HOTĂRÂRE nr. 352 din 11 aprilie 2002privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 18 alin. (1) şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", persoana juridică română, în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 103, sectorul 5, prin reorganizarea Institutului "Cantacuzino" Bucureşti, care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" are ca obiect de activitate: a) cercetări ştiinţifice în domeniul cauzelor şi mecanismului de producere a infectiilor bacteriene, virale, parazitare şi al mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora, precum şi în domeniul imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene şi biotehnologiei, cu forte proprii şi prin cooperare ştiinţifică cu alte instituţii din ţara şi din străinătate; b) producerea de preparate biologice profilactice şi terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice şi pentru culturi celulare, dispozitive medicale, cu forte proprii şi prin cooperare naţionala şi internationala, precum şi valorificarea lor în ţara şi în străinătate; c) creşterea, exploatarea şi comercializarea animalelor de laborator destinate testarilor de medicamente şi produse biologice administrabile omului, precum şi cercetării ştiinţifice; d) servicii de consultanţa tehnica şi metodologică acordate unităţilor de profil din ţara, expertize, participarea la supravegherea epidemiologica a teritoriului, la programe de sănătate naţionale şi internaţionale, în domeniile specifice de activitate; e) asigurarea funcţionarii centrelor de referinţa din cadrul institutului, recunoscute de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în acţiunile specifice de diagnostic şi control al bolilor transmisibile; f) desfacerea direct către populaţie de produse biologice, medicamente şi reactivi, medii şi dispozitive medicale; g) asigurarea de prestaţii de diagnostic prin laboratorul şi centrele de referinţa din institut, pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate; h) investigaţii de laborator de specialitate pentru populaţie şi diverse unităţi.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" poate înfiinţa în cadrul structurii sale organizatorice subunitati fără personalitate juridică necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalităţile de constituire a acestora şi relaţiile în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" este asigurata de consiliul de administraţie, format din 11 membri. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general - preşedinte; b) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi Familiei; c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării; d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale; f) preşedintele consiliului ştiinţific. (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele dintre membrii săi. (4) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din institut sau din afară acestuia. (5) Membrii consiliului de administraţie se numesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la propunerea conducătorului unităţii de la care aceştia provin. (6) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de către acelaşi organ care i-a numit.  +  Articolul 5Conducerea executivă a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" este asigurata de directorul general, numit prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Conducerea operativă a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" este asigurata de un comitet de direcţie compus din directorul general, directorii din structura institutului şi contabilul-şef.  +  Articolul 7 (1) Orientarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" sunt asigurate de consiliul ştiinţific. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afară acestuia, aleşi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut sau numiţi de comitetul de direcţie.  +  Articolul 8Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general, ale comitetului de direcţie şi ale consiliului ştiinţific sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino".  +  Articolul 9 (1) Activul patrimonial total al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 31 decembrie 2001 şi care se actualizează potrivit reglementărilor legale, este de 140.389.973 mii lei, din care patrimoniul propriu are o valoare de 125.628.157 mii lei. (2) Activul şi pasivul Institutului "Cantacuzino" Bucureşti se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Construcţiile, anexele şi terenul aferent, situate în municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 103, sectorul 5, precum şi "Staţiunea Baneasa-Bucureşti", situata în municipiul Bucureşti, sos. Straulesti nr. 14A, sectorul 1, staţiunea situata în comuna Ciorogarla-Darvari, judeţul Giurgiu, şi "Subunitatea Iaşi", situata în municipiul Iaşi, str. Codrescu nr. 15, judeţul Iaşi, trec în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino".  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" preia toate drepturile şi obligaţiile Institutului "Cantacuzino" Bucureşti şi se substituie în toate litigiile în curs ale fostului Institut "Cantacuzino" Bucureşti.  +  Articolul 12 (1) Personalul Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" se preia prin transfer de la Institutul "Cantacuzino" Bucureşti şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data transferării, până la negocierea noului contract colectiv de muncă. (2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 13 (1) Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" se realizează din surse proprii, din alocaţii de la bugetul de stat, din credite bancare şi din alte surse atrase, în condiţiile legii. (2) Pentru anul 2002 finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" se asigura din surse proprii, din credite bancare şi din alte surse atrase.  +  Articolul 14Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în calitate de minister coordonator, poate cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" pentru realizarea unor investiţii, dotări, aparatura, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 15Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, la interval de 5 ani.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, se completează la lit. C "Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei" cu o noua poziţie cu următorul cuprins:"- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie lt; lt;Cantacuzino gt; gt;."  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 133/1994 privind reorganizarea Regiei Autonome "Institutul Cantacuzino", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 12 aprilie 1994, precum şi pct. 2 al cap. V de la lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE    PENTRU MICROBIOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE "CANTACUZINO"                          STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                          ┌────────────────────────────┐                          │ Consiliul de administraţie │                          └─────────────┬──────────────┘                                        │   ┌────────────────────┐ ┌─────────┴────────┐ ┌────────────────────┐   │ Comitet de direcţie├─────┤ DIRECTOR GENERAL ├─────┤Consiliul ştiinţific│   └────────────────────┘ └─────────┬────────┘ └────────────────────┘                                        │     ┌────────┬─────────────┬───────────┴┬──────────┬─────────┬──────────┐     │ │ │ │ │ │ │┌────┴───┐┌───┴────┐ ┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴────┐│Director││Director├─┐│Laboratorul││Laboratorul││Director││Director││Contabil-│└───┬────┘└───┬────┘ ││de control ││de asigu- │└───┬────┘└───┬────┘│ şef │    │ ┌─┐ │ ┌─┐ ││intern de ││rare a │ │ ┌─┐ │ ┌─┐ └────┬────┘    ├─┤A│ ├─┤F│ ││calitate ││calităţii │ ├─┤M│ ├─┤R│ │ ┌─┐    │ └─┘ │ └─┘ │└───────────┘└───────────┘ │ └─┘ │ └─┘ └─┤W│    │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ │ ┌─┐ │ ┌─┐ └─┘    ├─┤B│ ├─┤G│ │ ├─┤N│ ├─┤S│    │ └─┘ │ └─┘ │ │ └─┘ │ └─┘    │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ │ ┌─┐ │ ┌─┐    ├─┤C│ ├─┤H│ │ ├─┤O│ ├─┤T│    │ └─┘ │ └─┘ │ │ └─┘ │ └─┘    │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ │ ┌─┐ │ ┌─┐    ├─┤D│ ├─┤J│ │ └─┤P│ ├─┤U│    │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘    │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ │ ┌─┐    └─┤E│ └─┤K│ │ ├─┤V│      └─┘ └─┘ │ │ └─┘                     │ │ ┌─┐                    ┌┴┐ ├─┤X│                    │L│ │ └─┘                    └─┘ │ ┌─┐                                                              ├─┤Y│                                                              │ └─┘                                                              │ ┌─┐                                                              └─┤Z│                                                                └─┘    A = Laboratorul de parazitologie-entomologie    B = Laboratorul de virusologie    C = Prestaţii - analize de laborator    D = Laboratorul de microbiologie I    E = Laboratorul de microbiologie II    F = Secretariat ştiinţific    G = Redactia Revistei Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare        pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"    H = Laboratorul de imunologie    J = Laboratorul de epidemiologie moleculara    K = Laboratorul de biotehnologie    L = Centrul de învăţământ şi documentare    M = Laboratorul de producţie:        - biopreparate de uz uman        - reactivi de diagnostic        - medii de cultura    N = Biobaze: Darvari; Baneasa    O = Laboratorul de condiţionare    P = Subunitatea Iaşi    R = Resurse umane    S = Salarizare    T = Aprovizionare    U = Desfacere    V = Depozite    X = Transport    Y = Farmacie    Z = Tehnic-administrativ    W = Financiar-contabilitate  +  Anexa 2REGULAMENTULde organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", denumit în continuare institut, este persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, care funcţionează conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul are structura organizatorică cuprinsă în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 352 din 11 aprilie 2002. (2) Institutul are în cadrul structurii sale organizatorice subunitati, staţiuni fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului de activitate. Acestea sunt: staţiunile Băneasa-bucureşti, Ciorogarla-Darvari, judeţul Giurgiu, şi subunitatea Iaşi. (3) Institutul poate înfiinţa în cadrul structurii sale şi alte subunitati fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 3Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul microbiologiei şi imunologiei, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi ale Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.  +  Articolul 4Obiectul de activitate al institutului cuprinde:A. Cercetări ştiinţifice în domeniul cauzelor şi mecanismelor de producere a infectiilor bacteriene, virale şi parazitare, precum şi în domeniul biologiei celulare şi moleculare, imunologiei, biotehnologiei şi geneticii microbiene, prin: a) dezvoltarea studiilor teoretice în microbiologie şi imunologie, inclusiv în domeniul biologiei celulare, biotehnologiei şi geneticii moleculare; b) studiul etiologiei şi patogeniei bolilor infectioase, parazitare şi imunitare, al mijloacelor specifice de diagnosticare, prevenire şi combatere a acestora; c) studiul microorganismelor şi al rolului lor în procesele naturale, normale sau patologice, şi al reactiilor pe care le provoacă; d) studierea bolilor transmisibile cu potenţial de larga propagare: tuberculoza, infectii acute respiratorii, hepatite virale, retrovirusuri, arbovirusuri, enterovirusuri etc.; e) cercetări în vederea elaborării şi evaluării de teste moleculare pentru diagnosticul