea procedurilor operaţionale de securitate. La recomandarea AAS, AOSIC desemnează persoane suplimentare (de exemplu, pentru compartimente specifice unei organizaţii) care îndeplinesc atributele de securitate în conformitate cu măsurile stabilite de administratorul de securitate al SPAD în cadrul procedurilor operaţionale de securitate (PrOpSec).208. Pentru un SIC de mari dimensiuni sau în cazul interconectării SPAD, AOSIC nominalizează un administrator de securitate al reţelei, care are responsabilităţi în ceea ce priveşte managementul securităţii comunicaţiilor.209. Toţi utilizatorii de SPAD şi/sau RTD (SIC) poartă responsabilitatea în ceea ce priveşte securitatea acestora (raportate, în principal, la drepturile acordate) şi sunt îndrumaţi de către administratorii de securitate. Informarea şi conştientizarea utilizatorilor asupra îndatoririlor lor de securitate asigură o eficacitate sporită a sistemului de securitate.210. Pregătirea şi instruirea cu privire la securitatea SIC sunt asigurate adecvat la diferite niveluri şi pentru clasele de personal diferite ale unei organizaţii, cum ar fi: nivelul superior de conducere, personalul autorităţii de securitate, administratorii de securitate, utilizatorii etc., şi sunt în conformitate cu planul general de instruire elaborat de către ANS.211. Utilizatorii SPAD şi/sau RTD (SIC) sunt autorizaţi şi li se permite accesul la informaţii clasificate, pe baza principiului nevoii de a şti (need-to-know) şi în funcţie de nivelul de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD şi/sau RTD.212. Datorită vulnerabilităţii informaţiilor faţă de accesarea neautorizată, interzicerea accesului, divulgare, alterare, modificare sau ştergere, se prevăd măsuri speciale pentru instruirea şi supravegherea personalului, incluzând aici şi personalul de proiectare a sistemului, care are acces la SPAD şi/sau RTD.213. SPAD şi/sau RTD (SIC) trebuie proiectate astfel încât să permită atribuirea sarcinilor şi răspunderilor personalului de o aşa maniera încât să nu existe o persoană care să aibă cunoştinţă de sau acces la toate cheile de securitate (parole, mijloace de identificare personală etc.) şi la toate programele.214. Procedurile de lucru ale personalului din SPAD şi/sau RTD (SIC) trebuie să asigure separarea dintre operaţiunile de programare şi cele de exploatare a sistemului sau a reţelei. Este interzis, cu excepţia unor situaţii speciale, ca personalul să facă atât programarea, cât şi operarea sistemelor sau reţelelor şi trebuie instituite proceduri speciale pentru detectarea acestor situaţii.215. Pentru orice fel de modificare aplicată unui SPAD şi/sau RTD (SIC) este obligatorie colaborarea a cel puţin două persoane. Procedurile de securitate trebuie să prevadă explicit situaţiile în care regula de lucru cu două persoane (two men rule) este implementată.216. Pentru asigurarea şi implementarea corectă a măsurilor de securitate personalul SPAD şi/sau RTD (SIC) şi personalul care răspunde de securitatea SPAD şi/sau RTD (SIC) este instruit şi informat în aşa fel încât să îşi cunoască reciproc responsabilităţile.217. Zonele în care sunt amplasate SPAD şi/sau RTD (SIC) şi cele cu terminale la distanţă, unde sunt prezentate, stocate, procesate sau transmise informaţii clasificate NATO ori în care este posibil accesul potenţial la astfel de informaţii, se declară zone de securitate ale obiectivului.218. În zonele în care sunt amplasate SPAD şi terminale la distanţă (staţii de lucru), unde se procesează şi/sau pot fi accesate informaţii clasificate NATO, se aplică următoarele măsuri generale de securitate: a) intrarea personalului şi a materialelor, precum şi plecarea în/din aceste zone sunt controlate prin mijloace bine stabilite; b) zonele şi locurile în care securitatea SPAD şi/sau RTD (SIC) ori a terminalelor la distanţă poate fi modificată nu trebuie să fie niciodată ocupate de o singură persoană; c) persoanelor care solicită acces temporar sau cu intermitente în aceste zone trebuie să li se autorizeze accesul ca vizitatori de către responsabilul pe probleme de securitate al zonei, desemnat de către administratorul de securitate al SPAD, conform atribuţiilor. Vizitatorii sunt însoţiţi permanent pentru a avea garanţia că nu pot avea acces la informaţii clasificate NATO şi nici la echipamentele utilizate.219. În funcţie de riscul de securitate şi de nivelul de clasificare a informaţiilor stocate, procesate şi transmise, poate să se impună cerinţa de aplicare a regulii de lucru cu două persoane (two men rule) şi în alte zone. Acestea se stabilesc în stadiul iniţial al proiectului şi sunt specificate în cadrul cerinţelor de securitate specifice ale SIC.220. Când un SPAD este exploatat în mod autonom, deconectat în mod permanent de alte SPAD, atunci, ţinând seama de condiţiile specifice, de alte măsuri de securitate tehnice sau procedurale şi de rolul pe care îl joacă respectivul SPAD în funcţionarea de ansamblu, AAS poate să renunţe la cerinţele pct. 218 lit. b). În asemenea cazuri AAS trebuie să stabilească reguli, adaptate la structura SPAD, conform nivelului de clasificare a informaţiilor procesate, şi să identifice caracteristicile speciale.221. Toate informaţiile şi materialele care controlează accesul la SPAD sau la RTD (SIC) sunt controlate şi protejate de reglementări corespunzătoare nivelului de clasificare cel mai ridicat şi specificului categoriei de informaţii la care respectivul SPAD şi/sau RTD (SIC) permite accesul.222. Când nu mai sunt utilizate, informaţiile şi materialele de control trebuie să fie distruse.223. Titularul informaţiilor are obligaţia de a identifica şi de a clasifica toate documentele purtătoare de informaţii, indiferent de suportul pe care se află (copie pe hârtie sau medii de stocare specifice tehnologiei informaţiei). Fiecare document, indiferent de suport, trebuie marcat cu nivelul său de clasificare. Suportul pe care se află documentele va căpăta acelaşi nivel de clasificare ca şi nivelul cel mai înalt de clasificare a informaţiilor utilizate pentru elaborarea documentelor. De asemenea, acestea se pot clasifica şi conform nivelului cel mai înalt de clasificare a unui SPAD şi/sau RTD (SIC) funcţionând în modul "dedicat" sau de "nivel înalt", cu excepţia situaţiei în care titularul sau autoritatea care răspunde de punerea la dispoziţie a respectivelor informaţii a stabilit, după verificare, o altă clasificare.224. Titularii de informaţii au obligaţia să analizeze aspectele privind agregarea informaţiilor şi consecinţele asupra nivelului de clasificare ce pot rezulta din aceasta, pentru a decide eventual acordarea unui nivel de clasificare mai ridicat pentru informaţia rezultată în urma agregării.225. Modul în care este prezentată informaţia în clar (chiar dacă se utilizează codul prescurtat sau de transmisie, reprezentarea binară) nu asigură nici un fel de protecţie de securitate şi nu trebuie, prin urmare, să influenţeze nivelul de clasificare acordat informaţiilor respective.226. Documentele conţinând informaţii clasificate NATO trebuie să fie controlate, conform reglementărilor de securitate în vigoare, înainte de a fi transmise din zonele SPAD şi/sau RTD (SIC) ori din cele cu terminale la distanţă.227. Când informaţiile sunt transferate de la un SPAD sau RTD (SIC) către alt SPAD sau RTD (SIC), ele trebuie să fie protejate atât în timpul transferului, cât şi în SPAD sau RTD (SIC) care le primeşte, corespunzător clasificării originale a informaţiilor.228. Toate mediile de stocare a informaţiilor se păstrează într-o modalitate care să fie în concordanţă cu cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor stocate pe acestea, fiind protejate permanent.229. Mediile refolosibile de stocare a informaţiilor, utilizate pentru înregistrarea informaţiilor clasificate NATO, îşi menţin cea mai înaltă clasificare pentru care au fost vreodată utilizate, până când respectivelor informaţii li se reduce nivelul de clasificare sau sunt declarate neclasificate, moment în care mediile menţionate mai sus se reclasifică în mod corespunzător sau sunt distruse în conformitate cu prevederile PrOpSec.230. Evidenta automată sau manuală a accesului la informaţiile clasificate NATO de la nivelul SECRET în sus se tine sub forma registrelor de acces. Aceste registre se păstrează pe o perioada stabilită de comun acord între AAS şi AOSIC. În ceea ce priveşte registrele de acces la informaţiile clasificate NATO nivel NATO TOP SECRET sau cele din categoria specială, perioada minima de păstrare este de 10 ani; în cazul informaţiilor clasificate NATO nivel SECRET perioada minima de păstrare pentru aceste registre nu va fi mai mica de 3 ani.231. Mediile de stocare care conţin informaţii clasificate NATO ce sunt utilizate în interiorul unei zone SPAD pot fi manipulate ca un unic material clasificat, nefiind nevoie să fie înregistrate în Registrul Central sau în subregistre, cu condiţia ca materialul să fie identificat, marcat cu nivelul său de clasificare şi controlat în interiorul zonei SPAD, până în momentul în care este distrus, redus la o copie de arhivă sau pus într-un dosar permanent. Evidenţele şi controlul materialelor clasificate vor fi menţinute în cadrul zonei SPAD până când acestea sunt supuse controlului de evidenţă sau sunt distruse.232. În cazul în care un material este generat într-un CIS, iar apoi este transmis într-o zonă cu terminal/staţie de lucru îndepărtat, se stabilesc proceduri adecvate de securitate, agreate de către AAS. Procedurile trebuie să cuprindă şi instrucţiuni specifice privind evidenţa informaţiilor.233. Toate mediile de stocare amovibile, clasificate de la nivelul NATO CONFIDENŢIAL în sus, se identifică şi se controlează în mod corespunzător (pentru nivelurile NATO UNCLASSIFIED şi NATO RESTRICTED se aplică regulamentele de securitate locale, aprobate de către ANS). Identificarea şi controalele trebuie să includă cel puţin următoarele cerinţe: a) pentru nivelul NATO CONFIDENŢIAL şi mai sus:- un mijloc de identificare (număr de serie şi marcajul nivelului de clasificare) pentru fiecare astfel de mediu, în mod separat (cu precizarea ca marcarea nivelului de clasificare trebuie să indice cel mai înalt nivel de clasificare stocat vreodată pe acel mediu, în cazul în care nu a fost declasificat conform procedurilor aprobate);- proceduri complete pentru emiterea, primirea sau retragerea mediului de memorare, pentru a fi distrus sau pentru alte scopuri;- înregistrări manuale sau tipărite la imprimantă, indicând conţinutul general, clasificarea şi precizarea categoriei informaţiei; b) pentru nivelul NATO SECRET şi mai sus informaţiile detaliate asupra mediului de stocare amovibil, incluzând conţinutul şi nivelul de clasificare, se ţin într-un registru adecvat.234. Controlul punctual (spot-checking) şi de ansamblu al mediilor de stocare amovibile, pentru a asigura compatibilitatea cu procedurile de identificare şi control în vigoare, astfel: a) pentru nivelul NATO CONFIDENŢIAL controalele punctuale ale prezentei fizice şi ale conţinutului mediilor de stocare amovibile se efectuează periodic, pentru a garanta ca acele medii de stocare nu conţin informaţii cu un nivel de clasificare superior; b) pentru nivelul NATO SECRET toate mediile amovibile se inventariază periodic, controlând punctual prezenţa lor fizică şi conţinutul (pentru a garanta că pe acele medii nu sunt stocate informaţii cu un nivel de clasificare superior); c) pentru nivelul NATO COSMIC TOP SECRET şi Categoria Specială de informaţii toate mediile amovibile se verifică anual şi se controlează punctual (spot-checked), periodic, în legătură cu prezenţa lor fizică şi cu conţinuturile lor (pentru a garanta că pe acele medii nu sunt stocate în mod necorespunzător informaţii din Categoria Specială).235. Utilizatorii trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru a garanta că informaţiile clasificate NATO sunt stocate pe medii de stocare având marcarea şi protecţia corespunzătoare. Procedurile trebuie stabilite pentru a se garanta că, pentru toate nivelurile de clasificare a informaţiilor NATO, stocarea acestora se realizează în conformitate cu reglementările de securitate.236. Informaţiile clasificate NATO înregistrate pe medii de stocare refolosibile sunt şterse doar în conformitate cu procedurile PrOpSec.237. Când un mediu de stocare urmează să iasă din uz, trebuie să fie declasificat, după care poate fi eliberat şi utilizat ca mediu de stocare neclasificat. Dacă acesta nu poate fi declasificat, trebuie distrus printr-o procedură aprobată. Mediile de stocare care conţin informaţii NATO COSMIC TOP SECRET sau Categorie Specială pot fi distruse, dar nu pot fi declasificate şi refolosite.238. Informaţiile clasificate NATO, stocate pe un mediu nereutilizabil pentru procesul de scriere (cartele sau benzi perforate, tipărituri etc.), vor fi distruse conform prevederilor cap. G "Securitatea documentelor".239. Toate mijloacele folosite pentru transmiterea electromagnetică a informaţiilor clasificate NATO se supun instrucţiunilor NATO de securitate a comunicaţiilor, instrucţiuni promovate de către ANS.240. Într-un SPAD (SIC) trebuie să se asigure mijloace de interzicere categorică a accesului la informaţiile clasificate NATO de la toate terminalele/staţiile de lucru îndepărtate, atunci când se solicită acest lucru, prin deconectare fizică sau prin proceduri software speciale, aprobate de către AAS.241. Instalarea iniţială a SIC şi orice modificare majoră adusă acestuia sunt executate de persoane autorizate. Acestea sunt sub supravegherea permanentă a unui personal tehnic calificat, care are acces la informaţii clasificate NATO de cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor, pe