HOTĂRÎREA nr. 591 din 2 noiembrie 1993privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 12 noiembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) De la data intrării în vigoare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, fondurile destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copii care se suporta, potrivit legii, de la bugetul de stat, se stabilesc şi se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate cu sarcini în acest domeniu şi se gestionează distinct, astfel: a) creditele bugetare destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copiii în vârsta de până la 7 ani, inclusiv pentru cei care împlinesc aceasta vârsta în cursul anului şcolar, până la data de 31 august în fiecare an, şi nu sunt şcolarizaţi, precum şi pentru cei care au absolvit învăţământul general obligatoriu înainte de împlinirea virstei de 16 ani şi nu mai urmează alta forma de învăţământ, se gestionează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; b) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii care urmează învăţământul general obligatoriu, pentru cei care sunt înscrişi în unităţile şcolare şi întrerup temporar şcolarizarea din motive de sănătate dovedite cu certificat medical, precum şi pentru copiii în vârsta de până la 18 ani care urmează una din formele de învăţământ prevăzute de lege, se gestionează de Ministerul Învăţământului; c) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii care urmează o formă de învăţământ din subordinea altor organe ale administraţiei publice, inclusiv militare, se gestionează, după caz, de către ministerele şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate care au în subordine aceste şcoli. (2) Alocaţia de stat pentru copiii handicapati, precum şi pentru copiii care până la împlinirea virstei de 16 ani au contractat o invaliditate încadrată în gradul I sau II, se plăteşte de către Secretariatul de Stat pentru Handicapati din fondul de risc şi de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, în cuantum majorat cu 100% .  +  Articolul 2 (1) Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun după cum urmează: a) la consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, unde au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali, pentru copiii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a); b) la unităţile şcolare unde sunt înscrişi copiii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c); c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru handicapati, pentru copiii prevăzuţi la art. 1 alin. (2). (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, au obligaţia să aplice ştampila proprie pe versoul originalului certificatului de naştere. (3) Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se aproba pe baza dovezii încetării plăţii de către instituţia care a efectuat anterior plata. (4) Consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti depun, lunar, cererile înregistrate, la direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti. (5) Cererile prevăzute la alin. (1) se aproba, după caz, de către directorul direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială, directorul sau comandantul unităţii şcolare sau inspectorul şef al inspectoratului teritorial de stat pentru handicapati; după aprobare, documentele care atesta dreptul la încasarea alocaţiei de stat pentru copii se transmit titularilor prin instituţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) În vederea efectuării plăţilor, ordonatorii principali de credite pot încheia convenţii cu instituţii financiar-bancare, prin care să stabilească instrumentele de plată şi modalităţile de decontare. (2) Plata alocaţiei de stat pentru copiii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) se face de către unităţile de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, prin conturi personale deschise la Societatea Comercială "Banc Post"- S.A., în baza convenţiei stabilite între Ministerul Învăţământului şi societatea comercială respectiva. (3) Plata alocaţiei de stat pentru copiii handicapati se face prin oficiile poştale.  +  Articolul 4 (1) În vederea efectuării operaţiunilor privind stabilirea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii şi plata acestora, numărul de posturi pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi unităţile subordonate se suplimenteaza cu 172 posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare direcţie judeteana de muncă şi protecţie socială se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (2) Se suplimenteaza cu 2 posturi numărul de personal al Ministerului Învăţământului şi cu 41 posturi numărul de personal prevăzut pentru inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa redistribuie fondurile necesare pentru plata alocaţiei de stat pentru copii în anul 1993, corespunzător prevederilor art. 1.  +  Articolul 6Se recomanda consiliilor judeţene şi Consiliului Local al Municipiului Bucureşti sa sprijine direcţiile de muncă şi protecţie socială, în vederea asigurării spaţiilor necesare arhivarii documentelor şi desfăşurării activităţii pentru stabilirea şi punerea în plata a alocaţiei de stat pentru copii.  +  Articolul 7Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate cu atribuţii în stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finanţelor, pot emite norme metodologice privind aplicarea prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul învăţământului,Liviu MaiorMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul apărării naţionale,general-locotenent Niculae SpiroiuMinistru de interne,George Ioan DanescuSecretar de stat, şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca-------------