modern microbiologic, imunologic şi imunochimic, inclusiv în scopuri epidemiologice; f) studiul eficacitatii produselor biologice, precum şi al metodelor de profilaxie specifică bolilor infectioase; g) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulara şi umorala privind mecanismele imunomodulatoare; rolul receptorilor celulari şi al funcţiilor celulare prin mediatori; mecanisme moleculare şi celulare ale bolilor autoimune şi ale imunodeficientei; h) supravegherea ecologica a populatiilor de insecte vectoare şi studiul unor agenţi biologici şi chimici de combatere; i) studiul infectiilor parazitare cu implicaţii în sănătatea publică: cercetarea mecanismelor de patogenitate; elaborarea unor tehnici moderne de diagnostic; noi scheme de tratament şi profilaxie; j) identificarea unor substanţe de origine bacteriana sau vegetala cu proprietăţi terapeutice; k) cercetare-dezvoltare în domeniul biotehnologiei în vederea realizării unor produse biologice de uz medical; l) elaborarea de strategii, studii de diagnoza şi prognoza privind dezvoltarea domeniilor ştiinţei şi tehnologiei; m) cercetare aplicativa şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul sau de activitate, cu prioritate, la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe; n) activităţi de transfer tehnologic pentru rezultatele cercetării efectuate din domeniul propriu; o) în cadrul obiectului sau de activitate colaborează şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind apărarea naţionala.B. Programul anual de asistenţa tehnico-metodologică şi activităţi de sănătate publică, precum şi acordarea de servicii specializate: a) asigurarea funcţiei de referinţa în domeniul microbiologiei, acordarea de asistenţa tehnica şi metodologică unităţilor de profil din reţeaua sanitară, participarea la elaborarea, aplicarea şi evaluarea programelor de sănătate publică naţionale şi internaţionale în domeniile specifice activităţii institutului, inclusiv prin acţiuni de instruire tehnico-metodologică şi de evaluare a eficientei profesionale în unităţile de profil din ţara; b) promovarea afilierii unor centre naţionale de referinţa la organizaţii şi organisme internaţionale; c) acordarea de servicii de consultanţa tehnica şi metodologică de specialitate solicitată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de unităţile sanitare din ţara, prin contracte sau convenţii; d) intervenţii operative la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în situaţii epidemiologice speciale, prin deplasarea de laboratoare şi specialişti în focare; e) elaborarea unui sistem de evaluare a eficientei profesionale în unităţile de profil din ţara şi implementarea tehnica a acestuia; f) prestarea de servicii de laborator de specialitate pentru populaţie şi diverse unităţi; g) instruiri intensive de scurta durata în domeniul sau de activitate.C. Formarea şi perfecţionarea de personal ştiinţific şi tehnic în domeniul microbiologiei, imunologiei şi epidemiologiei, prin: a) organizarea anuală de cursuri teoretice şi practice de microbiologie, imunologie, cu participari naţionale şi internaţionale, cursanţi şi lectori; b) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale în domeniul microbiologiei, epidemiologiei, imunologiei, biotehnologiei; c) perfecţionarea personalului ştiinţific prin burse, stagii de schimb de experienta etc. în alte instituţii de profil din ţara şi din străinătate; d) sprijinirea afilierii membrilor institutului la societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale; e) organizarea unui sistem complex de documentare ştiinţifică operativă-informatizata, inclusiv accesul la servicii de documentare-informare ştiinţifică internaţionale specializate.D. Activităţi de producţie: a) producerea cu forte proprii şi/sau prin cooperare naţionala şi internationala de preparate biologice profilactice şi terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice şi pentru culturi celulare, dispozitive medicale, hrana granulata standardizata pentru animale de laborator şi comercializarea acestora în ţara şi în străinătate; b) desfacerea direct către populaţie de produse biologice, medicamente şi reactivi, medii şi dispozitive medicale; c) creşterea, exploatarea şi comercializarea de animale de laborator destinate cercetării ştiinţifice, precum şi controlului de medicamente şi produse biologice administrabile omului; d) efectuarea directa de activităţi de import-export conform legii; e) elaborarea de standarde referitoare la calitatea produselor şi serviciilor ce intră în sfera de activitate a institutului.E. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate: a) Romanian Archives of Microbiology and Immunology; b) Microbiologia - epidemiologia; c) publicaţii metodologice şi tehnice de specialitate în domeniile de competenţa ale institutului.  +  Articolul 5Pentru realizarea obiectului sau de activitate institutul are următoarele atribuţii principale:1. asigura orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică în funcţie de: nevoile sănătăţii publice, reieşite din studii proprii şi din programele abordate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; nevoile de dezvoltare a institutului şi de aliniere la nivel ştiinţific mondial; programele naţionale de cercetare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Medicale;2. încheie contracte de cercetare cu organisme naţionale şi internaţionale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;3. iniţiază şi încheie convenţii de cooperare ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în domeniul sau de activitate;4. dirijeaza resursele umane şi materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare ştiinţifică stabilite pentru fiecare etapa;5. asigura asistenţa tehnica de profil, în vederea experimentarii şi aplicării tehnologiilor elaborate;6. executa lucrări de consultanţa tehnico-economică