care respectivul SIC le va stoca, le va procesa sau le va transmite.242. Toate echipamentele vor fi instalate în conformitate cu reglementările NATO specifice în vigoare, promovate de către ANS. Se vor folosi şi directive naţionale echivalente pe plan tehnic.243. Sistemele SIC care stochează, procesează şi/sau transmit informaţii clasificate NATO nivel CONFIDENŢIAL şi mai sus vor fi protejate corespunzător faţă de vulnerabilităţile de securitate cauzate de radiaţiile compromiţătoare (TEMPEST).244. Procesarea informaţiilor se realizează în conformitate cu PrOpSec.245. Transmiterea informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL şi mai sus către instalaţii automate (a căror funcţionare nu necesită prezenţa unui operator uman) este interzisă, cu excepţia cazului în care se aplică reglementări speciale aprobate de către AAS, iar acestea au fost specificate în PrOpSec.246. În SIC care au utilizatori existenţi sau potenţiali fără certificate de securitate nu se pot stoca, procesa şi transmite informaţii clasificate NATO COSMIC TOP SECRET sau din Categoria Specială.247. PrOpSec reprezintă o descriere a implementării politicii de securitate ce urmează să fie adoptată, a procedurilor operaţionale de urmat şi a responsabilităţilor personalului.248. PrOpSec sunt elaborate de către ASIC în colaborare cu AOSIC şi AAS, care coordonează şi alte elemente de securitate implicate. AAS va aproba procedurile de operare înainte de a autoriza stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor de nivel NATO CONFIDENŢIAL şi mai sus.249. AOSIC stabileşte controale care vor garanta că toate produsele software originale (sisteme de operare generale, subsisteme şi pachete soft), aflate în folosinţă, sunt protejate în condiţii conforme cu nivelul de clasificare a informaţiilor pe care acestea trebuie să le proceseze. Protecţia programelor (software) de aplicaţie se stabileşte în primul rând pe baza unei evaluări a nivelului de clasificare de securitate a acestora şi apoi se va ţine seama de nivelul de clasificare a informaţiilor pe care acestea urmează să le proceseze.250. Versiunile software care sunt în uz trebuie să fie verificate la intervale regulate pentru a garanta integritatea şi funcţionarea lor corectă. Versiunile noi sau modificate ale software nu vor fi folosite pentru procesarea informaţiilor de nivel NATO CONFIDENŢIAL şi mai sus, până când procedurile de securitate software nu sunt testate şi aprobate de către administratorul de securitate al SPAD. Versiunile noi sau modificate ale software mai depind şi de condiţiile reacreditării prezentate în cerinţele de securitate specifice ale sistemelor, aprobate de către AAS. Un software care modifică posibilităţile sistemului sau care îi conferă posibilităţi noi şi care nu conţine nici o procedură de securitate nu poate fi folosit înainte de a fi verificat de către AOSIC.251. Verificarea prezentei viruşilor şi a software nociv se face în conformitate cu cerinţele impuse de către AAS.252. Versiunile de software noi sau modificate (sisteme de operare, subsisteme, pachete de software şi software de aplicaţie), stocate pe diferite medii, care se introduc într-o instituţie/structură/organizaţie, trebuie verificate (obligatoriu pe sisteme de calcul izolate) în vederea depistării software nociv sau a viruşilor de calculator, înainte de a fi folosite în SPAD şi/sau RTD (SIC). În plus, periodic se va proceda la verificarea software instalat; aceste verificări trebuie făcute mai frecvent dacă SPAD şi/sau RTD (SIC) sunt conectate la alt SPAD şi/sau RTD (SIC) ori la o reţea publică de comunicaţii de date sau la o reţea telefonică publică.253. În contractele de întreţinere a SPAD şi/sau RTD (SIC), care stochează/procesează/transmit informaţii clasificate de nivel NATO CONFIDENŢIAL sau mai sus, se vor specifica cerinţele care trebuie îndeplinite pentru ca personalul de întreţinere şi aparatură specifică a acestuia să poată fi introduse în zona de operare a unui SPAD şi/sau RTD (SIC); personalul de întreţinere trebuie să deţină certificate de securitate, deoarece prin executarea operaţiunilor de întreţinere există posibilitatea de a accesa informaţii clasificate NATO.254. Cerinţele menţionate la pct. 75 trebuie stipulate foarte clar în CSS, iar procedurile de desfăşurare a activităţii respective trebuie stabilite în PrOpSec. Nu se acceptă tipurile de întreţinere care constau în aplicarea unor proceduri de diagnosticare ce implică accesul de la distanţă la sistem, decât dacă activitatea respectivă se desfăşoară sub control strict şi numai cu aprobarea AAS.255. Achiziţionarea de sisteme SIC este limitată pe cât posibil la cele proiectate şi realizate în ţări membre NATO. Hardware şi/sau software proiectate şi/sau realizate în ţări ce nu sunt membre NATO pot fi achiziţionate numai după aprobarea AAS.256. Pentru SIC care stochează, procesează şi/sau transmit informaţii clasificate NATO, de la nivelul SECRET în sus, şi/sau informaţii din Categoria Specială respectivele sisteme SIC sau componentele lor de bază (cum ar fi: sisteme de operare de scop general, produse de limitare a funcţionarii în scopul realizării securităţii şi produse pentru comunicare în reţea) se pot achiziţiona doar dacă sunt sau urmează să fie evaluate şi certificate de către AAS, conform criteriilor NATO (AC/35 - D/1012 revăzut) sau criteriilor naţionale echivalente.257. Pentru SIC care stochează, procesează şi/sau transmite informaţii clasificate NATO CONFIDENŢIAL sistemele şi componentele lor de bază vor respecta pe cât posibil criteriile prevăzute la pct. 256.258. Decizia de a prefera închirierea în loc de cumpărarea unui echipament, în special medii de stocare, trebuie luată ţinându-se seama de faptul că astfel de echipamente, o dată utilizate pentru stocarea sau procesarea informaţiilor clasificate NATO, nu mai pot fi scoase în medii neprotejate fără a fi în prealabil declasificate, conform aprobării AAS, şi de faptul că acest lucru nu este întotdeauna posibil.259. Toate SPAD şi/sau RTD (SIC), înainte de a fi utilizate pentru stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor clasificate de la categoria NATO CONFIDENŢIAL în sus, trebuie acreditate de către AAS pe baza datelor furnizate de către CSS, PrOpSec şi de alte documentaţii relevante. Subsistemele SPAD şi/sau RTD şi staţiile de lucru cu acces la distanţă sau terminalele vor fi acreditate ca parte integrantă a sistemelor SIC la care sunt conectate. În cazul în care un sistem SPAD şi/sau RTD (SIC) deserveşte atât NATO, cât şi organizaţiile, structurile interne ale ţării, acreditarea se va face de către ANS de comun acord cu autorităţile NATO de securitate.260. Modul de operare de securitate multinivel impune în unele situaţii ca, înainte de acreditarea propriu-zisă a SPAD şi/sau RTD (SIC), hardware, firmware şi software să fie evaluate şi certificate de către AAS, conform criteriilor stabilite la nivel NATO, în ceea ce priveşte posibilitatea acestora de a proteja informaţiile NATO de toate categoriile şi nivelurile de clasificare şi de a deţine mecanisme de partajare/clasificare a utilizatorilor, bazate pe autorizarea accesului la sisteme.261. Cerinţele de evaluare şi certificare sunt incluse în planificarea sistemului SIC şi sunt stipulate explicit în CSS imediat după ce modul de operare de securitate a fost stabilit.262. Există următoarele situaţii în care se impun evaluarea şi certificarea de securitate într-un mod de operare de securitate multinivel: a) pentru SPAD şi/sau RTD (SIC) care stochează/procesează/transmit informaţii clasificate NATO COSMIC TOP SECRET şi/sau cele din Categorie Specială; b) pentru SPAD şi/sau RTD (SIC) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate NATO SECRET, în următoarele cazuri:(i) SPAD şi/sau RTD (SIC) este interconectat cu un alt SPAD şi/sau RTD (SIC);(ii) SPAD şi/sau RTD (SIC) are un număr de utilizatori posibili care nu poate fi definit exact.263. Procesul de evaluare şi certificare trebuie să se desfăşoare conform principiilor/instrucţiunilor aprobate, evaluarea şi certificarea făcându-se de către echipe formate din experţi cu pregătire tehnică adecvată şi autorizaţi corespunzător, iar aceste echipe vor acţiona ca reprezentanţi ai AAS. Aceasta va selecta echipele de experţi care urmează să realizeze evaluarea şi certificarea.264. Echipele pot fi formate din experţi din cadrul AAS, din reprezentanţi desemnaţi ai acestei autorităţi sau din experţi din cadrul unor organisme specializate ale NATO.265. În procesul de evaluare şi certificare se va stabili în ce măsură un anumit SPAD şi/sau RTD (SIC) îndeplineşte condiţiile de securitate specificate prin CSS. Este posibil ca după încheierea procesului de evaluare şi certificare anumite secţiuni (paragrafe/capitole) din CSS să fie modificate sau actualizate. Procesul de evaluare şi certificare trebuie să înceapă din stadiul de definire a SPAD şi/sau RTD (SIC) şi continuă de-a lungul întregului ciclu de implementare.266. Gradul de evaluare şi certificare poate fi redus în cazurile în care SPAD şi/sau RDT (SIC) respective au la baza produse de securitate evaluate şi certificate deja pe plan naţional.267. Pentru toate SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate NATO CONFIDENŢIAL sau mai sus AOSIC stabileşte proceduri de control care vor garanta că toate schimbările ulterioare intervenite în SIC sunt verificate în ceea ce priveşte implicaţiile lor de securitate.268. Tipurile de modificări care implică reacreditarea sau care solicită aprobarea anterioară a AAS trebuie să fie identificate cu claritate şi expuse în CSS. După orice modificare, reparare sau eroare care ar fi putut afecta dispozitivele de securitate ale SIC, AOSIC trebuie să garanteze realizarea unei verificări care să asigure funcţionarea corectă a dispozitivelor de securitate. Menţinerea acreditării SIC trebuie să depindă de satisfacerea criteriilor de verificare.269. Toate SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate NATO CONFIDENŢIAL sau mai sus sunt inspectate şi reexaminate periodic de către AAS. Pentru SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate NATO COSMIC TOP SECRET sau din categoria specială inspecţia se va face cel puţin o dată pe an.270. Microcalculatoarele sau calculatoarele personale având discuri fixe sau alte medii nevolatile de stocare a informaţiei, operând autonom sau ca parte a unei reţele, precum şi calculatoarele portabile cu discuri fixe sunt considerate medii de stocare a informaţiilor în acelaşi sens ca şi celelalte medii amovibile de stocare a informaţiilor.271. Acestor echipamente trebuie să li se acorde nivelul de protecţie pentru acces, manipulare, stocare şi transport, corespunzător cu cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor care au fost vreodată stocate sau procesate pe ele, până la declasarea sau declasificarea acestora în conformitate cu procedurile aprobate.272. Este interzisă utilizarea mediilor de stocare amovibile, a software şi hardware, aflate în proprietate privată, pentru stocarea, procesarea şi transmiterea informaţiilor clasificate NATO CONFIDENŢIAL şi mai sus. Pentru informaţiile NATO RESTRICTED sau NATO UNCLASSIFIED se aplică reglementările naţionale corespunzătoare.273. Este interzisă introducerea mediilor de stocare amovibile, a software şi hardware, aflate în proprietate privată, în zonele în care se stochează, se procesează sau se transmit informaţii clasificate NATO, fără aprobarea şefului unităţii.274. Utilizarea echipamentelor şi a software contractorilor în unităţi, în sprijinul activităţii oficiale NATO, este permisă cu aprobarea şefului unităţii. Utilizarea echipamentelor şi software puse la dispoziţie de alte instituţii naţionale poate fi permisă; în acest caz echipamentele sunt evidenţiate în inventarul unităţii. În ambele situaţii, dacă echipamentele sunt folosite pentru stocarea, procesarea şi transmiterea informaţiilor clasificate NATO, trebuie obţinut avizul de securitate al AAS locale.275. Marcarea informaţiilor cu destinaţie specială se aplică în mod obişnuit informaţiilor clasificate care necesită o distribuţie limitată şi o manipulare specială, în plus faţă de caracterul atribuit, prin clasificarea de securitate (de exemplu: ATOMAL, US-SIOP-ESI, Crypto, EXCLUSIVE FOR etc.).276. Definiţiile furnizate la punctele următoare reprezintă concepte importante în terminologia specifica NATO şi pot în unele cazuri să difere de definiţiile vehiculate pe plan intern.277. Informaţie în formă electronică reprezintă texte, date, imagini, sunete înregistrate pe suporturi magnetice, optice, electrice sau transmise, sub formă de curenţi, tensiuni sau câmp electromagnetic, în eter sau în reţele de comunicaţii.278. Regula de lucru cu două persoane ("Two men rule") presupune obligativitatea colaborării a două persoane pentru îndeplinirea unei activităţi specifice.279. Securitatea SPAD şi/sau RTD (SIC) reprezintă aplicarea măsurilor de securitate la SPAD şi/sau RTD (SIC) cu scopul de a preveni sau împiedica atât extragerea şi/sau modificarea informaţiilor clasificate NATO stocate, procesate, transmise prin intermediul SPAD şi/sau RTD (SIC) - prin interceptare, alterare, distrugere, accesare neautorizată cu mijloace electronice -, cât şi invalidarea de servicii/funcţii, prin mijloace specifice.280. Asigurarea securităţii SPAD şi/sau RTD (SIC) presupune aplicarea unui cumul de măsuri mixte: măsuri de securitate specifice SPAD şi/sau RTD (respectiv, la nivel de calculator), măsuri de securitate din domeniul comunicaţiilor, măsuri de ordin procedural, fizice, la nivel de personal şi de securitate a documentelor.281. Securitatea calculatoarelor (COMPUSEC) constă în aplicarea la nivel de calculator a facilităţilor de securitate hardware, software şi firmware, pentru a preveni divulgarea, manevrarea, modificarea/ştergerea neautorizată a informaţiilor sau invalidarea neautorizată a unor funcţii.282. Produs informatic de securitate reprezintă o componentă de securitate care se încorporează într-un SPAD şi/sau RTD (SIC) şi care serveşte la asigurarea, menţinerea şi sporirea confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii/valabilităţii informaţiilor.283. Securitatea comunicaţiilor (COMSEC) reprezintă aplicarea măsurilor de securitate în telecomunicaţii; scopul măsurilor este de a proteja mesajele dintr-un sistem de telecomunicaţii, care pot fi interceptate, studiate, analizate şi care, prin reconstituire, pot conduce la dezvăluiri de informaţii clasificate.COMSEC reprezintă un set complex de proceduri, incluzând: a) măsuri de securitate a transmisiilor; b) măsuri de securitate împotriva emisiilor (radiaţiilor); c) măsuri de acoperire criptologică; d) măsuri de securitate fizică, procedurală, de personal şi a documentelor; e) măsuri COMPUSEC.284. TEMPEST reprezintă măsuri de testare şi de realizare a securităţii împotriva scurgerii de informaţii prin intermediul emisiilor electromagnetice parazite.285. Evaluarea constă în examinarea detaliată, din punct de vedere tehnic şi funcţional, a aspectelor de securitate ale SPAD şi/sau RTD (SIC) sau a produselor de securitate, de către o autoritate abilitată în acest sens.1. Prin procesul de evaluare se verifică prezenta facilităţilor (funcţiilor) de securitate cerute, absenţă efectelor secundare compromiţătoare care ar putea decurge din implementarea facilităţilor de securitate şi se estimează funcţionalitatea globală a sistemului de securitate.2. Prin evaluare se constată în ce măsură cerinţele de securitate specifice pentru un SPAD şi/sau RTD (SIC) sunt satisfăcute. De asemenea, se evaluează performanţele de securitate ale produsului de securitate destinat calculatorului şi se stabileşte nivelul de încredere al SPAD şi/sau RTD (SIC) sau al produsului de securitate implementat.286. Certificarea constă în emiterea, în urma etapei de evaluare, a unui document de constatare, la care se ataşează unul de analiză, în care sunt prezentate modul în care a decurs evaluarea şi rezultatele acesteia; în documentul de constatare se menţionează măsura în care SPAD şi/sau RTD (SIC) verificate satisfac cerinţele de securitate şi măsura în care produsul de securitate destinat protecţiei acestora răspunde exigenţelor în materie de securitate.287. Acreditarea este etapa de acordare a autorizării şi aprobării unui SPAD şi/sau RTD (SIC) de a prelucra informaţii clasificate NATO, în spaţiul/mediul operaţional propriu. Etapa de acreditare trebuie să se desfăşoare după ce s-au implementat toate procedurile de securitate şi după ce s-a atins un nivel suficient de protecţie a resurselor de sistem. Acreditarea se face în principal pe baza CSS şi include următoarele: a) o lucrare justificativă despre obiectivul acreditării sistemului; alte detalii cuprinse în lucrare: nivelul/nivelurile de clasificare a informaţiilor care urmează să fie procesate şi vehiculate, modul/modurile de operare protejată propuse; b) o lucrare despre managementul riscurilor (modul de tratare/gestionare/rezolvare a riscurilor), în care se specifică pericolele şi punctele vulnerabile, precum şi măsurile adecvate de contracarare a acestora; c) o descriere detaliată a procedurilor propuse, a facilităţilor de securitate destinate SPAD şi/sau RTD (SIC). Această descriere va reprezenta elementul esenţial pentru finalizarea procesului de acreditare; d) planul de implementare şi de întreţinere a facilităţilor de securitate; e) planul de desfăşurare a etapelor de testare, evaluare şi certificare a securităţii SPAD şi/sau RTD (SIC); f) certificatul şi, acolo unde este necesar, elemente de acreditare suplimentare.288. Prin SPAD (sistem de prelucrare automată a datelor) se înţelege un ansamblu de elemente interdependenţe, în care se includ: echipamentele de calcul, produsele software de baza şi aplicative, metodele, procedeele şi, dacă este cazul, personalul, organizate astfel încât să asigure îndeplinirea funcţiilor de stocare şi prelucrare automată a informaţiilor în forma electronică. Astfel de sisteme pot fi utilizate în aplicaţii specifice din domeniile: industrial, economic, militar, cercetare, proiectare, administrativ-organizatoric etc.1. Pentru stabilirea limitelor până la care se întinde un SPAD, acesta se defineşte ca fiind un ansamblu de elemente care se află sub coordonarea şi controlul unei singure autorităţi AOSIC.2. Un SPAD poate să cuprindă subsisteme, iar unele dintre acestea pot fi ele însele SPAD.289. Facilităţile de securitate specifice unui SPAD se referă la:- funcţii şi caracteristici hardware/firmware/software;- proceduri/moduri de operare;- proceduri şi mijloace de evidenta;- controlul accesului;- definirea zonei de operare a SPAD;- definirea zonei de operare a posturilor de lucru/a terminalelor la distanţă;- restricţii impuse de politica de management;- mijloace şi structuri fizice, personal;- mijloace de control ale comunicaţiilor.Toate acestea sunt necesare asigurării unui nivel acceptabil de protecţie pentru informaţiile clasificate care urmează să fie stocate sau procesate într-un SPAD.290. RTD este un ansamblu de elemente interdependenţe, în care se includ: dispozitive şi echipamente de comunicaţie, tehnică de calcul hardware şi software, metode şi proceduri pentru transmisie-recepţie date, precum şi pentru controlul reţelei. Dacă este cazul, este inclus şi personalul aferent. Toate acestea sunt organizate astfel încât să asigure îndeplinirea funcţiilor de teletransmisie a informaţiilor în formă electronică între două sau mai multe SPAD (SIC) sau să permită interconectarea cu alte RTD. RTD poate utiliza serviciile unui singur sistem de comunicaţii sau ale mai multor sisteme de comunicaţii; mai multe RTD pot utiliza serviciile unuia şi aceluiaşi sistem de comunicaţii.291. Facilităţile de securitate specifice unei RTD sunt specifice şi cuprind: reţeaua, împreună cu toate componentele şi facilităţile auxiliare unei reţele (facilităţi de comunicaţii ale reţelei, mecanisme şi proceduri de identificare şi etichetare, controlul accesului, programe şi proceduri de control şi revizie), necesare pentru a asigura un nivel acceptabil de protejare pentru informaţiile clasificate.292. Structural un sistem informatic şi de comunicaţii (SIC) reprezintă o conexiune alcătuită din cel puţin un SPAD şi/sau o RTD. Prin intermediul SIC se stochează, se procesează şi/sau se transmit informaţii sub forma electronică.293. Zona SPAD reprezintă o zonă de lucru în care se găsesc şi operează unul sau mai multe calculatoare, unităţi periferice locale şi de stocare, mijloace de control şi echipament specific de reţea şi specific comunicaţiilor. Zona SPAD nu include acea zona separată în care sunt amplasate terminale, echipamente periferice sau staţii de lucru la distanţă, chiar dacă aceste echipamente sunt conectate la echipamentul central de calcul din zona SPAD.294. Zona terminal/staţie de lucru reprezintă o zonă, separată de zona SPAD, în care se găsesc:- echipamentele periferice locale sau terminalele asociate echipamentului de calcul central;- staţiile de lucru la distanţă;- echipamente de comunicaţii RTD.J. STRUCTURA/FUNCŢIONARUL DE SECURITATE295. Pentru implementarea măsurilor de securitate şi organizarea activităţii specifice protecţiei informaţiilor clasificate NATO, la nivelul fiecărui minister sau autorităţi administrative autonome şi în structurile subordonate, care prin natura activităţii lor vehiculează informaţii clasificate NATO, se va desemna o structură/funcţionar de securitate. Personalul care încadrează structura de securitate este desemnat în funcţie de volumul activităţii specifice.296. Desemnarea structurii/funcţionarului de securitate este obligatorie în toate instituţiile, societăţile, firmele, întreprinderile de stat sau private, care, prin natura activităţii lor sau prin contractele, acordurile, înţelegerile ce le încheie, vehiculează informaţii clasificate NATO.297. Structura/funcţionarul de securitate reprezintă punctul de contact dintre instituţie şi ANS.298. Structura/funcţionarul de securitate este numită/numit de către şeful instituţiei şi se subordonează direct acestuia. Aceasta/acesta răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO în cadrul instituţiei respective, precum şi în cele subordonate, pentru toate domeniile de securitate reglementate de ANS: organizarea securităţii, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială şi INFOSEC.299. Responsabilitatea pentru implementarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO revine şefului instituţiei respective, iar structura/funcţionarul de securitate este principalul colaborator al acestuia şi componentă executivă.300. Conform reglementărilor privind accesul la informaţii clasificate NATO personalul care încadrează structura/funcţionarul de securitate trebuie să deţină, anterior desemnării, certificat de securitate de tip A, corespunzător celui mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor clasificate NATO gestionate.301. Responsabilităţile structurii/funcţionarului de securitate sunt:Responsabilităţi generale: a) coordonează activitatea CSNR din instituţia respectivă şi din cele subordonate; b) elaborează norme interne de aplicare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO; c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul instituţiei; d) elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO la nivelul instituţiei; e) îl consiliază pe şeful instituţiei pentru toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate NATO; f) îl informează pe şeful instituţiei cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi încălcările reglementărilor de securitate şi ANS şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora.Responsabilităţi privind securitatea personalului: a) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului; b) iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia şefului instituţiei; c) are obligaţia să pună la dispoziţie persoanei pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate formularul-tip corespunzător nivelului de acces solicitat; d) acordă asistenţă în vederea completării formularelor de verificare, cu respectarea termenului de transmitere a solicitării; e) acordă sprijinul necesar instituţiilor cu atribuţii în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO; f) ţine evidenţa actualizată a tuturor persoanelor din cadrul instituţiei, care au acces la informaţii clasificate NATO, o copie de pe certificatele de securitate tip A şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate; g) reanalizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO.Responsabilităţi privind securitatea documentelor: a) coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO în cadrul instituţiei sale; b) inspectează activitatea CSNR din instituţie privind modalităţile de gestionare a informaţiilor documentelor clasificate NATO; c) pregăteşte şi transmite către ANS solicitarea şi documentaţia necesară înfiinţării în cadrul instituţiei sale a unei CSNR.Responsabilităţi privind securitatea fizică: a) stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate; b) verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor, în care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO; c) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile în care se desfăşoară activităţi în cadrul cărora sunt vehiculate informaţii clasificate NATO; d) pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul CSNR, din competenţă, şi îl informează pe şeful instituţiei cu privire la vulnerabilităţile constatate; e) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică; f) stabileşte planul de cooperare cu alte formaţiuni cu responsabilităţi în asigurarea protecţiei fizice.Responsabilităţile pe linia INFOSEC sunt prevăzute în cap. I "INFOSEC".Responsabilităţile privind pregătirea personalului sunt prevăzute în cap. L "Pregătirea personalului".K. ACTIVITATEA DE CONTROL302. Controlul reprezintă activitatea de verificare a modului în care fiecare CSNR asigură protecţia informaţiilor clasificate NATO.303. Activitatea de control se desfăşoară în mod planificat, pe baza Planului unic de control.304. Toate structurile şi persoanele care gestionează informaţii clasificate NATO vor fi incluse în programe de control, urmând să fie notificate cu privire la obiectivele controlului.305. Fiecare acţiune de control se va încheia printr-un raport de control întocmit de echipa care a efectuat acţiunea.306. Activitatea de control are drept scop identificarea, eliminarea şi contracararea oricăror riscuri de securitate care ar duce la compromiterea, divulgarea, distrugerea sau sustragerea informaţiilor clasificate NATO.307. Activitatea de control vizează structura/funcţionarul de securitate, CSNR şi personalul care are acces la informaţii clasificate NATO.308. Finalitatea acţiunilor de control se constituie într-un ansamblu de măsuri şi recomandări menit să asigure operaţionalizarea şi perfecţionarea cadrului organizatoric şi funcţional la toate structurile şi nivelurile de activitate, cu responsabilităţi în protecţia informaţiilor clasificate NATO.309. ANS organizează şi coordonează acţiunile de control la nivel naţional.310. ANS verifică implementarea recomandărilor şi a măsurilor necesare realizării obiectivelor asumate, la nivelul CSNR direct subordonate.311. Desemnarea experţilor care formează echipa de control şi inspecţie se face de către