pentru agenţii economici interesaţi, în domeniile specifice;7. furnizează servicii ştiinţifice şi tehnologice agenţilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi;8. executa testare şi certificare de produse;9. evalueaza periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare întreprinse;10. urmăreşte şi sprijină din punct de vedere organizatoric şi material difuzarea rezultatelor ştiinţifice proprii în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional;11. asigura, conform prevederilor legale, protecţia rezultatelor ştiinţifice brevetabile;12. asigura corelarea acţiunilor de specializare şi promovare a cadrelor proprii cu necesităţile dezvoltării programelor de cercetare ale institutului;13. promovează şi urmăreşte aplicarea şi fructificarea complexa a rezultatelor ştiinţifice;14. pregăteşte, negociaza şi contractează cu reprezentanţii competenţi volumul producţiei;15. fundamentează cheltuielile de producţie, negociaza şi stabileşte preţurile de livrare ale produselor;16. asigura promovarea şi urmărirea producţiei pentru satisfacerea nevoilor beneficiarilor;17. asigura baza materială şi condiţiile necesare pentru exploatarea corecta a biobazelor institutului;18. stabileşte strategia de dezvoltare a producţiei de biopreparate, a instalaţiilor şi utilajelor din dotare, corelata cu programul de cercetare-dezvoltare propriu şi cu evoluţia previzibila; asigura baza materială şi organizează în condiţiile legale realizarea de biopreparate şi testarea de laborator şi clinica a acestora;19. iniţiază şi încheie acţiuni de cooperare tehnica cu firme sau instituţii din ţara ori din străinătate în domeniul producţiei şi evaluării experimentale şi clinice de biopreparate;20. asigura desfacerea produselor realizate către beneficiarii contractelor, conform clauzelor contractuale şi prevederilor legale;21. asigura direct către populaţie şi alţi solicitanţi desfacerea de produse biologice, medicamente, reactivi, medii, dispozitive medicale şi de animale de laborator;22. asigura servicii medicale de profil (expertize, analize de laborator, autovaccinuri şi alte prestaţii de specialitate) către populaţie şi alte instituţii sau unităţi;23. coordonează şi asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, instalaţiilor, utilajelor din dotare, în vederea menţinerii capacităţii de cercetare, producţie, asistenţa tehnica şi învăţământ, cu forte proprii sau cu terţi;24. stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecţia produselor, a mediului înconjurător, precum şi protecţia şi securitatea muncii;25. urmăreşte şi verifica modul de realizare a lucrărilor de investiţii în vederea respectării proiectelor de execuţie şi asigura condiţiile de punere în funcţiune a noilor utilaje şi obiective;26. pregăteşte executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităţilor existente, potrivit reglementărilor legale;27. realizează importul de: aparatura, utilaje, echipamente, tehnologii sau licenţe pentru retehnologizarea capacităţilor existente ori pentru realizarea de noi linii tehnologice, chimicale şi reactivi, materiale consumabile, piese de schimb, tulpini de referinţa, linii celulare şi animale de laborator;28. asigura dezvoltarea aplicatiilor informatice în toate sectoarele de activitate, pentru decizii operative în domeniul organizatoric şi tehnico-economic, precum şi pentru susţinerea documentării şi cercetării ştiinţifice;29. asigura respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal;30. elaborează documentaţiile pentru obţinerea de credite şi de alte surse de finanţare, inclusiv pentru fond valutar;31. realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuţiei acestora şi stabileşte destinaţia veniturilor conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6 (1) Activul patrimonial total al institutului, stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 31 decembrie 2001 şi care se actualizează potrivit reglementărilor legale, este de 140.389.973 mii lei, din care patrimoniul propriu are o valoare de 125.628.157 mii lei. (2) Activul şi pasivul Institutului "Cantacuzino" Bucureşti se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Institutul administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite cu titlu de proprietate, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare. (3) În exercitarea drepturilor sale institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. (4) Concesionarea sau închirierea unor subunitati, servicii ori activităţi se poate face în condiţiile legii, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare. (6) Rezultatele cercetărilor, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, precum şi bunurile achiziţionate în vederea realizării acestora sunt bunuri proprii, dacă prin contract nu se prevede altfel. (7) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 8Institutul poate avea în structura subunitati fără personalitate juridică, secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 9 (1) Modificările în structura organizatorică şi funcţională a institutului se propun de directorul general şi se aproba de consiliul de administraţie. (2) Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile sale aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului.  +  Articolul 10Conducătorii subunitatilor din structura institutului răspund în faţa directorului general şi a consiliului de administraţie de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de către aceştia.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale institutului  +  Articolul 11 (1) Conducerea institutului este asigurata de către: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general. (2) Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, coordonarea şi evaluarea periodică a activităţii ştiinţifice sunt asigurate de către consiliul ştiinţific. Consiliul de administraţie  +  Articolul 12Consiliul de administraţie al institutului este format din 11 membri numiţi pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.  +  Articolul 13 (1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general - preşedinte; b) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi Familiei; c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării; d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale; f) preşedintele consiliului ştiinţific. (2) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele dintre membrii săi. (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din institut sau din afară acestuia.  +  Articolul 14 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la propunerea conducătorului unităţii de la care aceştia provin. (2) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de către acelaşi organ care a făcut numirea.  +  Articolul 15Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce deriva din aceasta calitate.  +  Articolul 16 (1) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie: a) cei care au suferit condamnări; b) cei care, personal ori soţul (sotia), copiii ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil ori cu care institutul se afla în relaţii economice directe. (2) Una şi aceeaşi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care institutul întreţine relaţii economice sau are interese contrare.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 18Remunerarea membrilor consiliului de administraţie pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate se face potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna şi ori de câte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie. Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.  +  Articolul 20 (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.  +  Articolul 21La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi reprezentantul sindicatului.  +  Articolul 22Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate.  +  Articolul 23 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au comunicat în scris despre aceasta organului coordonator.  +  Articolul 24Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizează modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitati din structura acestuia, necesare realizării obiectului de activitate al institutului; b) aproba propunerile consiliului ştiinţific, strategia şi programele de cercetare-dezvoltare ale institutului, de introducere a unor tehnologii noi de vârf, modernizarea celor existente, în concordanta cu strategia generală în domeniul propriu; c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare pe care îl înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării; d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care îl depune la Ministerul Sănătăţii şi Familiei în vederea adoptării; e) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează să fie realizate de institut în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finanţate din surse proprii, alocaţii de la buget, credite bancare; f) analizează şi avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului şi îl depune la Ministerul Sănătăţii şi Familiei în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului, urmărind încadrarea în limitele indicatorilor financiari şi a numărului de personal; g) răspunde de modul de administrare a întregului patrimoniu, de integritatea acestuia şi de modul de utilizare a mijloacelor financiare ale unităţii, potrivit legii; h) propune, negociaza şi, după caz, stabileşte tarife pentru produsele, animalele şi prestaţiile sale, în conformitate cu dispoziţiile legii; i) aproba utilizarea disponibilităţilor în valută, în condiţiile legii; j) aproba volumul creditelor bancare şi stabileşte modul de rambursare a acestora, în condiţiile legii; k) aproba modul de funcţionare a consiliului ştiinţific, ale cărui componenta, constituire şi atribuţii se stabilesc în conformitate cu prevederile legale; l) stabileşte salarizarea personalului în condiţiile legii; m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; n) aproba regulamentul de ordine interioară privind respectarea statutului personalului, disciplina tehnologică, protecţia şi securitatea muncii; o) aproba organizarea şi funcţionarea subunitatilor componente ale institutului; p) asigura legătură permanenta cu sindicatele din unitate şi cu reprezentanţii salariaţilor pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăşurării optime a activităţilor institutului; q) aproba orice alte hotărâri şi dispune măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 25În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administraţie prezintă Ministerului Sănătăţii şi Familiei un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.Comitetul de direcţie  +  Articolul 26Conducerea operativă este asigurata de un comitet de direcţie compus din directorul general, directorii din structura institutului şi contabilul-şef.  +  Articolul 27Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia propunerilor de dezvoltare a institutului; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) programul anual de producţie; d) programul de investiţii; e) sistemul de asigurare a calităţii produselor biologice şi a activităţilor de servicii de specialitate; f) îndeplinirea sarcinilor ce revin institutului din contractele şi convenţiile de colaborare în domeniul cercetării, producţiei, acţiunilor de supraveghere a stării de sănătate; g) bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 28Comitetul de direcţie are următoarele atribuţii: a) repartizează sarcinile profesionale şi economico-financiare pe unităţi componente, asigurând realizarea activităţilor; b) organizează activităţile institutului, asigura baza materială din ţara şi din import în limita resurselor financiare, precum şi contractarea şi desfacerea