Consiliul de coordonare al ANS şi se aprobă de preşedintele ANS.312. Rolul coordonator al ANS se manifestă prin întocmirea Planului unic de control, precum şi prin asumarea responsabilităţilor la nivel naţional, faţă de solicitările şi activităţile de control ale Oficiului de Securitate NATO în România.313. ANS va integra propunerile înaintate de structurile de securitate din subordine şi de cele ale Oficiului de Securitate NATO, în vederea stabilirii, planificării şi desfăşurării tematicilor de control. Ca urmare a controalelor şi ori de câte ori se constată fapte şi elemente de disfuncţionalitate care ar putea să reprezinte riscuri de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO, ANS are obligaţia de a informa operativ Oficiul de Securitate NATO, concomitent cu întreprinderea, împreună cu structurile de securitate responsabile, a măsurilor necesare de contracarare/diminuare şi evaluare a incidentelor de securitate constatate.314. ANS va efectua controale, în conformitate cu Planul unic de control, la CSNR direct subordonate şi va superviza activităţile desfăşurate pe această linie de toate CSNR din Sistemul Naţional de Registre.315. Anual sau ori de câte ori este nevoie ANS va întocmi o evaluare cu privire la rezultatele controalelor desfăşurate, modul de implementare a măsurilor concrete de remediere a deficienţelor care au fost constatate şi la modalităţile practice de eficientizare a activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate NATO.316. Pe baza Planului unic de control fiecare CSNR îşi va întocmi propriul Plan specific de control, care trebuie să se adreseze, în mod diferenţiat, CSNR din subordine. Elaborarea tematicii, planificarea şi raportarea acţiunilor de control prevăzute în Planul specific de control se înscriu în Planul unic de control, fiind adaptate la condiţiile specifice fiecărei CSNR.317. ANS va fi informată cu privire la rezultatele, propunerile şi măsurile de eficientizare a activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate NATO, stabilite la finalizarea acţiunilor de control.318. În situaţia în care se evidenţiază riscuri de securitate referitoare la compromiterea, divulgarea, distrugerea sau sustragerea unor informaţii clasificate NATO, se va efectua o investigaţie de securitate ale cărei rezultate vor fi comunicate ANS. Membrii comisiei de investigare vor fi desemnaţi de şeful structurii instituţionale.319. CSNR au obligaţia să ţină evidenţa acţiunilor de control desfăşurate, a domeniilor care au făcut obiectul controalelor, cât şi a personalului care a fost verificat.320. Planul unic de control se întocmeşte anual de către ANS, în conformitate cu atribuţiile în domeniu ale acesteia şi în concordanţă cu propunerile Oficiului de Securitate NATO.321. Domeniile, tematica, etapele şi formele de control sunt parte integrantă a acestui Plan unic de control şi stau la baza întocmirii, la nivelul structurilor de securitate subordonate, a planurilor specifice de control.322. Planul unic de control va fi aprobat de către preşedintele ANS în cadrul Consiliului de coordonare al ANS, iar responsabilitatea punerii în aplicare a măsurilor şi activităţilor stabilite revine Secretariatului tehnic.323. Pe baza Planului unic de control structura/funcţionarul de securitate îşi va întocmi propriul plan specific de control, care se adresează, în mod diferenţiat, CSNR din subordine.324. Planul specific de control va fi aprobat de către şeful structurii instituţionale din care face parte respectiva CSNR.325. La finalizarea acţiunilor cuprinse în Planul specific de control structura/funcţionarul de securitate va prezenta ANS în termen de două săptămâni rapoartele cu privire la controlul efectuat.326. Acţiunile de control sunt planificate şi anunţate, planificate şi neanunţate, neplanificate, precum şi datorate unor situaţii de urgenţă. Acestea pot lua forma unor:1. controale de fond, care au drept obiectiv verificarea în plan organizatoric, structural şi funcţional a activităţilor de protecţie a informaţiilor clasificate NATO;2. controale tematice, care se realizează în baza unor tematici specifice şi vizează unul sau mai multe domenii ale activităţii de securitate protectivă şi/sau programe de pregătire şi educaţie de securitate;3. controale în situaţii de urgenţă, care se adresează strict verificării şi soluţionării unor evenimente/solicitări exprese transmise ANS sau structurii de securitate ca urmare a identificării unui risc de securitate.L. PREGĂTIREA PERSONALULUI327. Pregătirea personalului constituie o formă a educaţiei de securitate, obligatorie pentru toate persoanele care gestionează sau vor gestiona informaţii clasificate NATO, şi reprezintă activitatea specifică de informare şi instruire pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO. Persoanele angajate în locuri de muncă unde sunt gestionate informaţii clasificate NATO şi pentru care s-au eliberat certificate de securitate vor fi instruite înaintea începerii activităţii.328. Activitatea de pregătire se efectuează planificat şi are caracter permanent, în scopul prevenirii, contracarării şi eliminării riscurilor de securitate, precum şi a ameninţărilor la adresa securităţii informaţiilor clasificate NATO.329. Pregătirea personalului se va realiza diferenţiat, în funcţie de atribuţiile personalului şi de nivelul certificatului de securitate deţinut.330. Fiecare forma de pregătire se va înscrie în fişa individuală de pregătire a persoanei.331. Pregătirea personalului urmăreşte înţelegerea şi însuşirea corectă a standardelor de securitate, precum şi a modului de implementare eficientă a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate NATO, în vederea eliminării disfuncţiilor.332. În cadrul Planului unic de pregătire a personalului ANS stabileşte tematici de pregătire pe domenii, forme şi metode de desfăşurare a activităţilor, diferenţiate în funcţie de atribuţiile personalului şi de nivelul certificatului de securitate deţinut, în strânsă colaborare cu structurile de securitate din cadrul instituţiilor care gestionează informaţii clasificate NATO.333. Pentru stabilirea Planului unic de pregătire a personalului ANS conlucrează în permanenţă cu Oficiul de Securitate NATO.334. ANS este responsabilă de realizarea informării publice şi a educaţiei de securitate, care se efectuează diferenţiat, pe grupuri-ţintă, şi are drept scop conştientizarea şi informarea la nivelul întregii societăţi a necesităţii protecţiei informaţiilor clasificate NATO.335. Structura/funcţionarul de securitate are rolul coordonator în întocmirea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului.336. Structura/funcţionarul de securitate va întocmi Planul specific de pregătire a personalului, înscris în Planul unic de pregătire a personalului, în baza căruia va organiza şi va desfăşura activităţi specifice de pregătire la nivelul structurii instituţionale şi al structurilor din subordinea acesteia.337. Periodic structura/funcţionarul de securitate va informa ANS asupra formelor de pregătire desfăşurate şi va comunica lista persoanelor care au participat la acestea.338. Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia să ţină o evidenţă a tuturor persoanelor din cadrul structurii instituţionale, care au participat la forme de pregătire organizate de NATO, de structuri de securitate ale Alianţei Nord-Atlantice sau la forme de pregătire organizate la nivel naţional.339. Planul unic pe pregătire a personalului este întocmit şi aprobat de ANS pe baza propunerilor înaintate de structurile de securitate din cadrul instituţiilor care gestionează informaţii clasificate NATO, a proiectelor bilaterale de cooperare internă şi internaţională şi a propunerilor formulate de Oficiul de Securitate NATO. El se întocmeşte pentru o perioadă de un an şi se transmite tuturor structurilor instituţionale.340. Planul specific de pregătire a personalului este elaborat la începutul fiecărui an de către fiecare structură instituţională, adaptat la condiţiile proprii, pornind de la prevederile Planului unic de pregătire a personalului. Planul specific de pregătire a personalului va fi aprobat de către şeful structurii instituţionale.341. Trimestrial structurile instituţionale vor informa ANS asupra modului de îndeplinire a Planului specific de pregătire a personalului şi vor prezenta propuneri de acţiuni posibil să fie incluse în Planul unic de pregătire a personalului.342. Pregătirea generală cuprinde obiectivele, sarcinile şi responsabilităţile care revin fiecărei structuri, în vederea aplicării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate NATO. La acest nivel sunt prezentate principiile generale de protecţie a informaţiilor clasificate NATO, modalităţile de implementare a prezentelor norme, formele şi metodele de armonizare a acestora cu cerinţele NATO în domeniu.343. Pregătirea specifică se realizează în baza principiului nevoii de a şti (need to know), a domeniului de activitate specific, în funcţie de nivelul certificatului de securitate deţinut şi de atribuţiile personalului.344. Pregătirea individuală se realizează în mod obligatoriu de întregul personal care gestionează informaţiile clasificate NATO, conform atribuţiilor specifice.345. Tematica generală şi cea specifică pot fi prezentate sub forma de lecţii, informări, prelegeri, simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru, seminarii, şedinţe demonstrative cu caracter aplicativ, discuţii libere, care se pot finaliza prin verificări sau certificări ale nivelului cunoştinţelor.346. Activităţile de pregătire se desfăşoară, pe baza Planului unic de pregătire a personalului, de către structurile de securitate, precum şi de alte autorităţi, instituţii, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale şi organisme, care sunt autorizate de ANS să desfăşoare astfel de activităţi, în baza unor protocoale încheiate cu acestea.347. Pe plan extern, în baza acordurilor existente între ANS şi instituţii internaţionale similare, precum şi alte autorităţi, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, organisme, structuri, care au ca domeniu de activitate protecţia informaţiilor clasificate NATO, se vor derula programe comune de pregătire.348. Desemnarea persoanelor care vor participa la astfel de forme de pregătire se va realiza de către fiecare instituţie, iar solicitarea va fi făcută prin intermediul structurii de securitate. Pentru formele de pregătire organizate de către ANS solicitarea va fi transmisă acesteia tot prin intermediul structurii instituţionale.349. Formele de pregătire vor fi organizate şi susţinute de către experţii din cadrul Secretariatului tehnic al ANS, conform tematicilor cuprinse în Planul unic de pregătire a personalului.350. ANS organizează, anual şi ori de câte ori este nevoie, instruirea funcţionarilor de securitate şi a responsabililor CSNR.351. Formele de pregătire vor fi organizate şi susţinute de către structura/funcţionarul de securitate, conform tematicilor cuprinse în propriul plan specific de pregătire a personalului. La solicitarea structurilor/funcţionarilor de securitate, experţii ANS vor acorda consultanţă de specialitate.ANEXE*)la protecţia informaţiilor clasificate NATO în România┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ANS - SECRET DE SERVICIU ││ ││ ROMÂNIA Secret de serviciu ││ (după completare) ││ ............................ Exemplar nr. _____ ││ Ministerul titular ││ ││ ............................ ││ Instituţia solicitantă ││ ││ Nr._____ din ___________ ││ ││ ││ AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SECURITATE ││ ││ ││ Domnului ................................... ││ Preşedinte al Autorităţii Naţionale de Securitate ││ ││ Vă rugăm să dispuneţi declanşarea procedurii de verificare şi avizare în ││ vederea eliberării Certificatului de securitate pentru: ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Numele: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Prenumele: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Data naşterii: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Locul: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ B.I./Carte de ┌───┐ ┌──────┐ ││ identitate: Sr.└───┘ Nr. └──────┘ ││ ┌──────────────────┐ ││ Eliberat: └──────────────────┘ ││ ││ Pentru certificat de securitate tip A: ││ ┌───────────────┬──┐┌────────┬──┐┌────────────┬──┐ ││ Nivelul de acces: │ CONFIDENŢIAL │ ││SECRET │ ││TOP SECRET │ │ ││ └───────────────┴──┘└────────┴──┘└────────────┴──┘ ││ ││ Pentru certificat de securitate tip B: ││ ┌───────────────┬──┐┌────────┬──┐┌────────────┬──┐ ││ Nivelul de acces: │ CONFIDENŢIAL │ ││SECRET │ ││TOP SECRET │ │ ││ └───────────────┴──┘└────────┴──┘└────────────┴──┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ Acţiunea şi locul:│ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ Perioada: │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────────┬──┐ ┌───────────────┬──┐ ││ Paşaport tip: │ DE SERVICIU │ │ │ DIPLOMATIC │ │ ││ └───────────────┴──┘ └───────────────┴──┘ ││ ┌───┐ ┌──────┐ ┌──────────────────┐ ││ Seria: └───┘ Nr. └──────┘ Data eliberării: └──────────────────┘ ││ ││ Anexat, vă transmitem formularele de verificare nr.______ din__.__.____ ││ ││ ││ ŞEFUL INSTITUŢIEI SOLICITANTE, ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────┐ ││ Numele: └──────────────────────────────────────────┘ ││ ┌──────────────────────────────────────────┐ ││ Semnătura: └──────────────────────────────────────────┘ L.S. ││ ┌──────────────────────────────────────────┐ ││ Data: └──────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ANS - SECRET DE SERVICIU │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ANS - SECRET DE SERVICIU ││ ││ ││ ROMÂNIA ││ Secret de serviciu ││ (după completare) ││ Exemplar nr. ...... ││ ││ AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SECURITATE ││ ││ Nr. _______ din _______ ││ ││ ││ Domnului ...................................... ││ ││ ││ Va rugăm să declanşaţi procedura de verificare şi avizare în baza ││ solicitării Nr.______din_________ emisă de ____________________ în vederea ││ eliberării Certificatului de securitate pentru: ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Numele: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Prenumele: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Data naşterii: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Locul: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ B.I. / Carte de ┌───┐ ┌──────┐ ││ identitate: Sr.└───┘ Nr. └──────┘ ││ ┌─────────────────────────┐ ││ Eliberat de: └─────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────┐ ││ La data: └─────────────────┘ ││ ││ ┌─────┬──┐ ││ Certificat de securitate tip: │ A │ │ ││ └─────┴──┘ ││ ┌───────────────┬──┐┌────────┬──┐┌────────────┬──┐ ││ Nivelul de acces: │ CONFIDENŢIAL │ ││SECRET │ ││TOP SECRET │ │ ││ └───────────────┴──┘└────────┴──┘└────────────┴──┘ ││ ┌─────┬──┐ ││ Certificat de securitate tip: │ B │ │ ││ └─────┴──┘ ││ ┌───────────────┬──┐┌────────┬──┐┌────────────┬──┐ ││ Nivelul de acces: │ CONFIDENŢIAL │ ││SECRET │ ││TOP SECRET │ │ ││ └───────────────┴──┘└────────┴──┘└────────────┴──┘ ││ ││ Anexăm formularele de verificare cu nr. .... din data .............. ││ ││ ││ Preşedintele Autorităţii Naţionale de Securitate ││ ││ ┌─────────────────┐ ││ Numele: └─────────────────┘ ││ ┌─────────────────┐ ││ Semnătura: └─────────────────┘ ││ ┌─────────────────┐ ││ Data: └─────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                            ANS - SECRET DE SERVICIU┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ANS - SECRET DE SERVICIU ││ ││ ROMÂNIA Secret de serviciu ││ (după completare) ││ ...................... Exemplar nr. _______ ││ Ministerul titular ││ ...................... ││ Instituţia solicitantă ││ ││ Nr. ______ din _______ ││ ││ ││ AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SECURITATE ││ ││ Domnului .......................... ││ Preşedinte al Autorităţii Naţionale de Securitate ││ ││ ││ Vă notificăm declanşarea procedurii de verificare şi avizare în vederea ││ eliberării Certificatului de securitate pentru: ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Numele: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Prenumele: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Data naşterii: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ Locul: └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ B.I. / Carte de ┌───┐ ┌──────┐ ││ identitate: Sr.└───┘ Nr. └──────┘ ││ ┌──────────────────┐ ││ Eliberat: └──────────────────┘ ││ ││ Pentru certificat de securitate tip A: ││ ┌───────────────┬──┐┌────────┬──┐┌────────────┬──┐ ││ Nivelul de acces: │ CONFIDENŢIAL │ ││SECRET │ ││TOP SECRET │ │ ││ └───────────────┴──┘└────────┴──┘└────────────┴──┘ ││ ││ Pentru certificat de securitate tip B: ││ ┌───────────────┬──┐┌────────┬──┐┌────────────┬──┐ ││ Nivelul de acces: │ CONFIDENŢIAL │ ││SECRET │ ││TOP SECRET │ │ ││ └───────────────┴──┘└────────┴──┘└────────────┴──┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ Acţiunea şi locul:│ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ Perioada: │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────────┬──┐ ┌───────────────┬──┐ ││ Paşaport tip: │ DE SERVICIU │ │ │ DIPLOMATIC │ │ ││ └───────────────┴──┘ └───────────────┴──┘ ││ ┌───┐ ┌──────┐ ┌──────────────────┐ ││ Seria: └───┘ Nr. └──────┘ Data eliberării: └──────────────────┘ ││ ││ ││ ŞEFUL INSTITUŢIEI SOLICITANTE, ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────┐ ││ Numele: └──────────────────────────────────────────┘ ││ ┌──────────────────────────────────────────┐ ││ Semnătura: └──────────────────────────────────────────┘ L.S. ││ ┌─────────────────────────┐ ││ Data: └─────────────────────────┘ ││ ││ ANS - SECRET DE SERVICIU │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                 ANS - NESECRET     Nr. 1234                      AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SECURITATE                         CERTIFICAT DE SECURITATE TIP A   1. Prin prezentul se certifică:   Domnului/Doamnei:   Paul-Doru STĂNESCU   Data şi locul naşterii:   06 Decembrie 1973, Constanţa, Judeţul Constanţa      I se acordă Certificat de Securitate în conformitate cu prevederile  Acordului de Securitate dintre ROMÂNIA şi NATO ca urmare a verificărilor de  securitate, pentru acces la informaţii clasificate NATO, nivel NATO SECRET.      2. Valabilitate: 14.12.2001 - 14.12.2004.        MIHNEA MOTOC,   Preşedintele Autorităţii Naţionale de Securitate Ştampila   Date: 14.12.2001                                 ANS - NESECRET   Nr. 2345 NATO/EAPC/PfP UNCLASSIFIED                       CERTIFICATE OF SECURITY CLEARANCE      Issued by             ......................................................    Date and Place of Issue         14.12.2001, Bucharest    Valid until           01.01.2002-30.11.2002    This is to certify that:    Full Name                               Paul- Doru STĂNESCU    Date of Birth           December 06, 1973    Place of Birth           Constanţa, Constanţa County    Where employed          Ministry of Naţional Defence    Purpose and Duration of Visit                Appointed to the Defence Cooperation and Partnership                Directorate, NATO HQ, Bruxelles, Belgium                01.01.2002 - 30.11.2002    Holder of Passport/Identity Card No. P - 034567    Issued at Ministry of Foreign Affairs    Dated. 07.10.1999    has been cleared for access to NATO/EAPC(PfP) information classified up to    and including NATO/EAPC(PfP) SECRET în accordance with current NATO    security requirements and has been briefed accordingly by Naţional    Security Authority of România.    Signed by: ......................    Title: .............. Official Government Stamp    Date: 14.12.2001ANS - SECRET DE SERVICIU┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ROMÂNIA Secret de serviciu ││ (după completare) ││ .................... ││ Instituţia titulară ││ Exemplar nr. ...... ││ ││ Nr. ____ din _______ ││ ││ ││ CERTIFICAT DE CURIER NR. ...... ││ ││ PENTRU TRANSPORTUL DE MÂNĂ AL DOCUMENTELOR ŞI AL ECHIPAMENTELOR ││ CLASIFICATE NATO ││ ││ Prin prezenta se certifică că purtătorul: ││ Domnul/Doamna: ___________________________________________________________ ││ Născut la data de ___/__/_____, în: __________________________________ ││ Paşaport/carte de identitate sr.__ nr. __________ ││ Emis de : __________________________ la data de: _________/_______/_______ ││ Angajat al: _________________________ ││ Însoţitor: ││ Domnul/Doamna: ___________________________________________________________ ││ Născut la data de __/__/_____, în: _______________________ ││ Paşaport/carte de identitate sr.__nr. __________ ││ Emis de : ____________________________la data de : _____/_____/______ ││ Angajat al: _________________________ ││ este autorizat să transporte următoarele documente/materiale clasificate: ││┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐ │││Nr. │ FELUL DOCUMENTULUI/ │ SERIA DOCUMENTULUI/ │ OBS. │ │││crt.│ MATERIALULUI │ MATERIALULUI │ │ ││├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ │││ │ │ │ │ ││├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ │││ │ │ │ │ ││├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ │││ │ │ │ │ ││├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ │││ │ │ │ │ ││└────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                            ANS - SECRET DE SERVICIUANS - SECRET DE SERVICIU┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ INTINERARIU: ││ De la (originator):_____________________________________________________ ││ La (destinatar): _______________________________________________________ ││ Prin: ___________________________________________ ││ Puncte de oprire: ││ 1. ______________________________________ ││ 2. ______________________________________ ││ 3. ______________________________________ ││ 4. ______________________________________ ││ 5. ______________________________________ ││ ││ Data începerii misiunii: ___/___/________ ││ Data terminării misiunii: ___/__/________ ││ ││ ││ Semnătura funcţionarului Semnătura şefului instituţiei ││ de securitate al instituţiei ││ ││ __________________________ ________________________ ││ (nume) (nume) ││ ││ Stampila instituţiei L.S. ││ ││ ││ ----------------------------------------------------------------------- ││ ││ ││ Declar cu bună credinţă că, pe durata exercitării misiunii de curierat în ││ baza prezentului mandat, nu mă voi implica în nici un fel de activităţi care ││ să aibă ca rezultat compromiterea misiunii primite. ││ ││ Semnătura curierului: ________________________ ││ Semnătura însoţitorului: _____________________ ││ ││ ││ Martor: ___________________________________________ ││ (funcţionarul de securitate al instituţiei) ││ ││ Data depunerii Certificatului de curier: ___/___/_______ ││ ││ ANS-SECRET DE SERVICIU │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL DOCUMENTELOR NATO/PfP DE CIRCULAŢIE LIMITATĂ*)-------- Notă *) Registrul are în anexă: caietul de transmitere a documentelor (sau copii ale acestora) la alte instituţii autorizate; evidenţa persoanelor autorizate care au mai consultat documentul; procesele-verbale de multiplicare sau de distrugere a documentului. Notă **) RESTRICTED (R), CONFIDENŢIAL (C), SECRET (S) Notă ***) Se referă la transmiterea documentului către alte instituţii autorizate, consultarea documentului de către alte persoane autorizate sau efectuarea de copii. În fiecare coloană se menţionează (după caz) numărul de referinţă (de ordine) din caietul de transmitere, numărul de referinţă din Evidenţa consultării sau numărul procesului-verbal în caz de multiplicare. Atunci când se transmit copii la o altă instituţie autorizată se completează atât coloana 3 cât şi 1.┌──────┬─────┬────┬──────┬─────┬────┬──────┬───────┬───────────────┬──────────┐│Nr. de│Nr. │Data│Nr. şi│Tipul│Nr. │Ca- │Persoa-│ │ Dosarul ││refe- │de │în- │ data │ şi │file│rac- │na │ Alte │(fichetul)││rinţă │în- │re- │docu- │con- │ │te- │autori-│ destinaţii***)│unde se ││ │re- │gis-│mentu-│ţi- │ │rul**)│zată la├────┬────┬─────┤ află ││ │gis- │tră-│ lui │nu- │ │ │care se│in- │con-│copii│documentul││ │tra- │rii │de la │tul │ │ │află │şti-│sul-│ │ sau nr. ││ │re la│ │ NATO │ pe │ │ │do- │tu- │ta- │ │ P.V. ││ │R.C. │ │ │scurt│ │ │cu- │ţii │re │ │ de ││ │ │ │ │ al │ │ │men- │(1) │(2) │ (3) │distrugere││ │ │ │ │do- │ │ │tul │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu- │ │ │(nume -│ │ │ │ ││ │ │ │ │men- │ │ │sem- │ │ │ │ ││ │ │ │ │tu- │ │ │na- │ │ │ │ ││ │ │ │ │lui │ │ │tu- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ră) │ │ │ │ │├──────┼─────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴─────┴────┴──────┴─────┴────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴──────────┘  +  AnexăCAIET DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR NATO/PfP╔═════════════┬══════════┬════════════┬════┬══════┬═══════════┬════════════════╗║ Nr. de │ Nr. de │ Nr. şi │ Nr.│ Data │ Instituţia│ Persoana care ║║referinţă │referinţă │ data │file│ tran-│ autorizată│ a preluat ║║ a │ în │documentului│ │ smi- │ la care se│ documentul ║║transmiterii │registrul │ │ │ te- │ transmite │ (nume şi ║║ │ central │ │ │ rii │ documentul│ semnătură ║║ │(sub │ │ │ │ │ ║║ │registru) │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║├─────────────┼──────────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────────────────┤║ │ │ │ │ │ │ ║╚═════════════┴══════════┴════════════┴════┴══════┴═══════════┴════════════════╝EVIDENŢA CONSULTĂRII DOCUMENTELOR NACC/PfP┌──────┬─────────┬──────┬────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────┐│Nr. de│Nr. de │Nr. şi│Data│Persoana autorizată│Persoana autorizată│Persoana ││ordine│refe- │data │con-│ care a consultat │ la care se află │care a ││ │rinţă │do- │sul-│ documentul │ documentul │autorizat││ │ în │cu- │tă- ├────┬──────┬───────┤ │consulta-││ │regis- │men- │rii │Nume│Insti-│Semna- │ │rea ││ │trul │tu- │ │ │tuţie │tură │ │ ││ │central │lui │ │ │ │ │ │ ││ │(sub │ │ │ │ │ │ │ ││ │registru)│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼───────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼───────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼───────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼───────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼───────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼───────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼───────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼───────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴─────────┴──────┴────┴────┴──────┴───────┴───────────────────┴─────────┘     Formular de bază - date personale SECRET DE SERVICIU     Nr. _______ din __.__.