producţiei; c) stabileşte răspunderile şi competentele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice, precum şi relaţiile dintre acestea; d) aplica măsurile stabilite de consiliul de administraţie pentru paza bunurilor unităţii, protecţia patrimoniului şi a datelor, respectarea ordinii şi disciplinei tehnologice şi ierarhic administrative; e) stabileşte împuterniciri de reprezentare a unităţii pentru fiecare dintre membrii comitetului de direcţie; f) exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului, aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 29Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.Directorul general  +  Articolul 30Conducerea executivă a institutului este asigurata de directorul general numit prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 31Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă institutul în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice; b) asigura negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, împreună cu comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa; c) angajează prin semnatura unitatea în relaţiile cu terţii, în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie şi prin regulamentul de funcţionare; d) aproba angajarea şi desfacerea contractului individual de muncă al salariaţilor institutului în condiţiile prevăzute de lege; e) aproba normele privind disciplina tehnologică şi administrativă din unitate; f) emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse unităţii, în conformitate cu prevederile legale; g) numeşte şi revoca conducătorii unităţilor şi subunitatilor din structura institutului; h) premiaza sau sancţionează personalul din unităţi, la propunerea sefilor locurilor de muncă; i) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile de cercetator ştiinţific şi cercetator ştiinţific principal gradele I, II şi III, la propunerea consiliului ştiinţific; j) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator tertiar de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 32Organele de conducere ale institutului vor îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin actele normative.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 33 (1) Orientarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare a institutului sunt asigurate de consiliul ştiinţific, care este format din 15 membri, reprezentând toate domeniile ştiinţifice din cadrul acestuia. Din consiliul ştiinţific fac parte şi 6 specialişti în domeniu din alte instituţii din ţara sau din străinătate. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afară acestuia, aleşi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut sau numiţi de comitetul de direcţie. (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific. (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.  +  Articolul 34Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate şi potrivit Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; c) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora; d) avizează hotărârile care implica politica de cercetare a institutului şi a ramurii de cercetare-dezvoltare; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare; g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetator ştiinţific, cercetator ştiinţific principal gradele I, II şi III; h) organizează acţiuni cu caracter ştiinţific; i) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; j) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate; k) avizează acordarea de premii ştiinţifice.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 35 (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bilanţul contabil anual se avizează de către consiliul de administraţie al institutului, se supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii şi Familiei, se transmite Ministerului Finanţelor Publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 36 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 37Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.  +  Articolul 38Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractele colective de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.  +  Articolul 39 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu băncile, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se poate face cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 40 (1) Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările ulterioare. (2) În cazul investiţiilor, altele decât cele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, cu modificările ulterioare, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) Contractele de credite mai mari de 500 milioane lei în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2) se încheie cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 41 (1) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutară, stabilite prin actele normative în vigoare. (2) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate, cu sediul în România.  +  Articolul 42Institutul îşi va organiza auditul intern şi controlul financiar preventiv în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 7 Reglementarea litigiilor  +  Articolul 43Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Capitolul 8 Relaţii comerciale  +  Articolul 44Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestaţiile executate de institut se supun legilor şi reglementărilor privind preţurile.  +  Articolul 45Relaţiile comerciale pentru desfacerea producţiei proprii către persoane juridice se desfăşoară pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii, potrivit reglementărilor legale.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 46 (1) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale referitoare la activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 47Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.────────────────────