____ (după completare)                    SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE                           ┌──────────────────────────────────────────┐   Instituţia solicitantă: └──────────────────────────────────────────┘                       ┌────┬──┐┌─────────────┬─┐┌───────┬─┐┌────────────┬──┐   Tipul de certificat │ A │ ││CONFIDENŢIAL │ ││SECRET │ ││TOP SECRET │ │   şi nivelul de └────┴──┘└─────────────┴─┘└───────┴─┘└────────────┴──┘   acces solicitat: ┌────┬──┐┌─────────────┬─┐┌───────┬─┐┌────────────┬──┐                       │ B │ ││CONFIDENŢIAL │ ││SECRET │ ││TOP SECRET │ │                       └────┴──┘└─────────────┴─┘└───────┴─┘└────────────┴──┘                       ┌────────────────────────────────────────────────────┐   Motivul solicitării:│ │                       └────────────────────────────────────────────────────┘   Instituţia la care se trimite avizul: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SECURITATE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT ││ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ ││ NUME: └───────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ ││ NUME ANTERIOARE: └───────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ ││ PRENUME: └───────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ ││ DATA NAŞTERII: └───────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌──────────┐ ┌────────────────┐ ││ LOCUL NAŞTERII: sat: └──────────┘ comună: └────────────────┘ ││ ┌──────────┐ ┌────────────────┐ ││ oraş: └──────────┘ judeţ: └────────────────┘ ││ ┌──────────┐ ┌────────────────┐ ││ CETĂŢENIA la naştere: └──────────┘ actuală:└────────────────┘ ││ ││ ││ CARTE/BULETIN DE IDENTITATE: ││ ┌──────┐ ┌────────┐ ┌──────────┐ ┌────────┐ ││ Seria:└──────┘ Nr.:└────────┘ Eliberat de:└──────────┘ La data:└────────┘ ││ ││ ┌──────────────────────────────┐ ││ Cod numeric personal:└──────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DOMICILIUL PERMANENT: ││ ───────────────────── ││ ││ ┌─────────────────────┐ ┌─────────┐ ││ Localitatea: └─────────────────────┘ Judeţul/Sectorul: └─────────┘ ││ ┌───────────────────────────┐ ┌─────┐ ┌──────┐ ││ Strada: └───────────────────────────┘ Numărul:└─────┘ Bloc:└──────┘ ││ ┌────┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌────────────┐ ││ Scara:└────┘ Etajul:└───┘ Apartamentul:└───┘Codul poştal:└────────────┘ ││ ┌─────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ││ Telefon fix: └─────────────┘ Telefon mobil:└─────────────────────────┘ ││ ┌─────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ││ Fax: └─────────────┘ E-mail:└─────────────────────────┘ ││ ││ ││ DOMICILIUL FLOTANT: ││ ────────────────── ││ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ ││ Localitatea: └──────────────┘ Judeţul/Sectorul:└────────────────┘ ││ ┌──────────────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────┐ ││ │Strada: │ │Numărul: │ │Bloc: │ ││ └──────────────────────┘ └───────────┘ └─────────────┘ ││ ┌─────┐ ┌───┐ ┌────┐ ┌─────────┐ ││ Scara:└─────┘ Etajul:└───┘ Apartamentul:└────┘ Codul poştal:└─────────┘ ││ ││ ┌───────────────┐ ┌─────────────────────┐ ││ Telefon fix: └───────────────┘ Telefon mobil:└─────────────────────┘ ││ ┌───────────────┐ ┌─────────────────────┐ ││ Fax: └───────────────┘ E-mail:└─────────────────────┘ ││ ││ ││ DOMICILII PERMANENTE ŞI FLOTANTE ÎN ULTIMII CINCI ANI: ││ ────────────────────────────────────────────────────── ││ ┌────┐ ┌─────┐ ││ Tipul de domiciliu: Permanent: └────┘ Flotant: └─────┘ ││ ┌──────────────────────┐ ┌───────────────┐ ││ Localitatea: └──────────────────────┘ Judeţul/Sectorul:└───────────────┘ ││ ││ ┌────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ │Strada: │ │Numărul: │ │Bloc: │ ││ └────────────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ ││ ┌───┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──────────────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul:└──┘Apartamentul:└───┘Codul poştal:└──────────────┘ ││ ││ .......................................................................... ││ ┌───────┐ ┌────────┐ ││ Tipul de domiciliu: Permanent: └───────┘ Flotant:└────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────────────┐ ││ Localitatea: └───────────┘ Judeţul/Sectorul:└───────────────────┘ ││ ┌────────────────────┐ ┌───────┐ ┌─────────┐ ││ Strada: └────────────────────┘ Numărul: └───────┘ Bloc:└─────────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌─────────────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul:└───┘ Apartamentul:└──┘Codul poştal:└─────────────┘ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ADRESE ŞI REŞEDINŢE ÎN STRĂINĂTATE ÎN ULTIMII CINCI ANI: ││ ──────────────────────────────────────────────────────── ││ (pentru perioade peste 3 luni) ││ ────────────────────────────── ││ ││ ┌───────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐ ││ Perioada:│ Ţara: │ Ţara: │ │ Localitatea: │ │ ││ └───────────────┘ └─────────┘ └───────────┘ ││ ┌───────────────────┐ ┌────┐ ┌───────┐ ││ Strada: └───────────────────┘ Numărul: └────┘ Bloc: └───────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌────┐ ┌────────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul:└───┘ Apartamentul: └────┘ Codul poştal:└────────┘ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ........................................................................... ││ ┌────────┐ ┌───────────────┐ ┌──────────┐ ││ Perioada:└────────┘ Ţara: └───────────────┘ Localitatea: └──────────┘ ││ ││ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌──────────┐ ││ Strada: └────────┘ Numărul: └────────┘ Bloc: └──────────┘ ││ ││ ┌───┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──────┐ ││ Scara: └───┘Etajul: └──┘ Apartamentul: └───┘ Codul poştal: └──────┘ ││ ││ ││ ││ STUDII CIVILE ŞI MILITARE: ││ ────────────────────────── ││ ┌──────┬───────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐ ││ │ Nr. │ │ │ │ ││ │ crt. │ Perioada │ Instituţia emitentă │ Felul studiilor │ ││ ├──────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ ││ ├──────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ ││ ├──────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ ││ ├──────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ ││ ├──────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ ││ ├──────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ ││ ├──────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ ││ ├──────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ ││ └──────┴───────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘ ││ ││ LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE ││ ─────────────────────── ││ ┌─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ ││ │ Nr.crt.│ Limba │ Nivelul │ ││ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ ││ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ ││ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ ││ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ ││ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ ││ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ ││ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ ││ └─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ ││ (în cazul atestatelor se va indica instituţia emitentă şi data) ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ SITUAŢIA MILITARĂ: ││ ────────────────── ││ ││Fără stagiu militar satisfăcut:┌──┐Militar activ:┌────────┐ În rezervă:┌────┐││ └──┘ └────────┘ └────┘││Seria livretului militar:┌────┐ Numărul livretului militar: ┌──────────┐ ││ └────┘ └──────────┘ ││Eliberat de centrul militar:┌─────────┐ la data: ┌────────────┐ ││ └─────────┘ └────────────┘ ││ ││ ││ PAŞAPOARTE: ││Turistic ─────────── ││ ││Seria:┌────┐ Numărul:┌────┐Eliberat de: ┌──────┐ La data:┌───────┐ ││ └────┘ └────┘ └──────┘ └───────┘ ││De serviciu ││ ││Seria:┌─────┐ Numărul:┌───────┐ Eliberat de:┌─────┐La data:┌────────┐ ││ └─────┘ └───────┘ └─────┘ └────────┘ ││Diplomatic ││ ││Seria:┌─────┐ Numărul:┌───────┐ Eliberat de:┌─────┐ La data:┌───────┐ ││ └─────┘ └───────┘ └─────┘ └───────┘ ││ ││ CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE ÎN ULTIMII CINCI ANI: ││ ─────────────────────────────────────────────── ││ ││ ┌─────────┬────────┬─────────────┬──────────┬────────┐ ││ │ Nr. crt.│ Ţara │ Localitatea │ Perioada │ Scopul │ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ ├─────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ ││ └─────────┴────────┴─────────────┴──────────┴────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ SITUAŢIA PROFESIONALĂ: ││ ────────────────────── ││ CIVIL: ││Profesia:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││Ministerul: ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ││Instituţia la care este încadrat: ┌─────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────┘ ││De la data: ┌──────────────────┐ ││ └──────────────────┘ ││Funcţia: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││De la data: ┌──────────────────┐ ││ └──────────────────┘ ││Adresa de la locul de muncă: ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││Telefon:┌──────┐ Fax: ┌─────┐E-mail:┌─────────────┐ ││ └──────┘ └─────┘ └─────────────┘ ││ ││ MILITAR: ││ ││Gradul:┌───────────┐ Funcţia: ┌────────────────────────────┐ ││ └───────────┘ └────────────────────────────┘ ││Arma de bază: ┌────────────────┐ Arma de încadrare: ┌─────────────────────┐ ││ └────────────────┘ └─────────────────────┘ ││Unitatea: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││Indicativul eşalonului superior: ┌────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────┘ ││ ││ LOCURI DE MUNCĂ ÎN ULTIMII CINCI ANI: ││ ──────────────────────────────────── ││ ┌────────┬──────────┬────────┬─────────────────┐ ││ │ Nr.crt.│INSTITUŢIA│PERIOADA│FUNCŢII DEŢINUTE │ ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ ││ ├────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ ││ └────────┴──────────┴────────┴─────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA FAMILIALĂ ACTUALĂ ││ ──────────────────────────── ││ ││ Celibatar(a):┌────┐ Căsătorit(a):┌────┐Concubinaj ┌──────┐ ││ └────┘ └────┘ └──────┘ ││ Despărţit(a) în fapt:┌─────┐Divorţat(a):┌────┐Văduv(a)┌───────┐ ││ └─────┘ └────┘ └───────┘ ││ Recăsătorit(ă): ┌───────────┐ ││ └───────────┘ ││Alte situaţii: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││Date referitoare la data şi locul încheierii căsătoriei sau legate ││de situaţia actuală ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ DATE DESPRE PARTENERUL DE VIAŢĂ ││ ──────────────────────────────── ││ (SOŢ/SOŢIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ) ││ ││NUME: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││NUME ANTERIOARE: ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ││PRENUME: ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ││DATA NAŞTERII: ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ││LOCUL NAŞTERII: comună:┌─────┐oraş:┌───────┐ judeţ:┌─────────────┐ ││ └─────┘ └───────┘ └─────────────┘ ││CETĂŢENIA: la naştere:┌──────────┐ actuală:┌──────────────────┐ ││ └──────────┘ └──────────────────┘ ││ ││PROFESIA: ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ││LOCUL DE MUNCĂ: ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ DOMICILIUL PERMANENT: ││ ──────────────────── ││ ││Localitatea:┌───────────┐ Judeţul/Sectorul: ┌───────────────────┐ ││ └───────────┘ └───────────────────┘ ││Strada:┌───────────────┐ Numărul:┌────┐ Bloc:┌───────┐ ││ └───────────────┘ └────┘ └───────┘ ││Scara:┌─────┐ Etajul:┌───┐Apartamentul: ┌─────┐Codul poştal:┌──────┐ ││ └─────┘ └───┘ └─────┘ └──────┘ ││Telefon fix:┌────────────┐ Telefon mobil:┌───────────────┐ ││ └────────────┘ └───────────────┘ ││Fax:┌──────────────────┐ E-mail: ┌────────────────┐ ││ └──────────────────┘ └────────────────┘ ││ ││ DOMICILIUL FLOTANT: ││ ──────────────────── ││ ││Localitatea:┌───────────┐Judeţul/Sectorul:┌────────────────────┐ ││ └───────────┘ └────────────────────┘ ││Strada:┌──────────────┐ Numărul:┌────────┐ Bloc:┌───────────┐ ││ └──────────────┘ └────────┘ └───────────┘ ││Scara:┌───┐Etajul:┌──┐Apartamentul:┌───┐ Codul poştal: ┌───────┐ ││ └───┘ └──┘ └───┘ └───────┘ ││Telefon fix:┌─────────┐Telefon mobil: ┌────────────────┐ ││ └─────────┘ └────────────────┘ ││Fax: ┌──────────────┐ E-mail:┌──────────────────┐ ││ └──────────────┘ └──────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DOMICILII PERMANENTE ŞI FLOTANTE ÎN ULTIMII CINCI ANI: ││ ────────────────────────────────────────────────────── ││ ││Tipul de domiciliu: Permanent:┌───────────────┐Flotant:┌──────────────┐ ││ └───────────────┘ └──────────────┘ ││ ││Localitatea:┌──────────┐Judeţul/Sectorul: ┌────────────────────┐ ││ └──────────┘ └────────────────────┘ ││Strada: ┌──────────────────┐ Numărul:┌────┐Bloc:┌───────┐ ││ └──────────────────┘ └────┘ └───────┘ ││Scara:┌───────┐Etajul:┌─────┐Apartamentul:┌──────┐Codul poştal:┌───────────┐ ││ └───────┘ └─────┘ └──────┘ └───────────┘ ││ ││............................................................................. ││ ││Tipul de domiciliu: Permanent:┌──────────┐ Flotant:┌──────────────┐ ││ └──────────┘ └──────────────┘ ││ ││Localitatea: ┌──────────────────┐Judeţul/Sectorul: ┌──────────────────┐ ││ └──────────────────┘ └──────────────────┘ ││ ││Strada:┌─────────────────┐ Numărul: ┌────────┐Bloc:┌──────────────────┐ ││ └─────────────────┘ └────────┘ └──────────────────┘ ││ ││Scara:┌────┐Etajul:┌──────┐Apartamentul:┌────┐Codul poştal:┌────────────┐ ││ └────┘ └──────┘ └────┘ └────────────┘ ││ ││....................................................................... ││ ││Tipul de domiciliu: Permanent:┌─────┐Flotant: ┌─────────┐ ││ └─────┘ └─────────┘ ││Localitatea:┌────────────┐Judeţul/Sectorul:┌──────────────┐ ││ └────────────┘ └──────────────┘ ││ ││Strada: ┌──────┐Numărul:┌─────────┐Bloc:┌──────────┐ ││ └──────┘ └─────────┘ └──────────┘ ││ ││Scara:┌─────┐Etajul:┌────┐Apartamentul┌────────┐ Codul poştal:┌────────────┐ ││ └─────┘ └────┘ └────────┘ └────────────┘ ││ ││ COPII (inclusiv cei din alte căsătorii) ││ ──────────────────────────────────────── ││ ┌───────┬───────────────────┬────────────┬─────┬────────┬──────────┐ ││ │Nr.crt.│NUMELE ŞI PRENUMELE│DATA NAŞTERI│LOCUL│OCUPAŢIA│DOMICILIUL│ ││ ├───────┼───────────────────┼────────────┼─────┼────────┼──────────┤ ││ ├───────┼───────────────────┼────────────┼─────┼────────┼──────────┤ ││ ├───────┼───────────────────┼────────────┼─────┼────────┼──────────┤ ││ ├───────┼───────────────────┼────────────┼─────┼────────┼──────────┤ ││ ├───────┼───────────────────┼────────────┼─────┼────────┼──────────┤ ││ ├───────┼───────────────────┼────────────┼─────┼────────┼──────────┤ ││ ├───────┼───────────────────┼────────────┼─────┼────────┼──────────┤ ││ └───────┴───────────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DATE DESPRE PĂRINŢI ││ ──────────────────── ││ TATĂL ││ ││NATURA RELAŢIEI: tată natural:┌──────┐tată adoptiv:┌───┐tată vitreg: ┌──────┐││ └──────┘ └───┘ └──────┘││ ││NUME: ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││NUME ANTERIOARE: ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││PRENUME: ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││PROFESIA: ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││DATA NAŞTERII: ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││LOCUL NAŞTERII: comună: ┌───────┐oraş:┌──────┐judeţ:┌────────────┐ ││ └───────┘ └──────┘ └────────────┘ ││CETĂŢENIA la naştere:┌───────────┐ actuală:┌───────────────┐ ││ └───────────┘ └───────────────┘ ││ ││ DOMICILIUL PERMANENT: ││ ────────────────────── ││ ││Localitatea:┌─────────────┐Judeţul/Sectorul: ┌──────────────────────┐ ││ └─────────────┘ └──────────────────────┘ ││Strada:┌─────────────────────────┐ Numărul: ┌────┐Bloc: ┌─────────┐ ││ └─────────────────────────┘ └────┘ └─────────┘ ││Scara: ┌─────┐Etajul┌──────┐Apartamentul:┌──────┐Codul poştal: ┌───────────┐ ││ └─────┘ └──────┘ └──────┘ └───────────┘ ││Telefon fix:┌────────────────────┐Telefon mobil: ┌───────────────────┐ ││ └────────────────────┘ └───────────────────┘ ││Fax:┌──────────────┐ E-mail: ┌───────────────────┐ ││ └──────────────┘ └───────────────────┘ ││ ││ DOMICILIUL FLOTANT: ││ ────────────────── ││ ││ ││Localitatea:┌──────────────┐Judeţul/Sectorul:┌────────────────────┐ ││ └──────────────┘ └────────────────────┘ ││Strada:┌────────────┐Numărul:┌─────┐ Bloc:┌───────┐ ││ └────────────┘ └─────┘ └───────┘ ││Scara:┌────┐Etajul:┌───┐Apartamentul:┌───┐Codul poştală ┌──────┐ ││ └────┘ └───┘ └───┘ └──────┘ ││Telefon fix:┌────────────┐Telefon mobil: ┌──────────────┐ ││ └────────────┘ └──────────────┘ ││Fax:┌───────────────────────┐ E-mail: ┌──────────────┐ ││ └───────────────────────┘ └──────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ MAMA ││ ││NATURA RELAŢIEI: mamă naturală:┌──────┐mamă adoptivă:┌────┐mamă vitregă:┌───┐││ └──────┘ └────┘ └───┘││NUME: ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││NUME ANTERIOARE: ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││PRENUME: ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││PROFESIA: ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││DATA NAŞTERII: ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││LOCUL NAŞTERII: comună:┌─────┐oraş:┌─────────┐ judeţ:┌──────────────┐ ││ └─────┘ └─────────┘ └──────────────┘ ││CETĂŢENIA la naştere:┌─────────────┐ actuală: ┌────────────────┐ ││ └─────────────┘ └────────────────┘ ││ ││ DOMICILIUL PERMANENT: ││ ────────────────────── ││ ││Localitatea:┌────────────────────┐ Judeţul/Sectorul:┌─────────────────┐ ││ └────────────────────┘ └─────────────────┘ ││Strada:┌────────────────────────┐ Numărul:┌──────┐Bloc:┌──────────┐ ││ └────────────────────────┘ └──────┘ └──────────┘ ││ ││Scara:┌───┐Etajul┌───┐Apartamentul:┌──────┐Codul poştal: ┌───────────┐ ││ └───┘ └───┘ └──────┘ └───────────┘ ││ ││Telefon fix:┌───────────────────┐ Telefon mobil:┌─────────────────────┐ ││ └───────────────────┘ └─────────────────────┘ ││Fax:┌─────────────────┐ E-mail: ┌─────────────────┐ ││ └─────────────────┘ └─────────────────┘ ││ ││ ││ DOMICILIUL FLOTANT: ││ ──────────────────── ││ ││Localitatea:┌────────────────────┐ Judeţul/Sectorul:┌──────────────────────┐ ││ └────────────────────┘ └──────────────────────┘ ││Strada: ┌──────────────────────┐ Numărul:┌────┐Bloc:┌───────────┐ ││ └──────────────────────┘ └────┘ └───────────┘ ││Scara:┌──────┐Etajul:┌──────┐ Apartamentul:┌─────┐Codul poştal┌────────────┐ ││ └──────┘ └──────┘ └─────┘ └────────────┘ ││ ││Telefon fix:┌────────────────┐ Telefon mobil:┌──────────────────┐ ││ └────────────────┘ └──────────────────┘ ││Fax:┌─────────────────────┐ E-mail: ┌───────────────────┐ ││ └─────────────────────┘ └───────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ DATE DESPRE FRAŢI/SURORI ││ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││NUME: └────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││PRENUME: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││DOMICILIUL: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││NUME: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││PRENUME: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││DOMICILIUL: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││NUME: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││PRENUME: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││DOMICILIUL: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││NUME: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││PRENUME: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ ││DOMICILIUL: ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││ └────────────────────────────────────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ANTECEDENTE ŞI CAZIER ││ ─────────────────────── ││ ││ Aţi fost vreodată reţinut, arestat preventiv, anchetat, ││ pus sub acuzare, judecat, condamnat (inclusiv la amendă ││ penală sau interzicerea unor drepturi), graţiat, ┌───┬─┐ ┌──┬─┐ ││ amnistiat, eliberat pe cauţiune, eliberat condiţionat? │DA │ │ │NU│ │ ││ └───┴─┘ └──┴─┘ ││ Aţi fost vreodată anchetat administrativ, sancţionat ││ administrativ, amendat de către poliţie sau autorităţi ││ civile (nu se menţionează amenzile pentru abateri minore, ││ cum sunt cele pentru parcare, dar se menţionează cele ││ pentru fapte grave, precum conducerea sub influenţa ││ alcoolului sau tulburarea ordinii publice)? ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │DA│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ Aţi fost vreodată judecat în Consiliul de Onoare, ││ anchetat, judecat sau condamnat de o Curte Marţială, ││ trimis într-o unitate disciplinară în timpul cât ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ v-aţi aflat în serviciul militar? │DA│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ││ Dacă aţi răspuns cu da la vreuna din întrebările de ││ mai sus, detaliaţi în spaţiul de mai jos, inclusiv ││ perioadele şi instituţiile care au sancţionat faptele dvs. ...*1) ││ ││ ┌───────┬──────────────────┬──────────┬─────────────────┐ ││ │Nr.crt.│ FAPTA SĂVÂRŞITĂ │PERIOADA │INSTITUŢIA │ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ ├───────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ││ └───────┴──────────────────┴──────────┴─────────────────┘ ││ *1) Datele furnizate vor fi tratate cu maximum de ││ confidenţialitate. Autoritatea care acordă ││ avizul va decide dacă faptele comise au vreo ││ relevanta la acordarea certificatului de securitate. ││ Nu este obligatoriu ca aceste fapte să determine ││ refuzul de acordare a certificatului, în acelaşi timp, ││ ascunderea totală sau parţială a unor astfel de ││ informaţii şi circumstanţe este considerată drept ││ dovadă de nesinceritate cu consecinţe grave în planul ││ securităţii personale şi, ca atare, determinantă la ││ luarea deciziei privind avizul. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ DATE DE SECURITATE ││ ││ Solicitantul Partenerul ││ de viaţa ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ Aţi fost vreodată implicat în acţiuni de: │DA│ │ │DA│ │ ││ spionaj, terorism, tentative de subminare └──┴─┘ └──┴─┘ ││ a ordinii democratice prin mijloace violenţe? ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ Aţi fost vreodată membru sau simpatizant al ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ unei grupări implicate în acţiuni menţionate │DA│ │ │DA│ │ ││ mai sus? └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ Aţi fost vreodată în relaţii apropiate cu o │DA│ │ │DA│ │ ││ persoană care a activat sau a simpatizat cu └──┴─┘ └──┴─┘ ││ astfel de grupări? ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ││ ││ ││ Dacă aţi răspuns cu da la vreuna dintre întrebări detaliaţi mai jos. ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Solicitantul Partenerul ││ de viaţă ││ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ Aţi colaborat cu organele fostei Securităţi care │DA│ │ │DA│ │ ││ au desfăşurat activităţi de poliţie politică? └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ Consideraţi că aţi atras atenţia vreunui serviciu │DA│ │ │DA│ │ ││ de informaţii sau de securitate străin? └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ Consideraţi că au fost făcute presiuni asupra │DA│ │ │DA│ │ ││ dumneavoastră sau asupra membrilor familiei └──┴─┘ └──┴─┘ ││ dumneavoastră ca urmare a unui incident survenit ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ pe teritoriul altei ţări? │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ Sunteţi în relaţii permanente de natura profesională │DA│ │ │DA│ │ ││ sau personală cu cetăţeni străini? └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ││ Consideraţi că vi s-a solicitat vreodată să furnizaţi┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ informaţii clasificate în afară atribuţiilor │DA│ │ │DA│ │ ││ de serviciu? └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ││ Dacă aţi răspuns cu da la vreuna dintre întrebări ││ detaliaţi mai jos. ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Solicitantul Partenerul ││ de viaţa ││ ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ Aveţi rude apropiate, din cele menţionate mai sus, │DA│ │ │DA│ │ ││ care locuiesc în străinătate sau care au locuit mai └──┴─┘ └──┴─┘ ││ mult de trei luni în străinătate? ┌──┬─┐ ┌──┬─┐ ││ │NU│ │ │NU│ │ ││ └──┴─┘ └──┴─┘ ││ ││ Dacă aţi răspuns cu da detaliaţi mai jos. ││ ││ ┌───────┬────────────────┬─────────────────┬──────┬───────────┐ ││ │Nr.crt.│NUMELE PRENUMELE│GRADUL DE RUDENIE│ ŢARA │PERIOADA │ ││ ├───────┼────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┤ ││ ├───────┼────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┤ ││ ├───────┼────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┤ ││ ├───────┼────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┤ ││ ├───────┼────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┤ ││ ├───────┼────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┤ ││ ├───────┼────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┤ ││ ├───────┼────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┤ ││ └───────┴────────────────┴─────────────────┴──────┴───────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DECLARAŢIE ││ ────────── ││ Subsemnatul, ................................................................││ Declar că toate datele furnizate mai sus sunt exacte şi corecte; ││ Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare ││ şi avizare pentru acces la informaţiile clasificate N.A.T.O şi le accept;││ ││ Consimt că toate datele pe care le furnizez să fie verificate, conştient ││ fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false sau omisiunilor cu ││ buna ştiinţă; ││ Ma angajez să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate││ în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să informez, din proprie ││ iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.││ ││ Am luat nota că neacordarea avizului de securitate nu-mi va fi motivată. ││ ││ Data, ││ ││ Semnătura, ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    FORMULAR SUPLIMENTAR SECRET DE SERVICIU    (se completează pentru niveluri    NATO SECRET şi NATO TOP SECRET)    Nr. ________din ______,_____,______                                                (după completare)                                                 Ex. unic                       SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE  Instituţia solicitantă: ┌─────────────────────────────────────────────┐                               └─────────────────────────────────────────────┘                                ┌─┬─┐┌────────────┬─┐┌──────┬─┐ ┌──────────┬─┐  Tipul de certificat şi │A│ ││CONFIDENŢIAL│ ││SECRET│ │ │TOP SECRET│ │  nivelul de acces solicitat: └─┴─┘└────────────┴─┘└──────┴─┘ └──────────┴─┘                                ┌─┬─┐┌────────────┬─┐┌──────┬─┐ ┌──────────┬─┐                                │B│ ││CONFIDENŢIAL│ ││SECRET│ │ │TOP SECRET│ │                                └─┴─┘└────────────┴─┘└──────┴─┘ └──────────┴─┘  Motivul solicitării: ┌─────────────────────────────────────────────┐                               └─────────────────────────────────────────────┘  Instituţia la care se trimite avizul: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SECURITATE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ CANDIDATUL LA AVIZARE ││ ──────────────────── ││ ││ ││NUME: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ ││PRENUME: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ ││DATA NAŞTERII: ┌──────────────────────────────┐ ││ └──────────────────────────────┘ ││ ││LOCUL NAŞTERII: sat:┌──────────┐comună:┌───────────────┐ ││ └──────────┘ └───────────────┘ ││ ││ oraş:┌─────────┐judeţ: ┌───────────────┐ ││ └─────────┘ └───────────────┘ ││ ││CETĂŢENIA actuală:┌─────────┐ ││ └─────────┘ ││ ││DATA COMPLETĂRII FORMULARULUI DE BAZĂ: ┌────────────────┐ ││ └────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ DATE SUPLIMENTARE DESPRE SOLICITANT ││ ──────────────────────────────────── ││ ││ ││ În afara domiciliilor, adreselor şi reşedinţelor indicate în ││ formularul de bază, în ultimii zece ani aţi mai avut şi altele? ││ ││ ÎN ROMÂNIA ││ ─────────── ││ ││ ┌────────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ││ Perioada: └────────────┘ Judeţ: └─────────┘ Localitatea:└──────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ││ Strada: └────────────────────────────┘ Numărul: └─────┘ Bloc: └────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌─────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul: └───┘ Apartamentul: └───┘ Codul poştal: └─────┘ ││ ││ ......................................................................... ││ ││ ┌────────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ││ Perioada: └────────────┘ Judeţ: └─────────┘ Localitatea:└──────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ││ Strada: └────────────────────────────┘ Numărul: └─────┘ Bloc: └────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌─────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul: └───┘ Apartamentul: └───┘ Codul poştal: └─────┘ ││ ││ ││ ....................................................................... ││ ││ ┌────────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ││ Perioada: └────────────┘ Judeţ: └─────────┘ Localitatea:└──────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ││ Strada: └────────────────────────────┘ Numărul: └─────┘ Bloc: └────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌─────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul: └───┘ Apartamentul: └───┘ Codul poştal: └─────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ÎN STRĂINĂTATE ││ ─────────────── ││ ││ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ││ Perioada: └────────────┘ Ţara: └──────────┘ Localitatea:└──────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ││ Strada: └────────────────────────────┘ Numărul: └─────┘ Bloc: └────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌─────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul: └───┘ Apartamentul: └───┘ Codul poştal: └─────┘ ││ ││ ......................................................................... ││ ││ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ││ Perioada: └────────────┘ Ţara: └──────────┘ Localitatea:└──────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ││ Strada: └────────────────────────────┘ Numărul: └─────┘ Bloc: └────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌─────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul: └───┘ Apartamentul: └───┘ Codul poştal: └─────┘ ││ ││ ......................................................................... ││ ││ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ││ Perioada: └────────────┘ Ţara: └──────────┘ Localitatea:└──────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ││ Strada: └────────────────────────────┘ Numărul: └─────┘ Bloc: └────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌─────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul: └───┘ Apartamentul: └───┘ Codul poştal: └─────┘ ││ ││ ......................................................................... ││ ││ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ││ Perioada └────────────┘ Ţara: └──────────┘ Localitatea └──────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ││ Strada: └────────────────────────────┘ Numărul: └─────┘ Bloc: └────┘ ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌─────┐ ││ Scara: └───┘ Etajul: └───┘ Apartamentul: └───┘ Codul poştal: └─────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ RUDE ││ ────── ││ ││ Cumnaţi/cumnate ││ ┌──────────┬───────────┐─────────────┬───────────┬───────────┐ ││ │GRAD DE │ │ │ │ │ ││ │RUDENIE │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │NUMELE │ │ │ │ │ ││ │ACTUAL │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │NUMELE LA │ │ │ │ │ ││ │NAŞTERE │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │NUME │ │ │ │ │ ││ │ANTERIOARE│ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │PRENUMELE │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │DATA │ │ │ │ │ ││ │NAŞTERII │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │LOCUL │ │ │ │ │ ││ │NAŞTERII │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │CETĂŢENIA │ │ │ │ │ ││ │ACTUALĂ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │DOMICILIUL│ │ │ │ │ ││ │PERMANENT │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │OCUPAŢIA │ │ │ │ │ ││ │ACTUALĂ │ │ │ │ │ ││ └──────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘ ││ ││ Părinţii partenerului de viaţă (naturali, vitregi sau adoptivi). ││ ││ ┌──────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ ││ │ │ TATĂL │ MAMA │ ││ ├──────────┼───────────┬─────────────┼───────────┬───────────┤ ││ │GRADUL DE │ │ │ │ │ ││ │RUDENIE │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │NUMELE │ │ │ │ │ ││ │ACTUAL │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │NUMELE LA │ │ │ │ │ ││ │NAŞTERE │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │NUME │ │ │ │ │ ││ │ANTERIOARE│ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │PRENUMELE │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │DATA │ │ │ │ │ ││ │NAŞTERII │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │LOCUL │ │ │ │ │ ││ │NAŞTERII │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │CETĂŢENIA │ │ │ │ │ ││ │ACTUALĂ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │DOMICILIUL│ │ │ │ │ ││ │PERMANENT │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ ││ │OCUPAŢIA │ │ │ │ │ ││ │ACTUALĂ │ │ │ │ │ ││ └──────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ REFERINŢE ││ ─────────── ││ ││ Nominalizaţi date de identificare a minim două persoane, care ││ sunt de acord să prezinte referinţe despre dumneavoastră, care ││ vă cunosc de cel puţin cinci ani. ││ ││ ┌──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────────┐ ││ │Numele şi │ Ocupaţia │ Locul de │ Domiciliul │Tel./Fax │ Observaţii│ ││ │prenumele │ │ muncă │permanent │ │ │ ││ ├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ └──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┘ ││ ││ STARE DE SĂNĂTATE ││ ─────────────────── ││ ││ Aţi fost vreodată diagnosticat cu boală psihică? ││ ││ Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi: ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Aţi suferit incidente de natură medicală care ││ au provocat pierderea temporară a cunoştinţei? ││ ││ Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi: ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Sunteţi conştient de vreo altă problemă medicală, neacoperită ││ de răspunsurile anterioare, care ar putea afecta protecţia ││ informaţiile clasificate? ││ ││ Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi: ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Aţi avut sau aveţi probleme legate de consumul de alcool? ││ ││ Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi: ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Aţi consumat sau consumaţi substanţe care creează dependenţă ││ sau droguri? ││ ││ Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi: ││ ││ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ DECLARAŢIE ││ ││ ││ Subsemnatul, ........................................... ││ ││ Declar că toate datele furnizate mai sus sunt exacte şi corecte; ││ Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare ││ şi avizare pentru acces la informaţiile clasificate N.A.T.O şi ││ le accept; ││ Consimt că toate datele pe care le furnizez să fie verificate, ││ conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false sau ││ omisiunilor cu bună ştiinţă; ││ Mă angajez să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi ││ solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să informez, ││ din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele ││ declarate mai sus. ││ ││ Am luat notă că neacordarea avizului de securitate nu-mi ││ va fi motivată. ││ ││ ││ Data, ││ ││ ││ Semnătura, ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Formular financiar SECRET DE SERVICIU    Ex. nr. .... din ..../..../.... (după completare)                                                    Ex. unic                   SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE                          ┌───────────────────────────────────────────────────┐  Instituţia solicitantă: └───────────────────────────────────────────────────┘  Tipul de ┌───┬──┐ ┌──────────┬──┐ ┌─────────────────┬──┐ ┌────────────┬──┐  certificat │ A │ │ │ SECRET │ │ │ STRICT SECRET │ │ │ S.S.I.D. │ │  şi nivelul └───┴──┘ └──────────┴──┘ └─────────────────┴──┘ └────────────┴──┘  de acces ┌───┬──┐ ┌──────────────┬──┐ ┌──────────┬──┐ ┌───────────────┬──┐  solicitat: │ B │ │ │ CONFIDENŢIAL │ │ │ SECRET │ │ │ TOP SECRET │ │              └───┴──┘ └──────────────┴──┘ └──────────┴──┘ └───────────────┴──┘                          ┌───────────────────────────────────────────────────┐  Motivul solicitării: └───────────────────────────────────────────────────┘  Instituţia la care se trimite avizul: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SECURITATE ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT │ │ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ │ NUME: └──────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ │ NUME ANTERIOARE: └──────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ │ PRENUME: └──────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ │ DATA NAŞTERII: └──────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ LOCUL NAŞTERII sat: ┌─────────┐ comună: ┌─────────┐ │ │ └─────────┘ └─────────┘ │ │ oraş: ┌─────────┐ judeţ: ┌─────────┐ │ │ └─────────┘ └─────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ CETĂŢENIA ACTUALĂ: └─────────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ SITUAŢIA FAMILIALĂ ││ ││ ■ Cum vă apreciaţi situaţia financiară? ││ ││ Confortabilă:[] Acceptabilă:[] Dificilă:[] Nu pot aprecia:[] ││ ││ ││ ■ Locuinţa ││ ││ Locuinţa pe care o folosiţi împreună cu ceilalţi ││ membri ai familiei este: ││ ││ Proprietate: [] Chirie: [] Locuinţă de serviciu: [] ││ ││ ││ PROPRIETĂŢI MOBILE/IMOBILE ││ ││ ■ Detaliaţi: ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ││ Venituri şi cheltuieli lunare tipice pentru dumneavoastră şi ││ partenerul de viaţă ││ ││ ││ ■ Venit anual net realizat în ┌─────────────────────┐ ││ urma activităţii principale. └─────────────────────┘ ││ ││ ■ Venituri suplimentare realizate ┌─────────────────────┐ ││ din alte activităţi. └─────────────────────┘ ││ ││ ■ Total venituri anuale pe ┌─────────────────────┐ ││ gospodărie. └─────────────────────┘ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ■ Evaluaţi care este valoarea ┌──────────────────────┐ ││ totală a debitelor curente └──────────────────────┘ ││ care va grevează ││ ││ Dumneavoastră şi partenerul dumneavoastră de viaţă economisiţi ││ ││ Curent [] Ocazional [] Rar [] ││ ││ Comparativ cu anul anterior aveţi obligaţii şi datorii financiare: ││ ││ Mai mult: [] Mai puţin [] Cam la fel: [] ││ ││ ││ Sunteţi interesat, dvs. sau ┌────┬──┐ ┌────┬──┐ ││ partenerul de viaţă în colaborarea │ DA │ │ │ NU │ │ ││ cu anumite societăţi comerciale └────┴──┘ └────┴──┘ ││ înregistrate în ţară? ││ ││ Dacă da, detaliaţi: ││ - denumirea societăţii comerciale, adresa, domeniul de activitate ││ - caracterul interesului (asociere, membru în Consiliul ││ de administraţie, consilier etc.) ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Aveţi relaţii, dvs. sau partenerul de viaţă ┌────┬──┐ ┌────┬──┐ ││ cu firme înregistrate în străinătate? │ DA │ │ │ NU │ │ ││ └────┴──┘ └────┴──┘ ││ Dacă da, detaliaţi: ││ - denumirea firmei, adresa, domeniul de activitate ││ - caracterul interesului (asociere, membru în ││ Consiliul de administraţie, consilier, contracte ││ de colaborare, concesionare, comision etc.) ││ - ţara de înmatriculare. ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Împotriva dvs. sau a asociaţilor dvs. au ┌────┬──┐ ┌────┬──┐ ││ fost iniţiate în ultimii 10 ani, │ DA │ │ │ NU │ │ ││ proceduri de executare silită? └────┴──┘ └────┴──┘ ││ ││ Dacă da, detaliaţi: ││ - motivul procedurii ││ - tribunalul care a hotărât măsura ││ - autoritatea care a pus-o în aplicare ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Aveţi alte interese financiare care ┌────┬──┐ ┌────┬──┐ ││ ar putea intra în conflict cu │ DA │ │ │ NU │ │ ││ îndatoririle dumneavoastră de serviciu? └────┴──┘ └────┴──┘ ││ ││ Detaliaţi. ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Detaliaţi alte aspecte care ne-ar putea ajuta să înţelegem ││ mai bine situaţia dumneavoastră financiară ? ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DECLARAŢIE ││ ││ ││ Subsemnatul, ................................................. ││ ││ Declar că toate datele furnizate mai sus sunt exacte şi corecte; ││ Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare ││ şi avizare pentru acces la informaţiile clasificate N.A.T.O şi ││ le accept; ││ Consimt că toate datele pe care le furnizez să fie verificate, ││ conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false ││ sau omisiunilor cu bună ştiinţă; ││ Mă angajez să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi ││ solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să informez, ││ din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele ││ declarate mai sus. ││ ││ Am luat notă că neacordarea avizului de securitate nu-mi ││ va fi motivată. ││ ││ ││ Data, ││ ││ ││ Semnătura, ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_________